Hlavní navigace

Vyplňujeme evidenční list důchodového pojištění (2)

16. 4. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 244086
Údaje o průběhu pojištění se zaznamenávají do jednotlivých řádků evidenčního listu důchodového pojištění. Projděte si se serverem Podnikatel.cz ukázky a příklady, jak vyplnit ELDP u různých pojištěnců.

Kód průběhu pojištění v daném roce u ELDP

Kód vyplňujeme ve tvaru trojmístného údaje, podle kterého rozlišíme charakter údajů v jednotlivých řádcích. První znak kódu (hodnota 0 – 9) označuje druh výdělečné činnosti. Výjimečně, v případech, kdy má zaměstnanec u zaměstnavatele čtvrtý a další souběžný pracovní poměr, nahrazuje se číslice prvního znaku písmenem abecedy (A – F).

Pokud má zaměstnanec více souběžných pracovních poměrů u jednoho zaměstnavatele, pro každý z pracovních poměrů vyplňuje zaměstnavatel nový evidenční list!

Druhý znak identifikuje situace, kdy u zaměstnance dochází k čerpání dávek nemocenského pojištění, kdy má zaměstnanec příjmy po ukončení výdělečné činnosti nebo pokud zaměstnanec dosáhl důchodového věku. Pokud nedochází k žádné z těchto situací, uvede se znaménko plus (+).

Třetí znak trojmístného údaje se vyplňuje v případech, kdy je pojištěnec výdělečně činný u obchodní společnosti – je např. členem dozorčí rady nebo statutárního orgánu, případně, pokud je pojištěnec ve výkonu vazby nebo výkonu trestu. Pokud se nejedná o žádnou z těchto situací, opět uvádíme znaménko plus (+).

Přehled kódů
1. znak 2. znak 3. znak
0 až 9 N S
výjimečně R T
A až F M +
P
D
+
1. znak kódu
0 jeden pracovní poměr u zaměstnavatele
1 druhý souběžný pracovní poměr u téhož zaměstnavatele
2 třetí souběžný pracovní poměr u téhož zaměstnavatele
3 dohoda o pracovní činnost
4 dobrovolný pracovní pečovatelské služby
5 nepravidelná výpomoc
6 souběžná dohoda o pracovní činnost
7 společník, jednatel, komanditista
8 člen družstva
9 domácký pracovník
A čtvrtý souběžný pracovní poměr u téhož zaměstnavatele
B pátý souběžný pracovní poměr u téhož zaměstnavatele
C šestý souběžný pracovní poměr u téhož zaměstnavatele
D třetí souběžná dohoda o pracovní činnosti u stejného zaměstnavatele
E čtvrtá souběžná dohoda o pracovní činnosti u stejného zaměstnavatele
F pátá souběžná dohoda o pracovní činnosti u stejného zaměstnavatele
2. znak kódu
N čerpání nemocenských dávek
R čerpání podpory při ošetřování člena rodiny
M peněžitá pomoc v mateřství
P příjmy po skončení výdělečné činnosti
D důchodový věk
V výjimka – neplatné skončení pracovního poměru
+ ani jeden z výše uvedených případů
3. znak kódu
S statutární zástupce obchodní společnosti
T trest
+ ani jeden z uvedených případů

Příklady vyplnění kódů

Příklad 1

Pan Novák pracuje na základě pracovní smlouvy podepsané v roce 1998. Byl zaměstnán po celý kalendářní rok od 1.1. do 31.12.2007.

Řešení: 0++

Příklad 2

Pan Novák pracuje na základě pracovní smlouvy podepsané na dobu určitou od 1.1.2007 do 31.12.2007.

Řešení: 0++

Příklad 3

Pan Novák pracuje na základě pracovní smlouvy podepsané v roce 1998, současně podepsal pracovní smlouvu – souběžný pracovní poměr na dobu určitou od 1.1. do 31.8.2007.

Řešení: Pro každou činnost vyhotoví zaměstnavatel zvláštní ELDP, tj. v našem případě 2 evidenční listy důchodového pojištění.

Kód:

 1. ELDP 0++
 2. ELDP 1++

Příklad 4

Pan Novák – společník – člen dozorčí rady vykonával pro společnost práci mimo pracovněprávní vztah.

Řešení: 7+S

Průběh pojištění v daném roce „Od – Do“

Oba údaje – termíny „Od – Do“ se uvádí ve tvary D.MM. s tečkami. Uvede se např. 16.4. nebo 3.12. Pokud byla výdělečná činnost zahájena před kalendářním rokem, ve kterém ELDP vyplňujeme a trvá i nadále, uvedeme 1.1. – 31. 12. „Od“ je údaj vzniku účasti na nemocenském pojištění. U zaměstnanců je to zahájení pracovního poměru. „Do“ se uvede den ukončení výdělečné činnosti.

Počet kalendářních dnů

Do políčka „Dny“ se uvádí počet kalendářních dnů, kdy trvá pojištění v daném kalendářním roce. Do součtu kalendářních dnů se nezahrnují kalendářní měsíce, ve kterých zaměstnanec nebyl účasten na důchodovém pojištění. Do počtu dnů se zahrnují tzv. vyloučené doby.

Vyloučené doby

Vyloučené doby jsou upraveny zákonem § 16 Zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Za vyloučenou dobu označujeme především období pobírání dávek nemocenského pojištění, který nahrazuje příjem z výdělečné činnosti.

Vyloučené doby:

 • peněžitá pomoc v mateřství,
 • podpora při ošetřování člena rodiny,
 • nemocenská při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě,
 • doba výkonu vojenské služby v ozbrojených silách ČR (mimo vojáků z povolání),
 • doba výkonu civilní služby (dnes už neaktuální).

Doby odečtené

Za dobu odečtenou považujeme počet kalendářních dnů, ve kterých pojištěnec výdělečně činný po vzniku nároku na starobní důchod čerpal volno bez náhrady příjmů, měl neomluvenou absenci nebo při dočasné pracovní neschopnosti či pobírání dávek nemocenského pojištění. (Počet kalendářních dnů a počet dnů doby odečtené je roven počtu kalendářních dnů trvání pracovního poměru v roce.)

Číselné označení jednotlivých měsíců

Číselné označení jednotlivých měsíců daného kalendářního roku umožňuje označit měsíce, ve kterých netrvala účast na důchodovém pojištění. Takové měsíce označíte „X“.

Situace, kdy netrvá účast na důchodovém pojištění:

 • v daném měsíci nebyly dosaženy příjmy započitatelné do vyměřovacího základu, protože zaměstnanec nevykonával činnost zakládající účast na důchodovém pojištění,
 • osoba čerpá rodičovskou dovolenou do 4 let věku dítěte.

Pokud by po celý kalendářní rok netrvala účast na důchodovém pojištění např. u matky na rodičovské dovolené, nevypisujeme znak „X“ do všech políček, ale pouze do pole „1 – 12“.

Vyměřovací základ

Vyměřovacím základem je součet zúčtovaných příjmů zaměstnance. Vyměřovací základ se uvádí bez teček, čárek, pouze s mezerami určujícími řády – sto, tisíc.

V oddílu 2 se dále vyplňují údaje o době trvání výkonu vojenské, případně civilní služby a hlavně čerpání dávek peněžité pomoci v mateřství. Dále se uvádí „Celkem“ vyloučené doby, vyměřovací základ a doby odečtené.

Zneplatnění řádku

Pokud uděláte při vyplňování oddílu 2 chybu, máte možnost opravit pomocí tzv. zneplatnění. Zrušení chybně vyplněných údajů daného řádku se provádí vyznačením znaku „Z“ do prostoru na konci řádku. Údaje tedy nikdy neškrtejte!

Příklady vyplnění ELDP

Příklad 1

Pan Novotný pracuje u organizace od roku 1995. V roce 2007 trvala účast na důchodovém pojištění do 1.1. do 31.12. Dnem 16.4.2007 dovršil důchodový věk, zůstává výdělečně činný bez pobírání starobního důchodu. Nemocenské dávky čerpal:

 1. v měsíci lednu (před dovršením důchodového věku) 14 dní,
 2. v listopadu (po dovršení důchodového věku) 18 dní.

V roce 2007 čerpal neplacené volno ve dnech 27.12. a 31.12. Vyměřovací základ činil 213 100 Kč.

Řešení: Pan Novotný dovršil v roce 2007 důchodového věku. Budeme vyplňovat 2 řádky oddílu 2 ELDP.

Řešení 1
Kód Od Do Dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1–12 Vylouč. doby Vyměřovací základ Doby odečtu Znepl.
0++ 1.1. 15.4. 105 14
0D+ 16.4. 31.12. 240 18 213 100 20

První řádek je průběh zaměstnání před dovršením důchodového věku od 1.1.-15.4. Druhý řádek je údaj o zaměstnání po dovršení důchodového věku od 16.4. – 31.12. Vyměřovací základ se uvádí pouze do druhého řádku. Kalendářní dny nemocenských dávek a neplaceného volna po dovršení důchodového věku je nutno zaznamenat do doby odečtené (2 dny neplacené volno + nemocenská po dovršení důchodového věku 18 dní), tj. 20 dnů. Doba odečtená snižuje počet dní po dovršení důchodového věku v řádku 2.

Vyloučené doby jsou dny, kdy byl pan Novotný v pracovní neschopnosti, tj. 14 dní v lednu a 18 dní v listopadu.

Příklad 2

Paní Výborná má uzavřený pracovní poměr v roce 2006. Účast na důchodovém pojištění vznikla dnem uzavření pracovní smlouvy a dosud trvá. V roce 2007 čerpala paní Výborná nemocenské dávky v měsíci únoru. (13 dní). Od 18.4.2007 uplatňuje peněžitou pomoc v mateřství do 1.11.2007. (196 dní) Následuje rodičovská dovolená od 2. listopadu 2007. Vyměřovací základ v roce 2007 je 42 600 Kč.

skoleni_29_6

Řešení:

Řešení 2
Kód Od Do Dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1–12 Vylouč. doby Vyměřovací základ Doby odeč. Znepl.
0++ 1.1. 31.12. 334 X 209 42 600

Paní Výborná bude mít u vyloučené doby vyplněný součet období nemocenské a peněžité pomoci v mateřství. (13+196), tj. 209 dní. Paní Výborná ukončí pobírání peněžité pomoci v mateřství a čerpá rodičovskou dovolenou. Znak „X“ se uvede poprvé v měsíci následujícím, kdy jí alespoň jeden den náležela peněžitá pomoc v mateřství. V našem případě je to 1.11.2007, proto označujeme až prosinec (12 „X“). Do počtu kalendářních dnů započítáme leden – listopad kalendářního roku tj. 334 dní. Ve spodní částí se uvede M (peněžitá pomoc v mateřství) a období „od – do“. Tj. M 18.4. – 1.11.

Anketa

Podnikáte a máte zaměstnance?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).