Hlavní navigace

Vyplňujeme evidenční list důchodového pojištění (1)

8. 4. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 244086
Jednou z povinností zaměstnavatele je vést záznamy o zaměstnancích pro účely důchodového pojištění. Tyto informace zaměstnavatel zasílá jednou ročně správě sociálního zabezpečení. Termín pro odeslání ELDP se blíží a server Podnikatel.cz vám poradí, jak ELDP vyplnit.

Od roku 2004 mají organizace povinnost odesílat ELDP (evidenční list důchodového pojištění) vždy za kalendářní rok. Dříve se tyto záznamy zasílaly až po ukončení výdělečné činnosti.

ELDP vyplňuje zaměstnavatel:

 • 1 x ročně všem zaměstnancům, pokud zaměstnání trvá,
 • do 30. dubna následujícího kalendářního roku v případě, že výdělečná činnost občana trvala do 31.12. nebo trvá dále,
 • po ukončení pracovního poměru v průběhu roku.

ELDP vede organizace pro každého občana (zaměstnance – pojištěnce), který je účasten důchodového pojištění, pokud se nejedná o pracujícího starobního důchodce.

Tiskopis ELDP – kde ho vzít

Tiskopis ELDP vydávají orgány sociálního zabezpečení. Ke stažení ve formátu PDF ho nabízí server Podnikatel.cz.

Originální tiskopis si můžete vyzvednout na úřadovnách České správy sociálního zabezpečení – ČSSZ. Originální tiskopis je třídílný (originál s průpisem dvou stejnopisů). Originální tiskopis se vyplňuje psacím strojem černou barvící páskou.

Tiskopis jednodílný se vyplňuje elektronicky. Zaměstnavatelé mají k dispozici aplikace na vyplňování ELDP na webových stránkách ČSSZ. Aplikace umožňuje přímé vyplnění údajů a provedení tisku do originálního tiskopisu ELDP (barevný tiskopis). Stejnopisy lze vytisknout na klasický kancelářský papír.

Proč ELDP třikrát?

Barevný originál vyplní zaměstnavatel a odevzdává na Českou správu sociálního zabezpečení. Originál zaměstnavatel orazítkuje a pověřená osoba podepíše. Podpis zaměstnance není na této části povinný.

Jeden stejnopis se předává zaměstnanci, který zároveň stvrzuje zapsaná data a převzetí ELDP podpisem. Stejnopis je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci nejpozději v den, kdy předkládá originál evidenčního listu správě sociálního zabezpečení.

Pracovník má však právo s údaji uvedenými organizací na ELDP nesouhlasit. Pokud by nedošlo ke shodě a zaměstnavatel by se domníval, že zaměstnanec požaduje nesprávný zápis, může se zaměstnanec obrátit přímo na správu sociálního zabezpečení, která spor rozhodne. Toto právo má občan do 30 dnů ode dne převzetí stejnopisu. ČSSZ rozhodne o řešení. Proti rozhodnutí ČSSZ se může zaměstnanec i organizace odvolat, případně lze celou záležitost řešit žalobou.

Jeden stejnopis se zakládá u zaměstnavatele. Zaměstnavatel si stejnopis ponechá po dobu 3 kalendářních roků po roce, kterého se ELDP týká.

ELDP lze podat v elektronické podobě

V současné době je elektronické zasílání dat preferováno. Základním předpokladem elektronického podání je opatření dat elektronickým podpisem.

Možnosti elektronického zaslání dat:

 • prostřednictvím paměťového média (např. disketa, CD),
 • prostřednictvím Portálu veřejné správy.

Česká správa sociálního zabezpečení preferuje elektronický podpis pomocí kvalifikovaného certifikátu. Do února 2006 ČSSZ vydávala bezplatně podpisový klíč, který měl platnost 3 roky. Pokud jste vlastníky podpisového klíče, můžete ho využívat do ukončení jeho platnosti.

Zásady vyplňování ELDP

 • zápis českou abecedou s diakritickými znaménky,
 • číselná data se uvádí v celkovém rozsahu (den, měsíc a rok) bez mezer, např. 8.4.2008,
 • případná volná pole se neproškrtávají ani se nevyplňují nulou,
 • pokud při vyplňování některého údaje nepostačuje vymezený prostor formuláře, ukončí se zápis posledním písmenem, které lze do prostoru uvést,
 • nepřipouští se opravy: rodného čísla, rodného příjmení, variabilního symbolu, IČ,
 • drobné opravy lze provést škrtnutím a uvedením správného údaje, nesmí chybět parafa osoby, která opravu provedla (jako u účetních dokladů),
 • chybné údaje lze škrtat propisovací tužkou, na psacím stroji pomlčkou nebo písmenem „x“,
 • v části 2 lze opravu provést zrušením řádku – na konec řádku uvedete znak „Z“
 • pokud by byla chyba v údajích uváděných „celkem“ např. chybný součet vyměřovacích základů – součet se škrtne, nové číslo se již neuvádí.

Co vše vyplňujeme do ELDP

Obsah ELDP:

 • rok – uvádí se příslušný rok, za který ELDP podáváme,
 • typ ELDP,
 • identifikační údaje pojištěnce,
 • druh výdělečné činnosti,
 • dobu účasti na důchodovém pojištění,
 • vyměřovací základ,
 • doby, které se vylučují při stanovení osobního vyměřovacího základu,
 • doby po dni dosažení věku potřebného na nárok na starobní důchod, které se nepovažují za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu,
 • identifikační údaje organizace.

Vyplňujte s námi

Záhlaví ELDP

Technický kód – organizace nevyplňuje, vyplňuje správa sociálního zabezpečení

Za rok – čtyřčíslí daného kalendářního roku (letos budete uvádět 2007)

Typ ELDP

Kód typu ELDP vzniká kombinací číslic na 1. a 2. pozici.

1.pozice:

 • 0 – původní ELDP (poprvé řádně vyplněný ELDP)
 • 5 – opravný ELDP
 • 7 – dodatečně vystavený ELDP

2. pozice:

 • 1 – pracovní poměr trvá
 • 2 – pracovní poměr končí
 • 3 – při úmrtí zaměstnance
Typ ELDP
Kód Použití
01 Výdělečná činnost pojištěnce po uzavření celého kalendářního roku i nadále trvá
51 V případech, kdy organizace vyhotovuje opravný ELDP, výdělečná činnost pojištěnce po uzavření celého roku i nadále trvá. Byly zjištěny chyby v údajích již podaného ELDP
71 Pouze výjimečně, pokud bylo zjištěno, že v minulosti nebyla splněna povinnost odeslat ELDP na správu sociálního zabezpečení
02 Pokud se ELDP vyplňuje a pojištěnec výdělečnou činnost u organizace ukončil k jinému datu než k 31.12.
52 V případě, že organizace zjistila chyby v oddílu 2. již odevzdaného ELDP nebo zjistila nové skutečnosti.
72 Výjimečně, pokud by organizace udělala chybu v ELDP typu 02
03 Uvádí se, když se ELDP vyhotovuje v souvislosti s úmrtím zaměstnance
53 V případech nutnosti opravy ELDP u již odeslaného ELDP za rok, ve kterém zaměstnanec zemřel
73 Pouze ve výjimečných případech, pokud organizace nesplnila povinnost odeslat ELDP zaměstnance za rok, ve kterém zemřel

Oprava ELDP – vyplňuje se pouze v případech, že je typ ELDP 51, 52 nebo 53.

Oddíl 1

Identifikační údaje pojištěnce (zaměstnance)

Příjmení – poslední, platné při vyplňování ELDP,

Jméno – podle dokladů prokazujících totožnost pojištěnce. Pokud má pojištěnec více jmen, uvádí se všechny do využití vymezeného prostoru. Př. Příjmení ženy: Zavřelová- Marková (do prostoru se nevejde celé příjmení) uvedeme až do vyčerpání vymezeného prostoru – např. Zavřelová-Marko.

Datum narození – uvádějte ve tvaru DD.MM.RRRR bez mezer, odděleno tečkou, nedoplňují se 0. Např. 31.8.1984.

Rodné číslo – devítimístný, příp. desetimístný číselný znak. Rodné číslo se uvádí ve třech trojčíslích, případně koncově čtyřmístné. Nedoplňuje se poslední místo 0! Např. 541 121 1452.

Ulice – vyplňuje se název ulice bez čísla domu. Pokud zaměstnanec bydlí v obci, kde nejsou ulice, nevyplňuje se nic.

Číslo domu – číslo domu, kde má pojištěnec (zaměstnanec) trvalé bydliště. Pokud se číslo skládá z čísla popisného a orientačního, uvádí se obě tato čísla i s lomítkem.

Rodné příjmení – podle dokladů prokazujících totožnost pojištěnce.

Obec – v přesné nezkrácené podobě. Např. Praha 2 – Vinohrady.

Pošta – uvádí se pouze prvních 5 písmen. Nepoužívají se zkratky. Např. České Budějovice budou zapsány pouze jako České, ale Nový Jičín bude mít NovýJ.

PSČ – uvádí se v obvyklém tvaru XXX XX, např. 379 01.

Místo narození – vyplňuje se obec, příp. okres. Pokud je název obce delší, je nutno ho na konci zkrátit.

Oddíl 2

Průběh pojištění v daném roce

V této části se zapisují údaje o druhu výdělečné činnosti, údaje o čerpání dávek nemocenského pojištění, tzv. vyloučená doba a vyměřovací základ.

Oddíl 3

Identifikační údaje organizace a podpisy

Oddíl 3 obsahuje:

skoleni_27_5

 • název organizace,
 • identifikační číslo organizace,
 • variabilní symbol organizace,
 • adresu organizace,
 • údaje o trvání výdělečné činnosti v organizaci.

Zásady vyplňování jsou stejné jako u identifikačních údajů pojištěnce.

Oddílu 2 a 3 ELDP se budeme podrobně věnovat v příštím týdnu na serveru podnikatel.cz. Vyplníme společně vzorový ELDP.

Anketa

Podnikáte a máte zaměstnance?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).