Hlavní navigace

Vzniklo vám na pojistném penále? Zažádejte pojišťovnu o prominutí

16. 1. 2019
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Za nehrazení zdravotního pojistného nabíhá plátci penále. Jsou však situace, ve kterých ho může zdravotní pojišťovna prominout. Jak o prominutí žádat?

Zažádat o prominutí penále může plátce za všech okolností. Stejně je to i u pokut či přirážek k pojistnému.

Chce-li plátce požádat o prominutí penále, doručí zdravotní pojišťovně tzv. žádost o odstranění tvrdosti zákona, která se podává písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. K dispozici je formulář Žádost o odstranění tvrdostiZaměstnavatel a osoba samostatně výdělečně činná musí zároveň předložit Prohlášení k žádosti o odstranění tvrdosti.

Plátce je povinen popsat do uvedeného formuláře důvody a okolnosti, které problém (většinou tedy vznik dluhu a následného penále) zapříčinily. Žádosti jsou posuzovány individuálně a plátci je po zvážení všech skutečností penále buď prominuto, nebo prominuto částečně, anebo není prominuto. Vydané rozhodnutí v této věci je pak konečné, uvádí Oldřich Tichý, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny. 

Jak ukazuje praxe, často se stává, že je pojistné hrazeno omylem pod jiným variabilním symbolem nebo jiné zdravotní pojišťovně. Penále se rovněž běžně promíjí dědicům, na které přešla povinnost úhrady dluhu za zemřelého plátce ke dni jeho úmrtí. Jinak se zohledňují zejména vážné zdravotní, sociální a finanční důvody, které žadatel doloží. Podstatné pro prominutí, resp. snížení penále je také to, zda jde o ojedinělý či krátkodobý „prohřešek“ plátce, který měl jinak dobrou platební morálku.

Stahujte potřebné tiskopisy: 

Kdy je možné o prominutí požádat?

Žádost o odstranění tvrdosti může plátce podat nejpozději do nabytí právní moci platebního výměru, kterým bylo předepsáno penále, uložena pokuta nebo vyměřena přirážka k pojistnému.

Čtěte více: Nemění se jen výše záloh pro OSVČ. Mění se i splatnost pojistného

Žádost o prominutí penále předepsaného výkazem nedoplatků je třeba podat do osmi dnů od jeho doručení. Žádost o odstranění tvrdosti u penále vyčísleného vyúčtováním může plátce podat kdykoliv.

Zdravotní pojišťovna může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při uložení penále, jehož výše nepřesahuje 20 000 Kč. Rozhodčí orgán může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při uložení pokuty, vyměření přirážky k pojistnému nebo předepsání penále, jehož výše přesahuje 20 000 Kč. 

O odstranění tvrdosti nelze rozhodnout a žádosti nebude vyhověno, jestliže plátce pojistného nezaplatil pojistné splatné do dne vydání rozhodnutí o prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále nebo pokud na plátce pojistného byl podán insolvenční návrh či vstoupil do likvidace, dodává Tichý.

Jak vysoké hrozí penále? 

Vyjde-li v přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu nedoplatek, musí být uhrazen do osmi dnů od podání.  Za den platby se považuje den, kdy má zdravotní pojišťovna peníze na účtu. Kdo zaplatí pozdě, může obdržet penále. 

Výše sankce činí 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá. V případě, že příslušná správa sociálního zabezpečení povolila placení dlužného pojistného ve splátkách, činí penále z takového dluhu 0,025 % z dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh trvá. Penále nabíhá ode dne následujícího po dni splatnosti pojistného do dne úhrady dluhu včetně tohoto dne. Pokuta se ale nepředepíše, pokud částka za jeden kalendářní rok nepřesáhne v úhrnu 100 korun.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).