Hlavní navigace

Zdanění příjmů ze společného jmění manželů

21. 6. 2016
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Zdanění příjmů ze společného jmění manželů má svá pravidla. Někdy je mohou zdanit oba manželé v poměrné výši, jindy pouze jeden z nich.

Manželům mohou plynout příjmy ze společného jmění manželů. Do společného jmění patří například příjmy obou manželů ze zaměstnání (zdaňuje si je každý zvlášť), z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (včetně příjmů z autorských a jiných obdobných práv) a z pronájmu majetku (kromě příjmů z pronájmu majetku, který patří do výlučného vlastnictví jen jednoho z manželů), dary poskytnuté oběma manželům, úroky z vkladů, dividendy a podíly na zisku, výhry ve veřejných, reklamních a sportovních soutěžích a další. Tyto příjmy je potřeba správně zdanit. Přinejmenším je nezbytné vědět, zda u obou či pouze u jednoho z nich.

Společné jmění manželů

Společné jmění manželů definuje nový občanský zákoník v § 709 a následujících. V souladu s tímto ustanovením je vše, co náleží manželům, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z majetkových poměrů, součástí společného jmění manželů. Samozřejmě se jedná o jmění nabyté za trvání manželství.

§ 709 občanského zákoníku:

(1) Součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co

  • a) slouží osobní potřebě jednoho z manželů,
  • b) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl,
  • c) nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech,
  • d) nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,
  • e) nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

(2) Součástí společného jmění je zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů.

(3) Součástí společného jmění je také podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu, stal-li se manžel v době trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva. To neplatí, pokud jeden z manželů nabyl podíl způsobem zakládajícím podle odstavce 1 jeho výlučné vlastnictví.

Zdanění příjmů ve společném jmění

Pokud plynou manželům příjmy ze společného jmění manželů, je třeba je správným způsobem zdanit. Mohlo by se jednat například o majetek využívaný v podnikání jedním z nich. V zákoně o daních z příjmů se v § 7 odst. 9 se píše, že věc ve společném jmění manželů, kterou využívá pro samostatnou výdělečnou činnost jeden z manželů nebo oba, vkládá do obchodního majetku jeden z nich. Pokud by tuto věc i nadále využívali k podnikatelské činnosti oba, je možné výdaje (náklady) související s touto věcí rozdělit v poměru, v jakém ji využívají při své činnosti. V případě prodeje zdaní příjem ten z manželů, který měl tuto věc zahrnutou v obchodním majetku.

Mohlo by se jednat o nemovitost k podnikání či motorové vozidlo. Jeden z manželů vloží nemovitost či vozidlo do obchodního majetku a bude uplatňovat výdaje spojené s provozem, opravami a údržbou. Pokud bude věc využita k podnikání i druhým z manželů, může si i on uplatnit výdaje v příslušném poměru podle míry využité ve své podnikatelské činnosti.

Příklad:

Manželé mají ve společném jmění manželů nemovitost, která je součástí obchodního majetku manžela. Budovu využívají manželé následovně:

  • 50 % manžel pro své podnikání,
  • 10 % manželka pro svou samostatnou výdělečnou činnost,
  • 40 % oba manželé k bydlení.

Daňové odpisy budovy a další výdaje spojené s opravami, údržbou a pojištěním si rozdělí tak, že 50 % odpisů a dalších výdajů si uplatní manžel a 10 % odpisů a dalších výdajů si uplatní manželka. Zbývajících 40 % odpisů a dalších výdajů není možné uplatnit u žádného z nich, protože tato část výdajů připadá na jejich osobní potřebu.

Zdanění příjmů z kapitálového majetku

V ustanovení § 8 odst. 8 zákona o daních z příjmů je uvedeno, že v případě kapitálového příjmu plynoucího ze společného jmění ze zdroje, který je vložen do obchodního majetku jednoho z manželů, se zdaňuje pouze u tohoto manžela. Pokud by se jednalo o příjem z majetku nevloženého do obchodního majetku žádného z manželů, opět zdaňuje jen jeden z nich.

Například příjem z poskytnuté půjčky v rámci podnikání zdaní ten z manželů, jenž o půjčce účtuje, naopak přijatý úrok z prodlení vyplacený dle podmínek smlouvy o dílo stavební firmou za opožděný termín rekonstrukce rodinného domu zdaní dle dohody jeden z manželů.

Zdanění příjmů z nájmu majetku

Obdobně se v zákoně o daních z příjmů popisuje i zdanění příjmů z nájmu nemovitých věcí nebo bytů. Příjmy z nájmu či podnájmu nemovitých a movitých věcí (s výjimkou příležitostného nájmu movité věci zdaňovaného jako ostatní příjem) plynoucí ze společného jmění manželů se zdaní v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 zákona o daních z příjmů u jednoho z nich. V jednom zdaňovacím období mohou být příjmy zdaněny manželem, v následujícím období se mohou dle dohody vystřídat a příjmy zdaní ve svém daňovém přiznání manželka. Vždy záleží na dohodě manželů a samozřejmě z hlediska zdanění na nejvýhodnější variantě. Ovšem v daném zdaňovacím období zdaňuje příjmy z pronájmu vždy jen jeden z manželů i v případě, kdy jde o příjmy rozdílného charakteru. Nelze, aby v jednom zdaňovacím období příjmy z pronájmu bytu zdanil manžel a naopak příjmy z pronájmu chaty manželka.

Pokyn GFŘ D 22 k § 9 odst. 2:

Příjmy z pronájmu plynoucí manželům ze společného jmění manželů se zdaňují jen u jednoho z manželů, a to i v případě, že plynou z více pronajatých nemovitostí nebo movitých věcí, a to i rozdílného charakteru (např. dům, byt, chata, garáž, pozemek). 


Zdanění ostatních příjmů

Manželům mohou plynout ze společného jmění také ostatní příjmy zdaňované v souladu s ustanovením § 10 odst. 2 zákona o daních z příjmů. Ty se opět zdaňují u jednoho z nich. Například se může jednat o příjmy plynoucí manželům z prodeje nebo převodu majetku nebo práva ve společném jmění manželů zahrnutého v obchodním majetku. Takový příjem se zdaní u toho z manželů, který měl takový majetek nebo právo zahrnuty v obchodním majetku.

Dále se bude jednat o příjmy z majetku nezahrnutého do obchodního majetku. Kupříkladu příjmy z příležitostného nájmu movitých věcí, příjmy ze zemědělské výroby a lesního hospodářství, pokud nejsou provozovány podnikatelem, od roku 2016 také příjmy z provozu výroben elektřiny, ke kterým není vyžadována licence udělovaná energetickým regulačním úřadem a další. Tyto příjmy zdaní dle dohody jeden z manželů. Na rozdíl od příjmů zdaňovaných podle § 9 zákona o daních z příjmů je možné příjmy různého charakteru zdanit vždy u jednoho z manželů. Například manžel zdaní příjmy z prodeje dříví z vlastnictví lesa ve společném jmění manželů a manželka zdaní příjmy plynoucí z příležitostného pronájmu movité věci ve společném jmění manželů.

Zde je rovněž možné využít osvobození od daně z příjmů dle ustanovení § 10 odst. 3 zákona o daních z příjmů. Může se jednat o bezúplatné příjmy ve společném jmění manželů v přímé a vedlejší linii, příjmy nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15 000 Kč a další. Příjmy uvedené v odstavci 1 pod písmenem a) uvedeného ustanovení zákona jsou osvobozeny, pokud jejich úhrn (hrubé příjmy) v daném zdaňovacím období nepřesáhne 30 000 korun. Jde zejména o příjmy z příležitostných činností, příjmy z prodeje dříví vlastníkem lesa, přebytků ze zahrádky nebo výroby elektřiny z fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 10 kW.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).