Hlavní navigace

Že budete zaměstnávat cizince jednodušeji? Jen zdánlivě

26. 6. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Zaměstnáváte cizince? Pak by vám neměly uniknout změny spojené se získáváním pracovních povolení a nových zaměstnaneckých karet, které nahrazují zelené karty.

Zásadní novinky na poli zaměstnávání cizinců v České republice přináší novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (dále jen „zákon o pobytu cizinců“) a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která nabývá účinnosti v červnu letošního roku. Dodejme, že se nové znění obou zákonů týká především státních příslušníků třetích zemí. Jde-li o občany členských států Evropské unie, těmto bývá v rámci státní politiky zaměstnanosti standardně přiznáváno stejné právní postavení jako občanům České republiky. Za bezesporu nejdůležitější změnu považujme nově vzniklý institut tzv. zaměstnanecké karty.

Zaměstnanecká karta a podmínky jejího vydání

Zaměstnanecká karta představuje nový druh povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem zaměstnání. Zároveň odstraňuje stávající problémy složitých správních řízení, které museli cizinci podstoupit v případě zájmu o pracovní pozici u nás. Ve zkratce tak v sobě tato karta kombinuje jak povolení k pobytu, tak povolení k zaměstnání, čímž snižuje administrativní zátěž nejen pro úřady, ale i pro žádající subjekt. Z hlediska zaměstnavatele zmiňme, že karta opravňuje držitele k výkonu zaměstnání pouze na pracovní pozici, na níž byla vydána, a to po dobu platnosti pracovní smlouvy nebo dohody o provedení práce, nejdéle však po dobu dvou let. V případě změny pracovní pozice nebo změny samotného zaměstnavatele je nutné veškeré informace nahlásit příslušnému ministerstvu, které uděluje k prováděné změně souhlas.

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Ilustrační obrázek

K předpokladům vydání zaměstnanecké karty patří uzavřená pracovní smlouva, případně dohoda o pracovní činnosti. Z dokumentů musí vyplývat měsíční mzda cizince ve výši odpovídající nejméně sazbě měsíční minimální mzdy. Týdenní pracovní doba pak nesmí klesnout pod 15 hodin. Cizinec by měl současně doložit odbornou způsobilost pro výkon konkrétního zaměstnání (například prokazatelné vzdělání, odborná kvalifikace atp.). Žádost o vydání zaměstnanecké karty se podává na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí. Za splnění všech podmínek ji posléze vydává Ministerstvo vnitra výhradně na volná pracovní místa zařazená v evidenci Ministerstva práce a sociálních věcí. Za volné pracovní místo se považuje místo, které nebylo obsazeno občanem České republiky nebo státním příslušníkem některého členského státu Evropské unie po dobu více než 30 dnů od jeho oznámení Úřadu práce ČR. 

Osud zelených a modrých karet?

Vydávání zaměstnaneckých karet nahrazuje doposud zažité zelené karty. Cizinci ovšem nemusí na změny reagovat okamžitě. Novela zákona předpokládá automatickou přeměnu zelených karet na karty zaměstnanecké, přičemž zůstávají v platnosti po dobu na nich uvedenou. Poté je již nutné žádat o prodloužení v režimu nové právní úpravy.

Modré karty (karty sloužící k zaměstnávání vysoce kvalifikovaných cizinců na území České republiky) naopak zůstávají i nadále v platnosti beze změny.

Povinnosti zaměstnavatele v součinnosti s úřady práce

Jestliže jako zaměstnavatel plánujete přijmout na volné pracovní místo cizince, věnujte pozornost následujícím řádkům. Podle ustanovení § 86 zákona o zaměstnanosti je vaší povinností oznámit existenci takového pracovního místa příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR, v jejímž obvodu má být zaměstnávání vykonáváno. Roli přitom nehraje, zda jde o místo na základě povolení k zaměstnání, zaměstnanecké nebo modré karty. Důvod je prostý. Krajská pobočka Úřadu práce ČR povinně vede evidenci volných pracovních míst, včetně jejich charakteristiky. 

Nové Zakony.podnikatel.cz

Všechny právní normy od roku 1993, pravidelně aktualizované, ve všech dostupných znění. Porovnejte předchozí znění s aktuálním, zkoumejte budoucí znění. Hledejte v textu zákona konkrétní a vyznačené změny. 

Uložte si do záložek: zakony.podnikatel.cz

S těmito údaji disponuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je ze zákona pověřeno vedením evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnaneckých (dříve zelených) karet (viz blíže ust. § 37a zákona o zaměstnanosti). V praxi závisí na zaměstnavateli, zda se rozhodne volnou pracovní pozici obsadit cizincem či nikoli, neboť zákon počítá s jeho výslovným souhlasem pro zařazení vybraného místa do centrální evidence. 

Upozorněme na situaci, kdy má být cizinec zaměstnáván na více místech výkonu práce (typicky si lze představit provádění stavebních prací apod.) v intencích ust. § 145 zákona o zaměstnanosti. Nutností je projednání takového zaměstnání mezi dotčenými krajskými pobočkami Úřadu práce ČR, přičemž teprve následně dochází k vydání povolení k zaměstnání pro více míst výkonu práce. Obcházení uvedeného ustanovení se logicky nemusí vyplatit. V extrémních případech může vyústit až ve správní vyhoštění cizince z území České republiky. 

Problémy v praxi

Veškeré žádosti o vydání zaměstnaneckých karet se nadále podávají k zastupitelským úřadům České republiky. Nedostatek je přitom evidentní. Zastupitelské úřady se nacházejí mimo území našeho státu, což nečiní problémy cizinci, který teprve plánuje do České republiky vycestovat. Novela ovšem nepočítá se situací, kdy se osoba na našem území již nachází, například v rámci bezvízového pobytu. Flexibilita vydávání zaměstnaneckých karet proto v tomto ohledu značně zaostává a administrativní zátěž i náklady naopak zvyšuje. Výjimku zpravidla získávají cizinci vlastnící povolení k dlouhodobému pobytu vydané za jiným účelem než prací a ti, kteří disponují vízem k pobytu nad 90 dnů. Mohou se obrátit jednodušším způsobem přímo na Ministerstvo vnitra.

Za zmínku stojí i rozvedení upozornění na přesné uvedení pracovní pozice, pro niž ministerstvo kartu vydalo. Správní orgány běžně provádějí namátkovou kontrolu ve společnostech a u podnikatelů zaměstnávajících státní příslušníky jiných států. Pakliže v pracovním povolení, zaměstnanecké nebo modré kartě zjistí výkon práce odlišný, zahajují správní řízení, jehož náklady nese cizinec. Typickou sankcí bývá uložení již zmíněného správního vyhoštění po určitou dobu. V těchto případech jde o výkon nelegální práce v rozporu s vydaným povolením. Pro úplnost dodejme, že shodné stanovisko zastává i Nejvyšší správní soud při posuzování případných kasačních stížností. Pro praxi je tak zásadní dbát na přesnou specifikaci pracovního zařazení cizince a veškeré změny v pracovních pozicích důsledně řešit předem s příslušnými státními orgány.

Autor článku

Autorka je právničkou Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).