Hlavní navigace

AGROSERVIS Přeštice a. s.

Firma AGROSERVIS Přeštice a. s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 299, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

46884378

Sídlo:

Doudlevecká 1711/63, Plzeň Jižní Předměstí, 301 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 1993

DIČ:

CZ46884378

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
01610 Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
28 Výroba strojů a zařízení j. n.
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
49410 Silniční nákladní doprava

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 299, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

AGROSERVIS Přeštice a. s. od 22. 1. 2013

Obchodní firma

ACHP Sušice a. s. do 22. 1. 2013 od 1. 1. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 1993

adresa

Doudlevecká 1711/63
Plzeň 30100 od 22. 1. 2013

adresa

Pražská 250
Sušice 34202 do 22. 1. 2013 od 1. 1. 1993

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 22. 1. 2013

ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky od 22. 1. 2013

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny od 22. 1. 2013

poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví do 22. 1. 2013 od 20. 3. 2002

opravy silničních vozidel do 22. 1. 2013 od 20. 3. 2002

výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví do 22. 1. 2013 od 20. 3. 2002

opravy pracovních strojů do 22. 1. 2013 od 20. 3. 2002

silniční motorová doprava nákladní do 22. 1. 2013 od 20. 3. 2002

ubytovací služby do 25. 7. 2000 od 9. 9. 1999

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 9. 9. 1999 od 17. 12. 1996

nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení do 9. 9. 1999 od 17. 12. 1996

výroba jednoduchých výrobků z kovu a dřeva, textilií a plastů v režimu živnosti volné do 20. 3. 2002 od 17. 12. 1996

výroba jednoduchých výrobků z kovu a dřeva do 17. 12. 1996 od 1. 1. 1993

provádění prací a služeb souvisejících s výživou rostlin včetně zprostředkování leteckých služeb v zemědělství do 20. 3. 2002 od 1. 1. 1993

opravy motorových vozidel do 20. 3. 2002 od 1. 1. 1993

výroba a opravy zemědělských strojů do 20. 3. 2002 od 1. 1. 1993

provádění nákladní silniční dopravy do 20. 3. 2002 od 1. 1. 1993

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 22. 1. 2013 od 1. 1. 1993

Ostatní skutečnosti

a) Důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek vlastních zdrojů při změně rozsahu podnikání a základní kapitál ve stávající výši je pro společnost nadbytečný. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zcela použita k efektivnímu snížení základního kapitálu, a to v k výplatě akcionářům, kteří na základě návrhu na vzetí akcií z oběhu uzavřou se společností smlouvu podle § 213c odst. 3 obch. zák. b) Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje o 3.000.000,-- Kč (slovy: tři miliony korun českých), tj. z dosavadní výše 5.000.000,-- Kč na částku 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých). c) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno úplatným vzetím 30 kusů akcií z oběhu na základě uzavřené smlouvy o vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu a jejich následnou likvidací. Společnost zašle veřejný návrh smlouvy všem akcionářům společnosti na adresu jejich sídla nebo na adresu bydliště uvedenou v seznamu akcionářů společnosti. Jestliže součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne stanovené částky, o níž má být základní kapitál snížen podle § 213c odst. 1 písm. b) o bchodního zákoníku, nelze tímto způsobem základní kapitál snížit. d) Výše úplaty a lhůta splatnosti kupní ceny: Výše kupní ceny akcií při jejich vzetí z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií z oběhu bude činit na jednu kmenovou listinnou akcii společnosti znějící na jméno o nominální hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíckorunčeských) částk u 295.000,-- Kč (dvě stě devadesát pět tisíc korun českých) a kupní cena bude splatná posledním dnem prvního měsíce po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. e) Lhůta pro předložení listinných akcií: Představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve akcionáře, který využil veřejné nabídky k uzavření smlouvy o vzetí akcií z oběhu, způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro sv olání valné hromady k předložení listinných akcií. Lhůta k předložení akcií, které společnost bere z oběhu činí 30 dní ode dne doručení výzvy k předložení akcií. do 19. 7. 2011 od 27. 1. 2011

Usnesení valné hromady ze dne 31. 5. 2006 o snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti jest změna podnikatelského záměru společnosti. S částkou, o kterou bude snížen základní kapitál společnosti, bude naloženo tak, že v důsledku úplatného vzetí akcií společnosti z oběhu na základě veřejného návrhu dle § 213 c) obch. zák. akcionářům bude společností akcionářům, kteří návrh přijmou, vypla cena za každou akcii o nominální hodnotě 100.000,- Kč v listinné podobě na jméno, ACHP Sušice a.s., částka 100.000,- Kč (stotisíc). Způsob snížení základního kapitálu společnosti stanoví se tak, že akcie společnosti budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu učiněného vůči akcionářům v souladu s § 213 c) obch. zák. a to úplatně za úplatu popsanou shora. Akcie vzaté z oběhu na zák ladě přijatého veřejného návrhu akcionářům, které se takto dostanou do držení společnosti, budou po zápisu skutečnosti snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zničeny. Veřejný návrh smlouvy akcionářům směřující k vzetí akcií z oběhu uveřejněn v souladu s § 183 a obch. zák. způsobem v zákoně a stanovami určeným a bude učiněn nejpozději do třiceti dnů od zápisu rozhodnutí této valné hromady o snížení základního kapitálu d o obchodního rejstříku. Veřejný návrh smlouvy musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené § 183 a) obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 213 c) odst. 3 obchodního zákoníku. Veřejný návrh smlouvy bude obsahovat zejména výši úplaty za akcie, které by měly být vzaty z oběhu, jak popsáno shora. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy bude určena na 40 dnů od uveřejnění oznámení o přijetí. Přijetí veřejného návrhu smlouvy, i případné odvolání přijetí veřejného návrhu smlouvy již akcionářům učiněné, bude akcionář povinen společnosti učinit písemně s úředně ověřeným podpisem. Kupní cena bude společnosti akcionáři, který veřejný návrh přijme, vyplacena dle dohody, nejpozději však do 30ti dnů od předložení akcií společnosti v důsledku přijetí návrhu akc ionářem, ne však dříve, než dojde k zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro předložení akcií společnosti v důsledku přijetí veřejného návrhu smlouvy stanoví se v délce třiceti dnů (30) ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné akcie společnosti, pakliže veřejný návrh přijal, není oprávněn až do předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo společnosti v tomto případě postupuje dle § 214 ob chodního zákoníku. Rozsah snížení základního kapitálu stanoví se dle § 213 c) odst. 1 písm. b) pevnou částkou a to, že základní kapitál se sníží ze stávající výše 8.600.000,- Kč na novou výši 5.000.000,- Kč, tedy o pevnou výši 3.600.000,- Kč. Jestliže součet jmenovitých hod not akcií braných z oběhu přesáhne stanovenou částku, bude společnost postupovat dle § 183 a) odst. 6 písm. b) obchodního zákoníku. do 14. 2. 2007 od 12. 7. 2006

Usnesení valné hromady ze dne 29.5.2000 o snížení základního jmění 1. Důvodem snížení základního jmění je změna podnikatelského záměru společnosti 2. Rozsah snížení základního jmění činní 19.935.000,- Kč. Základní jmění společnosti ve výši 28.535.000,- Kč se tedy sníží na 8.600.000,- Kč. Nové základní jmění bude rozděleno na 86 ks akcií o nominální hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. 3. Způsob snížení základního jmění je určen tak, že snížení bude v souladu s ustanovením §213 obchodního zákoníku použito vlastních akcií společnosti, které má společnost ve svém majetku. Jedná se celkem o 3987 ks akcií ACHP Sušice, a.s. v nominální hodnotě 5.000,- Kč/ks, které společnost nabyla v rámci povinného odkupu, a které jsou k datu konání valné hromady v majetku společnosti. do 20. 3. 2001 od 25. 7. 2000

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 19. 7. 2011

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

do 19. 7. 2011 od 14. 2. 2007

Základní kapitál

vklad 8 600 000 Kč

do 14. 2. 2007 od 20. 3. 2001

Základní kapitál

vklad 28 535 000 Kč

do 20. 3. 2001 od 17. 12. 1996

Základní kapitál

vklad 28 535 000 Kč

do 17. 12. 1996 od 1. 1. 1993
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 od 19. 7. 2011
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 50 do 19. 7. 2011 od 14. 2. 2007
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 86 do 14. 2. 2007 od 20. 3. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 5 707 do 20. 3. 2001 od 1. 1. 1993

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Petr Koldušek

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2015

vznik členství: 27. 6. 2012

Hradební 169, Rokycany, 337 01, Česká republika

Iveta Lencová

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 1. 2013

vznik členství: 27. 6. 2012

vznik funkce: 27. 6. 2012

Úslavská 1883/41, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jiří Vaněk

předseda představenstva

První vztah: 22. 1. 2013

vznik členství: 27. 6. 2012

vznik funkce: 27. 6. 2012

Jeřabinová 290, Rokycany, 337 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Petr Koldušek

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2013 - Poslední vztah: 1. 7. 2015

vznik členství: 27. 6. 2012

Plzeňská 334, Rokycany, 337 01, Česká republika

ing. Rudolf Kolerus

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 1. 2010 - Poslední vztah: 22. 1. 2013

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 27. 6. 2012

vznik funkce: 20. 5. 2009

zánik funkce: 27. 6. 2012

Malonice čp. 10, 341 42, Česká republika

ing. Jiří Vaněk

předseda představenstva

První vztah: 21. 1. 2010 - Poslední vztah: 22. 1. 2013

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 27. 6. 2012

vznik funkce: 20. 5. 2009

zánik funkce: 27. 6. 2012

Jeřabinová č.p. 290/II, Rokycany, 337 01, Česká republika

Ing. Václav Tětek

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 2010 - Poslední vztah: 22. 1. 2013

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 27. 6. 2012

Na Výsluní 545, Zruč-Senec, 330 08, Česká republika

Další vztah k této osobě

ing. Rudolf Kolerus

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 2. 2007 - Poslední vztah: 21. 1. 2010

vznik členství: 31. 5. 2006

zánik členství: 20. 5. 2009

vznik funkce: 31. 5. 2006

zánik funkce: 20. 5. 2009

Malonice čp. 10, 341 42, Česká republika

ing. Jiří Vaněk

předseda představenstva

První vztah: 14. 2. 2007 - Poslední vztah: 21. 1. 2010

vznik členství: 31. 5. 2006

zánik členství: 20. 5. 2009

vznik funkce: 31. 5. 2006

zánik funkce: 20. 5. 2009

Jeřabinová č.p. 290/II, Rokycany, 337 01, Česká republika

Ing. Václav Tětek

člen představenstva

První vztah: 14. 2. 2007 - Poslední vztah: 21. 1. 2010

vznik členství: 31. 5. 2006

zánik členství: 20. 5. 2009

Na Výsluní 545, Zruč-Senec, 330 08, Česká republika

Další vztah k této osobě

ing. Jiří Vaněk

předseda představenstva

První vztah: 20. 3. 2002 - Poslední vztah: 14. 2. 2007

vznik členství: 14. 11. 2000

zánik členství: 31. 5. 2006

vznik funkce: 30. 11. 2000

zánik funkce: 31. 5. 2006

Jeřabinová č.p. 290/II, Rokycany, 337 01, Česká republika

ing. Jiří Vaněk

předseda představenstva

První vztah: 20. 3. 2001 - Poslední vztah: 20. 3. 2002

Raisova č. p. 821/II, Rokycany, 337 01, Česká republika

ing. Rudolf Kolerus

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 3. 2001 - Poslední vztah: 14. 2. 2007

vznik členství: 14. 11. 2000

zánik členství: 31. 5. 2006

vznik funkce: 30. 11. 2000

zánik funkce: 31. 5. 2006

Malonice čp. 10, 341 42, Česká republika

ing. Václav Tětek

člen představenstva

První vztah: 20. 3. 2001 - Poslední vztah: 14. 2. 2007

vznik členství: 14. 11. 2000

zánik členství: 31. 5. 2006

Partyzánská 18, Plzeň, 312 01, Česká republika

ing. Milan Šujanec

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 1998 - Poslední vztah: 20. 3. 2001

Jablonského 51, Plzeň, 301 45, Česká republika

Ing. Rudolf Kolerus

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 12. 1996 - Poslední vztah: 20. 3. 2001

Malonice čp. 10, Česká republika

ing. Petr Šmíd

člen představenstva

První vztah: 17. 12. 1996 - Poslední vztah: 7. 9. 1998

Komenského čp. 611, Horní Bříza, Česká republika

ing. Jiří Vaněk

předseda představenstva

První vztah: 17. 12. 1996 - Poslední vztah: 20. 3. 2001

Raisova č. p. 821, Rokycany, Česká republika

ing. Karel Řáha

předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 1993 - Poslední vztah: 17. 12. 1996

Sušice čp. 1100/II, Česká republika

ing. Ladislav Michálek

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1993 - Poslední vztah: 17. 12. 1996

Rabí čp. 141, Česká republika

Ing. Rudolf Kolerus

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1993 - Poslední vztah: 17. 12. 1996

Malonice čp. 10, Česká republika

Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje ve všech věcech samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, b) podepisování - za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, a to tím způsobem, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

od 17. 12. 1996

Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje ve všech věcech samostatně ředitel společnosti nebo předseda představenstva nebo jiná osoba písemně zmocněná ředitelem společnosti nebo předsedou představenstva, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně ředitel společnosti nebo předseda představenstva nebo jiná osoba písemně zmocněná ředitelem společnosti nebo předsedou představenstva.

do 17. 12. 1996 od 1. 1. 1993

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Pavla Krausová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2013

vznik členství: 27. 6. 2012

Trnová 233, 330 13, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  Úslava a.s.

  Doudlevecká 1711/63, Plzeň, 301 00

 • Jednatel

  Taurika s.r.o.

  Pražská 90/8, Plzeň Vnitřní Město, 301 00

Jaroslav Denk

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2013

vznik členství: 27. 6. 2012

vznik funkce: 27. 6. 2012

Všeruby 322, 330 16, Česká republika

Historické vztahy

Karel Vaněk

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2013 - Poslední vztah: 29. 9. 2016

vznik členství: 27. 6. 2012

Sokolská 238, Rokycany, 337 01, Česká republika

ing. Jaroslav Denk

předseda

První vztah: 21. 1. 2010 - Poslední vztah: 22. 1. 2013

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 27. 6. 2012

vznik funkce: 20. 5. 2009

zánik funkce: 27. 6. 2012

Všeruby 322, 330 10, Česká republika

Miroslava Jůnová

člen

První vztah: 21. 1. 2010 - Poslední vztah: 22. 1. 2013

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 27. 6. 2012

Sokolovská 61, Plzeň, 323 12, Česká republika

Mgr. Jitka Tětková

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2010 - Poslední vztah: 22. 1. 2013

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 27. 6. 2012

Na Výsluní 545, Zruč-Senec, 330 08, Česká republika

ing. Jaroslav Denk

předseda

První vztah: 14. 2. 2007 - Poslední vztah: 21. 1. 2010

vznik členství: 31. 5. 2006

zánik členství: 20. 5. 2009

vznik funkce: 10. 7. 2006

zánik funkce: 20. 5. 2009

Všeruby 322, 330 10, Česká republika

Miroslava Jůnová

člen

První vztah: 14. 2. 2007 - Poslední vztah: 21. 1. 2010

vznik členství: 31. 5. 2006

zánik členství: 20. 5. 2009

Sokolovská 61, Plzeň, 323 12, Česká republika

Mgr. Jitka Tětková

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2007 - Poslední vztah: 21. 1. 2010

vznik členství: 31. 5. 2006

zánik členství: 20. 5. 2009

Na Výsluní 545, Zruč-Senec, 330 08, Česká republika

Mgr. Jitka Tětková

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2002 - Poslední vztah: 14. 2. 2007

vznik členství: 20. 6. 2002

zánik členství: 31. 5. 2006

Partyzánská 18, Plzeň, 312 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

ing. Ladislava Vaňková

člen

První vztah: 20. 3. 2001 - Poslední vztah: 18. 9. 2002

vznik členství: 14. 11. 2000

zánik členství: 20. 6. 2002

Jeřabinová 290/II, Rokycany, 337 01, Česká republika

ing. Jaroslav Denk

předseda

První vztah: 20. 3. 2001 - Poslední vztah: 14. 2. 2007

vznik členství: 14. 11. 2000

zánik členství: 31. 5. 2006

vznik funkce: 1. 12. 2000

zánik funkce: 31. 5. 2006

Všeruby 322, 330 10, Česká republika

Miroslava Jůnová

člen

První vztah: 20. 3. 2001 - Poslední vztah: 14. 2. 2007

vznik členství: 14. 11. 2000

zánik členství: 31. 5. 2006

Sokolovská 61, Plzeň, 323 12, Česká republika

Ing. Václav Tětek

člen

První vztah: 9. 9. 1999 - Poslední vztah: 20. 3. 2001

Partizánksá 18, Plzeň, Česká republika

ing. Jaroslav Denk

předseda

První vztah: 9. 9. 1999 - Poslední vztah: 20. 3. 2001

Všeruby 322, Česká republika

Jana Mikulová

člen

První vztah: 7. 9. 1998 - Poslední vztah: 20. 3. 2001

Thámova 5, Plzeň, Česká republika

František Turek

člen

První vztah: 17. 12. 1996 - Poslední vztah: 7. 9. 1998

Hrádek u Sušice čp. 17, Česká republika

ing. František Trnka

člen

První vztah: 17. 12. 1996 - Poslední vztah: 9. 9. 1999

Kolinec čp. 279, Česká republika

ing. Jaroslav Denk

předseda

První vztah: 17. 12. 1996 - Poslední vztah: 9. 9. 1999

Dobrovského č. p. 13, Plzeň, Česká republika

ing. Josef Pinkas

člen

První vztah: 1. 1. 1993 - Poslední vztah: 17. 12. 1996

Rabí čp. 155, Česká republika

Marie Koutenková

První vztah: 1. 1. 1993 - Poslední vztah: 17. 12. 1996

Tedražice čp. 47, Česká republika

Marie Vojíková

První vztah: 1. 1. 1993 - Poslední vztah: 17. 12. 1996

Sušice čp. 253/III, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 1. 1993

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Výroba strojů a zařízení
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 1. 1993
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 1. 1. 1993
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).