Hlavní navigace

BGS Energy Plus a.s.

Firma BGS Energy Plus a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2840, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 15 209 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

28089880

Sídlo:

Nádražní 566, Světlá nad Sázavou, 582 91

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

24. 9. 2008

DIČ:

CZ28089880

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2840, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

BGS Energy Plus a.s. od 9. 6. 2009

Obchodní firma

BGS Energy Plus a.s. od 4. 11. 2014

Obchodní firma

MARGERY a.s. do 4. 11. 2014 od 24. 9. 2008

Obchodní firma

Energy produkt a.s. do 9. 6. 2009 od 28. 1. 2009

Právní forma

Akciová společnost od 24. 9. 2008

adresa

Nádražní 566
Světlá nad Sázavou 58291 od 6. 2. 2023

adresa

Zámecká 7
Světlá nad Sázavou 58291 do 6. 2. 2023 od 13. 10. 2014

adresa

Lidická tř. 1104/177
České Budějovice 37007 do 28. 1. 2009 od 24. 9. 2008

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 28. 1. 2009

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem od 24. 9. 2008

Ostatní skutečnosti

Obchodní závod "BGS Polsko" obchodní společnosti BGS Energy Plus a.s., se sídlem Zámecká 7, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ: 28089880, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2840 (dále jen "BGS Energy Plus a. s.), provozovaný pod obchodní firmou BGS Energy Plus a.s., který je vymezen v souladu s ustanovením § 502 Občanského zákoníku jako jako hromadná věc, tj. jako organizovaný soubor jmění, který BGS Energy Plus a.s. vytvořil a který z jeho vůle slouží k prov ozování jeho činnosti, a tvoří jej vše, co zpravidla slouží k provozu tohoto obchodního závodu a který je výlučným vlastnictvím BGS Energy Plus a.s., nabyla společnost BGS Polsko s.r.o., se sídlem Zámecká 7, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ: 08138141, zapsan á v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 43833, na základě smlouvy o převodu obchodního závodu uzavřené dne 9. května 2019, s účinností ke dni 16. května 2019. od 3. 6. 2019

Mimořádná valná hromada rozhodla dne 3.6.2009 o zvýšení základního kapitálu s tím, že toto rozhodnutí nabývá účinnosti až dnem, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno zvýšení základního kapitálu o 9,459.000,- Kč dle rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 10.4.2009 takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku se připouští, avšak do maximální výše 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Zá kladní kapitál se tak zvyšuje z částky 11,459.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů čtyřista padesát devět tisíc korun českých) na částku nejméně 11,959.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů devět set padesát devět tisíc korun českých), přičemž o konečné výši zák ladního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Konečná výše základního kapitálu nepřesáhne 21,459.000,- Kč (slovy: dvacet jeden milion čtyři sta padesát devět tisíc korun českých). do 2. 9. 2009 od 18. 6. 2009

Počet nově upisovaných akcií společnosti činí nejméně 500.000 (slovy: Pět set tisíc) kusů a nejvýše 10,000.000 (slovy: deset milionů) kusů. O konečném počtu akcií rozhodne představenstvo společnosti. Jmenovitá hodnota každé z nově upisovaných akcií činí 1 ,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Všechny nově upisované akcie budou kmenovými akciemi na majitele v listinné podobě. do 2. 9. 2009 od 18. 6. 2009

Akcionáři společnosti se vzdali přednostního práva na upisování akcií. Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kteří budou vybráni představenstvem společnosti tak, aby se jednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení společnosti. Z tohoto důvodu budou vybírá ny pouze fyzické a právnické osoby se sídlem nebo bydlištěm v některém ze států tvořících Evropský hospodářský prostor, u nichž, s přihlédnutím k jejich dobré pověsti a dosavadnímu vystupování v obchodních vztazích, lze mít za to, že jejich účast na společnosti nepovede ke zhoršení dobrého jména společnosti. Další podmínkou je, že každý upisovatel je povinen upsat akcie společnosti s emisním kurzem v minimální celkové výši 100.000,- Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých). Předem určení zájemci nesmí být v platební neschopnosti nebo předlužení ve smyslu příslušných právních předpisů, což doloží společnosti čestným prohlášením. Předem určenými zájemci mohou být i akcionáři společno sti. Představenstvo společnosti je povinno postupovat tak, aby postup zvyšování základního kapitálu nemohl být považován za veřejnou nabídku, mimo jiné nesmí nabídnout upsání akcií společnosti více než 99 osobám. do 2. 9. 2009 od 18. 6. 2009

Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upsání akcií činí 14 pracovních dnů a počátek běhu této lhůty poběží od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií jednotlivým upisovatelům, čímž bude začátek lhůty upisovatelům i oznámen. Upisování mů že začít před zápisem tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že platí pravidla pro upisování akcií uvedená v § 203 odst. 4 druhá věta obchodního zákoníku. do 2. 9. 2009 od 18. 6. 2009

Představenstvo se pověřuje určením emisního kurzu akcií s tím, že výše emisního kurzu upisovaných akcií společnosti bude představenstvem určena zejména na základě následujících kritérií: (i) cenová poptávka investorů, (ii) požadavky společnosti získat dodatečný kapitál upsáním akcií společnosti, (iii) aktuální a očekávaná situace na polském kapitálovém trhu a na ostatních zahraničních kapitálových trzích, (iv) zhodnocení možnost í růstu a rizikových faktorů. Minimální výše emisního kurzu bude činit 1,- Kč (slovy: Jedna koruna česká) za jednu upisovanou akcii, tj. bude odpovídat jmenovité hodnotě jedné akcie. Emisní kurz bude splacen v penězích. Emisní kurz musí být pro všechny up isovatele stejný a bude upisovatelům oznámen představenstvem formou jeho uvedení do návrhu smlouvy o úpisu akcií. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz upsaných akcií, tj. celé emisní ážio a celkovou jmenovitou hodnotu upsaných akcií na zvláštní účet společnosti č.ú. 43-4929990267/0100, IBAN CZ4901000000434929990267, SWIFT KOMBCZPPXXX, vedený u Komerční b anka a.s., a to ve lhůtě pro úpis akcií. do 2. 9. 2009 od 18. 6. 2009

Mimořádná valná hromada rozhodla svým usnesením ze dne 10.4.2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o 9.459.000,- Kč (slovy: devětmilionůčtyřistapadesátdevěttisíc korun českých) na 11.459.000,- Kč (slovy: jedenáctmilionůčtyřistapadesátdevěttisíc korun českýc h). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Akcie budou upsány bez využití přednostního práva na zvýšení a úpis akcií, kterého se všichni přítomní akcionáři před přijetím tohoto rozhodnutí vzdali. c) Zvýšení základního kapitálu o částku 9.459.000,- Kč (devětmilionůčtyřistapadesátdevěttisíc korun českých) bude provedeno úpisem nových kmenových akcií, a to 94 590 000 ks (slovy: devadesátčtyřimilionůpětsetdevadesáttisíc kusů) akcií vydaných v listinné podobě ve formě na majitele, každé o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů). Emisní kurz každé akcie je roven její jmenovité hodnotě). d) Akcie budou nabídnuty k úpisu předem vybraným zájemcům - stávajícím akcionářům, a to tak, že: - zájemci JUDr. Ing. Zdeňkovi Radilovi, r.č. 750131/2973, bytem Praha 10, Průhonická 217/31, bude k úpisu nabídnuto 31 530 000 ks (slovy: třicetjednamilionůpětsettřicettisíc kusů) kmenových listinných akcií v listinné podobě ve formě na majitele, každé o  jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů) při emisním kurzu 0,10 Kč/akcie (slovy: deset haléřů). - zájemci Radimu Hrůzovi, r.č. 771001/3003, bytem Světlá nad Sázavou, U Stromečku 792, bude k úpisu nabídnuto 31 530 000 ks (slovy: třicetjednamilionůpětsettřicettisíc kusů) kmenových listinných akcií v listinné podobě ve formě na majitele, každé o jmenov ité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů) při emisním kurzu 0,10 Kč/akcie (slovy: deset haléřů). - zájemci Aleši Radilovi, r.č. 730202/2970, bytem Světlá nad Sázavou, U Stromečku 791, bude k úpisu nabídnuto 31 530 000 ks (slovy: třicetjednamilionůpětsettřicettisíc kusů) kmenových listinných akcií v listinné podobě ve formě na majitele, každé o jmenov ité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů) při emisním kurzu 0,10 Kč/akcie (deset haléřů) e) akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě tří měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí s tím, že bezprostředně po přijetí tohoto rozhodnutí bude předem vybraným zájemcům předložen návrh smlouvy o úpisu akcií mezi zájemcem a společností. K úpisu a kcií dochází podpisem smlouvy o úpisu akcií mezi společností a zájemcem s tím, že podpisy musí být úředně ověřeny. Upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo právní moc rozhodnutí o zamítnutí zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku dle rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti ze dne 10.4.2009. Pokud ve stanovené lhůtě nedojde k úpisu vše ch akcií, je upsání akcií neúčinné. f) vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek zájemců vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií se připouští zápočet těchto pohledávek zájemců: - pohledávka zájemce JUDr. Ing. Zdeňka Radila, r.č. 750131/2973, bytem Praha 10, Průhonická 217/31, vůči spokečnosti ve výši 3.153.000,- Kč (třimilionystopadestáttřitisíc korun českých) z titulu nároku na úplatu tohoto zájemce za převod obchodního podílu ve výši 1/3 ve společnosti Renergy, s.r.o., se sídlem Světlá nad Sázavou, Na Bradle 1118, IČ 26011921, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 19923, dle smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 8.4.2009. - pohledávka zájemce Radima Hrůzy, r.č. 771001/3003, bytem Světlá nad Sázavou, U Stromečku 792, vůči společnosti ve výši 3.153.000,- Kč (třimilionystopadesáttřitisíc korun českých) z titulu nároku na úplatu tohoto zájemce za převod obchodního podílu ve vý ši 1/3 ve společnosti Renergy, s.r.o., se sídlem Světlá nad Sázavou, Na Bradle 1118, IČ 26011921, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 19923, dle smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 8.4.2009 - pohledávka zájemce Aleše Radila, r.č. 730202/2970, bytem Světlá nad Sázavou, U Stromečku 791, vůči společnosti ve výši 3.153.000,- Kč (třimilionystopadesáttřitisíc korun českých) z titulu nároku na úplatu tohoto zájemce za převod obchodního podílu ve vý ši 1/3 ve společnosti Renergy, s.r.o., se sídlem Světlá nad Sázavou, Na Bradle 1118, IČ 26011921, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 19923, dle smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 8.4.2009. Hodnota pohledávek zájemců vůči společnosti, které mají být předmětem zápočtu proti pohledávce na splacení emisního kurzu, byla stanovena znaleckým posudkem č. 010/2009, který zpracoval dne 27.2.2009 znalec Doc. Ing. Pavel Legát, CSc. - znalec jmenovaný M inisterstvem spravedlnosti České republiky dne 16.11.2000 č.j. M-1665/2000, který k tomuto stanovení hodnoty byl jmenován usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 2 Nc 205/2009 ze dne 22.1.2009. Existence těchto pohledávek bude dále potvrzena auditorem. g) emisní kurz všech upsaných akcií bude splacen zápočtem pohledávek specifikovaných pod písm. f) tohoto rozhodnutí, a to formou dohody o vzájemném zápočtu pohledávek mezi společností a předem vybranými zájemci - upisovateli, s tím, že podpisy budou úředn ě ověřeny. Návrh dohody o zápočtu pohledávek zájemců vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu bude zájemcům předložen při podpisu smlouvy o úpisu akcií. Ke splacení emisního kurzu uvedenou formou musí dojít nejpozději do je dnoho měsíce od upsání akcií, jinak je upsání akcií neúčinné. h) v případě, že ve shora stanovených lhůtách dojde k platnému a účinnému upsání všech akcií dle tohoto rozhodnutí a současně ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií formou zápočtu vzájemných pohledávek, zmocňuje valná hromada představenstvo, aby dle ust. § 206 odst. 2 obch. zák. učinilo rozhodnutí, kterým představenstvo potvrdí, že všechny nové akcie byly upsány v souladu se zákonem, stanovami a rozhodnutím této valné hromady, a jejich emisní kurz byl zcela splacen. do 12. 6. 2009 od 9. 6. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 15 209 000 Kč

od 2. 9. 2009

Základní kapitál

vklad 11 459 000 Kč

do 2. 9. 2009 od 12. 6. 2009

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 12. 6. 2009 od 1. 10. 2008

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 1. 10. 2008 od 24. 9. 2008
Kmenové akcie na majitele v imobilizované podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 15 209 000 od 4. 11. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 15 209 000 do 4. 11. 2014 od 2. 9. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 11 459 000 do 2. 9. 2009 od 3. 7. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 0 Kč, počet: 114 590 000 do 3. 7. 2009 od 12. 6. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 12. 6. 2009 od 28. 1. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 28. 1. 2009 od 24. 9. 2008

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Radim Hrůza

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2016

vznik členství: 29. 11. 2016

Horní Bohušice 1246, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Oksana Batalova

Člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2016 - Poslední vztah: 12. 12. 2016

vznik členství: 23. 5. 2015

zánik členství: 29. 11. 2016

Herlíkovická 1021/4, Praha, 197 00, Česká republika

Aleš Radil

Předseda představenstva

První vztah: 9. 9. 2015 - Poslední vztah: 12. 12. 2016

vznik členství: 23. 5. 2015

zánik členství: 29. 11. 2016

vznik funkce: 23. 5. 2015

zánik funkce: 29. 11. 2016

Pod Kadlečákem 1200, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Aleš Radil

Předseda představenstva

První vztah: 9. 9. 2015 - Poslední vztah: 12. 12. 2016

vznik členství: 23. 5. 2015

zánik členství: 29. 11. 2016

vznik funkce: 23. 5. 2015

zánik funkce: 29. 11. 2016

Pod Kadlečákem 1200, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Radim Hrůza

Místopředseda představenstva

První vztah: 9. 9. 2015 - Poslední vztah: 12. 12. 2016

vznik členství: 23. 5. 2015

zánik členství: 29. 11. 2016

vznik funkce: 23. 5. 2015

zánik funkce: 29. 11. 2016

Horní Bohušice 1246, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Radim Hrůza

Místopředseda představenstva

První vztah: 9. 9. 2015 - Poslední vztah: 12. 12. 2016

vznik členství: 23. 5. 2015

zánik členství: 29. 11. 2016

vznik funkce: 23. 5. 2015

zánik funkce: 29. 11. 2016

Horní Bohušice 1246, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Oksana Batalova

Člen představenstva

První vztah: 9. 9. 2015 - Poslední vztah: 11. 3. 2016

vznik členství: 23. 5. 2015

Krausova 605, Praha, 199 00, Česká republika

Oksana Batalova

Člen představenstva

První vztah: 9. 9. 2015 - Poslední vztah: 11. 3. 2016

vznik členství: 23. 5. 2015

Krausova 605, Praha, 199 00, Česká republika

Aleš Radil

předseda představenstva

První vztah: 13. 10. 2014 - Poslední vztah: 9. 9. 2015

vznik členství: 22. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2015

vznik funkce: 22. 5. 2014

zánik funkce: 22. 5. 2015

Pod Kadlečákem 1200, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Radim Hrůza

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 10. 2014 - Poslední vztah: 9. 9. 2015

vznik členství: 22. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2015

vznik funkce: 22. 5. 2014

zánik funkce: 22. 5. 2015

Horní Bohušice 1246, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Oksana Batalova

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2014 - Poslední vztah: 9. 9. 2015

vznik členství: 22. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2015

Krausova 605, Praha, 199 00, Česká republika

Radim Hrůza

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 2. 2014 - Poslední vztah: 13. 10. 2014

vznik členství: 16. 3. 2009

zánik členství: 22. 5. 2014

vznik funkce: 16. 3. 2009

zánik funkce: 22. 5. 2014

Horní Bohušice 1246, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Radim Hrůza

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2013 - Poslední vztah: 1. 2. 2014

vznik členství: 16. 3. 2009

vznik funkce: 16. 3. 2009

U Stromečku 792, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Aleš Radil

předseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2013 - Poslední vztah: 13. 10. 2014

vznik členství: 16. 3. 2009

zánik členství: 22. 5. 2014

vznik funkce: 16. 3. 2009

zánik funkce: 22. 5. 2014

Pod Kadlečákem 1200, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jindra Radilová

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2013 - Poslední vztah: 13. 10. 2014

vznik členství: 16. 3. 2009

zánik členství: 22. 5. 2014

Průhonická 217/31, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Jindra Radilová

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2009 - Poslední vztah: 26. 9. 2013

vznik členství: 16. 3. 2009

Průhonická 217/31, Praha 1O, 100 00, Česká republika

Aleš Radil

předseda představenstva

První vztah: 20. 5. 2009 - Poslední vztah: 26. 9. 2013

vznik členství: 16. 3. 2009

vznik funkce: 16. 3. 2009

U Stromečku 791, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Radim Hrůza

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 5. 2009 - Poslední vztah: 26. 9. 2013

vznik členství: 16. 3. 2009

vznik funkce: 16. 3. 2009

U Stromečku 792, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Ing. Jana Krafková

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2009 - Poslední vztah: 20. 5. 2009

vznik členství: 22. 12. 2008

zánik členství: 16. 3. 2009

Kravsko 177, 671 51, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Martin Janoušek

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2008 - Poslední vztah: 28. 1. 2009

vznik členství: 24. 9. 2008

zánik členství: 22. 12. 2008

vznik funkce: 24. 9. 2008

U Trojice 799/33, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně v celém rozsahu.

od 12. 12. 2016

Společnost zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva samostatně v celém rozsahu.

do 12. 12. 2016 od 4. 11. 2014

Člen představenstva jedná za společnost samostatně.

do 4. 11. 2014 od 24. 9. 2008

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Rostislav Kotlas

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2016

vznik členství: 29. 11. 2016

Ledečská 2984, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Ing. Zdeněk Radil

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2014

vznik členství: 22. 5. 2014

Průhonická 217/31, Praha 10, 106 00, Česká republika

Historické vztahy

JUDr. Ing. Zdeněk Radil

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2014 - Poslední vztah: 12. 12. 2016

vznik členství: 22. 5. 2014

zánik členství: 29. 11. 2016

Průhonická 217/31, Praha, 106 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Ing. Zdeněk Radil

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2013 - Poslední vztah: 13. 10. 2014

vznik členství: 16. 3. 2009

zánik členství: 22. 5. 2014

vznik funkce: 16. 3. 2009

zánik funkce: 22. 5. 2014

Průhonická 217/31, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Štěpán Dlouhý

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2009 - Poslední vztah: 13. 10. 2014

vznik členství: 3. 6. 2009

zánik členství: 3. 6. 2014

Volutová 2521/18, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Jaromír Peklo, Ph.D, MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2009 - Poslední vztah: 13. 10. 2014

vznik členství: 3. 6. 2009

zánik členství: 3. 6. 2014

Žatecká 16/8, Praha 1, 110 00, Česká republika

Eva Radilová

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2009 - Poslední vztah: 18. 6. 2009

vznik členství: 16. 3. 2009

zánik členství: 3. 6. 2009

Na Bradle 1118, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Mgr. Šárka Hrůzová

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2009 - Poslední vztah: 18. 6. 2009

vznik členství: 16. 3. 2009

zánik členství: 3. 6. 2009

U Rybníčků 201, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

JUDr. Ing. Zdeněk Radil

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2009 - Poslední vztah: 18. 8. 2013

vznik členství: 16. 3. 2009

vznik funkce: 16. 3. 2009

Průhonická 217/31, Praha 10, 100 00, Česká republika

Mgr. Pavel Piňos

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2009 - Poslední vztah: 20. 5. 2009

vznik členství: 22. 12. 2008

zánik členství: 16. 3. 2009

vznik funkce: 30. 12. 2008

zánik funkce: 16. 3. 2009

Žerotínovo nám. 1864/41, Přerov, 750 02, Česká republika

Mgr. Veronika Zavadilová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2009 - Poslední vztah: 20. 5. 2009

vznik členství: 22. 12. 2008

zánik členství: 16. 3. 2009

Dvořákova 485, Tovačov, 751 01, Česká republika

Ing. Vlastimil Němec

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2009 - Poslední vztah: 20. 5. 2009

vznik členství: 22. 12. 2008

zánik členství: 16. 3. 2009

Želatovice 175, 751 16, Česká republika

Petra Janoušková

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2008 - Poslední vztah: 28. 1. 2009

vznik členství: 24. 9. 2008

zánik členství: 22. 12. 2008

vznik funkce: 24. 9. 2008

U Trojice 799/33, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Martina Linhová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2008 - Poslední vztah: 28. 1. 2009

vznik členství: 24. 9. 2008

zánik členství: 22. 12. 2008

vznik funkce: 24. 9. 2008

Dlouhá 1108/29, České Budějovice, 370 11, Česká republika

Martina Kubíková

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2008 - Poslední vztah: 28. 1. 2009

vznik členství: 24. 9. 2008

zánik členství: 22. 12. 2008

vznik funkce: 24. 9. 2008

zánik funkce: 22. 12. 2008

Jizerská 1076/2, České Budějovice, 370 11, Česká republika

Další vztahy firmy BGS Energy Plus a.s.

Historické vztahy

Ing. Jana Krafková

První vztah: 28. 1. 2009 - Poslední vztah: 20. 5. 2009

Kravsko 177, 671 51, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

CEVE s.r.o.

První vztah: 24. 9. 2008 - Poslední vztah: 28. 1. 2009

Letohradská 711/10, Praha 7 Holešovice, 170 00

Další vztah k tomuto subjektu

Akcionáři

Ing. Jana Krafková

Česká republika, Kravsko, 671 51

do 20. 5. 2009 od 28. 1. 2009

CEVE s.r.o., IČ: 25164988

Lidická tř., Česká republika, České Budějovice, 370 07

do 28. 1. 2009 od 24. 9. 2008

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 1. 2009

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 1. 2009
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).