Hlavní navigace

BOHEME HOTELS, a.s.

Firma BOHEME HOTELS, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4819, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25141376

Sídlo:

Žerotínova 1147/39, Praha, 130 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 7. 1997

DIČ:

CZ25141376

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
55101 Hotely
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
66190 Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4819, Městský soud v Praze

Obchodní firma

BOHEME HOTELS, a.s. od 1. 7. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 1. 7. 1997

adresa

Žerotínova 1147/39
Praha 3 13000 od 30. 8. 2006

adresa

Ke Stírce 1774/42
Praha 8 18200 do 30. 8. 2006 od 23. 4. 2003

adresa

Ke Stírce 42
Praha 8 do 23. 4. 2003 od 1. 7. 1997

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 4. 1. 2011

směnárenská činnost do 4. 1. 2011 od 30. 4. 1999

hostinská činnost od 1. 7. 1997

provozování cestovní kanceláře do 23. 6. 2001 od 1. 7. 1997

ubytovací služby do 4. 1. 2011 od 1. 7. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( s výjimkou zboží vyloučeného zákonem č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohami ) do 4. 1. 2011 od 1. 7. 1997

Ostatní skutečnosti

Mimořádná valná hromada rozhodla dne 13.10.2008 o přechodu části jmění rozdělované společnosti, kterou je společnost BOHEME HOTELS, a.s., na jednu nástupnickou společnost, jíž je akciová společnost s obchodní firmou Hotel Aron a.s. od 24. 2. 2009

Valná hromada společnosti BOHEME HOTELS, a.s., IČ: 251 41 376, se sídlem Praha 3, Žerotínova 1147/39, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 4819 (dále jen "Společnost") rozhodla dne 20. 11. 2006 v ná vaznosti na udělení souhlasu valné hromady Společnosti s uzavřením smlouvy o prodeji části podniku ze dne 31. 7. 2006 (slovy třicátého prvního července roku dva tisíce šest) uzavřenou mezi Společností, jako prodávajícím, a společností Hotel Henrietta, a.s ., IČ: 271 27 613, se sídlem Praha 8, Ke Stírce 1774/42, PSČ 182 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9178, jako kupujícím, a z důvodu předpokládaného přebytku vlastních zdrojů Společnosti v důsledku vyplacen í kupní ceny výše uvedené části podniku ve výši třicet pět milionů tři sta šedesát osm tisíc korun českých (35.368.000,- Kč), o snížení základního kapitálu Společnosti ze stávající výše padesát jeden milion dvě stě čtyřicet tisíc korun českých (51.240.000 ,- Kč) o částku třicet pět milionů čtyřicet osm tisíc sto šedesát korun českých (35.048.160,- Kč) na celkovou novou výši základního kapitálu šestnáct milionů sto devadesát jeden tisíc osm set čtyřicet korun českých (16.191.840,- Kč), a to za následujících podmínek a následujícím způsobem: Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude Společností vyplacena akcionářům Společnosti dle poměru součtu jmenovitých hodnot jimi vlastněných akcií Společnosti k výši základního kapitálu Společnosti po předložení akcií Společnosti, a to tak, že do devíti (9) měsíců ode dne konání valné hromady rozhodující o snížení základního kapitálu Společnosti bude akcionářům vyplacena částka ve výši dvacet pět milionů devět set sedmdesát osm tisíc šest set osmdesát korun českých (25.978.680,- Kč), a do dvace ti čtyř (24) měsíců ode dne konání valné hromady rozhodující o snížení základního kapitálu Společnosti bude akcionářům Společnosti vyplacena částka ve výši devět milionů šedesát devět tisíc čtyři sta osmdesát korun českých (9.069.480,- Kč), tedy celková č ástka odpovídající snížené jmenovité hodnotě akcií Společnosti ve výši třicet pět milionů čtyřicet osm tisíc sto šedesát korun českých (35.048.160,- Kč), a to na účty, které akcionáři písemně oznámí Společnosti. Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je řešení stávající situace Společnosti, kdy výše základního kapitálu Společnosti překračuje aktuální a budoucí potřeby Společnosti. V důsledku snížení základního kapitálu má dojít ke snížení vlastního kapit álu Společnosti a k úpravě struktury jejího financování. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům Společnosti ve výše uvedených termínech za splnění předpokladu, že již byl pravomocně proveden zápis snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku a poté, co budou uspokojeny nebo zajištěny pohledávky věřitelů podle § 215 odstavce 3 obchodního zákoníku, popřípadě poté, co bude příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o dostatečném zajištění pohledávky podle § 215 odstavce 4 obchodního zákoníku. Vyplacení částky odpo vídající snížení základního kapitálu bude možné provést rovněž formou započtení splatných pohledávek Společnosti za akcionářem. Společnost s ohledem na znění § 213 odstavec 1 obchodního zákoníku nemá ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovitých hodnot u všech akcií Společnosti v souladu s ustanovením § 213a obchodního zákoníku. Jmenovitá hodnota každé z 512 ks (pět set dvanácti) kmenových akcií na jméno o stávající jmenovit é hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) bude snížena o 68.400,- Kč (slovy šedesát osm tisíc čtyři sta korun českých) na novou výši jmenovité hodnoty každé akcie, a to 31.600,- Kč (slovy třicet jeden tisíc šest set korun českých) a jme novitá hodnota každé ze 40 ks (čtyřiceti) kmenových akcií na jméno o stávající jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) bude snížena o 684,- Kč (slovy šest set osmdesát čtyři korun českých) na novou výši jmenovité hodnoty každé akcie , a to 316,- Kč (slovy tři sta šestnáct korun českých). Obsah rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu podle ustanovení § 211 odstavce 1 obchodního zákoníku po zápisu rozhodnutí valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku zveřejní představenstvo Společnosti nejméně dvakrát za sebou s alespo ň třicetidenním odstupem v Obchodním věstníku s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky do devadesáti (90) dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do devadesáti (90) dnů ode dne druhého zveřejnění výzvy v Obchodn ím věstníku, aby splnění jejich neuhrazených pohledávek, jež nebyly splatné v době, kdy jim byla výzva doručena, nebo v době jejího druhého zveřejnění, bylo dostatečným způsobem zajištěno. Snížením základního kapitálu Společnosti nebude zhoršena dobytnost pohledávek věřitelů Společnosti. Představenstvo Společnosti do třiceti (30) dnů ode dne, kdy bude v Obchodním věstníku poprvé zveřejněno rozhodnutí valné hromady Společnosti o snížení zákl adního kapitálu písemně oznámí rozsah snížení základního kapitálu všem známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči Společnosti přede dnem prvního uveřejnění tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o snížení základního kapitálu v Obchodním věstník u, s výzvou, aby přihlásili své nesplatné pohledávky vůči Společnosti k zajištění do devadesáti (90) dnů ode dne, kdy obdrží oznámení. Společnost pak provede dodatečné zajištění pohledávek věřitelů nebo uspokojení již splatných pohledávek. Nedojde-li mezi věřiteli a Společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Po uplynutí devadesáti (90) dnů od doručení oznámení věřitelům, popřípadě od posledního zveřejnění rozhodnutí valné hromady Společnosti o snížení základního kapitálu podá představenstvo Společnosti návrh na zápis snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Lhůtu uvedenou v předchozí větě není třeba dodržet, pokud se Společnost dohodne se všemi věřiteli na zajištění nebo uspokojení jejich pohledávek před uplynutím této lhůty. Uzavření dohody musí společnost soudu při podání návrhu prok ázat. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá představenstvo Společnosti nové akcie se sníženými jmenovitými hodnotami (respektive hromadné listiny je nahrazující) a vyzve akcionáře Společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, tj. zasláním písemné výzvy akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, aby předložili své akcie (respektive hromadné listiny je nahrazující) za účelem jejich výměny za akcie (respektive hromadné li stiny je nahrazující) s novou jmenovitou hodnotou ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne právní moci rozhodnutí o zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (tento den bude ve výzvě přesně označen). do 2. 5. 2007 od 28. 11. 2006

Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 31.7.2006 byla společnosti Hotel Henrietta, a.s., IČ: 271 27 613, se sídlem Praha 8, Ke Stírce 174/42, PSČ 18200, prodána část podniku - hotel Henrietta. od 30. 8. 2006

Usnesením mimořádné valné hromady konané dne 9. března 2000 bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti o 30,740.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Základní jmění bude zvýšeno upsáním 307 nových kmenových listinných akcií na majitele třetí emise o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 40 nových kmenových listinných akcií na majitele třetí emise o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč do 16. 5. 2002 od 2. 1. 2001

Akcionáři nemají přednostní právo k úpisu nových akcií. Akcie nebudou nabídnuty k veřejnému úpisu. do 16. 5. 2002 od 2. 1. 2001

Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to panu Ing. Ladislavu Krulichovi, r.č. 640212/1110, bytem Praha 6, Čkalova 8, který bude oprávněn vykonat úpis ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy ho k tomu představenstvo po zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku vyzve, a to v sídle společnosti v Praze 8, Ke stírce 42, každý pracovní den po dobu výše uvedené lhůty od 7,00 do 14,00 hod. do 16. 5. 2002 od 2. 1. 2001

Valná hromada vyslovila souhlas, aby vkladem do základního jmění byla v nominální hodnotě 2,000.000,- Kč vložena pohledávka, kterou má pan Ing. Ladislav Krulich vůči společnosti na základě smlouvy o půjčce ze dne 7. října 1999 ve výši 2,000.000,- Kč. Emisní kurs akcií o jmenovité hodnotě 2,000.000,- Kč bude splacen vkladem výše uvedené pohledávky v nominální hodnotě. Vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky. K témuž dni pohledávka a jí odpovídající dluh zaniknou. do 16. 5. 2002 od 2. 1. 2001

Částka 2,000.000,- Kč je výší ocenění vkladů. do 16. 5. 2002 od 2. 1. 2001

Emisní kurs zbývajících akcií ve jmenovité hodnotě 28.740.000,- Kč bude splacen nepeněžitým vkladem, a to těmito nemovitostmi: dům č.p. 1774 se stavební parcelou p.č.399, zastavěná plocha o výměře 444 m2 vše k.ú. Kobylisy, obec Praha s tím, že tento nepeněžitý vklad se oceňuje na základě posudků Ing. Lubomíra Wernera ze dne 26. listopadu 1999 číslo 485-68/99 a Ing. Marie Rozkošné ze dne 17. listopadu 1999 číslo 162-42/99 na 28.740.000,- Kč. do 16. 5. 2002 od 2. 1. 2001

Upisovatel je povinen jednat tak, aby ke splacení vkladů došlo do deseti dnů po úpisu akcií. Smlouva o postoupení pohledávek a vkladové prohlášení budou sepsány a uzavřeny v sídle společnosti v Praze 8, Ke stírce 42, a to některý pracovní den po dobu výše uvedené lhůty od 7,00 do 14,00 hod. do 16. 5. 2002 od 2. 1. 2001

Usnesením mimořádné valné hromady konané dne 29.12.1998 bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti. 1. Základní jmění bude zvýšeno o 19.500.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 2. Základní jmění bude takto zvýšeno upsáním 195 nových kmenových listinných akcií na majitele druhé emise, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. 3. Akcionáři nemají přednostní právo k úpisu nových akcií. 4.Akcie nebudou nabídnuty k veřejnému úpisu. 5. Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to panu Ing. Ladislavu Krulichovi, r.č. 640212/1110, bytem Praha 6, Čkalova 8. 6. Tento zájemce bude oprávněn vykonat úpis ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy ho k tomu představenstvo po zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku vyzve, a to v sídle společnosti v Praze 8, Ke stírce 42, každý pracovní den po dobu výše uvedené lhůty od 7.00 do 14.00 hod. 7.Valná hromada souhlasí , aby vkladem do základního jmění byla v nominální hodnotě 19.500.000,- Kč vložená pohledávka, kterou má pan Ing. Ladislav Krelich vůči společnosti na základě dohody o privativní novaci ze dne 28.12.1998. Částka 19.500.000,- Kč je výší ocenění vkladu. 8. Emisní kurs všech akcií bude roven jeich jmenovité hodnotě a bude splacen vkladem pohledávky uvedené v čl. 7 v nominální hodnotě. Vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky. K témuž dni pohledávka a jí odpovídající dluh zaniknou. 9. Upisovat je povinen jednat při uzavírání smlouvy o postoupení pohledávky tak, aby ke splacení vkladu došlo do deseti dnů po úpisu akcií. Smlouva o postoupení pohledávky bude uzavřena v sídle společnosti v Praze 8, Ke stírce 42, a to některý pracovní den po dobu výši uvedené lhůty od 7.00 do 14.00 hod. do 24. 5. 1999 od 13. 1. 1999

Splaceno 100% základního jmění. od 1. 7. 1997

Akciová společnost byla založena bez výzvy k upisování akcií. od 1. 7. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 24. 2. 2009

Základní kapitál

vklad 16 191 840 Kč

do 24. 2. 2009 od 2. 5. 2007

Základní kapitál

vklad 51 240 000 Kč

do 2. 5. 2007 od 16. 5. 2002

Základní kapitál

vklad 20 500 000 Kč

do 16. 5. 2002 od 24. 5. 1999

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 24. 5. 1999 od 1. 7. 1997
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 499 961 Kč, počet: 4 od 24. 2. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 156 Kč, počet: 1 od 24. 2. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 31 600 Kč, počet: 512 do 24. 2. 2009 od 2. 5. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 316 Kč, počet: 40 do 24. 2. 2009 od 2. 5. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 512 do 2. 5. 2007 od 16. 5. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 40 do 2. 5. 2007 od 16. 5. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 205 do 16. 5. 2002 od 24. 5. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 24. 5. 1999 od 1. 7. 1997

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Pěva Zemanová

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2022

vznik členství: 5. 5. 2010

vznik funkce: 5. 5. 2010

Wiedermannova 1407/6, Praha, 158 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Havlík

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2017

vznik členství: 5. 5. 2010

Panský dvůr 325/14, Praha, 190 16, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Růžena Krulichová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2016

vznik členství: 5. 5. 2010

Albrechtice 159, 563 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Růžena Krulichová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2011 - Poslední vztah: 15. 10. 2016

vznik členství: 5. 5. 2010

Albrechtice 159, 563 01, Česká republika

Růžena Krulichová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2011 - Poslední vztah: 15. 10. 2016

vznik členství: 5. 5. 2010

Albrechtice 159, 563 01, Česká republika

Ing. Miroslav Havlík

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2011 - Poslední vztah: 2. 9. 2017

vznik členství: 5. 5. 2010

Panský Dvůr 325, Praha 9, 190 16, Česká republika

Ing. Miroslav Havlík

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2011 - Poslední vztah: 2. 9. 2017

vznik členství: 5. 5. 2010

Panský Dvůr 325, Praha 9, 190 16, Česká republika

Ing. Pěva Zemanová

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2011 - Poslední vztah: 11. 11. 2022

vznik členství: 5. 5. 2010

vznik funkce: 5. 5. 2010

Dreyerova 627/5, Praha 5, 152 00, Česká republika

Ladislav Krulich

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2006 - Poslední vztah: 7. 9. 2006

vznik členství: 1. 5. 2002

zánik členství: 5. 5. 2006

Albrechtice 159, 563 01, Česká republika

Ladislav Krulich

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2006 - Poslední vztah: 3. 1. 2011

vznik členství: 5. 5. 2006

zánik členství: 5. 5. 2010

vznik funkce: 5. 5. 2006

zánik funkce: 5. 5. 2010

Albrechtice 159, 563 01, Česká republika

Růžena Krulichová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2006 - Poslední vztah: 7. 9. 2006

vznik členství: 1. 7. 2001

zánik členství: 1. 5. 2002

Albrechtice 159, 563 01, Česká republika

Růžena Krulichová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2006 - Poslední vztah: 3. 1. 2011

vznik členství: 5. 5. 2006

zánik členství: 5. 5. 2010

Albrechtice 159, 563 01, Česká republika

Andrea Marešová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2006 - Poslední vztah: 7. 9. 2006

vznik členství: 1. 7. 2001

zánik členství: 1. 5. 2002

Steinerova 603, Praha 4, 149 00, Česká republika

Andrea Divíšková

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2006 - Poslední vztah: 7. 9. 2006

vznik členství: 1. 5. 2002

zánik členství: 5. 5. 2006

Steinerova 603, Praha 4, 149 00, Česká republika

Andrea Divíšková

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2006 - Poslední vztah: 7. 9. 2006

vznik členství: 1. 5. 2002

zánik členství: 5. 5. 2006

Steinerova 603, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ladislav Krulich

člen

První vztah: 1. 7. 1997 - Poslední vztah: 7. 9. 2006

zánik členství: 1. 7. 2001

Albrechtice 159, Ústí nad Orlicí, Česká republika

Růžena Krulichová

člen

První vztah: 1. 7. 1997 - Poslední vztah: 7. 9. 2006

zánik členství: 1. 7. 2001

Albrechtice 159, Ústí nad Orlicí, Česká republika

David Mach

člen

První vztah: 1. 7. 1997 - Poslední vztah: 7. 9. 2006

zánik členství: 1. 7. 2001

Londýnská 4, Praha 2, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Aleš Krulich

člen představenstva

První vztah: 7. 4. 2022

vznik členství: 1. 10. 2009

V javoříčku 1171/14, Praha, 154 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Monika Szwarcová

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 1. 10. 2009

Závěrka 412/4, Praha, 169 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Ladislav Krulich

předseda představenstva

První vztah: 14. 6. 2013

vznik členství: 1. 10. 2009

vznik funkce: 1. 10. 2009

Zduchovice 28, 262 63, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Aleš Krulich

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 2016 - Poslední vztah: 7. 4. 2022

vznik členství: 1. 10. 2009

Zduchovice 28, 262 63, Česká republika

Ing. Ladislav Krulich

předseda představenstva

První vztah: 3. 1. 2011 - Poslední vztah: 14. 6. 2013

vznik členství: 1. 10. 2009

vznik funkce: 1. 10. 2009

V.P. Čkalova 448/8, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Monika Szwarcová

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2011 - Poslední vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 1. 10. 2009

Podholí 283/3, Praha 6, 165 00, Česká republika

Aleš Krulich

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2011 - Poslední vztah: 15. 10. 2016

vznik členství: 1. 10. 2009

Kamýk nad Vltavou 28, 262 63, Česká republika

Aleš Krulich

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2011 - Poslední vztah: 15. 10. 2016

vznik členství: 1. 10. 2009

Kamýk nad Vltavou 28, 262 63, Česká republika

Ing. Ladislav Krulich

předseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2006 - Poslední vztah: 9. 10. 2006

vznik členství: 1. 10. 2001

zánik členství: 1. 10. 2005

vznik funkce: 1. 10. 2001

zánik funkce: 1. 10. 2005

V.P. Čkalova 448/8, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Ladislav Krulich

předseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2006 - Poslední vztah: 3. 1. 2011

vznik členství: 1. 10. 2005

zánik členství: 1. 10. 2009

vznik funkce: 3. 10. 2005

zánik funkce: 1. 10. 2009

V.P. Čkalova 448/8, Praha 6, 160 00, Česká republika

Aleš Krulich

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2006 - Poslední vztah: 9. 10. 2006

vznik členství: 1. 10. 2001

zánik členství: 1. 10. 2005

Lohniského 5, Praha 5, 152 00, Česká republika

Ing. Monika Szwarcová

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2006 - Poslední vztah: 3. 1. 2011

vznik členství: 1. 10. 2005

zánik členství: 1. 10. 2009

V.P. Čkalova 448/8, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Monika Szwarcová

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2006 - Poslední vztah: 3. 1. 2011

vznik členství: 1. 10. 2005

zánik členství: 1. 10. 2009

V.P. Čkalova 448/8, Praha 6, 160 00, Česká republika

Aleš Krulich

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2006 - Poslední vztah: 3. 1. 2011

vznik členství: 1. 10. 2005

zánik členství: 1. 10. 2009

Zduchovice 28, 262 63, Česká republika

ing. Ladislav Krulich

předseda

První vztah: 23. 4. 2003 - Poslední vztah: 9. 10. 2006

zánik členství: 1. 10. 2001

zánik funkce: 1. 10. 2001

V.P.Čkalova 448/8, Praha 6, 160 00, Česká republika

Aleš Krulich

člen

První vztah: 23. 4. 2003 - Poslední vztah: 9. 10. 2006

zánik členství: 1. 10. 2001

Lohniského 5, Praha 5, Česká republika

ing. Monika Szwarcová

člen

První vztah: 23. 4. 2003 - Poslední vztah: 9. 10. 2006

zánik členství: 1. 10. 2001

V.P.Čkalova 448/8, Praha 6, 160 00, Česká republika

Aleš Krulich

člen

První vztah: 1. 7. 1997 - Poslední vztah: 23. 4. 2003

Střížkovská 8/1506, Praha 5, Česká republika

ing. Ladislav Krulich

předseda

První vztah: 1. 7. 1997 - Poslední vztah: 23. 4. 2003

Čkalova 8, Praha 6, Česká republika

ing. Monika Szwarcová

člen

První vztah: 1. 7. 1997 - Poslední vztah: 23. 4. 2003

Čkalova 8, Praha 6, Česká republika

Jménem společnosti jedná předseda nebo dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva.

od 1. 7. 1997

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 7. 1997

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 2. 4. 2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou zboží vyloučeného zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohami)
  • Ubytovací služby
  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 7. 1997
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 7. 1997
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).