Hlavní navigace

Bonemo, a.s.

Firma Bonemo, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 14709, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 6 800 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28466314

Sídlo:

Kytlická 818/21a, Praha, 190 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

6. 10. 2008

DIČ:

CZ28466314

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
47250 Maloobchod s nápoji
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 14709, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Bonemo, a.s. od 6. 10. 2008

Právní forma

Akciová společnost od 6. 10. 2008

adresa

Kytlická 818/21a
Praha 19000 od 28. 6. 2018

adresa

Kytlická 818/21a
Praha 9 19000 do 28. 6. 2018 od 6. 10. 2008

Předmět podnikání

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 14. 1. 2021

Hostinská činnost od 18. 5. 2015

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 6. 10. 2008

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 6. 10. 2008

Ostatní skutečnosti

Zapisuje se usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu dle § 477 zákona o obchodních korporacích, které je zároveň spojeno se zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, přijaté v rámci bodů programu č. 2. a 3. řádné valné hro mady: Valná hromada přijímá následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti: 1. základní kapitál Společnosti ve výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři milióny korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými a nepeněžitými vklady, následovně: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 2.800.000,- Kč (slovy: dva milióny osm set tisíc korun českých) na jeho novou výši 6.800.000,- Kč (slovy: šest miliónů osm set tisíc korun českých), zároveň určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, b) celkový počet nově upisovaných akcií činí: 28 (slovy: dvacet osm) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá, druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva kmenové, forma všech nově upisovaných akcií: na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude zaknihovaným cenným papírem ani cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu, celková jmenovitá hodnota všech nově upisovaných akcií činí 2.800.000,- Kč (slovy: dva milióny osm set tisíc korun českých), označení nově upisovaných akcií bude C 000001 až C 000028, (dále též jen Nově upisované akcie), c) žádná z Nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 484 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen ZOK) vzhledem k tomu, že se před rozhodnu tím o zvýšení základního kapitálu všichni akcionáři svého přednostního práva vzdali (ve smyslu § 490 odst. 2 ZOK), d) všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je dosavadní akcionář Společnosti pan Kamil Bouška, nar. 24.8.1965, bydliště Výhledová 273, Pacov, 251 01 Říčany, kterému bude nabídnuto všech 28 (slovy: dvacet osm) k usů Nově upisovaných akcií o celkové jmenovité hodnotě 2.800.000,- Kč (slovy: dva milióny osm set tisíc korun českých) (dále též jen Předem určený zájemce), e) všechny Nově upisované akcie, které budou upsány Předem určeným zájemcem, budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 479 ZOK, která bude uzavřena mezi Předem určeným zájemcem a Společností, návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude Předem určenému zájemci jakožto upisovateli doručen způsobem určeným stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, upisovací lhůta pro upisování Nově upisovaných akcií Předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Předem určeném zájemci po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a končí uplynutím 7 (slovy: sedmého) dne od jejího započetí, ledaže byl již podán návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud by byly splněny podmínky pro zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku již při podání návrhu na zápis usnesení valné hromady, mohou být oba návrhy spojeny; f) emisní kurs Nově upisovaných akcií je navržen takto: emisní kurs akcie s označením C 000001 je navržen na částku 171.410,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát jedna tisíc čtyři sta deset korun českých), emisní kurs akcií s označením C 000002 až C 000027 bude roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs akcie s označením C 000028 je navržen na částku ve výši 120.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet tisíc korun českých), g) určuje, že místem pro vnesení nepeněžitého vkladu, kterým se upisuje část Nově upisovaných akcií, je místo konání dnešní valné hromady Společnosti, kde bude Předem určeným zájemcem Společnosti předáno prohlášení o jeho vnesení s úředně ověřeným podpise m, přičemž se stanovuje, že s ohledem na výhradní využití možnosti započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení části emisního kursu Nově upisovaných akcií nebude uváděn účet u banky, na který upisovatel splatí emisní kurs, h) schvaluje nepeněžitý vklad, kterým bude splacena část Nově upisovaných akcií, konkrétně pak emisní kurs akcií s označením C 000001 až C 000020, které budou za tento nepeněžitý vklad vydány, a kterým je nemovitá věc právo stavby podle zák. č. 89/2012 S b. k pozemku parc. č. 26/2 v katastrálním území Bavory, jehož účelem je rekreační dům konkrétně právo vybudovat a mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu s názvem Bavory, rekreační objekt společenská místnost, posledním dnem trvání práva stavby je 19.4.2023, zapsané na listu vlastnictví č. 540 pro katastrální území Bavory a obec Bavory u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální území Břeclav, ve prospěch Předem určeného zájemce na základě Smlouvy o zřízení práva stavby ze dne 3.3.2 014 a jeho dodatku č. 1 ze dne 1.6.2017 a dodatku č. 2. ze dne 18.4.2018, s právními účinky zápisu ke dni 19.4.2018 pod č. V-2937/2018 (dále též jen Nepeněžitý vklad), i) schvaluje částku ocenění Nepeněžitého vkladu stanovenou jako jeho reálnou hodnotu určenou obecně uznávaným nezávislým odborníkem za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování ne starším šesti měsíců před vnesením vkladu; ocenění bylo provede no se souhlasem statutárního ředitele Společnosti paní Ing. Renatou Klímovou, se sídlem Mezihorská 1929/33, 143 00 Praha 4, znalkyní z oboru stavebnictví odvětví stavby obytné a průmyslové a pro obor ekonomika specializace oceňování stavebních prací a r ozpočtování, znaleckým posudkem č. 56/18/2571, vyhotoveným dne 10.6.2018 na částku ve výši 2.071.410,- Kč (slovy: dva milióny sedmdesát jedna tisíc čtyři sta deset korun českých), která se v plné výši započítává na splacení emisního kursu akcie s označením C 000001 částkou 171.410,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát jedna tisíc čtyři sta deset korun českých), a emisního kursu akcií s označením C 000002 až C 000020 částkou ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá, j) druhá část emisního kursu Nově upisovaných akcií, tedy emisní kurs akcií s označením C 000021 až C 000027 o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá, ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet tisíc korun českých) , a emisní kurs akcie s označením C 000028 o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), ve výši 120.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet tisíc korun českých), bude splacena peněžitým vkladem Předem určeného zájemce, za který mu b udou akcie s označením C 000021 až C 000027 a akcie s označením C 000028 vydána, k) Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs všech Nově upisovaných akcií, které jsou spláceny Nepeněžitým vkladem nebo formou započtení, na valné hromadě Společnosti do 3 (slovy: tří) dnů od upsání nových akcií, nejpozději však ke dni pod ání návrhu na zápis nebo žádosti o zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, l) zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. Valná hromada Společnosti rozhoduje, že připouští možnost započtení peněžité pohledávky Předem určeného zájemce ve výši 820.000,- Kč (slovy: osm set dvacet tisíc korun českých), vzniklé na základě Smlouvy o zápůjčce, uzavřené mezi Předem určeným zájemcem jako zapůjčitelem a Společností jako vydlužitelem dne 1.9.2017, proti pohledávce Společnosti vůči Předem určenému zájemci ve výši 820.000,- Kč (slovy: osm set dvacet tisíc korun českých) na splacení emisního kursu akcií čísel C 000021 až C 000028, na zákl adě Smlouvy o úpisu akcií uzavřené dne 27.6.2018; připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky Předem určeného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči Předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu části Nově upis ovaných akcií, které mají být splaceny peněžitým vkladem; tímto započtením bude emisní kurz části Nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem, upsaných Předem určeným zájemcem, zcela splacen; písemný návrh dohody o tomto započtení vyhotoví Společn ost ve lhůtě jednoho (1) dne od upsání akcií Předem určeným zájemcem, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a doručí ji Předem určenému zájemci, dohoda o započtení musí být uzavřena do dvou (2) dnů od ode dne, kdy bude její návrh Předem určenému zájemci doručen, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody, a tím ke splacení emisního kur zu všech upsaných akcií, má-li Předem určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky, nevyužije-li Předem určený zájemce připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kurzu té části Nově upisovaných akcií, které jsou spláceny peněžitým vkladem, je Předem určený zájemce povinen oznámit tuto skutečnost Společnosti nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kd y se o této skutečnosti dozvěděl, a splatit celý emisní kurz všech jím upsaných akcií nebo jeho část nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání nových akcií na zvláštní účet Společnosti, který za tímto účelem zřídí správní ředitel. od 28. 6. 2018

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 16. 9. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 14. 1. 2021 od 16. 9. 2014

Počet členů správní rady: 3 do 14. 1. 2021 od 16. 9. 2014

Valná hromada obchodní společnosti Bonemo, a.s., schválila zvýšení dosud plně splaceného základního kapitálu společnosti ve výši 2,000.000,- Kč o částku 2,000.000,- Kč na základní kapitál ve výši 4,000.000,- Kč z důvodu vytvoření zdrojů pro plánované i nvestice společnosti a posílení a rozvoje podnikatelské činnosti společnosti za následujících podmínek: 1) zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno úpisem 20 ks kmenových nekótovaných akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč na majitele vydaných v listinné podobě, s nimiž jsou spojena stejná práva jako se stávajícími akciemi 2) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 2,000.000,-- Kč se nepřipouští 3) z důvodu administrativního zjednodušení a současně z důvodu, aby stávající akcionáři nepřevedli svá přednostní práva na jiného mimo předem dohodnutý okruh zájemců, vylučuje se přednostní právo, jehož se všichni stávající akcionáři před přijetím roz hodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu výslovně vzdali, a stanoví se, že veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty předem stanoveným zájemcům 4) akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti musí být upsány v sídle společnosti ve lhůtě 30 kalendářních dnů následujících po dni, v němž bylo rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do obch odního rejstříku, přičemž počátek běhu lhůty k upisování akcií sdělí upisovatelům představenstvo bezodkladně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne převzetí rozhodnutí o zapsání rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, zasláním písemného oznámení; zapsání rozhodnutí nebude oznámeno zveřejněním v Obchodním věstníku, neboť oprávnění upsat akcie mají předem výslovně uvedení zájemci; úpis akcií bude v souladu s ust. § 204 odst. (5) obchodního zákoníku re alizován podpisem smlouvy o upsání akcií, na níž musí být ověřené podpisy, přičemž návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle představenstvo upisovatelům bezodkladně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne převzetí rozhodnutí o zapsání rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 5) akcie mohou být upsány před zápisem rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku pouze v případě, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 6) emisní kurs nových akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě a bude upisovateli splacen peněžitými vklady 7) upíší-li předem stanovení zájemci akcie, jsou tito povinni emisní kurz nových akcií do výše 30 % upsaných akcií splatit ve lhůtě 15 dnů ode dne upsání akcií poukazem na zvláštní účet a za tím účelem zřízený, a do výše zbývajících 70 % upsaných akcií ve lhůtě jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 8) důležitým zájmem společnosti je, aby se na zvýšení základního kapitálu podíleli pouze určení zájemci, takže pro případ, že by nové akcie nebyly těmito předem stanovenými zájemci upsány v uvedeném poměru, vylučuje se jejich nabídnutí jiným záj emcům, případně nabídnutí k upsání na základě veřejné nabídky a zvýšení základního kapitálu by tak bylo neúčinné 9) počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti se nestanoví, neboť oprávnění úpisu veškerých akcií mají dle tohoto rozhodnutí předem stanovení zájemci v poměru, na němž se předem dohodli, přičemž stávající akcionáři se předem vzdali svého přednostního práva k úpisu nových akcií; do 5. 10. 2011 od 7. 7. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 6 800 000 Kč

od 28. 6. 2018

Základní kapitál

vklad 4 000 000 Kč

do 28. 6. 2018 od 5. 10. 2011

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 5. 10. 2011 od 6. 10. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 68 od 28. 6. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 40 do 28. 6. 2018 od 26. 7. 2014
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 40 do 26. 7. 2014 od 5. 10. 2011
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 5. 10. 2011 od 6. 10. 2008

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Kamil Bouška

člen správní rady

První vztah: 14. 1. 2021

vznik členství: 14. 1. 2021

vznik funkce: 14. 1. 2021

Výhledová 273, Říčany, 251 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Kamil Bouška

statutární ředitel

První vztah: 28. 6. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 27. 6. 2018

Výhledová 273, Říčany, 251 01, Česká republika

Miroslav Bouška

člen správní rady

První vztah: 28. 6. 2018 - Poslední vztah: 14. 1. 2021

vznik členství: 16. 9. 2014

zánik členství: 14. 1. 2021

vznik funkce: 16. 9. 2014

zánik funkce: 14. 1. 2021

Tusarova 1263/7, Praha, 170 00, Česká republika

Iveta Damiana Boušková

člen správní rady

První vztah: 21. 4. 2016 - Poslední vztah: 14. 1. 2021

vznik členství: 16. 9. 2014

zánik členství: 14. 1. 2021

vznik funkce: 16. 9. 2014

zánik funkce: 14. 1. 2021

Výhledová 273, Říčany, 251 01, Česká republika

Iveta Damiana Boušková

statutární ředitel

První vztah: 21. 4. 2016 - Poslední vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 16. 9. 2014

vznik funkce: 16. 9. 2014

zánik funkce: 27. 6. 2018

Výhledová 273, Říčany, 251 01, Česká republika

Miroslav Bouška

člen správní rady

První vztah: 16. 9. 2014 - Poslední vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 16. 9. 2014

vznik funkce: 16. 9. 2014

Tusarova 1263/7, Praha, 170 00, Česká republika

Irena Vanišová

člen správní rady

První vztah: 16. 9. 2014 - Poslední vztah: 14. 1. 2021

vznik členství: 16. 9. 2014

zánik členství: 14. 1. 2021

vznik funkce: 16. 9. 2014

zánik funkce: 14. 1. 2021

Lublinská 571/1, Praha, 181 00, Česká republika

Iveta Boušková

člen správní rady

První vztah: 16. 9. 2014 - Poslední vztah: 21. 4. 2016

vznik členství: 16. 9. 2014

vznik funkce: 16. 9. 2014

Výhledová 273, Říčany, 251 01, Česká republika

Iveta Boušková

statutární ředitel

První vztah: 16. 9. 2014 - Poslední vztah: 21. 4. 2016

vznik členství: 16. 9. 2014

vznik funkce: 16. 9. 2014

Výhledová 273, Říčany, 251 01, Česká republika

Iveta Boušková

předseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2013 - Poslední vztah: 16. 9. 2014

vznik členství: 3. 6. 2013

vznik funkce: 3. 6. 2013

Výhledová 273, Říčany, 251 01, Česká republika

Iveta Boušková

předseda představenstva

První vztah: 2. 7. 2013 - Poslední vztah: 11. 7. 2013

vznik členství: 3. 6. 2013

vznik funkce: 3. 6. 2013

Tusarova 1263/7, Praha 7, 170 00, Česká republika

Miroslav Bouška

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2013 - Poslední vztah: 16. 9. 2014

vznik členství: 3. 6. 2013

Tusarova 1263/7, Praha 7, 170 00, Česká republika

Irena Vanišová

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2013 - Poslední vztah: 16. 9. 2014

vznik členství: 3. 6. 2013

Lublinská 571/1, Praha 8, 181 00, Česká republika

Iveta Boušková

předseda představenstva

První vztah: 6. 10. 2008 - Poslední vztah: 2. 7. 2013

vznik členství: 6. 10. 2008

zánik členství: 3. 6. 2013

vznik funkce: 6. 10. 2008

zánik funkce: 3. 6. 2013

Kostelec u Křížků 164, 251 68, Česká republika

Miroslav Bouška

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2008 - Poslední vztah: 2. 7. 2013

vznik členství: 6. 10. 2008

zánik členství: 3. 6. 2013

Tusarova 1263/7, Praha 7, 170 00, Česká republika

Irena Vanišová

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2008 - Poslední vztah: 2. 7. 2013

vznik členství: 6. 10. 2008

zánik členství: 3. 6. 2013

Lublinská 571/1, Praha 8, 181 00, Česká republika

Člen správní rady zastupuje společnost samostatně.

od 14. 1. 2021

Společnost zastupuje statutární ředitel.

do 1. 1. 2021 od 16. 9. 2014

Společnost zastupují společně dva členové představenstva.

do 16. 9. 2014 od 6. 10. 2008

Dozorčí rada

Historické vztahy

Miroslav Bouška

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2013 - Poslední vztah: 16. 9. 2014

vznik členství: 3. 6. 2013

Třeboradická 1069/35, Praha 8, 182 00, Česká republika

Iveta Boušková

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2013 - Poslední vztah: 16. 9. 2014

vznik členství: 3. 6. 2013

vznik funkce: 3. 6. 2013

Tusarova 1263/7, Praha 7, 170 00, Česká republika

Jana Boušková

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2013 - Poslední vztah: 16. 9. 2014

vznik členství: 3. 6. 2013

Třeboradická 1069/35, Praha 8, 182 00, Česká republika

Iveta Boušková

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2008 - Poslední vztah: 2. 7. 2013

vznik členství: 6. 10. 2008

zánik členství: 3. 6. 2013

vznik funkce: 6. 10. 2008

zánik funkce: 3. 6. 2013

Tusarova 1263/7, Praha 7, 170 00, Česká republika

Jana Boušková

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2008 - Poslední vztah: 2. 7. 2013

vznik členství: 6. 10. 2008

zánik členství: 3. 6. 2013

Třeboradická 1069/35, Praha 8, 182 00, Česká republika

RNDr. Miroslav Bouška CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2008 - Poslední vztah: 2. 7. 2013

vznik členství: 6. 10. 2008

zánik členství: 3. 6. 2013

Třeboradická 1069/35, Praha 8, 182 00, Česká republika

Další vztahy firmy Bonemo, a.s.

3 fyzické osoby

Miroslav Bouška

člen správní rady

První vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 16. 9. 2014

vznik funkce: 16. 9. 2014

Tusarova 1263/7, Praha, 170 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Iveta Damiana Boušková

člen správní rady

První vztah: 21. 4. 2016

vznik členství: 16. 9. 2014

vznik funkce: 16. 9. 2014

Výhledová 273, Říčany, 251 01, Česká republika

Irena Vanišová

člen správní rady

První vztah: 16. 9. 2014

vznik členství: 16. 9. 2014

vznik funkce: 16. 9. 2014

Lublinská 571/1, Praha, 181 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Miroslav Bouška

člen správní rady

První vztah: 16. 9. 2014 - Poslední vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 16. 9. 2014

vznik funkce: 16. 9. 2014

Tusarova 1263/7, Praha, 170 00, Česká republika

Iveta Boušková

člen správní rady

První vztah: 16. 9. 2014 - Poslední vztah: 21. 4. 2016

vznik členství: 16. 9. 2014

vznik funkce: 16. 9. 2014

Výhledová 273, Říčany, 251 01, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 6. 10. 2008

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 19. 5. 2015
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 29. 4. 2015
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 6. 10. 2008
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Fotografické služby
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 6. 10. 2008
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).