Hlavní navigace

DH Power,a.s.

Firma DH Power,a.s., akciová společnost, vznikla dne 31. 8. 2010. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6205, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 122 800 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

29238307

Sídlo:

Hybešova 259/21, Brno Staré Brno, 602 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

31. 8. 2010

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky soukromé národní
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6205, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

DH Power,a.s. od 31. 8. 2010

Právní forma

Akciová společnost od 31. 8. 2010

adresa

Hybešova 21
Brno 60200 od 31. 8. 2010

adresa

Hybešova 259/21
Brno 60200 od 4. 8. 2016

adresa

Hybešova 21
Brno 60200 do 4. 8. 2016 od 31. 8. 2010

Předmět činnosti

správa vlastního majetku od 31. 8. 2010

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 31. 8. 2010

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti DH Power, a.s., se sídlem Brno, Hybešova 21, PSČ 602 00, IČ 29238307, (dále jen Společnost), rozhodla o snížení základního kapitálu takto: 1.Důvod a účel snížení základního kapitálu: Valná hromada Společnosti konstatuje, že Společnost je v současné době překapitalizována, tedy má k dispozici takové zdroje, které nelze efektivně využít (investovat). Valná hromada Společnosti dále konstatuje, že uvedený stav je zapříčiněn vysokým základním kapitálem, který má Společnost k dispozici. Uvedený stav (překapitalizování Společnosti) je důvodem dále specifikovaného snížení základního kapitálu, přičemž účelem níže specifikovaného snížení základního ka pitálu Společnosti je pak snížení základního kapitálu na úroveň, kdy celý základní kapitál, potažmo i vlastní kapitál Společnosti bude moci být efektivně využit pro financování potřeb Společnosti. Suma, o kterou se má základní kapitál Společnosti snížit, bude vyplacena akcionářům a tím bude na straně Společnosti v plném rozsahu vyřešen problém s přebytečným a nehospodárně (neefektivně) využívaným nadbytkem kapitálu. 2.Způsob a rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti bude snížen o stávající akcie dosavadních akcionářů, dle jejich dohody, jak je uvedeno dále. Základní kapitál se snižuje o celkovou částku 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých), tj. z částky 172.800.000,- Kč (slovy: sto sedmdesát dva milionů osm set tisíc korun českých) na částku 122.800.000,- Kč (slovy: sto dvacet dva milionů osm set tisíc korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno tak, že z oběh u bude vzato 500 ks (slovy: pět set kusů) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) označené čísly 1125-1374 a 1479-1728. Po účinností snížení základního kapitálu tak bude výše základního kapitálu 122.800.00 0,- Kč (slovy: sto dvacet dva milionů osm set tisíc korun českých) a bude odpovídat 1228 ks (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet osm kusů) akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 3.Způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. částka 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) bude v plném rozsahu vyplacena akcionářům, a to ve lhůt ě do deseti let po zápisu sníženého základního kapitálu do obchodního rejstříku. Úhrady budou prováděny na bankovní účty akcionářů. 4.Lhůta pro předložení akcií: Představenstvo Společnosti neprodleně po účinnosti snížení základního kapitálu vyzve akcionáře k předložení akcií o než se snižuje základní kapitál, a to způsobem stanoveným podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnost ech a družstvech (zákona o obchodních korporacích, a stanoví jim pro předložení akcií lhůtu v délce šesti (6) měsíců ode dne uveřejnění výzvy představenstva. - do 18. 4. 2016 od 7. 12. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 24. 4. 2014

Základní kapitál společnosti DH Power,a.s. se z původní výše 102,000.000,- Kč (slovy: jedno sto dva milionů korun českých) zvyšuje o částku ve výši 70,800.000,-Kč (slovy: sedmdestát milionů osm set tisíc korun českých) na nový základní kapitál ve výši 172 ,8000.000,-Kč (slovy: jedno sto sedmdesát dva milionů osm set tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 708 ks (slovy: sedm set osm kusů) kmeno vých listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Protože budou akcie upisovány nepeněžitými vklady, přednostní právo akcionářů se neuplatní. Rozhoduje se, že akcie budou upsány určitými zájemci, v dále uvedeném poměru, jimiž jsou Pavel Hellmann, narozený 03.01.1972, bytem Brno, Větrná 14 a Ivo Dusík, narozený 31.01.1971, bytem Brno, Sabinova 4. Místem po úpis akcií je sídlo společnosti DH Power, a.s.: Brno, Hybešova 21, PSČ 602 00. Lhůta pro jejich úpis činí třicet(30) dnů. Tato lhůta počne běžet následujícím dnem po dni zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen doporučený dopisem na jejich by dliště s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím jim mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti DH Power, a.s.:Brno, Hybešova 21, PS Č 602 00. Lhůta k jeho splacení je stanovena ke dni uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Schvaluje se upisování akcií, a to nepeněžitým vkladem upisovatele Pavl a Hellmanna, narozeného 03.01.1972, bytem Brno, Větrná 14, tvořeným jeho akciemi na společnosti DH energy, a.s., se sídlem Brno, Hybešova 21, PSČ 602 00, IČ 28305035, a to deseti (10) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě je dné ve výši 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), oceněným znalcem jmenovaným soudem Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 666-16/14 ze dne 11.04.2014, na částku ve výši 15.876.940,-Kč (slov y: patnáct milionů osm set sedmdesát šest tisíc devět set čtyřicet korun českých), akciemi na společnosti GLOBALSUN, a.s., se sídlem Brno, Hybešova 21, PSČ 602 00, IČ 28348338, a to deseti (10) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), oceněným znalcem jmenovaným soudem Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 665-15/14 ze dne 11.04.2014, na částku ve výši 15,876.940, -Kč (slovy: patnáct milionů osm set sedmdesát šest tisíc devět set čtyřicet korun českých) a akciemi na společnosti SUNYGROUP, a.s., se sídlem Brno, Hybešova 21, PSČ 602 00, IČ 29198224, a to čtyř (4) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jme novité hodnotě jedné ve výši 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a osmdesát šest (86) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), oceněným znalcem jmenova ných soudem Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 664-14/14 ze dne 11.04.2014, na částku ve výši 3,741.700,-Kč (slovy: tři miliony sedm set čtyřicet jedna tisíc sedm set korun českých);s tím, že za tento n epeněžitý vklad bude vydáno 354ks (slovy: tři sta padesát čtyři kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); Ivo Dusíka, narozeného 31.01.1971, bytem Brno, Sabin ova 4, tvořeným jeho akciemi na společnosti DH energy, a.s., se sídlem Brno, Hybešova 21, PSČ 602 00, IČ 28305035, a to deseti (10) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc koru n českých), oceněným znalcem jmenovaným soudem Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 666-16/14 ze dne 11.04.2014, na částku ve výši 15,876.940,-Kč (slovy: patnáct milionů osm set sedmdesát šest tisíc devět set čtyřicet korun českých), akciemi na společnosti GLOBALSUN, a.s., se sídlem Brno, Hybešova 21, PSČ 602 00, IČ 28348338, a to deseti (10) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,-Kč (slovy: jedno sto t isíc korun českých), oceněným znalcem jmenovaným soudem Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 665-15/14 ze dne 11.04.2014, na částku ve výši 15,876.940,-Kč (slovy: patnáct milionů osm set sedmdesát šest ti síc devět set čtyřicet korun českých), a akciemi na společnosti SUNYGROUP, a.s., se sídlem Brno, Hybešova 21, PSČ 602 00, IČ 29198224, a to čtyř (4) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,-Kč (slovy: jed no sto tisíc korun českých) a osmdesát šest(86) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), oceněným znalcem jmenovaným soudem Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 664-14/14 ze dne 11.04.2014, na částku ve výši 3,741.700,-Kč (slovy: tři miliony sedm set čtyřicet jedna tisíc sedm set korun českých); s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 354ks (slovy: tři sta pad esát čtyři kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Schvaluje se jeho hospodářská využitelnost pro společnost. do 13. 5. 2014 od 24. 4. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 4. 8. 2016 od 24. 4. 2014

Počet členů dozorčí rady : 1 do 4. 8. 2016 od 24. 4. 2014

Základní kapitál společnosti DH Power, a.s. se z původní výše 2,000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) zvyšuje o částku ve výši 100,000.000,-- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) na nový základní kapitál ve výši 102,000.000,-- Kč (slovy: jedno sto dva milionů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 1000 ks (slovy: jeden tisíc kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Protože budou akcie upisovány nepeněžitými vklady, přednostní právo akcionářů ve smyslu §204 a) obchodního zákoníku se neuplatní. Rozhoduje se, že akcie budou upsány určitými zájemci, v dále uvedeném poměru, jimiž jsou: - pan Pavel Hellmann, narozený 03.01.1972, bytem Brno, Větrná 14, - pan Ivo Dusík, narozený 31.01.1971, bytem Brno, Sabinova 4. Místem po úpis akcií je sídlo společnosti DH Power, a.s.: Brno, Hybešova 21, PSČ 602 00. Lhůta pro jejich úpis činí třicet (30) dnů. Tato lhůta počne běžet následujícím dnem po dni zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstří ku. Počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen doporučeným dopisem na jejich bydliště s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím jim mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií v e smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti DH Power, a.s.: Brno, Hybešova 21, PSČ 602 00. Lhůta k jeho splacení je stanovena ke dni uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápisu zvýšení základního kapitálu do obcho dního rejstříku. Schvaluje se upisování akcií, a to nepeněžitým vkladem upisovatele: - pana Pavla Hellmanna, narozeného 03.01.1972, bytem Brno, Větrná 14, tvořeným jeho akciemi na společnosti FVK Investment a.s., se sídlem Brno, Bašty 416/8, PSČ 602 00, IČ 29266424, a to dva (2) kusy kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), jeden (1) kus kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 85.700,--Kč (slovy: osmdesát pět tisíc sedm set korun českých) a čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět (48726135) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,--Kč (slovy: jedna koruna česká), oceněným v souladu s ustanovení § 59 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znalcem jmenovaným soudem - Ing. I vanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 551-42/11 ze dne 12.12.2011, na částku ve výši 50,267.771,50Kč (slovy: padesát milionů dvě stě šedesát sedm tisíc sedm set sedmdesát jedna korun českých a padesát haléřů) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 500ks (slovy: pět set kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), - pana Ivo Dusíka, narozeného 31.01.1971, bytem Brno, Sabinova 4, tvořeným jeho akciemi na společnosti FVK Investment a.s., se sídlem Brno, Bašty 416/8, PSČ 602 00, IČ 29266424, a to dva (2) kusy kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), jeden (1) kus kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 85.700,--Kč (slovy: osmdesát pět tisíc sedm set korun českých) a čtyřicet osm milionů s edm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět (48726135) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,--Kč (slovy: jedna koruna česká), oceněným v souladu s ustanovení § 59 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znalcem jmenovaným soudem - Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 551-42/11 ze dne 12.12.2011, na částku ve výši 50,267.771,50Kč (slovy: padesát milionů dvě stě šedesát sedm tisíc sedm set sedmdesát jedna korun českých a padesát haléřů) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 500ks (slovy: pět set kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českýc h). Schvaluje se jeho hospodářská využitelnost pro společnost. do 27. 12. 2011 od 19. 12. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 122 800 000 Kč

od 18. 4. 2016

Základní kapitál

vklad 172 800 000 Kč

do 18. 4. 2016 od 13. 5. 2014

Základní kapitál

vklad 102 000 000 Kč

do 13. 5. 2014 od 27. 12. 2011

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 27. 12. 2011 od 31. 8. 2010
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 228 od 18. 4. 2016
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 728 do 18. 4. 2016 od 13. 5. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 020 do 13. 5. 2014 od 27. 12. 2011
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 27. 12. 2011 od 31. 8. 2010

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ivo Dusík

předseda představenstva

První vztah: 22. 2. 2018

vznik členství: 20. 2. 2018

vznik funkce: 20. 2. 2018

Sabinova 2515/4, Brno, 616 00, Česká republika

Dalších 18 vztahů k této osobě

Ivo Dusík

předseda představenstva

První vztah: 18. 1. 2014

vznik členství: 31. 8. 2010

vznik funkce: 31. 8. 2010

Sabinova 2515/4, Brno, 616 00, Česká republika

Dalších 18 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Dagmar Dusíková

člen představenstva

První vztah: 24. 4. 2014 - Poslední vztah: 24. 4. 2014

vznik členství: 31. 8. 2010

zánik členství: 16. 4. 2014

Sabinova 2515/4, Brno, 616 00, Česká republika

Ivo Dusík

předseda představenstva

První vztah: 18. 1. 2014 - Poslední vztah: 22. 2. 2018

vznik členství: 31. 8. 2010

zánik členství: 20. 2. 2018

vznik funkce: 31. 8. 2010

zánik funkce: 20. 2. 2018

Sabinova 2515/4, Brno, 616 00, Česká republika

Ivo Dusík

předseda představenstva

První vztah: 31. 8. 2010 - Poslední vztah: 18. 1. 2014

vznik členství: 31. 8. 2010

vznik funkce: 31. 8. 2010

Sabinova 2515/4, Brno, 616 00, Česká republika

Ondřej Došek

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2010 - Poslední vztah: 24. 4. 2014

vznik členství: 31. 8. 2010

zánik členství: 16. 4. 2014

Lhánice 6, 675 75, Česká republika

Dagmar Dusíková

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2010 - Poslední vztah: 24. 4. 2014

vznik členství: 31. 8. 2010

zánik členství: 16. 4. 2014

Sabinova 2515/4, Brno, 616 00, Česká republika

Společnost zastupuje navenek člen představenstva.

od 24. 4. 2014

Způsob zastupování: Jménem společnosti jedná ve všech věcech samostatně předseda představenstva.

do 24. 4. 2014 od 31. 8. 2010

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Dagmar Dusíková

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2016

vznik členství: 3. 8. 2016

Sabinova 2515/4, Brno, 616 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

  • člen dozorčí rady

    DH energy, a.s.

    Hybešova 259/21, Brno Staré Brno, 602 00

Jana Zukalová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2013

vznik členství: 31. 8. 2010

Glocova 683/45, Brno, 620 00, Česká republika

Historické vztahy

Jana Zukalová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2013 - Poslední vztah: 4. 8. 2016

vznik členství: 31. 8. 2010

zánik členství: 3. 8. 2016

Glocova 683/45, Brno, 620 00, Česká republika

Jana Zukalová

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2010 - Poslední vztah: 21. 12. 2013

vznik členství: 31. 8. 2010

Za mostem 640/18, Brno, 617 00, Česká republika

Eva Slouková

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2010 - Poslední vztah: 24. 4. 2014

vznik členství: 31. 8. 2010

zánik členství: 16. 4. 2014

Staňkova 372/15, Brno, 602 00, Česká republika

Petr Oulehla

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2010 - Poslední vztah: 24. 4. 2014

vznik členství: 31. 8. 2010

zánik členství: 16. 4. 2014

Pod Kaštany 2289/16, Brno, 616 00, Česká republika

Další vztahy firmy DH Power,a.s.

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.