Hlavní navigace

ELVIDO a.s.

Firma ELVIDO a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5195, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 15 650 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25644670

Sídlo:

Žižkova 1076/10, Praha Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

9. 2. 1998

DIČ:

CZ25644670

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
620 Činnosti v oblasti informačních technologií

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5195, Městský soud v Praze

Obchodní firma

SEVT print Praha, a.s. od 9. 2. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 9. 2. 1998

adresa

Žižkova 1076/10
Praha 14800 od 13. 10. 2015

adresa

Pekařova 4
Praha 8 - Bohnice 18106 do 13. 10. 2015 od 26. 2. 1999

adresa

Poupětova 3/1339
Praha 7 1700 do 26. 2. 1999 od 9. 2. 1998

Předmět podnikání

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č. 455/1991 Sb., a zboží tímto zákonem vyloučeného od 9. 2. 1998

Ostatní skutečnosti

Základní kapitál společnosti SEVT print Praha, a.s. se zvýší o částku 9.500.000,- Kč. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 190 kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno a nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobnému regulovanému trhu (dále též jen Akcie). Přednostní právo akcionářů: Ustanovní § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále též jen zákon o obchodních korporacích) o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií se nepoužije, neboť všechny Akcie mají být upsány jediným akcionářem. Upsání všech Akcií bude nabídnuto jedinému akcionáři - společnosti SEVT, a. s., se sídlem Praha 8-Bohnice, Pekařova 4, PSČ 181 06, IČ: 452 74 851, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, č íslo vložky 1596, (dále též jen Zájemce). Akcie je možno upsat ve lhůtě 21 dnů, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání Akcií dle § 479 zákona o obchodních korporacích Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání Akcií ne jpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude Společnosti doručeno toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Zájemce upisuje Akcie písemnou smlouvou uzavřenou se Společností dle ustanovení § 479 zákona o obchodníc h korporacích, na níž musí být podpisy úředně ověřeny. Zdůvodnění emisního kursu: emisní kurs Akcií se navrhuje ve výši jmenovité hodnoty akcií, protože i vlastní kapitál připadající na jednu akcii odpovídá jmenovité hodnotě jedné akcie. Emisní kurs upsan ých Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, to znamená, že jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč bude upsána emisním kursem ve výši 50.000,- Kč. Emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce povinen splatit nejpozději ve lhůtě 21 dnů ode d ne upsání Akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurs Akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti SEVT print Praha, a.s. ve výši 9.500.000,- Kč ze Zájemcem z titulu splacení emisního kursu upsaných Akcií bude zap očtena část peněžité pohledávky Zájemce jako vlastníka pohledávky za společností SEVT print Praha, a.s. ve výši 9.500.000,- Kč z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 15. června 2013 mezi Zájemcem, na straně jedné jako věřitelem a společností SEVT print Pr aha, a.s., na straně druhé jako dlužníkem, ohledně poskytnutí půjčky ve výši 9.837.750,- Kč (dále též jen započtení pohledávek). Akcionář ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) zákona o obchodních korporacích schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek . Pravidla postupu pro zavření smlouvy o započtení pohledávek: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží statutární ředitel společnosti SEVT print Praha, a.s. Zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání Akcií dle bodu 5) tohoto rozhodnutí o zvýšení zá kladního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných Akcií. od 30. 9. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 6. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 13. 10. 2015 od 6. 6. 2014

Počet členů správní rady: 1 do 13. 10. 2015 od 6. 6. 2014

Jediný akcionář společnosti, společnost SEVT, a.s., se sídlem Praha 8 - Bohnice, Pekařova 4, PSČ 181 06, identifikační číslo 452 74 851, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1596, rozhodl při výkonu působnosti val né hromady společnosti dne 14.11.2008 takto: I. - zvyšuje z důvodu posílení kapitálové stability společnosti a finanční situace společnosti, základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní výše 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) o částku 5.150.000,- Kč (slov y: pět milionů jedno sto padesát tisíc korun českých) na výslednou částku 6.150.000,- Kč (slovy: šest milionů jedno sto padesát tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním 103 kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 50.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204a odst. 5 obch. zákoníku. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři, společnosti SEVT, a.s., se sídlem Praha 8 ? Bohnice, Pekařova 4, PSČ 181 06, identifikační č íslo 45274851, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1596, kterému budou nabídnuty k úpisu všech 103 kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 50.000,- Kč. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do čtr nácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinnost smlouvy bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti na adrese Praha 8 ? Bohnice, Pekařova 4. Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu. Vzhledem ke skutečnosti, že se připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení celého emisního kursu, který bude splacen výhradně započtením, není v souladu s ust. § 203, odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku t řeba uvádět údaje podle § 203, odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku ? účet u banky, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií. II. Schvaluje 1. Možnost započtení části peněžité pohledávky akcionáře a konkrétního zájemce společnosti SEVT, a.s., se sídlem Praha 8 ? Bohnice, Pekařova 4, PSČ 181 06, identifikační číslo: 45274851, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, od díl B, vložka 1596 (dále též jen ?konkrétní zájemce?) vůči společnosti proti pohledávce společnosti ve výši 5.150.000,- Kč na splacení emisního kursu ve výši 5.150.000,- Kč, a to: části peněžité pohledávky ze smlouvy o úvěru (půjčce) uzavřené dne 3.2.2003 , na jejímž základě byla poskytnuta dne 6.2.2003 půjčka ve výši 50.650.000,- Kč se splatností 31.12.2008. 2. 2.Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení v tomto znění: 3. Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávky na splacení emisního kursu ve výši 5.150.000,- Kč. Návrh smlouvy o započtení je povinno zaslat konkrétnímu zájemci do sedmi (7) dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. pr o uzavření smlouvy o započtení pohledávky, činí 5 měsíců ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci. Splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávky, bude provedeno v sídle společnosti na adrese Praha 8 ? Bohni ce, Pekařova 4. do 23. 1. 2009 od 2. 12. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 15 650 000 Kč

od 30. 9. 2014

Základní kapitál

vklad 6 150 000 Kč

do 30. 9. 2014 od 23. 1. 2009

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 23. 1. 2009 od 9. 2. 1998
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 313 od 30. 9. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 123 do 30. 9. 2014 od 23. 1. 2009
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 20 do 23. 1. 2009 od 9. 2. 1998

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Radka Kulhánková

Předseda správní rady

První vztah: 22. 6. 2016

vznik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 1. 10. 2015

Žižkova 1076/10, Praha, 148 00, Česká republika

Historické vztahy

Radka Kulhánková

Statutární ředitel

První vztah: 22. 6. 2016 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 1. 10. 2015

Žižkova 1076/10, Praha, 148 00, Česká republika

Radka Kulhánková

Předseda správní rady

První vztah: 13. 10. 2015 - Poslední vztah: 22. 6. 2016

vznik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 1. 10. 2015

Prameny 4, 353 01, Česká republika

Radka Kulhánková

Statutární ředitel

První vztah: 13. 10. 2015 - Poslední vztah: 22. 6. 2016

vznik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 1. 10. 2015

Prameny 4, 353 01, Česká republika

Radka Kulhánková

Statutární ředitel

První vztah: 13. 10. 2015 - Poslední vztah: 22. 6. 2016

vznik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 1. 10. 2015

Prameny 4, 353 01, Česká republika

Ing. Petr Kulhánek

Předseda správní rady

První vztah: 6. 6. 2014 - Poslední vztah: 13. 10. 2015

vznik členství: 2. 6. 2014

zánik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 2. 6. 2014

zánik funkce: 1. 10. 2015

Taussigova 1172/1, Praha, 182 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Petr Kulhánek

Statutární ředitel

První vztah: 6. 6. 2014 - Poslední vztah: 13. 10. 2015

vznik členství: 2. 6. 2014

zánik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 2. 6. 2014

zánik funkce: 1. 10. 2015

Taussigova 1172/1, Praha, 182 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jana Martínková

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 3. 2010 - Poslední vztah: 31. 1. 2012

vznik členství: 23. 3. 2010

zánik členství: 6. 6. 2011

vznik funkce: 23. 3. 2010

zánik funkce: 6. 6. 2011

Křenek 29, 277 14, Česká republika

Ing. Petr Kulhánek

předseda představenstva

První vztah: 31. 3. 2010 - Poslední vztah: 6. 6. 2014

vznik členství: 23. 3. 2010

zánik členství: 2. 6. 2014

vznik funkce: 23. 3. 2010

zánik funkce: 2. 6. 2014

Taussigova 1172, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Radka Orlíková

člen představenstva

První vztah: 31. 3. 2010 - Poslední vztah: 31. 1. 2012

vznik členství: 23. 3. 2010

zánik členství: 31. 1. 2012

Kašparovo náměstí 2233/3, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Ondřej Bartušek

člen

První vztah: 15. 3. 2006 - Poslední vztah: 31. 3. 2010

vznik členství: 13. 12. 2005

zánik členství: 23. 3. 2010

I. Olbrachta 2640, Kladno, 272 01, Česká republika

Ing. Ondřej Bartuška

člen

První vztah: 3. 3. 2006 - Poslední vztah: 15. 3. 2006

vznik členství: 13. 12. 2005

I. Olbrachta 2640, Kladno, 272 01, Česká republika

Jana Vandasová

místopředseda

První vztah: 3. 3. 2006 - Poslední vztah: 31. 3. 2010

vznik členství: 13. 12. 2005

zánik členství: 23. 3. 2010

vznik funkce: 15. 12. 2005

zánik funkce: 23. 3. 2010

Přecechtělova 2238, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Čížek

předseda

První vztah: 3. 3. 2006 - Poslední vztah: 31. 3. 2010

vznik členství: 13. 12. 2005

zánik členství: 23. 3. 2010

vznik funkce: 15. 12. 2005

zánik funkce: 23. 3. 2010

Petrohradská 29, Praha 10, 101 00, Česká republika

Jana Vandasová

člen

První vztah: 12. 10. 2001 - Poslední vztah: 3. 3. 2006

vznik členství: 14. 6. 2001

zánik členství: 13. 12. 2005

Přecechtělova 2238, Praha 5, Česká republika

Ing. Markéta Vaníčková

místopředseda

První vztah: 12. 10. 2001 - Poslední vztah: 3. 3. 2006

zánik členství: 13. 12. 2005

vznik funkce: 10. 7. 2001

Souběžná 239, Komárov, Česká republika

Ing. Markéta Vaníčková

člen

První vztah: 30. 8. 2000 - Poslední vztah: 12. 10. 2001

Souběžná 239, Komárov, Česká republika

Ing. Jaroslav Čížek

předseda

První vztah: 28. 2. 2000 - Poslední vztah: 3. 3. 2006

zánik členství: 13. 12. 2005

Petrohradská 29, Praha 10, Česká republika

Ing. Pavel Smik

místopředseda

První vztah: 26. 2. 1999 - Poslední vztah: 12. 10. 2001

zánik členství: 14. 6. 2001

zánik funkce: 14. 6. 2001

Vodičkova 36, Praha l, Česká republika

Ing. Jaroslav Libíček

člen

První vztah: 26. 2. 1999 - Poslední vztah: 30. 8. 2000

Štěpánská 57, Praha 1, Česká republika

Ing. Martin Polák

předseda

První vztah: 9. 2. 1998 - Poslední vztah: 28. 2. 2000

Laudova 4/1022, Praha 6, Česká republika

Ing. Radan Vašák

místopředseda

První vztah: 9. 2. 1998 - Poslední vztah: 26. 2. 1999

Vršní 35, Praha 8, Česká republika

Ing. Pavel Smik

člen

První vztah: 9. 2. 1998 - Poslední vztah: 26. 2. 1999

Vodičkova 36, Praha l, Česká republika

Společnost zastupuje statutární ředitel.

do 1. 1. 2021 od 6. 6. 2014

Za společnost jedná a podepisuje člen představenstva samostatně.

do 6. 6. 2014 od 31. 1. 2012

Za společnost jednají a podepisují buď společně všichni členové představenstva, anebo dva členové představenstva.

do 31. 1. 2012 od 26. 2. 1999

Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí společně svůj podpis vždy dva členové představenstva.

do 26. 2. 1999 od 9. 2. 1998

Dozorčí rada

Historické vztahy

Ing. Marcela Veselá

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2010 - Poslední vztah: 6. 6. 2014

vznik členství: 23. 3. 2010

zánik členství: 2. 6. 2014

zánik funkce: 2. 6. 2014

Sídl. Štědřík 148, Psáry, 252 44, Česká republika

Jarmila Fryšová

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2010 - Poslední vztah: 6. 6. 2014

vznik členství: 23. 3. 2010

zánik členství: 2. 6. 2014

zánik funkce: 2. 6. 2014

Slinková 927/10, Praha 5, 153 00, Česká republika

Ing. Helena Donátová

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2010 - Poslední vztah: 28. 8. 2013

vznik členství: 23. 3. 2010

zánik členství: 31. 7. 2013

vznik funkce: 23. 3. 2010

zánik funkce: 31. 7. 2013

Chýňská 18/436, Praha 6, 161 00, Česká republika

Jarmila Fryšová

člen

První vztah: 3. 3. 2006 - Poslední vztah: 31. 3. 2010

vznik členství: 13. 12. 2005

zánik členství: 23. 3. 2010

Slinková 927/10, Praha 5, 153 00, Česká republika

Ing. Helena Donátová

předseda

První vztah: 3. 3. 2006 - Poslední vztah: 31. 3. 2010

vznik členství: 13. 12. 2005

zánik členství: 23. 3. 2010

vznik funkce: 15. 12. 2005

zánik funkce: 23. 3. 2010

Chýňská 18/436, Praha 6, 161 00, Česká republika

Ing. Jana Martínková

člen

První vztah: 3. 3. 2006 - Poslední vztah: 31. 3. 2010

vznik členství: 13. 12. 2005

zánik členství: 23. 3. 2010

Křenek 29, 277 14, Česká republika

Ing. Jana Palyzová

člen

První vztah: 12. 10. 2001 - Poslední vztah: 3. 3. 2006

vznik členství: 2. 7. 2001

zánik členství: 13. 12. 2005

Jirsákova 196, Praha 9, Česká republika

Ing. Helena Donátová

předseda

První vztah: 12. 10. 2001 - Poslední vztah: 3. 3. 2006

vznik členství: 2. 7. 2001

zánik členství: 13. 12. 2005

vznik funkce: 17. 7. 2001

Chýňská 18/436, Praha 6, Česká republika

Ing. Ľubomíra Drtinová

člen

První vztah: 12. 10. 2001 - Poslední vztah: 3. 3. 2006

vznik členství: 2. 7. 2001

zánik členství: 13. 12. 2005

Katovická 405, Praha 8, Česká republika

Kateřina Krejčí

člen

První vztah: 28. 2. 2000 - Poslední vztah: 12. 10. 2001

zánik členství: 14. 6. 2001

Na Křivce 42, Praha 10, Česká republika

Mgr. Alois Soppé

člen

První vztah: 26. 2. 1999 - Poslední vztah: 12. 10. 2001

zánik členství: 14. 6. 2001

Hořovského 526, Praha 6, Česká republika

Ing. Miroslav Švehla

předseda

První vztah: 26. 2. 1999 - Poslední vztah: 12. 10. 2001

zánik členství: 14. 6. 2001

zánik funkce: 14. 6. 2001

Nemannova 152, Prachatice, Česká republika

Kateřina Urbánková

člen

První vztah: 9. 2. 1998 - Poslední vztah: 28. 2. 2000

Na Křivce 42, Praha 10, Česká republika

Ing. Miroslav Švehla

člen

První vztah: 9. 2. 1998 - Poslední vztah: 26. 2. 1999

Nemannova 152, Prachatice, Česká republika

Ing. Petr Kulhánek

předseda

První vztah: 9. 2. 1998 - Poslední vztah: 26. 2. 1999

Taussigova 1172, Praha 8, Česká republika

Další vztahy firmy ELVIDO a.s.

3 fyzické osoby

Radka Kulhánková

Předseda správní rady

První vztah: 22. 6. 2016

vznik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 1. 10. 2015

Žižkova 1076/10, Praha, 148 00, Česká republika

Radka Kulhánková

První vztah: 22. 6. 2016

Žižkova 1076/10, Praha, 148 00, Česká republika

Radka Kulhánková

Předseda správní rady

První vztah: 13. 10. 2015

vznik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 1. 10. 2015

Prameny 4, 353 01, Česká republika

Historické vztahy

Radka Kulhánková

Předseda správní rady

První vztah: 13. 10. 2015 - Poslední vztah: 22. 6. 2016

vznik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 1. 10. 2015

Prameny 4, 353 01, Česká republika

Radka Kulhánková

První vztah: 13. 10. 2015 - Poslední vztah: 22. 6. 2016

Prameny 4, 353 01, Česká republika

Radka Kulhánková

První vztah: 13. 10. 2015 - Poslední vztah: 22. 6. 2016

Prameny 4, 353 01, Česká republika

Ing. Petr Kulhánek

Předseda správní rady

První vztah: 6. 6. 2014 - Poslední vztah: 13. 10. 2015

vznik členství: 2. 6. 2014

zánik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 2. 6. 2014

zánik funkce: 1. 10. 2015

Taussigova 1172/1, Praha, 182 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

SEVT, a. s.

První vztah: 30. 8. 2013 - Poslední vztah: 13. 10. 2015

Pekařova 250/4, Praha Bohnice, 181 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

SEVT, a. s.

První vztah: 30. 8. 2000 - Poslední vztah: 30. 8. 2013

Pekařova 250/4, Praha Bohnice, 181 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

SEVT, a. s.

První vztah: 26. 2. 1999 - Poslední vztah: 30. 8. 2000

Pekařova 250/4, Praha Bohnice, 181 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

RADKA KULHÁNKOVÁ

Žižkova 1076/10, Česká republika, Praha, 148 00

od 22. 6. 2016

RADKA KULHÁNKOVÁ

Česká republika, Prameny, 353 01

do 22. 6. 2016 od 13. 10. 2015

SEVT, a. s., IČ: 45274851

Pekařova, Česká republika, Praha 8-Bohnice, 181 06

do 13. 10. 2015 od 30. 8. 2013

SEVT, a.s., IČ: 45274851

Pekařova, Česká republika, Praha 8-Bohnice, 181 06

do 30. 8. 2013 od 30. 8. 2000

SEVT, a.s., IČ: 45274851

Pod višňovkou, Česká republika, Praha 4

do 30. 8. 2000 od 26. 2. 1999

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 9. 2. 1998

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba a zpracování skla
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Broušení technického a šperkového kamene
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 9. 2. 1998

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).