Hlavní navigace

EUP a.s.

Firma EUP a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 18625, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 322 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

24233048

Sídlo:

Tusarova 791/31, Praha 7 Holešovice, 170 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

15. 10. 2012

DIČ:

CZ24233048

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

18120 Tisk ostatní, kromě novin
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
58 Vydavatelské činnosti
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 18625, Městský soud v Praze

Obchodní firma

EUROPRINT II a.s. od 15. 10. 2012

Obchodní firma

EUROPRINT a.s. od 13. 7. 2015

Obchodní firma

EUROPRINT a.s. do 13. 7. 2015 od 25. 6. 2015

Obchodní firma

EUROPRINT a.s. do 25. 6. 2015 od 1. 11. 2012

Právní forma

Akciová společnost od 15. 10. 2012

adresa

Tusarova 791/31
Praha 17000 od 1. 6. 2022

adresa

Pod Kotlářkou 151/3
Praha 5 15000 do 1. 6. 2022 od 15. 10. 2012

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 15. 10. 2012

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 15. 10. 2012

Ostatní skutečnosti

Dne 28.1.2021 byla uzavřena Smlouva o koupi obchodního závodu dle ust. § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 290 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, mezi společností EUROPRINT a.s., IČ: 242 33 048, se sídlem Praha 5 - Košíře, Pod Kotlářkou 151/3, PSČ 150 00, jako prodávajícím, a společností CZECH PRINT CENTER - Development s.r.o., IČ: 057 47 040, se sídlem Praha 10 - Mal ešice, Černokostelecká 613/145, PSČ 108 00, jako kupujícím. V souladu s ust. § 2180 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uložil kupující do sbírky listin rejstříkového soudu doklad o koupi obchodního závodu, když současně došlo i ke zveřejnění údaje o uložení dokladu o koupi obchodního závodu do sbírky listin vedené rejstříkovým soudem ohledně kupujícího. Vlastnické právo k obchodnímu závodu nabývá kupující prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž dojde ke zveře jnění údaje o uložení dokladu o koupi obchodního závodu do sbírky listin vedené rejstříkovým soudem ohledně kupujícího. Smlouva o koupi obchodního závodu byla uzavřena v souladu s čl. 8 reorganizačního plánu prodávajícího, který byl zveřejněn pod č.l.B-46 insolvenčního spisu vedeného Městským soudem v Praze pod sp.zn.: MSPH 95 INS 17117/2017. Dle reorganizačního plánu prodávajícího byla reorganizace prodávajícího provedena mimo jiné prostřednictvím zpeněžení obchodního závodu prodávajícího jedinou smlouvo u ve smyslu ust. § 341 odst. 1, písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Reorganizační plán prodávajícího byl schválen usnesením Městského soudu v Praze ze dne 12.2.2019, č.j.: MS PH 95 INS 17117/2017-B-105, kdy účinky tohoto rozhodnutí nastaly ke dni 12.2.2019. od 29. 1. 2021

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 25. 6. 2014

Společnost CONCORDIA ASSET MANAGEMENT LLC jako jediný akcionář společnosti EUROPRINT a.s. při výkonu působnosti valné hromady této společnosti rozhodl dne 25.3.2013 o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek. Základní kapitál společnosti EUROPRINT a.s. ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně: základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 320.000.000,- Kč (slovy: tři sta dvacet miliónů korun českých) na jeho novou výši 322.000.000,- Kč (slovy: tři sta dvacet dva miliónů korun českých), zároveň se určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje. Dále se určuje počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií. Upisuje se 16 (slovy: šestnáct kusů) akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, tj. kmenové, všechny ve formě na majitele a v podobě listinné. Žádná z nově upisovaný ch akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (tedy kótovaným účastnickým cenným papírem). Žádná z nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu jediný akcionář svého přednostního práva vzdal (ve smyslu § 204a odst. 7 obch. zák.). Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti, tj. společnost CONCORDIA ASSET MANAGEMENT LLC se sídlem 19952 Harrington, County of Kent, Delaware, 207 E Liberty Street Spojené státy americké, číslo společnosti 5126677, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 320.000.000,- Kč (slovy: tři sta dvacet miliónů korun českých). Všechny nově upisované akcie, které budou upsány předem určeným zájemcem, budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák., která bude uzavřena v sídle společnosti EUROPRINT a.s. mezi předem určeným zájemcem a společností EUROPRINT a.s. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude upisovateli doručen způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady, lhůta pro upisování nově upisovaných akcií předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a končí uplynutím patnáctého dne od jejího započetí, ledaže byl již podán návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, Emisní kurs všech nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, emisní ážio se tedy neupisuje. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky nebo části pohledávky jediného akcionáře, kterým je společnost CONCORDIA ASSET MANAGEMENT LLC, tj. předem určeného zájemce, vůči společnosti EUROPRINT a.s., proti pohledávce společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu; jedná se o peněžitou pohledávku, jejíž existence plyne z pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti EUROPRINT a.s., vyplývajícího z uznání dluhu ze dne 1.11.2012, na základě kterého byla potvrzena existence závazku společnosti EUROPRINT a.s. vrátit předem u rčenému zájemci peněžní prostředy ve výši 320.455.510,20 Kč (slovy: tři sta dvacet milionů čtyři sta padesát pět tisíc pět set deset korun českých 20/100) s příslušenstvím, existence pohledávky jediného akcionáře, resp. předem určeného zájemce, za společn ostí EUROPRINT a.s., byla potvrzena ze Zprávy auditora pro zvláštní účely o ověření vybraných závazků společnosti ze dne 28.2.2013, zpracovaného nezávislým auditorem, kterým je společnost AUDISA SERVICE, s.r.o., se sídlem Statenice, Za Kovárnou 347, PSČ 252 62, IČ 282 19 716, licence č. 486, jejímž jménem jedná pan Ing. Josef Špeta, se sídlem Želivecká 1419/5, 106 00 Praha 10, auditor KAČR č. osv. 0062, v jeho vyjádření ze dne 28.2.2013. Připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti EUROPRINT a.s. proti pohledávce společnosti EUROPRINT a.s. vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií, které mají být splaceny peněžitým vkladem, nebo její části, se současně připouští možnost splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem formou započtení, tímto započtením bude emisní kurz všech nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem, upsaných předem určeným zájemcem, zcela splacen. Písemný návrh dohody o tomto započtení vyhotoví společnost EUROPRINT a.s. ve lhůtě patnácti (15) dnů od upsání akcií předem určeným zájemcem, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a doručí ji předem určenému zájemci. Dohoda o započtení musí být uzavřena do patnácti (15) dnů od ode dne, kdy bude její návrh předem určenému zájemci doručen, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody, a tím ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií, má-li předem určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky. Nevyužije-li předem určený zájemce připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo její části, popř. nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kurzu nově upisovaných akcií, které jsou spláceny peněžitým vkladem, je předem určený zájemce povinen oznámit tuto skutečnost společnosti EUROPRINT a.s. nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, a splatit celý emisní kurz všech jím upsaných akcií nebo jeho část nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání nových akcií na zvláštní účet Společnosti, který za tímto účelem zřídí představenstvo. Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. do 6. 5. 2013 od 16. 4. 2013

Na společnost EUROPRINT a.s., IČ 24233048 jako na nástupnickou společnosti přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti EUROPRINT CZECH a.s., IČ 242 69 310, se sídlem Praha 5-Košíře, Pod Kotlářskou 151/3, PSČ 150 00. od 18. 3. 2013

Kapitál

Základní kapitál

vklad 322 000 000 Kč

od 6. 5. 2013

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 6. 5. 2013 od 15. 10. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 od 28. 5. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 000 Kč, počet: 16 od 28. 5. 2013
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 20 000 000 Kč, počet: 16 do 28. 5. 2013 od 6. 5. 2013
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 do 28. 5. 2013 od 15. 10. 2012

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Petra Kalinová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 2022

vznik členství: 1. 9. 2016

vznik funkce: 25. 2. 2019

Paříkova 355/7, Praha, 190 00, Česká republika

Historické vztahy

Petra Kalinová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2022 - Poslední vztah: 6. 4. 2022

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik členství: 12. 2. 2021

vznik funkce: 25. 2. 2019

zánik funkce: 12. 2. 2021

Paříkova 355/7, Praha, 190 00, Česká republika

Petra Šuteková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2019 - Poslední vztah: 6. 4. 2022

vznik členství: 1. 9. 2016

vznik funkce: 25. 2. 2019

Paříkova 355/7, Praha, 190 00, Česká republika

Tomáš Berka

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2019 - Poslední vztah: 6. 4. 2022

vznik členství: 12. 2. 2019

zánik členství: 12. 2. 2021

vznik funkce: 12. 2. 2019

zánik funkce: 12. 2. 2021

Kloboučnická 1410/23, Praha, 140 00, Česká republika

Mariana Steinová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2019 - Poslední vztah: 6. 4. 2022

vznik členství: 12. 2. 2019

zánik členství: 12. 2. 2021

vznik funkce: 12. 2. 2019

zánik funkce: 12. 2. 2021

Nevanova 1032/24, Praha, 163 00, Česká republika

Martin Lukas

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2016 - Poslední vztah: 13. 7. 2018

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik členství: 28. 11. 2017

Písecká 2192/15, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Lukas

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2016 - Poslední vztah: 13. 7. 2018

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik členství: 28. 11. 2017

Písecká 2192/15, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Vladimír Dostál

Předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2016 - Poslední vztah: 2. 1. 2019

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik členství: 26. 10. 2018

vznik funkce: 1. 9. 2016

zánik funkce: 26. 10. 2018

U laboratoře 436/11, Praha, 162 00, Česká republika

Petra Šuteková

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2016 - Poslední vztah: 3. 5. 2019

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik funkce: 25. 2. 2019

Paříkova 355/7, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Veronika Růžičková

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 1. 12. 2016

vznik členství: 15. 10. 2012

zánik členství: 14. 4. 2016

Rooseveltova 619/24, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Veronika Vejrychová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2012 - Poslední vztah: 24. 6. 2015

vznik členství: 15. 10. 2012

Rooseveltova 24, Praha 6, 160 00, Česká republika

Vladimír Dostál

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2012 - Poslední vztah: 1. 12. 2016

vznik členství: 15. 10. 2012

zánik členství: 14. 4. 2016

U laboratoře 436/11, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ondřej Průcha

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2012 - Poslední vztah: 1. 12. 2016

vznik členství: 15. 10. 2012

zánik členství: 14. 4. 2016

Přátelství 901, Praha 10, 104 00, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Vladimír Dostál

předseda správní rady

První vztah: 6. 4. 2022

vznik členství: 1. 11. 2021

vznik funkce: 12. 11. 2021

U laboratoře 436/11, Praha, 162 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Eva Jabůrková

člen správní rady

První vztah: 6. 4. 2022

vznik členství: 1. 11. 2021

Počernická 468/42, Praha, 108 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Daniel Kadlec

člen představenstva

První vztah: 3. 5. 2019 - Poslední vztah: 18. 2. 2020

vznik členství: 25. 2. 2019

zánik členství: 17. 1. 2020

vznik funkce: 25. 2. 2019

zánik funkce: 17. 1. 2020

Železná 2290, Roztoky, 252 63, Česká republika

Vladimír Dostál

předseda představenstva

První vztah: 2. 1. 2019 - Poslední vztah: 6. 4. 2022

vznik členství: 26. 10. 2018

vznik funkce: 2. 11. 2018

U laboratoře 436/11, Praha, 162 00, Česká republika

Ing. Petr Litvan, MBA

Předseda představenstva

První vztah: 13. 7. 2018 - Poslední vztah: 2. 1. 2019

vznik členství: 1. 11. 2017

zánik členství: 1. 11. 2018

vznik funkce: 1. 11. 2017

zánik funkce: 1. 11. 2018

Terasy IV 1219, Unhošť, 273 51, Česká republika

Václav Benda

Člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2018 - Poslední vztah: 6. 4. 2022

vznik členství: 1. 11. 2017

zánik členství: 12. 2. 2021

zánik funkce: 12. 2. 2021

Javorová 1296, Dobříš, 263 01, Česká republika

Karel Procházka

Člen představenstva

První vztah: 1. 12. 2016 - Poslední vztah: 13. 7. 2018

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik členství: 31. 1. 2018

Na Spravedlnosti 2742, Rakovník, 269 01, Česká republika

Karel Procházka

Člen představenstva

První vztah: 1. 12. 2016 - Poslední vztah: 13. 7. 2018

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik členství: 31. 1. 2018

Na Spravedlnosti 2742, Rakovník, 269 01, Česká republika

Ing. Karel Procházka

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2012 - Poslední vztah: 13. 7. 2015

vznik členství: 1. 11. 2012

zánik členství: 31. 5. 2015

Pod Václavem 2086, Rakovník, 269 01, Česká republika

Ing. Petr Litvan, MBA

předseda představenstva

První vztah: 9. 11. 2012 - Poslední vztah: 13. 7. 2018

vznik členství: 1. 11. 2012

zánik členství: 30. 10. 2017

vznik funkce: 1. 11. 2012

Terasy IV 1219, Unhošť, 273 51, Česká republika

Ing. Petr Litvan, MBA

předseda představenstva

První vztah: 9. 11. 2012 - Poslední vztah: 13. 7. 2018

vznik členství: 1. 11. 2012

zánik členství: 30. 10. 2017

vznik funkce: 1. 11. 2012

Terasy IV 1219, Unhošť, 273 51, Česká republika

Václav Benda

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2012 - Poslední vztah: 13. 7. 2018

vznik členství: 1. 11. 2012

zánik členství: 30. 10. 2017

Javorová 1296, Dobříš, 263 01, Česká republika

Václav Benda

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2012 - Poslední vztah: 13. 7. 2018

vznik členství: 1. 11. 2012

zánik členství: 30. 10. 2017

Javorová 1296, Dobříš, 263 01, Česká republika

Mgr. Jan Řezník

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 2012 - Poslední vztah: 9. 11. 2012

vznik členství: 15. 10. 2012

zánik členství: 31. 10. 2012

Děčínská 471/4, Praha 9, 190 00, Česká republika

Společnost zastupují dva členové správní rady společně.

od 6. 4. 2022

Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti společně dva členové představenstva.

do 6. 4. 2022 od 2. 10. 2014

Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti společně dva členové představenstva. Má-li společnost jediného akcionáře, za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně člen představenstva.

do 2. 10. 2014 od 15. 10. 2012

JATS PLUS a.s.

První vztah: 2. 7. 2022

Tusarova 791/31, Praha, 170 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Marek Galvas

  člen správní rady

  Běly Pažoutové 686/16, Brno, 624 00, Česká republika

 • Ing. Pavel Smeták

  člen správní rady

  Kubelíkova 1548/27, Praha, 130 00, Česká republika

JATS PLUS a.s.

První vztah: 13. 7. 2018 - Poslední vztah: 2. 7. 2022

Tusarova 791/31, Praha, 170 00

Akcionáři

JATS PLUS a.s., IČ: 04562810

Tusarova 791/31, Česká republika, Praha, 170 00

od 2. 7. 2022

JATS PLUS a.s., IČ: 04562810

Roháčova 188/37, Česká republika, Praha, 130 00

do 2. 7. 2022 od 13. 7. 2018

CONCORDIA ASSET MANAGEMENT LLC

207 E Liberty Street, Spojené státy americké, Harrington, County of Kent, Delaware, 199 52

do 13. 7. 2018 od 15. 10. 2012

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 15. 10. 2012

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Velkoobchod a maloobchod
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 15. 10. 2012
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).