Hlavní navigace

FEROSTAV, a.s.

Firma FEROSTAV, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3123, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 112 650 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

63078937

Sídlo:

Vyšehradská 1349/2, Praha Nové Město (Praha 2), 128 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

14. 4. 1995

DIČ:

CZ63078937

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

25210 Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení
25300 Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
43220 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4941 Silniční nákladní doprava
52100 Skladování
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3123, Městský soud v Praze

Obchodní firma

FEROSTAV, a.s. od 14. 4. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 14. 4. 1995

adresa

Vyšehradská 1349/2
Praha 12800 od 26. 5. 2014

adresa

Chaloupky 531
Kolín II 28002 do 26. 5. 2014 od 14. 4. 1995

Předmět podnikání

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 1. 3. 1999

montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení (v rozsahu oprávnění) od 14. 4. 1995

revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob (v rozsahu osvědčení) od 14. 4. 1995

revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení (v rozsahu osvědčení) od 14. 4. 1995

výroba, montáž, opravy, rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení (v rozsahu oprávnění) od 14. 4. 1995

projektová činnost v investiční výstavbě - technologická zařízení staveb od 14. 4. 1995

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodej a prodej, mimo obory vyhrazené živnostenským zákonem od 14. 4. 1995

Ostatní skutečnosti

Mimořádná valná hromada společnosti FEROSTAV, a.s. rozhodla dne 19.11.2008 takto: Vzhledem k tomu, že akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií a je tedy přípustné zvýšení základního kapitálu novými nepeněžitými vklady, bylo rozhodnuto o následujícím: a) Základní kapitál společnosti ve výši 51.000.000,- Kč, (slovy: padesát jedna milionů korun českých), se zvyšuje na částku 112 650 000,- Kč, (slovy: Jedno sto dvanáct milionů šest set padesát tisíc korun českých), a to o částku 61 650 000,- Kč, (slovy: š edesát jedna milionů šest set padesát tisíc korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanou na zvýšení základního kapitálu. b) Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitými vklady. Na navržené zvýšení základního kapitálu mají být upsány 3 (slovy: tři), nové kmenové akcie společnosti o jmenovité hodnot ě akcie 20 550 000,- Kč, (slovy: dvacet milionů pětset padesát tisíc korun českých), emisní kurs nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Nové akcie budou znít na jméno a budou po splacení emisního kursu a po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku vydány v listinné podobě. c) Vzhledem k tomu, že emisní kurz všech nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu má být upsán nepeněžitými vklady, nemají stávající akcionáři přednostní právo na upisování nových akcií a všechny nové akcie budou upsány bez využití přednos tního práva. Všechny nové akcie budou ve smyslu ust. § 203 odst. 1, písm. d) obch. zák. nabídnuty k upsání určitým zájemcům, jimiž jsou: 1) Vladimír Hora, r.č. 500627/176, bytem Kolín IV, U Cihelny 849, 2) Jan Zadražil, r.č. 620715/0818, bytem Kolín IV, Jabloňová 841, 3) Petr Zeman, r.č. 620615/2106, bytem Kolín III, Roháčova 429. (dále jen ?upisovatel nebo upisovatelé?). Každému upisovateli bude nabídnuta k upsání jedna nová listinná akcie společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 20 550 000,- Kč, (slovy: dvacet milionů pět set padesát tisíc korun českých), a to za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě a kcie. Celkem budou upsány tři nové akcie společnosti v úhrnném emisním kursu akcií 61 650 000,- Kč, slovy: šedesát jedna milionů šest set padesát tisíc korun českých. Upisovatelé splatí emisní kurs nových akcií nepeněžitými vklady, a to třemi spoluvlastni ckými podíly, z nichž každý představuje tři ideální desetiny (tj. 9/30), celku budovy bez čp/če (způsob využití ? výroba), postavené na st. 642/2 a st. 6349/2, tři ideální desetiny (tj. 9/30) celku zastavěné plochy a nádvoří st. 6349/2 o výměře celku 4083 m2 v katastrálním území Kolín a tři ideální desetiny (tj. 9/30) celku zastavěné plochy a nádvoří st. 642/2 o výměře celku 751 m2 v katastrálním území Sendražice u Kolína. d) Valná hromada konstatuje, že jí byla předložena zpráva dle § 204 odst. 3 obch. zák. příloha č. 5 a vyslovuje souhlas s tím, aby emisní kurs nových akcií byl splacen nepeněžitými vklady upisovatelů. Předmětem nepeněžitých vkladů upisovatelů jsou tři spo luvlastnické podíly upisovatelů, z nichž každý představuje tři ideální desetiny (tj. 9/30), celku budovy bez čp/če (způsob využití - výroba), postavené na st. 642/2 a st. 6349/2, tři ideální desetiny (tj. 9/30) celku zastavěné plochy a nádvoří st. 6349/2 o výměře celku 4083 m2 v katastrálním území Kolín a tři ideální desetiny (tj. 9/30) celku zastavěné plochy a nádvoří st. 642/2 o výměře celku 751 m2 v katastrálním území Sendražice u Kolína (dále jen "nemovitosti"). Předmět nepeněžitých vkladů je podrobně specifikován ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Františka Mayera ze dne 22. října 2008 pod č.j. 1777/94/08. Uvedeným znaleckým posudkem byl spoluvlastnický podíl každého upisovatele, tedy spoluvlastnický podíl ve výši tří ideálních desetin (tj. 9/ 30) celku nemovitostí oceněn na částku v celkové výši 20 550 000,- Kč, (slovy: dvacet milionů pět set padesát tisíc korun českých). Za každý nepeněžitý vklad ve výši 20 550 000,- Kč, (slovy: dvacet milionů pět set padesát tisíc korun českých), bude jako p rotiplnění vydána jedna nová listinná akcie společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 20 550 000,- Kč, (slovy: dvacet milionů pět set padesát tisíc korun českých). Celkem budou vydány tři nové akcie společnosti v úhrnném emisním kurzu 61 650 000,- Kč, (slovy: šedesát jedna milionů šest set padesát tisíc korun českých), které budou splaceny nepeněžitými vklady upisovatelů oceněnými dle znaleckého posudku na částku v celkové výši 61 650 000,- Kč, (slovy: šedesát jedna milionů šest set padesát tisíc k orun českých), která odpovídá devíti ideálním desetinám (tj. 27/30) celku nemovitostí, tedy třem spoluvlastnickým podílům ve výši tří ideálních desetin (tj. 9/30) celku nemovitostí. Úhrnný emisní kurs nových akcií upisovaných nepeněžitými vklady upisovate lů se rovná celkové hodnotě nepeněžitých vkladů dle znaleckého posudku, tj. částce ve výši 61 650 000,- Kč, (slovy: šedesát jedna milionů šest set padesát tisíc korun českých), což představuje částku ve výši 20 550 000,- Kč, (slovy: dvacet milionů pět set padesát tisíc korun českých), na jednu novou akcii. e) Nové akcie mohou upisovatelé upsat ve lhůtě dvou měsíců, která počíná běžet dnem právní moci zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Kolín II, Chaloupky 531, PSČ 280 02. Představenstvo společnosti je povinno zaslat upiso-vatelům písemné oznámení o počátku lhůty pro upisování akcií společně s návrhem smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat emisní kurs a další náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku . Lhůta pro přijetí návrhu na uzavře-ní smlouvy činí dvacet (20) dní. Upsání akcií nabývá účinnosti dnem předání nebo doručení akceptovaného návrhu smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti. f) Nepeněžité vklady jsou upisovatelé povinni splatit do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne účinného upsání akcií (tj. ode dne doručení podepsané smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti), jinak je upisování neúčinné. Místem pro splacení nepeněžitých vkla dů je sídlo společnosti. do 18. 2. 2009 od 29. 1. 2009

Základní jmění společnosti bude zvýšeno o částku 32.250.000,- Kč (třicetdvamilionůdvěstěpadesáttisíc korun českých) upsáním nových akcií. Akcie budou nabídnuty určitým, níže specifikovaným zájemcům. Zvýšení základního jmění bude provedeno částečně peněžitým vkladem o částku 32.220.000,- Kč (třicetdvamilionůdvěstědvacettisíc korun českých) a částečně nepeněžitým vkladem o částku 30.000,- Kč (třicettisíc korun českých). Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pozemky parc.č.1368/2 - ostatní plocha a parc.č. 1368/5 - orná půda, vše zapsáno na LV č. 733, pro katastrální území Nová Ves I, obec Nová Ves I, okr. Kolín u Katastrálního úřadu Kolín, které jsou popsány ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Bohuslava Špinky, ze dne 20.11.2000, pod poř.č.3291/2000 a oceněny na částku 33.530,- Kč (třicettřitisícpětsettřicet korun českých). Uvedené nemovitosti vlastní akcionáři Vladimír Hora, Jan Zadražil a Petr Zeman, každý jednou třetinou . Nepeněžitý vklad se pro účely zvýšení základního jmění oceňuje částkou 30.000,- Kč. Upisování akcií nad stanovenou částku zvýšení základního jmění se nepřipouští. Celkem bude upsáno 3.225 ks (třitisícedvěstědvacetpět kusů) akcií veřejně neobchodovatelných, znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) ze jednu (jednu) akcii. Emisní kurs nových upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Všechny akcie budou upsány těmito zájemci: 1) Janem Zadražilem, r.č. 620715/0818, bytem Kolín IV, Jeronýmova 792 2) Vladimírem Horou, r.č. 500627/176, bytem Kolín II, Masarykova 869 3) Petrem Zemanem, r.č. 620615/2106, bytem Kolín IV, Kostnická 727 Každý z uvedených zájemců upíše 1.075 ks (jedentisícsedmdesátpět) kusů akcií. Přednostní právo na upsání nových akcí se vylučuje, protože je v důležitém zájmu společnosti, aby součástí jejího základního jmění byly i shora popsané nemovitosti, které nezbytně potřebuje ke svým dalším podnikatelským aktivitám. Protože § 204a odst.1 obchodního zákoníku připouští zvýšení základního jmění s využitím přednostního práva pouze pokud se akcie upisují peněžitými vklady, je nutno v daném případě toto přednostní právo vyloučit. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upisování nových akcií počíná běžet patnáctý den od zveřejnění rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního jmění ve dvou celostátně distribuovaných denících, určených představenstvem společnosti. Upisovatelé již splatili každý částku 10.240.000,- Kč (desetmilionůdvěstěčtyřicettisíc korun českých), tedy dohromady částku 30.720.000,- Kč (třicetmilionůsedmsetdvacettisíc korun českých) jako zálohu na zvýšení základního jmění. Splacení záloh a jejich zaúčtování v účetnictví společnosti je potvrzeno osvědčením auditora - společnosti ACTA, spol. s r.o. ze dne 14.12.2000. Vkládané nemovitosti jsou povinni předat společnosti do 30 dnů od upsání akcií, jinak je upisování neúčinné. Celý emisní kurs akcií splatí upisovatelé do jednoho roku od jejich upsání na účet č.9277810277/01000, vedený u Komerční banky, a.s.. Akcie, které by nebyly upsány shora jmenovanými určitými zájemci, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obch.zákoníku. Lhůta k uzavření dohody počíná běžet následující den po marném uplynutí lhůty k upsání určitými zájemci a činí třicet dnů. V případě marného uplynutí i této lhůty pozbývá rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního jmění platnosti. Důvodem zvýšení základního jmění společnosti je zvýšení kapitálové přiměřenosti vzhledem k předpokládaným aktivitám společnosti a možnosti dalšího rozvoje. do 11. 12. 2008 od 5. 2. 2001

Kapitál

Základní kapitál

vklad 112 650 000 Kč

od 18. 2. 2009

Základní kapitál

vklad 51 000 000 Kč

do 18. 2. 2009 od 4. 3. 2004

Základní kapitál

vklad 18 750 000 Kč

do 4. 3. 2004 od 28. 12. 1995

Základní kapitál

vklad 1 050 000 Kč

do 28. 12. 1995 od 14. 4. 1995
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 550 000 Kč, počet: 3 od 18. 2. 2009
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 3 225 od 4. 3. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 375 od 28. 12. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 21 do 28. 12. 1995 od 14. 4. 1995

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Jan Zadražil

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2020

vznik členství: 8. 6. 2020

Tylova 406/15, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Zeman

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2020

vznik členství: 4. 5. 2019

Roháčova 429, Kolín, 280 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Vladimír Hora

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2020

vznik členství: 4. 5. 2019

U Cihelny 849, Kolín, 280 02, Česká republika

Historické vztahy

Jan Zadražil

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2020 - Poslední vztah: 27. 7. 2020

vznik členství: 4. 5. 2019

zánik členství: 8. 6. 2020

Jabloňová 841, Kolín, 280 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Vladimír Hora

člen představenstva

První vztah: 26. 5. 2014 - Poslední vztah: 9. 7. 2020

vznik členství: 15. 5. 2014

zánik členství: 4. 5. 2019

U Cihelny 849, Kolín, 280 02, Česká republika

Jan Zadražil

člen představenstva

První vztah: 26. 5. 2014 - Poslední vztah: 9. 7. 2020

vznik členství: 15. 5. 2014

zánik členství: 4. 5. 2019

Jabloňová 841, Kolín, 280 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Zeman

člen představenstva

První vztah: 26. 5. 2014 - Poslední vztah: 9. 7. 2020

vznik členství: 15. 5. 2014

zánik členství: 4. 5. 2019

Roháčova 429, Kolín, 280 02, Česká republika

Vladimír Hora

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik členství: 1. 3. 2000

zánik členství: 15. 2. 2005

U Cihelny 849, Kolín, 280 02, Česká republika

Vladimír Hora

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik členství: 15. 2. 2005

zánik členství: 2. 2. 2010

U Cihelny 849, Kolín, 280 02, Česká republika

Jan Zadražil

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik členství: 1. 3. 2000

zánik členství: 15. 2. 2005

Jabloňová 841, Kolín, 280 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Zeman

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik členství: 1. 3. 2000

zánik členství: 15. 2. 2005

Roháčova 429, Kolín, 280 02, Česká republika

Vladimír Hora

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 2004 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

zánik členství: 15. 2. 2005

r.č. 500627/176 do 3. 1. 2014 od 24. 3. 2004

U Cihelny 849, Kolín IV, Česká republika

Petr Zeman

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 2004 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

zánik členství: 15. 2. 2005

r.č. 620615/2106 do 3. 1. 2014 od 24. 3. 2004

Roháčova 429, Kolín III, Česká republika

Jan Zadražil

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

zánik členství: 15. 2. 2005

r.č. 620715/0818 do 3. 1. 2014 od 7. 11. 2001

Jabloňová 841, Kolín IV, Česká republika

Vladimír Hora

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 1995 - Poslední vztah: 24. 3. 2004

r.č. 500627/176 do 24. 3. 2004 od 14. 4. 1995

Masarykova 869, Kolín II, Česká republika

Petr Zeman

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 1995 - Poslední vztah: 24. 3. 2004

r.č. 620615/2106 do 24. 3. 2004 od 14. 4. 1995

Kostnická 727, Kolín IV, Česká republika

Jan Zadražil

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 1995 - Poslední vztah: 7. 11. 2001

r.č. 620715/0818 do 7. 11. 2001 od 14. 4. 1995

Jeronýmova 792, Kolín IV, Česká republika

Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva. Podepisování ze společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu připojují své podpisy dva členové představenstva. V běžných záležitostech je oprávněn jednat jménem společnosti každý člen předst avenstva samostatně. To se netýká prodeje a nákupu nemovitostí a základních prostředků.

od 26. 5. 2014

Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva. Podepisování ze společnost se děje tak, že k obchdnímu jménu připojují své podpisy dva členové představenstva. V běžných záležitostech je oprávněn jednat jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. To se netýká prodeje a nákupu nemovitostí a základních prostředků.

do 26. 5. 2014 od 14. 4. 1995

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Eva Sobotková

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2014

vznik členství: 15. 5. 2014

Dlouhá 79, Radovesnice I, 280 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Staněk

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2014

vznik členství: 15. 5. 2014

Radovesnice II 88, 281 28, Česká republika

Eva Louvarová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2014

vznik členství: 15. 5. 2014

Nová 76, Veltruby, 280 02, Česká republika

Historické vztahy

Eva Sobotková

První vztah: 11. 4. 2000 - Poslední vztah: 26. 5. 2014

Dlouhá 79, Radovesnice I, Česká republika

Josef Staněk

První vztah: 14. 4. 1995 - Poslední vztah: 7. 11. 2001

r.č. 510213/107 do 7. 11. 2001 od 14. 4. 1995

Radovesnice II, čp. 30, okr. Kolín, Česká republika

Milan Kyncl

První vztah: 14. 4. 1995 - Poslední vztah: 26. 5. 2014

r.č. 600430/1875 do 26. 5. 2014 od 14. 4. 1995

Polní 11, Hradišťko, okr. Kolín, Česká republika

Petr Stempák

První vztah: 14. 4. 1995 - Poslední vztah: 26. 5. 2014

r.č. 610217/0844 do 26. 5. 2014 od 14. 4. 1995

Tři Dvory 175, okr. Kolín, Česká republika

Jiří Vodička

První vztah: 14. 4. 1995 - Poslední vztah: 11. 4. 2000

r.č. 681209/0703 do 11. 4. 2000 od 14. 4. 1995

Okružní 42, Tři Dvory, okr. Kolín, Česká republika

Další vztahy firmy FEROSTAV, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 14. 4. 1995

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 4. 2. 2008
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 8. 2. 1999
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 14. 4. 1995
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Ubytovací služby
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 14. 4. 1995
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 4. 1995
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 4. 1995

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).