Hlavní navigace

FrantiCzech, spolek pro česko-francouzské přátelství

Firma FrantiCzech, spolek pro česko-francouzské přátelství, obecně prospěšná společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou O 1177, Městský soud v Praze.

Základní údaje o subjektu

IČ:

02953072

Sídlo:

Holubice 175, 252 65

Právní forma:

Obecně prospěšná společnost

Datum vzniku:

22. 5. 2014

Aktuální kontaktní údaje FrantiCzech, spolek pro česko-francouzské přátelství

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

9499 Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

O 1177, Městský soud v Praze

Obchodní firma

FrantiCzech, spolek pro česko-francouzské přátelství od 22. 5. 2014

Právní forma

Obecně prospěšná společnost od 22. 5. 2014

adresa

U Parku 175
Holubice 25265 od 3. 2. 2022

adresa

175
Holubice 25265 do 3. 2. 2022 od 22. 5. 2014

Předmět podnikání

Poskytování obecně prospěšných služeb, které umožní obnovovat, udržovat a rozvíjet kulturní a společenské tradice v našich obcích, podílet se na kulturním vývoji a vzdělávání dětí i dospělých, obnovovat tradiční české výrobky a produkty, budování funkční občanské společnosti zejména podílením se na společných akcích kulturního a sportovního charakteru, a to včetně zajištění spolupráce se zahraničními partnery. Tohoto cíle chceme dosáhnout zejména pořádáním kulturních, společenských, vzdělávacích a sportov ních akcí pro obce Tursko, Kozinec, Holubice, včetně zahraniční účasti. Mezi tyto akce budou patřit zejména trhy, výstavy, plesy, semináře, přednášky, výlety, charitativní sbírky na obnovu místních památek a ochranu životního prostředí, přátelská utkání, výměnné pobyty. o.p.s. proto bude proto zejména zajišťovat: Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. Podmínky pro poskytování jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb Společnost bude obecně prospěšné služby poskytovat fyzickým a právnickým osobám, zejména občanům, podnikatelům, neziskovým organizacím a obcím veřejným institucím a jejich pracovníkům v oblasti veřejné správy a regionálního rozvoje, udržitelného rozvoje a kvality života v regionu Služby jsou poskytovány v rámci jednotlivých projektů společnosti, jejichž podmínky a formu stanoví pro každý projekt, nebo druh projektů, správní rada. Tyto podmínky jsou pak zveřejňovány v sídle společnosti a zejména pak prostřednictvím internetové sítě . S podmínkami musí být seznámen každý zájemce o služby společnosti. Služby společnosti mohou být na základě rozhodnutí správní rady poskytovány i za úplatu, pokud nebudou prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů a darů fyzických a právnických osob. Ceny se stanoví pro příjemce jednotlivých druhů služeb je dnotně. Výše úplaty se stanoví tak, aby byly pokryty náklady spojené s poskytováním těchto služeb. Ceník služeb bude zveřejněn v sídle společnosti a bude s ním seznámen každý klient a zájemce. Služby poskytuje společnost až do naplnění vlastních kapacit. Společnost se zavazuje užívat případný kladný hospodářský výsledek (zisk) ve prospěch poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla tato obecně prospěšná Společnost založena. O změně rozsahu a podmínek poskytovaných služeb Společnosti je oprávněna rozhodnout správní rada. Stejně je oprávněna rozhodnout o zrušení služby. od 22. 5. 2014

Ostatní skutečnosti

Doba trvání společnosti Společnost se zakládá na dobu neurčitou. Účetní období První účetní období počíná dnem vzniku Společnosti a končí 31. prosincem toho roku, v němž Společnost vznikla. Další účetní období se shodují s kalendářními roky. Výroční zpráva 1. Za každé účetní období bude vypracována výroční zpráva Společnosti. Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření Společnosti v termínu, který stanoví správní rada, ale nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního obdob í. 2. Účelem výroční zprávy je informovat o činnosti a hospodaření Společnosti. 3. Výroční zpráva o činnosti Společnosti kromě náležitostí stanovených zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje informace o: a) všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně prospěšných služeb a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení, b) lidských zdrojích, c) výnosech v členění podle zdrojů, d) vývoji a stavu fondů Společnosti k rozvahovému dni, e) stavu majetku Společnosti a jejích závazků k rozvahovému dni a o jejich struktuře, f) celkovému objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost Společnosti, včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady, g) změny zakládací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období. Způsob zveřejňování výroční zprávy Ve smyslu ustanovení § 20 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů Společnost uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu o činnosti Společnosti do sbírky listin rejstříku obecně prospě šných spol od 22. 5. 2014

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Eva Ježková

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2022

vznik členství: 22. 5. 2014

Heřmánková 186, Holubice, 252 65, Česká republika

Václav Vlk

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2014

vznik členství: 22. 5. 2014

Pražská 92, Tursko, 252 65, Česká republika

Vít Šolle

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2014

vznik členství: 22. 5. 2014

vznik funkce: 22. 5. 2014

Na Šumavě 1553/7, Praha, 150 00, Česká republika

Historické vztahy

Eva Ježková

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2014 - Poslední vztah: 23. 12. 2022

vznik členství: 22. 5. 2014

Holubice 186, 252 65, Česká republika

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. 2. Dozorčí rada má 3 členy. Počet členů dozorčí rady musí být dělitelný třemi. 3. Dozorčí radu jmenuje a odvolává zakladatel, přičemž žádný z jejích členů nebude jmenován na návrh určitého okruhu občanů nebo na návrh určité právnické osoby, orgánu územní samosprávy nebo orgánu státní správy. 4. Funkční období dozorčí rady je tříleté. 5. Funkci člena dozorčí rady lze zastávat opakovaně po neomezený počet funkčních období. 6. Prvními členy dozorčí rady jsou: a) mgr. Vít Šolle, r.č. 621012/0807, Na Šumavě 1553/7, 150 00 Praha 5 b) Bc. Eva Ježková, r.č. 706209/0002, Holubice 186, 252 65 Tursko c) Václav Vlk, r.č. 470603/132, Pražská 92, 252 65  Tursko 7. Dozorčí rada volí předsedu z řad svých členů na dobu tří let. Předseda svolává a řídí zasedání dozorčí rady. Předseda její jednání svolává písemnou pozvánkou zaslanou členům doporučeně držitelem poštovní licence nebo elektronickou poštou nebo telefaxem , osobní doručení se nevylučuje. 8. Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady rovné. 9. Dozorčí rada a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti, b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti, c) dohlíží na to, že Společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou Společnosti. 10. Dozorčí rada je oprávněna: a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje, b) svolat mimořádné jednání správní rady a valné hromady, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti. 11. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele, správní radu a valnou hromadu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti Společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada má povinnost neprodleně informovat o zjištěných nedostatcích Valnou hromadu Společnosti a zakladatele. 12. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady a pokud si to přejí, mohou se vyjádřit k jakémukoliv bodu, nemají však právo hlasovat. 13. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. V pracovněprávním vztahu ke Společnosti může být nejvýše jedna třetina členů správní rady. 14. Členství v dozorčí radě Společnosti je neslučitelné s členstvím ve správní radě téže obecně prospěšné společnosti. 15. Členství v dozorčí radě zaniká: a) uplynutím funkčního období, b) úmrtím, c) odstoupením, d) odvoláním. 16. Zakladatel odvolá člena dozorčí rady v případě, že tento člen přestane splňovat podmínky pro členství v dozorčí radě podle § 10 odst. 3 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů nebo poruší-li záv ažným způsobem nebo opakovaně uvedený zákon, tuto zakládací listinu nebo statut obecně prospěšné společnosti. 17. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

od 22. 5. 2014

Statutární orgán

Historické vztahy

Mgr. Magdalena Karasová

První vztah: 9. 6. 2017 - Poslední vztah: 11. 3. 2019

vznik funkce: 30. 3. 2017

zánik funkce: 1. 3. 2019

Antonína Dvořáka 189, Tursko, 252 65, Česká republika

Jitka Kufnerová

První vztah: 5. 4. 2017 - Poslední vztah: 9. 6. 2017

zánik funkce: 30. 3. 2017

1. Prvním ředitelem Společnosti je: Jitka Kufnerová, r.č. 705422/1812, Na Výsluní 560, Mar. Lázně, 353 01 2. Ředitel Společnosti je statutárním orgánem Společnosti a jedná jejím jménem. 3. Ředitele Společnosti jmenuje a odvolává správní rada, která stanovuje výši jeho odměny. 4. Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná. 5. Ředitel nemůže být členem správní ani dozorčí rady Společnosti. Je však oprávněn účastnit se jednání správní rady Společnosti s hlasem poradním. Je rovněž oprávněn účastnit se jednání dozorčí rady a valné hromady. 6. Ředitel řídí činnost Společnosti, pokud tato činnost není zákonem, zakládací listinou nebo statutem vyhrazena do působnosti správní rady nebo dozorčí rady Společnosti. 7. Ředitel vykonává svou funkci ve smluvním poměru ke Společnosti 8. Jednání jménem Společnosti: a) Společnost navenek zastupuje a jejím jménem zásadně jedná ředitel Společnosti b) podepisování za Společnost se děje tak, že k názvu Společnosti připojí ředitel Společnosti svůj podpis. do 9. 6. 2017 od 5. 4. 2017

Lesní 64, Holubice, 252 65, Česká republika

Jitka Kufnerová

První vztah: 5. 4. 2017 - Poslední vztah: 9. 6. 2017

zánik funkce: 30. 3. 2017

1. Prvním ředitelem Společnosti je: Jitka Kufnerová, r.č. 705422/1812, Na Výsluní 560, Mar. Lázně, 353 01 2. Ředitel Společnosti je statutárním orgánem Společnosti a jedná jejím jménem. 3. Ředitele Společnosti jmenuje a odvolává správní rada, která stanovuje výši jeho odměny. 4. Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná. 5. Ředitel nemůže být členem správní ani dozorčí rady Společnosti. Je však oprávněn účastnit se jednání správní rady Společnosti s hlasem poradním. Je rovněž oprávněn účastnit se jednání dozorčí rady a valné hromady. 6. Ředitel řídí činnost Společnosti, pokud tato činnost není zákonem, zakládací listinou nebo statutem vyhrazena do působnosti správní rady nebo dozorčí rady Společnosti. 7. Ředitel vykonává svou funkci ve smluvním poměru ke Společnosti 8. Jednání jménem Společnosti: a) Společnost navenek zastupuje a jejím jménem zásadně jedná ředitel Společnosti b) podepisování za Společnost se děje tak, že k názvu Společnosti připojí ředitel Společnosti svůj podpis. do 9. 6. 2017 od 5. 4. 2017

Lesní 64, Holubice, 252 65, Česká republika

Jitka Kufnerová

První vztah: 22. 5. 2014 - Poslední vztah: 5. 4. 2017

1. Prvním ředitelem Společnosti je: Jitka Kufnerová, r.č. 705422/1812, Na Výsluní 560, Mar. Lázně, 353 01 2. Ředitel Společnosti je statutárním orgánem Společnosti a jedná jejím jménem. 3. Ředitele Společnosti jmenuje a odvolává správní rada, která stanovuje výši jeho odměny. 4. Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná. 5. Ředitel nemůže být členem správní ani dozorčí rady Společnosti. Je však oprávněn účastnit se jednání správní rady Společnosti s hlasem poradním. Je rovněž oprávněn účastnit se jednání dozorčí rady a valné hromady. 6. Ředitel řídí činnost Společnosti, pokud tato činnost není zákonem, zakládací listinou nebo statutem vyhrazena do působnosti správní rady nebo dozorčí rady Společnosti. 7. Ředitel vykonává svou funkci ve smluvním poměru ke Společnosti 8. Jednání jménem Společnosti: a) Společnost navenek zastupuje a jejím jménem zásadně jedná ředitel Společnosti b) podepisování za Společnost se děje tak, že k názvu Společnosti připojí ředitel Společnosti svůj podpis. do 5. 4. 2017 od 22. 5. 2014

Na Výsluní 560/2, Mariánské Lázně, 353 01, Česká republika

Jitka Kufnerová

První vztah: 22. 5. 2014 - Poslední vztah: 5. 4. 2017

1. Prvním ředitelem Společnosti je: Jitka Kufnerová, r.č. 705422/1812, Na Výsluní 560, Mar. Lázně, 353 01 2. Ředitel Společnosti je statutárním orgánem Společnosti a jedná jejím jménem. 3. Ředitele Společnosti jmenuje a odvolává správní rada, která stanovuje výši jeho odměny. 4. Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná. 5. Ředitel nemůže být členem správní ani dozorčí rady Společnosti. Je však oprávněn účastnit se jednání správní rady Společnosti s hlasem poradním. Je rovněž oprávněn účastnit se jednání dozorčí rady a valné hromady. 6. Ředitel řídí činnost Společnosti, pokud tato činnost není zákonem, zakládací listinou nebo statutem vyhrazena do působnosti správní rady nebo dozorčí rady Společnosti. 7. Ředitel vykonává svou funkci ve smluvním poměru ke Společnosti 8. Jednání jménem Společnosti: a) Společnost navenek zastupuje a jejím jménem zásadně jedná ředitel Společnosti b) podepisování za Společnost se děje tak, že k názvu Společnosti připojí ředitel Společnosti svůj podpis. do 5. 4. 2017 od 22. 5. 2014

Na Výsluní 560/2, Mariánské Lázně, 353 01, Česká republika

1. Prvním ředitelem Společnosti je: Jitka Kufnerová, r.č. 705422/1812, Na Výsluní 560, Mar. Lázně, 353 01 2. Ředitel Společnosti je statutárním orgánem Společnosti a jedná jejím jménem. 3. Ředitele Společnosti jmenuje a odvolává správní rada, která stanov uje výši jeho odměny. 4. Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná. 5. Ředitel nemůže být členem správní ani dozorčí rady Společnosti. Je však oprávněn účastnit se jednání správní rady Společnosti s hlasem poradním. Je rovněž op rávněn účastnit se jednání dozorčí rady a valné hromady. 6. Ředitel řídí činnost Společnosti, pokud tato činnost není zákonem, zakládací listinou nebo statutem vyhrazena do působnosti správní rady nebo dozorčí rady Společnosti. 7. Ředitel vykonává svou fu nkci ve smluvním poměru ke Společnosti 8. Jednání jménem Společnosti: a) Společnost navenek zastupuje a jejím jménem zásadně jedná ředitel Společnosti b) podepisování za Společnost se děje tak, že k názvu Společnosti připojí ředitel Společnosti svůj podpi s. Dne 30.3.2017 došlo ke změně ve funkci ředitele Spolku FrantiCzech, novým ředitelem je Magdalena Karasová.

od 9. 6. 2017

Další vztahy firmy FrantiCzech, spolek pro česko-francouzské přátelství

5 fyzických osob

Magdalena Karasová

První vztah: 18. 8. 2021

Datum úmrtí: 1. 3. 2019. od 18. 8. 2021

Antonína Dvořáka 189, Tursko, 252 65, Česká republika

Jitka Kufnerová

První vztah: 14. 3. 2021

Dolní 172, Vráž, 267 11, Česká republika

Šárka Satrapová

člen správní rady

První vztah: 16. 5. 2018

vznik členství: 22. 5. 2014

Evropská 661/95, Praha, 160 00, Česká republika

Rita Čejková

člen správní rady

První vztah: 9. 6. 2017

vznik členství: 30. 3. 2017

Alšova 132, Tursko, 252 65, Česká republika

Hedvika Čenková

člen správní rady

První vztah: 9. 6. 2017

vznik členství: 30. 3. 2017

Lesní 64, Holubice, 252 65, Česká republika

Historické vztahy

Jitka Kufnerová

První vztah: 5. 8. 2017 - Poslední vztah: 14. 3. 2021

Vráž 172, 267 11, Česká republika

Jitka Kufnerová

První vztah: 14. 8. 2015 - Poslední vztah: 5. 8. 2017

Lesní 64, Holubice, 252 65, Česká republika

Jitka Kufnerová

První vztah: 14. 8. 2015 - Poslední vztah: 5. 8. 2017

Lesní 64, Holubice, 252 65, Česká republika

Jitka Kufnerová

První vztah: 22. 5. 2014 - Poslední vztah: 14. 8. 2015

Na Výsluní 560/2, Mariánské Lázně, 353 01, Česká republika

Magdalena Karasová

zakladatelka, člen správní rady

První vztah: 22. 5. 2014 - Poslední vztah: 9. 6. 2017

vznik členství: 22. 5. 2014

zánik členství: 30. 3. 2017

Antonína Dvořáka 189, Tursko, 252 65, Česká republika

Magdalena Karasová

zakladatelka, člen správní rady

První vztah: 22. 5. 2014 - Poslední vztah: 9. 6. 2017

vznik členství: 22. 5. 2014

zánik členství: 30. 3. 2017

Antonína Dvořáka 189, Tursko, 252 65, Česká republika

Magdalena Karasová

První vztah: 22. 5. 2014 - Poslední vztah: 18. 8. 2021

Antonína Dvořáka 189, Tursko, 252 65, Česká republika

Věra Bittnerová

předseda správní rady

První vztah: 22. 5. 2014 - Poslední vztah: 9. 6. 2017

vznik členství: 22. 5. 2014

zánik členství: 30. 3. 2017

vznik funkce: 22. 5. 2014

zánik funkce: 30. 3. 2017

Holubice 49, 252 65, Česká republika

Věra Bittnerová

předseda správní rady

První vztah: 22. 5. 2014 - Poslední vztah: 9. 6. 2017

vznik členství: 22. 5. 2014

zánik členství: 30. 3. 2017

vznik funkce: 22. 5. 2014

zánik funkce: 30. 3. 2017

Holubice 49, 252 65, Česká republika

Šárka Satrapová

člen správní rady

První vztah: 22. 5. 2014 - Poslední vztah: 16. 5. 2018

vznik členství: 22. 5. 2014

Holubice 58, 252 65, Česká republika

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).