Hlavní navigace

LEYMLEREN a.s.

Firma LEYMLEREN a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 15960, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

29035805

Sídlo:

Naskové 1231/1c, Praha, 150 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

9. 2. 2010

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 15960, Městský soud v Praze

Obchodní firma

LEYMLEREN a.s. od 9. 2. 2010

Právní forma

Akciová společnost od 9. 2. 2010

adresa

Naskové 1231/1c
Praha 15000 od 26. 8. 2014

adresa

Koněvova 1691/116
Praha 3 13000 do 26. 8. 2014 od 22. 2. 2010

adresa

Ovocný trh 572/11
Praha 1 11000 do 22. 2. 2010 od 9. 2. 2010

Předmět podnikání

Pronájem nemovitostí, bytů a prostor sloužících k podnikání od 26. 8. 2014

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 26. 8. 2014 od 9. 2. 2010

Ostatní skutečnosti

Ze společnosti LEYMLEREN a.s., se sídlem Naskové 1231/1c, Košíře, 150 00 Praha 5, IČO: 290 35 805, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 15960, v důsledku rozdělení oštěpením vznikla nová nástupnická společnost TepelnaCerpadla.cz, s.r.o., na kterou přešlo část jmění rozdělované společnosti LEYMLEREN a.s. uvedené v projektu rozdělení ze dne 5.5.2021. od 14. 6. 2021

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 26. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 11. 6. 2021 od 26. 8. 2014

Počet členů správní rady: 1 do 11. 6. 2021 od 26. 8. 2014

Jediný akcionář Společnosti, vykonávající působnost valné hromady ve smyslu ust. § 190 obch. zák. učinil dne 29.4.2010 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií: a) Základní kapitál Společnosti ve výši 2.000.000,-- Kč (dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku 20.000.000,-- Kč (dvacet milionů korun českých) na částku 22.000.000,-- Kč (dvacet dva milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navr hovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 20 (dvacet) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun č eských); výše emisního kursu každé upsané akcie bude 1.035.000,-- Kč (jeden milion třicet pět tisíc korun českých), rozdíl mezi emisním kursem upisovaných akcií a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány upisovateli jako protiplnění, se považuje z a emisní ážio; emisní ážio činí celkem 700.000,-- Kč (sedm set tisíc korun českých) a u každé jednotlivé upsané akcie činí emistní ážio 35.000,-- Kč (třicet pět tisíc korun českých). c) akcie, tedy 20 (dvacet) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každo akcie 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) budou upsány jediným akcionářem, tj. MUDr. Oldřichem Sýkorou, r.č. 470910/007, bytem Pardubice, Bart oňova 1022, PSČ 530 12, a to ve smlouvě o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku; d) emisní kurs akcií bude splacen nepeněžitým vkladem, který je ve vlastnictví jediného akcionáře MUDr. Oldřicha Sýkory, r.č. 470910/007, bytem Pardubice, Bartoňova 1022, PSČ 530 12, kdy předmětem nepeněžitého vkladu jsou tyto nemovitosti: A) - rekreační domek č.p. 74 na pozemku označeném jako stavební parcela parc. č. 172 v obci a části obce Jamné nad Orlicí, kat. úz. Jamné nad Orlicí, - pozemek označený jako stavební parcela č. st. 172 o výměře 184 m2, kat. úz. Jamné nad Orlicí, - pozemek - zahrada parc. č. 111/1 o výměře 204 m2, kat. úz. Jamné nad Orlicí, - pozemek - zahrada parc. č. 115 o výměře 854 m2, kat. úz. Jamné nad Orlicí, vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č 374 vedeném pro katastrální území Jamné nad Orlicí, obec Jamné nad Orlicí; B) - bytová jednotka č. 1231/10, byt 5pokojový, o celkové podlahové ploše 168,39 m2 (dále jen "Bytová jednotka"), v Košířích umístěná ve 2. nadzemním podlaží budovy č.p. 1231 umístěné na pozemku parc. č. 1838/47 zast. plocha a nádvoří zapsané na LV 2630 k at. úz. Košíře, obec Praha (dále jen "Budova"), Bytová jednotka je zapsaná na LV č. 2801, kat- úz. Košíře, obec Praha, - spoluvlastnická podíl ve výši ideální 16839/448542 (šestnáct tisíc osm set tčicet devět lomeno čtyři sta čtyčicet osm tisíc pět set čtyřicet dva) na společných částech Budovy, vztahující se k Bytové jednotce, - spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/36 (jedna lomeno třicet šest) na nebytové jednotce - garáži č. 1231/100, vymezené odstavným garážovým stáním č. a.g. 22 umístěné v suterénu Budovy, nebytová jednotka je zapsána na LV 2754, kat. úz. Košíře, obec Pr aha, - spoluvlastnická podíl ve výši ideální 1/36 (jedna lomeno třicet šest) z 84852/448542 (osmdesát čtyři tisíc osm set padesát dva lomeno čtyři sta čtyřicet osm tisíc pět set čtyřicet dva) na společných částech Budovy, který se vztahuje ke spoluvlastnickému podílu na nebytové jednotce - garáži č. 1231/100, vymezené odstavným garážovým stáním č. a.g. 22 umístěné v suterénu Budovy, nebytová jednotka je zapsána na LV 2754, kat. úz. Košíře, obec Praha, - spoluvlastnický podíl ve výši ideální 317/448542 (tři sta sedmnáct lomeno čtyči sta čtyřicet osm tisíc pět set čtyřicet dva) na společných částech Budovy, který se vztahuje ke spluvlastnickému podílu na nebytové jednotce - komoře č. 1231/137, - nebytová jednotka č. 1231/122 - komora, o celkové podlahové ploše 3,34 m2, umístěná v 1. nadzemním podlaží Budovy, nebytová jednotka je zapsaná na LV 2801, kat. úz. Košíře, obec Praha, - spoluvlastnický podíl ve výši ideální 334/448542 (tři sta třicet čtyři lomeno čtyři sta čtyřicet osm tisíc pět sed čtyřicet dva) na společných částech Budovy, tkerý se vztahuje ke spoluvlastnickému podílu na nebytové jednotce . komoře č. 1231/122, - spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/117 (jedna lomeno sto sedmnáct) na nebytové jednotce č. 1231/138 - jiný nebytový prostor o výměře 24,59 m2 nacházející se v 1. nadzemním podlaží Buodvy, nebytová jednotka je zapsaná na LV 2679 kat. úz. Košíře, obe c Praha, - spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/117 (jedna lomeno sto sedmnáct) z 2459/448542 ( dva tisíce čtyři sta padesát devět lomeno čtyři sta čtyřicet osm tisíc pět sed čtyřicet dva) na společných částech Budovy, tkerý se vztahuje ke spoluvlastnickému pod ílu na nebytové jednotce - jiný nebytový prostor, komora č. 1231/138, - spoluvlastnický podíl ve výši 19847/14223311 (devatenáct tisíc osm set čtyřicet sedm lomeno čtrnáct milionů dvě stě dvacet tři tisíc tči sta jedenáct) na stavbě - komínu umístěného na pozemku parc. č. 1838/45 o výměře 163 m2 (ostatní plocha - jiná ploch a) včetně konstrukce slunečních hodin a ciferníků, zvonice a technologie věžních hodin, stavbě - opěrné zdi umístěné na pozemku parc. č. 1838/69 o výměře 37 m2 (zastavěná plocha - jiná plocha), stavbě - opěrné zdi na pozemku parc. č. 1838/76 o výměře 14 m 2 (zastavěna plocha - jiná plocha), stavbě - opěrné zdi na pozemku parc. č. 13 m2 (zastavená plocha - jiná plocha), stavbě - opěrné zdi na pozemku parc.č . 1838/84 o výměře 30 m2 (zastavěná plocha . jiná plocha), stavbě - opěrné zdi na pozemku parc. č. 18 38/76 o výměře 14 m2 (zastavěná plocha - jiná plocha), v kat. úz. Košíře, obec Praha, - spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1162279/26239707 (jeden milion jedno sto šedesát dva tisíc dvě stě sedmdesát devět lomeno dvacet šest milionů dvě stě třicet devět tisíc sedm set sedm) pozemku parc. c. 1838/47 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 18 m2, zapsaný na LV 2630, kat. úz. Košíře, obec Praha, - pozemek parc. č. 1838/63 ( zeleň - ostatní plocha) - předzahrádka Bytové jednotky, o výměře 226 m2, zapsaného na LV č. 2802, kat. úz. Košíře, obec Praha, - spoluvlastnícký podíl ve výši ideální 19847/1423311 (devatenáct tisíc osm set čtyřicet sedm lomeno jeden milion čtyři sta dvacet tři tisíc tři sta jedenáct) na těchto pozemcích: pozemek parc. č. 1838/44 o výměře 12.204 m2 (ostatní plocha - zeleň s přísl ušenstvím, pozemek parc. č. 1838/45 o výměře 163 m2 (ostatní plocha - jiná plocha), pozemek parc. č. 1838/46 o výměře 319 m2 (ostatní plůcha . sportoviště a rekreační plocha), pozemek parc. č. 1838/69 o výměře 37 m2 (ostatní plocha - jiná plocha), pozemek parc, č. 1838/76 o výměře 14. m2 (ostatní plocha - jiná plocha), pozemek parc. č. 1838/77 o výměře 13 m2 (ostatní plocha - jiná plocha), pozemek parc. č. 1838/84 o výměře 30 m2 (ostaní plocha- jiná plocha), všechny uvedené pozemky jsou zapsané na LV 2682 , kat. úz. Košíře, obec Praha, C) - bytová jednotka č. 17/27 o velikosti 4+kk/B, o výměře 110,5 m2 (dále jen "Bytová jednotka") umístěná ve 4. a 5. nadzemním podlaží budovy č.p. 17 ve Špindlerově Mlýně umístěné na stavební parcele č. st. 524, zapsaná na LV č. 1082, kat. úz. Špindlerův Mlýn , obec Špindlerův Mlýn, - spoluvlastnický podíl ve výši ideální 315/5128 (tři sta patnáct lomeno pět tisíc jedno sto dvacet osm) na nebytové jednotce č. 17/130 - garáž umístěné v 1. andzemním podlaží budovy č.p. 17 ve Špindlerově Mlýně umístěné na stavební parcele č. st. 524, za psaná na LV č. 1082, kat. úz. Špindlerův Mlýn , obec Špindlerův Mlýn, - spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1105/27954 (jeden tisíc jedno sto pět lomeno dvacet sedm tisíc devět set padesát čtyři) na společných částech budovy č.p. 17 ve Špindlerově Mlýně umístěné na parcele č. st. 524, a pozemku č. st. 524 a pozemku pa rcele č. 96/5 trvalý travní porost, zapsány na LV 987, vztahující se k bytové jednotce, kat. úz. Špindlerův Mlýn, obec Špindlerův Mlýn, - spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 315/5128 (tři sta patnáct lomeno pět tisíc jedno sto dvacet osm) z 8182/27954 ( osm tisíc jedno sto osmdesát dva lomeno dvacet sedm tisíc devět set padestá čtyři) na společncýh částech boduvy č.p. 17 ve Špindler ově Mlýně umístěné na parcele č. st. 524, a pozemku č. st. 524 a pozemku parcele č. 96/5 trvalý travní porost, zapsány na LV 987, vztahující se k nebytové jednotce č. 17/130 - garáž, kat. ú. Špindlerův Mlýn, obec Špindlerův Mlýn, (dále jen "Vklad") e) předmět shora uvedeného nepěněžitého vkladu byl oceněn obecně uznávaným nezávislým odborníkem, Václavem Kroftem, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 8.6.1984 č.j. Spr. 2657/84 a ze dne 12.9.1997 č.j. Spr 1586/97 pro základní o bor ekonomika pro odvětví ceny a odhady se specializací oceňování nemovitostí a podniků, základní obor stavebnictví, odvětví stavební materiál, stavby obytné, stavby průmyslové a stavební odvětví různá se specializací rozpočty staveb, ceny stavebních dodá vek, který vypracoval znaelcký posudek za využití oebcně uznávaných standardů a zásad oceňování, na částku 20 700 000,-- Kč (dvacet milionů sedm set tisíc korun českých) a za tento nepeněžitý vklad Společnost upisovateli vydá 20 (dvacet) kusů kmenových ak cií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) f) místempro upsání akcií,tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo Společnosti na adrese Praha 3, Žižkov, Koněvova 1691/116, PSČ 130 00 a lhůta pro upsání akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 (čtrnáct) dní od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií ze strany Společnosti s tím, že upisování akcií může začít i předtím, než bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, enboť upisování akcií bude vázáno na rozvazovací po dmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení zákaldního kapitálu do obchodního rejstříku; g) místem pro splacení nepeněžitého vkladu, tj. místem pro předání prohlášení vkladatele podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a místem předání nemovitostí, je sídlo Společnosti na adrese Praha 3, Žižkov, Koněvova 1691/116, PSČ 130 00 s tím, že nepeněžit ý vklad musí být splacen nejpozději do dne podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; Jediný akcionář bere na vědomí písemnou zprávu člena představenstva Společnosti dle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku o důvodech upisová ní akcií na zvýšení základního kapitálu a o splácení emisního kursu upsaných akcií nepeněžitým vkladem a o odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu, kdy důvodem pro upsání akcií nepeněžitým vkladem je dle této zprávy je realizace podnikatelského záměru spočívajícího v nabízení krátkodobých pronájmů v Jamné nad Orlicí a dále za účelem nabízení dlouhodobých pronájmů za účelem bydlení v případě nemovitostí v katastrálním území Košíře; Jediný akcionář Společnosti schvaluje nepeněžitý vklad, uvedený shora, kterým bude splacen emisní kurs upsaných akcií na zvýšení základního kapitálu, tj. 20 (dvacet) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000. 000,-- Kč (jeden milion korun českých)- do 1. 7. 2010 od 7. 5. 2010

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 11. 6. 2021

Základní kapitál

vklad 22 000 000 Kč

do 11. 6. 2021 od 1. 7. 2010

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 1. 7. 2010 od 9. 2. 2010
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 od 11. 6. 2021
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 20 do 11. 6. 2021 od 1. 7. 2010
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 11. 6. 2021 od 9. 2. 2010

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Gabriela Ben Ahmed

člen správní rady

První vztah: 18. 11. 2020

vznik členství: 19. 7. 2019

vznik funkce: 19. 7. 2019

Naskové 1231/1c, Praha, 150 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Gabriela Ben Ahmed

statutární ředitel

První vztah: 21. 11. 2020 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 19. 7. 2019

vznik funkce: 19. 7. 2019

Naskové 1231/1c, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Gabriela Ben Ahmed

statutární ředitel

První vztah: 18. 11. 2020 - Poslední vztah: 21. 11. 2020

vznik členství: 19. 7. 2019

vznik funkce: 19. 7. 2019

Naskové 1231/1c, Praha, 150 00, Česká republika

Gabriela Ben Ahmed

statutární ředitel

První vztah: 26. 8. 2014 - Poslední vztah: 18. 11. 2020

zánik členství: 18. 7. 2019

vznik funkce: 26. 8. 2014

zánik funkce: 18. 7. 2019

Naskové 1231/1c, Praha, 150 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Gabriela Ben Ahmed

předseda správní rady

První vztah: 26. 8. 2014 - Poslední vztah: 18. 11. 2020

vznik členství: 26. 8. 2014

zánik členství: 18. 7. 2019

vznik funkce: 26. 8. 2014

zánik funkce: 18. 7. 2019

Naskové 1231/1c, Praha, 150 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Gabriela Ben Ahmed

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2014 - Poslední vztah: 26. 8. 2014

vznik členství: 12. 2. 2010

zánik členství: 26. 8. 2014

Naskové 1231/1C, Praha 5, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Gabriela Ben Ahmed

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2014 - Poslední vztah: 16. 7. 2014

vznik členství: 12. 2. 2010

zánik členství: 26. 8. 2014

Dušní 927/3, Praha 1, 110 00, Česká republika

Gabriela Ben Ahmed

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2010 - Poslední vztah: 5. 2. 2014

vznik členství: 12. 2. 2010

zánik členství: 26. 8. 2014

Naskové 1231/1b, Praha 5, 150 00, Česká republika

Michala Kubošková

člen představenstva

První vztah: 9. 2. 2010 - Poslední vztah: 22. 2. 2010

vznik členství: 9. 2. 2010

zánik členství: 12. 2. 2010

vznik funkce: 9. 2. 2010

Ústavní 131, Praha 8, 181 00, Česká republika

Statutární ředitel zastupuje společnost navenek.

do 1. 1. 2021 od 26. 8. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.

do 26. 8. 2014 od 9. 2. 2010

Dozorčí rada

Historické vztahy

JUDr. Michal Kroft

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2010 - Poslední vztah: 26. 8. 2014

vznik členství: 12. 2. 2010

zánik členství: 26. 8. 2014

vznik funkce: 12. 2. 2010

zánik funkce: 26. 8. 2014

Levá 19/392, Praha 4, 147 00, Česká republika

Mgr. Jan Křivonožka

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2010 - Poslední vztah: 26. 8. 2014

vznik členství: 12. 2. 2010

zánik členství: 26. 8. 2014

Slezská 2191/134, Praha 3, 130 00, Česká republika

Mgr. Viktor Dušek

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2010 - Poslední vztah: 26. 8. 2014

vznik členství: 12. 2. 2010

zánik členství: 26. 8. 2014

Boloňská 304, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ingrid Stirberová

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2010 - Poslední vztah: 22. 2. 2010

vznik členství: 9. 2. 2010

zánik členství: 12. 2. 2010

vznik funkce: 9. 2. 2010

zánik funkce: 12. 2. 2010

Pod lázní 745/5, Praha 4, 140 00, Česká republika

Jana Grossová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2010 - Poslední vztah: 22. 2. 2010

vznik členství: 9. 2. 2010

zánik členství: 12. 2. 2010

U Topolu 157, Stochov, 273 03, Česká republika

Peter Herich

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2010 - Poslední vztah: 22. 2. 2010

vznik členství: 9. 2. 2010

zánik členství: 12. 2. 2010

Netlucká 635, Praha 10, 107 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

  • člen dozorčí rady

    EUROMATER, SE

    Ovocný trh 572/11, Praha Staré Město, 110 00

Další vztahy firmy LEYMLEREN a.s.

2 fyzické osoby

Ing. Gabriela Ben Ahmed

člen správní rady

První vztah: 18. 11. 2020

vznik členství: 19. 7. 2019

vznik funkce: 19. 7. 2019

Naskové 1231/1c, Praha, 150 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

MUDr. Oldřich Sýkora

První vztah: 26. 8. 2014

Bartoňova 1022, Pardubice, 530 12, Česká republika

Historické vztahy

Gabriela Ben Ahmed

předseda správní rady

První vztah: 26. 8. 2014 - Poslední vztah: 18. 11. 2020

vznik členství: 26. 8. 2014

zánik členství: 18. 7. 2019

vznik funkce: 26. 8. 2014

zánik funkce: 18. 7. 2019

Naskové 1231/1c, Praha, 150 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Akcionáři

MUDr. OLDŘICH SÝKORA

Bartoňova 1022, Česká republika, Pardubice, 530 12

od 26. 8. 2014

NORDIC VICTORY s.r.o., IČ: 27135403

Na Výsluní, Česká republika, Praha 10, 100 00

do 22. 2. 2010 od 9. 2. 2010

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).