Hlavní navigace

MDV AG, a.s.

Firma MDV AG, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1124, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

49447297

Sídlo:

Martinice 87, 594 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

11. 10. 1993

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
28300 Výroba zemědělských a lesnických strojů
47190 Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1124, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

MDV AG, a.s. od 19. 11. 2009

Obchodní firma

ZEMAS Mostiště, a.s. do 19. 11. 2009 od 21. 4. 1999

Obchodní firma

ZEMAS, a.s. do 21. 4. 1999 od 11. 10. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 11. 10. 1993

adresa

87
Martinice 59401 od 24. 11. 2019

adresa

100
Martinice 59401 do 24. 11. 2019 od 7. 8. 2014

adresa

Mostiště 156, PSČ: 594 01 Velké Meziříčí do 19. 11. 2009 od 4. 12. 2001

adresa

Mostiště 156
Velké Meziříčí 59401 do 4. 12. 2001 od 21. 4. 1999

adresa

Mostiště 156 Velké Meziříčí 59401 do 21. 4. 1999 od 10. 10. 1995

adresa

Mostiště, okr. Žďár n. Sázavou do 10. 10. 1995 od 11. 10. 1993

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 19. 11. 2009

výroba výrobků z plastů do 19. 11. 2009 od 30. 10. 1998

činnost účetních poradců do 19. 11. 2009 od 30. 10. 1998

výroba a opravy zemědělských strojů do 19. 11. 2009 od 30. 10. 1998

silniční motorová doprava nákladní do 19. 11. 2009 od 30. 10. 1998

opravy motorových vozidel do 19. 11. 2009 od 30. 10. 1998

opravy ostatních dopravních prostředků do 19. 11. 2009 od 30. 10. 1998

zámečnictví do 19. 11. 2009 od 30. 10. 1998

práce mechanizačními prostředky do 19. 11. 2009 od 10. 10. 1995

Základní zemědělská prvovýroba do 19. 11. 2009 od 11. 10. 1993

Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 19. 11. 2009 od 11. 10. 1993

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 19. 8. 2021 od 24. 11. 2019

Počet členů dozorčí rady: 1 do 19. 8. 2021 od 24. 11. 2019

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 7. 8. 2014

K účinnosti převodu akcií společnosti se vyžaduje souhlas představenstva. To neplatí, jedná-li se o převod mezi osobami blízkými, nebo pokud akcie nabývá sama společnost. od 7. 8. 2014

Každý akcionář má k akciím emitovaných společností předkupní právo. V případě zamýšleného prodeje akcií je akcionář povinen nejprve tyto nabídnout zbývajícím akcionářům. Tito mají právo akcie vykoupit za cenu odpovídající ceně nabídnuté třetí osobou nejvý še ale za cenu odpovídající poměru vlastního kapitálu společnosti a celkové jmenovité hodnoty akcií, násobeno součtem jmenovitých hodnot prodávaných akcií. V případě, že zájemců z řad akcionářů je více, vykoupí akcie dle poměru počítaného podle jmenovité hodnoty jimi vlastněných akcií, pokud se nedohodnou jinak. Předkupní právo se neuplatní, pokud se jedná o jejich převod mezi osobami blízkými nebo pokud akcie nabývá sama společnost nebo jiný akcionář. od 7. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 24. 11. 2019 od 7. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 24. 11. 2019 od 7. 8. 2014

Společnost se řídí stanovami upravenými v souladu s novelou obchodního zákoníku č. 370/2000 Sb. a schválenými rozhodnutím valné hromady konané dne 29.3.2001. do 7. 8. 2014 od 4. 12. 2001

Valná hromada konaná dne 23.7.1998 schválila změnu stanov společnosti "Dodatek č.4" a to §3, §8 odst.5,6 písm.b), §9 a §10-doplnění odst.6 a 7. do 7. 8. 2014 od 30. 10. 1998

a/ základní jmění společnosti se zvyšuje o 1.000.000,-Kč, tedy z dosavadního 1.000.000,-Kč na 2.000.000,-Kč, a to novou emisí: do 3. 2. 1998 od 16. 9. 1997

aa/ 60 ks /šedesáti kusů/ listinných akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč /pěttisíc korun českých/, v emisním kurzu 5.250,-Kč; do 3. 2. 1998 od 16. 9. 1997

ab/ 300 ks /třista kusů/ listinných akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč /jedentisíc korun českých/, v emisním kurzu 1.050,-Kč; do 3. 2. 1998 od 16. 9. 1997

ac/ 45 ks /čtyřicetpět kusů/ listinných akcií znějících na majitele, každá z nich o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč /pěttisíc korun českých/, v emisním kurzu 5.250,-K; do 3. 2. 1998 od 16. 9. 1997

ac/ 75 ks /sedmdesátpět kusů/ listinných akcií znějících na majitele, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč /jedentisíc korun českých/, emisním kurzu 1.050,-K; do 3. 2. 1998 od 16. 9. 1997

ad/ 100 ks /jednosto kusů/ listinných zaměstnaneckých akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč /jedentisíc korun českých/, v emisním kurzu 1.050,-K; do 3. 2. 1998 od 16. 9. 1997

b/ Každá akcie znějící na jméno je zcela volně převoditelná. Vlastní převod takovéto akcie se uskutečňuje formou změny zápisu v knize akcionářů přičemž k takovémuto převodu se vyžaduje osobní účast převodce i nabyvatele, respektive osobní účast případného právního nástupce /dědice/ převodce, popřípadě zmocněnce kteréhokoli z nich s tím, že jim udělená plná moc musí být úředně ověřená. O provedeném převodu akcie, akcií, v knize akcionářů vydá společnost osvědčení které je právně relevantním dokladem o takto uskutečněném převodu konkrétního počtu akcií. V knize akcionářů se zaznamenává jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště jakož i počet akcií držených konkrétním akcionářem, včetně čísla účtu či adresy na níž mají být poukazovány společnosti případně vyplácené dividendy. Pro případ, že akcii, akcie, drží právnická osoba, pak společnost v knize akcionářů zaznamenává obchodní jméno majitele, jeho IČO a sídlo, jméno nebo funkci fyzické osoby, která jménem vlastníka práva akcionáře vykonává, adresa pro vyrozumívání, jakož i č.účtu na nějž mají být případně vyplácené dividendy poukázány. do 3. 2. 1998 od 16. 9. 1997

Akcie na jméno může znít i na dvě nebo více osob. Práva s ní spojená pak může vykonávat kterákoli z nich, nebo osoba jimi zmocněná. do 3. 2. 1998 od 16. 9. 1997

Zaměstnanecké akcie znějící na jméno jsou převoditelné za stejných podmínek jako akcie na jméno, avšak pouze mezi zaměstnanci společnosti a zaměstnanci společnosti, kteří odešli do důchodu. Při úmrtí majitele zaměstnanecké akcie nebo při ukončení jeho pracovního poměru ke společnosti, mimo odchod do důchodu, zanikají všechna práva s touto akcií spojená a tato akcie tak musí být vrácena společnosti. Společnost pak za takovou akcii vyplatí 100% částky na ní splacené, v případě úmrtí jejího držitele pak 100% její jmenovité hodnoty. do 3. 2. 1998 od 16. 9. 1997

Hlasovací právo, jakož i právo na výplatu dividend je pro každou ze zaknihovaných akcií znějících na jméno stejné, když za každých 1.000,-Kč jmenovité hodnoty akcie náleží akcionáři jeden hlas. do 3. 2. 1998 od 16. 9. 1997

c/ Společností nově vydávané akcie budou upisovány ve třech kolech a to: do 3. 2. 1998 od 16. 9. 1997

ca/ prvé kolo upisování nových akcií bude zahájeno uplynutím 5ti kalendářních dnů následujících po dni, kdy usnesení obchodního rejstříku KOS Brno o zápisu usnesení valné hromady akcionářů společnosti o navýšení základního jmění nabyde právní moci rozhodnutí a potrvá, spolu s dnem zahájení upisování, pět kalendářních dní. V prvém kole smí nové akcie upisovat jen dosavadní akcionáři společnosti, každý z nich jen v rozsahu, který odpovídá jeho dosavadnímu poměru jím držených akcií k celkovému počtu akcií společnosti. Zaměstnanecké akcie přitom smí upisovat jen jejich dosavadní držitelé, akcie na jméno smí upisovat jen držitelé akcií na jméno respektive na majitele; do 3. 2. 1998 od 16. 9. 1997

cb/ druhé kolo upisování nových akcií bude zahájeno následující den po skončení kola prvého, to však jen pro případ, že v tomto kole nebudou upsány všechny nově vydané akcie, a potrvá, celkem, pět kalendářních dní. V tomto kole smí nové, avšak jen zbývající akcie upisovat jen dosavadní akcionáři společnosti, avšak již bez ohledu na počet jimi případně doposud držených akcií. Rozhoduje tak výhradně rychlost upisování; do 3. 2. 1998 od 16. 9. 1997

cc/ třetí kolo upisování nových akcií bude zahájeno následující den po skončení kola druhého, to však jen pro případ, že v tomto kole nebudou upsány všechny nově vydané akcie, a potrvá, celkem, pět kalendářních dní. V tomto kole smí nové, avšak jen zbývající akcie upisovat kdokoli. do 3. 2. 1998 od 16. 9. 1997

Bez ohledu na shora uvedené smí zaměstnanecké akcie upisovat jen zaměstnanci společnosti. Nově emitované akcie musí být, v jejich emisním ážiu splaceny v okamžiku jejich upsání, jinak je takovýto úkon upisovatele zcela neúčinný. Zahájení jednotlivých kol upisování akcií zveřejní představenstvo společnosti na vývěsní desce, v sídle společnosti. Upisování akcií proběhne, v každém ze tří kol v kanceláři společnosti, vždy v době od 7.00 hod. do 15.30 hod., bez ohledu zda se v konkrétním případě jedná o pracovní den či den pracovního volna nebo klidu. Výše emisního kurzu nově emitovaných akcií znějících na jméno je odůvodněna předpokládanými náklady na zvýšení základního jmění společnosti. Pro případ, že nebudou upsány všechny akcie, je neúčinné upsání kterékoli z nich a usnesení valné hromady o navýšení základního jmění ztratí, a to bez dalšího, svojí závaznost. do 3. 2. 1998 od 16. 9. 1997

d/ Každý z upisovatelů musí celý emisní kurz jím upsaných akcií splatit, v jeho 100% výši, převodem na účet společnosti č.9306-751/0100, a to nejpozději do tří dnů ode, kdy mu společností byla potvrzena právní relevance jeho úkon. Jinak je úpis neplatný. do 3. 2. 1998 od 16. 9. 1997

Ke dni 10. 10. 1995 se zapisuje změna stanov v §§ 1, 3, 7, 8, 10, 11, přijatá valnou hromadou dne 28. 9. 1995. do 7. 8. 2014 od 10. 10. 1995

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 3. 2. 1998

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 3. 2. 1998 od 11. 10. 1993
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 od 19. 11. 2009
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 120 do 19. 11. 2009 od 4. 12. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 800 do 19. 11. 2009 od 4. 12. 2001
Akcie na majitele, hodnota: 5 000 Kč, počet: 90 do 19. 11. 2009 od 4. 12. 2001
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 150 do 19. 11. 2009 od 4. 12. 2001
Akcie na majitele, hodnota: 5 000 Kč, počet: 90 do 4. 12. 2001 od 3. 2. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 150 do 4. 12. 2001 od 3. 2. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 120 do 4. 12. 2001 od 3. 2. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 600 do 4. 12. 2001 od 3. 2. 1998
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 200 do 4. 12. 2001 od 3. 2. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 60 do 3. 2. 1998 od 11. 10. 1993
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 300 do 3. 2. 1998 od 11. 10. 1993
Akcie na majitele, hodnota: 5 000 Kč, počet: 45 do 3. 2. 1998 od 11. 10. 1993
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 75 do 3. 2. 1998 od 11. 10. 1993
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 100 do 3. 2. 1998 od 11. 10. 1993

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Dagmar Vondráčková

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 2019

vznik členství: 14. 11. 2019

vznik funkce: 14. 11. 2019

Martinice 100, 594 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Petr Vondráček

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 24. 11. 2019

vznik členství: 18. 6. 2014

zánik členství: 14. 11. 2019

zánik funkce: 14. 11. 2019

Martinice 100, 594 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Marie Vondráčková

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 24. 11. 2019

vznik členství: 18. 6. 2014

zánik členství: 14. 11. 2019

zánik funkce: 14. 11. 2019

Martinice 15, 594 01, Česká republika

Jiří Vondráček

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 24. 11. 2019

vznik členství: 18. 6. 2014

zánik členství: 14. 11. 2019

vznik funkce: 18. 6. 2014

zánik funkce: 14. 11. 2019

Martinice 100, 594 01, Česká republika

Josef Vondráček

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2014 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 15. 9. 2009

zánik členství: 18. 6. 2014

Martinice 100, 594 01, Česká republika

Marie Vondráčková

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2009 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 15. 9. 2009

zánik členství: 18. 6. 2014

Martinice 15, 594 01, Česká republika

Jiří Vondráček

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2009 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 15. 9. 2009

zánik členství: 18. 6. 2014

vznik funkce: 15. 9. 2009

zánik funkce: 18. 6. 2014

Martinice 100, 594 01, Česká republika

Josef Vondráček

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2009 - Poslední vztah: 12. 7. 2014

vznik členství: 15. 9. 2009

zánik členství: 18. 6. 2014

Martinice 100, 594 01, Česká republika

Stanislav Matoušek

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 1998 - Poslední vztah: 19. 11. 2009

zánik členství: 15. 9. 2009

Kolmá 1269, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Miroslav Vávra

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 1998 - Poslední vztah: 19. 11. 2009

zánik členství: 15. 9. 2009

Vídeň 122, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Ing. Petr Jurek

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 1998 - Poslední vztah: 19. 11. 2009

zánik členství: 15. 9. 2009

zánik funkce: 15. 9. 2009

Mostiště 149, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Stanislav Matoušek

člen

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 30. 10. 1998

Kolmá 1269, Velké Meziříčí, Česká republika

ing. Petr Jurek

člen

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 30. 10. 1998

Mostiště 149, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ondřej Zikmund

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 2019

vznik členství: 14. 11. 2019

vznik funkce: 14. 11. 2019

Bory 55, 594 61, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Josef Vondráček

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 24. 11. 2019

vznik členství: 18. 6. 2014

zánik členství: 14. 11. 2019

zánik funkce: 14. 11. 2019

Martinice 15, 594 01, Česká republika

Dagmar Vondráčková

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 24. 11. 2019

vznik členství: 18. 6. 2014

zánik členství: 14. 11. 2019

vznik funkce: 18. 6. 2014

zánik funkce: 14. 11. 2019

Martinice 100, 594 01, Česká republika

Ing. Josef Vondráček

předseda představenstva

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 24. 11. 2019

vznik členství: 18. 6. 2014

zánik členství: 14. 11. 2019

vznik funkce: 18. 6. 2014

zánik funkce: 14. 11. 2019

Martinice 100, 594 01, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Dagmar Vondráčková

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 12. 2013 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 15. 9. 2009

zánik členství: 18. 6. 2014

vznik funkce: 15. 9. 2009

zánik funkce: 18. 6. 2014

Martinice 100, 594 01, Česká republika

Ing. Josef Vondráček

předseda představenstva

První vztah: 28. 12. 2013 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 15. 9. 2009

zánik členství: 18. 6. 2014

vznik funkce: 15. 9. 2009

zánik funkce: 18. 6. 2014

Martinice 100, 594 01, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Josef Vondráček

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2009 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 15. 9. 2009

zánik členství: 18. 6. 2014

Martinice 15, 594 01, Česká republika

Dagmar Vondráčková

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 11. 2009 - Poslední vztah: 28. 12. 2013

vznik členství: 15. 9. 2009

zánik členství: 18. 6. 2014

vznik funkce: 15. 9. 2009

zánik funkce: 18. 6. 2014

Martinice 100, 594 01, Česká republika

Ing. Josef Vondráček

předseda představenstva

První vztah: 19. 11. 2009 - Poslední vztah: 28. 12. 2013

vznik členství: 15. 9. 2009

zánik členství: 18. 6. 2014

vznik funkce: 15. 9. 2009

zánik funkce: 18. 6. 2014

Martinice 100, 594 01, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Marie Burešová

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 1998 - Poslední vztah: 19. 11. 2009

zánik členství: 15. 9. 2009

Sklené nad Oslavou 71, Bory, 594 61, Česká republika

Ing. Josef Vondráček

předseda představenstva

První vztah: 30. 10. 1998 - Poslední vztah: 19. 11. 2009

zánik členství: 15. 9. 2009

zánik funkce: 15. 9. 2009

Martinice 100, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Ing. Ladislav Sysel

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 10. 1998 - Poslední vztah: 19. 11. 2009

zánik členství: 15. 9. 2009

zánik funkce: 15. 9. 2009

Vídeň 107, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Miroslav Vávra

člen

První vztah: 10. 10. 1995 - Poslední vztah: 30. 10. 1998

Vídeň 122, Česká republika

Ing. Ladislav Sysel

člen představenstva

První vztah: 18. 10. 1993 - Poslední vztah: 30. 10. 1998

Vídeň 107, Česká republika

ing. Josef Vondráček

předseda představenstva

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 30. 10. 1998

Martinice 100, Česká republika

ing. Jaromír Marek

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 10. 10. 1995

Bory 27, Česká republika

Oldřich Zikmund

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 30. 10. 1998

Bory 2, Česká republika

ing. Josef Bajer

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 30. 10. 1998

Dolní 31/16, Žďár nad Sázavou, Česká republika

František Michal

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 30. 10. 1998

Martinice 13, Česká republika

Josef Brabec

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 30. 10. 1998

Vídeň 10, Česká republika

ing. Ladislav Sysl

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 18. 10. 1993

Vídeň 107, Česká republika

Za společnost jedná navenek představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně ve všech věcech člen představenstva.

od 24. 11. 2019

Způsob zastupování: Za společnost jedná navenek představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně ve všech věcech předseda nebo místopředseda představenstva.

do 24. 11. 2019 od 7. 8. 2014

Způsob zastupování: Společnost zastupuje předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda společnosti nebo prokurista společnosti a v rámci zmocnění také pracovníci společnosti či jiné osoby. Zmocnění může učinit předseda představenstva nebo prokurista společnosti. Jménem společnosti podepisuje předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva a v rozsahu stanoveném jednacím řádem i prokurista společnosti. Jiný člen představenstva nebo zaměstnanec společnosti smí za společnost podepisovat jen v případě, že je k tomu předsedou představenstva písemně zmocněn.

do 7. 8. 2014 od 10. 10. 1995

Způsob zastupování: Společnost zastupuje předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva nebo ředitel společnosti a v rámci zmocnění také pracovníci společnosti či jiné osoby. Zmocnění může učinit předseda představenstva nebo ředitel společnosti. Jiní pracovníci společnosti mohou činit jen ty právní úkony, které jsou nutné ke splnění jim uložených pracovních úkolů, pokud jsou uloženy v souladu s organizačním a pracovním řádem společnosti, resp. pokud je plnění takových úkolů v obchodním styku obvyklé. Jménem společnosti podepisuje předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva a v rozsahu stanoveném jednacím řádem i ředitel společnosti. Jiný člen představenstva nebo zaměstnanec společnosti smí za společnost podepisovat jen v případě, že je k tomu předsedou představenstva písemně zmocněn.

do 10. 10. 1995 od 11. 10. 1993

Další vztahy firmy MDV AG, a.s.

Historické vztahy

Ing. Ladislav Sysel

První vztah: 30. 10. 1998 - Poslední vztah: 19. 11. 2009

Vídeň 107, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Ing. Ladislav Sysel

První vztah: 10. 10. 1995 - Poslední vztah: 30. 10. 1998

Vídeň 107, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 11. 10. 1993

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • výroba zemědělských strojů
  • nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě zboží vyhrazeného zákonem č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání
  • práce mechanizačními prostředky
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 11. 10. 1993
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).