Hlavní navigace

MINDPAX Tech a.s.

Firma MINDPAX Tech a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 21395, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 19 581 761 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

04848934

Sídlo:

Branická 26/43, Praha, 147 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

24. 3. 2016

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 21395, Městský soud v Praze

Obchodní firma

MINDPAX Tech a.s. od 24. 3. 2016

Právní forma

Akciová společnost od 24. 3. 2016

adresa

Branická 26/43
Praha 14700 od 4. 6. 2021

adresa

Oldřichova 106/49
Praha 12800 do 4. 6. 2021 od 24. 3. 2016

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 24. 3. 2016

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 7. 5. 2020 od 24. 3. 2016

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti přijala dne 4.6.2021 následující usnesení: Základní kapitál společnosti MINDPAX Tech a.s. (Společnosti) se zvyšuje o částku maximálně 1.107.000 Kč,-- (slovy: jeden milion jedno sto sedm tisíc korun českých), a to upsáním nových prioritních akcií za následujících podmínek: Připouští se upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje s využitím přednostního práva upsáním 1.107 ks (slovy: jeden tisíc jedno sto sedm) nových listinných prioritních akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, které nejsou určeny k ob chodování na regulovaném trhu. S nově vydanými akciemi budou spojena přednostní práva při likvidační události a právo na výměnu za kmenové akcie Společnosti v souladu se stanovami. Emisní kurs každé z takto upisovaných akcií je složen ze jmenovité hodnoty jedné akcie ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a dále emisního ážia ve výši 11.699,- Kč (slovy: jedenáct tisíc šest set devadesát devět korun českých), tj. celkem činí částku 12.699,- Kč (slovy: dvanáct tisíc šest set devadesát devět k orun českých) na jednu nově upisovanou akcii. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) lze upsat 0,060 nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna ko runa česká) lze upsat 0,000060 nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. Nové akcie mohou být upsány pouze peněžitým vkladem. Nepeněžitý vklad se nepřipouští. Možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu nových akcií musí být schválena valnou hromadou Společnosti. Stávající akcionáři mají přednostní právo účastnit se na zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu. Místem pro vykonání přednostního práva akcionářů, kterým přednostní právo svědčí, na upisování akcií bude s ídlo Společnosti na adrese Branická 26/43, 147 00 Praha 4, a to každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 nebo jiné místo a čas dohodnuté mezi Společností a zájemcem. Přednostní právo na upisování akcií bude možno vykonat ve lhůtě 2 týdnů od doručení informace o možnosti uplatnění přednostního práva na upisování akcií dle § 485 zákona o obchodních korporacích. Akcionářům bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií tak, že zásilka bude doručena akcionářům os obně nebo na jejich elektronickou (e-mailovou) adresu uvedenou v seznamu akcionářů a dále uveřejněna na internetových stránkách Společnosti http://mindpax-tech.cz/. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva stávajícími akcionáři, budou v souladu se stanovami Společnosti nabídnuty představenstvem Společnosti dle jeho rozhodnutí určeným zájemcům, a to ostatním akcionářům či třetím osobám k převzetí záva zku k novému vkladu, a to za stejných podmínek. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky, ani obchodníkem s cennými papíry. V případě, že nebyly po využití přednostního práva k úpisu a nabídce úpisu představenstvem jiným zájemcům upsány akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje částky navrhovaného maximálního zvýšení základního kapitálu, zvýší se základní kapitál j en v rozsahu řádně upsaných akcií. Představenstvo Společnosti se určuje orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu. Každý upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií na bankovní účet Společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 2112747108/2700 ve lhůtě do 8 dnů ode dne upsání akcií. Při platbě v eurech je upisovate l povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií na eurový bankovní účet Společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a.s. č. ú. 8467116003/2700, IBAN: CZ98 2700 0000 0084 6711 6003. od 4. 6. 2021

Valná hromada společnosti dne 26.10.2020 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: a)Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku maximálně 650.000,- Kč (slovy: šest set padesát tisíc korun českých), a to upsáním nových prioritních akcií. b)Připouští se upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Základní kapitál se zvyšuje s využitím přednostního práva upsáním 650 ks (slovy: šesti set padesáti kusů) nových listinných akcií na jméno, a to prioritních akcií se kterými jsou spojena práva a povinnosti dle čl. 3.2 písm. a) stanov Společnosti, o jme novité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, které nejsou určeny k obchodování na regulovaném trhu. d) Emisní kurs každé z takto upisovaných akcií je složen ze jmenovité hodnoty jedné akcie ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a dále emisního ážia ve výši 10.043,- Kč (slovy: deset tisíc čtyřicet tři korun českých), tj. celkem činí částk u 11.043,- Kč (slovy:jedenáct tisíc čtyřicet tři korun českých) na jednu nově upisovanou akcii. e) Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) lze upsat 0,0363357 nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: je dna koruna česká) lze upsat 0,0000363357 nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. f) Nové akcie mohou být upsány pouze peněžitým vkladem. Nepeněžitý vklad se nepřipouští. g)Možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu nových akcií musí být schválena valnou hromadou Společnosti. h)Stávající akcionáři mají přednostní právo účastnit se na zvýšení základního kapitálu dle jejich vzájemného poměru akcií (pro rata). Místem pro vykonání přednostního práva na upisování akcií bude sídlo Společnosti na adrese Oldřichova 106/49, Nusle, 128 00 Praha 2, a to každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00. i)Přednostní právo na upisování akcií bude možno v prvním kole vykonat ve lhůtě 3 týdnů od doručení informace o možnosti uplatnění přednostního práva na upisování akcií dle § 485 zákona o obchodních korporacích. Akcionářům bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií tak, že zásilka bude doručena akcionářům osobně nebo na jejich elektronickou(e-mailovou) adresu uvedenou v seznamu akcionářů a dále uveřejněna na internetových stránkách Společnosti http://mindpax-tech.cz/. j)Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování stávajícími akcionáři, budou v souladu s čl. 12.1 písm. (b) stanov Společnosti nabídnuty představenstvem Společnosti dle jeho rozhodnutí určeným zájemcům, a to ostatním ak cionářům či třetím osobám k převzetí závazku k novému vkladu v druhém kole, a to za stejných podmínek jako v prvním kole. k)Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky, ani obchodníkem s cennými papíry. l) V případě, že nebyly v prvním ani v druhém kole upisování upsány akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje částky navrhovaného maximálního zvýšení základního kapitálu, zvýší se základní kapitál jen v rozsahu řádně upsaných akcií. Představen stvo společnosti se určuje orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu. m) Každý upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií na bankovní účet společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. pro platby v CZK 2112747108/2700, č.ú. pro platby v EUR 8467116003/2700 ve lhůtě do 30 dnů ode upsání akcií. do 21. 12. 2020 od 26. 10. 2020

Valná hromada společnosti rozhodla dne 8.6.2020 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a)Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku maximálně 650.000,- Kč (slovy: šest set padesát tisíc korun českých), a to upsáním nových prioritních akcií. b)Připouští se upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Základní kapitál se zvyšuje s využitím přednostního práva upsáním 650 ks (slovy: šesti set padesáti kusů) nových listinných akcií na jméno, a to prioritních akcií se kterými jsou spojena práva a povinnosti dle čl. 3.2 písm. a) stanov Společnosti, o jme novité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, které nejsou určeny k obchodování na regulovaném trhu. d) Emisní kurs každé z takto upisovaných akcií je složen ze jmenovité hodnoty jedné akcie ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a dále emisního ážia ve výši 10.043,- Kč (slovy: deset tisíc čtyřicet tři korun českých), tj. celkem činí část ku 11.043,- Kč (slovy: jedenáct tisíc čtyřicet tři korun českých) na jednu nově upisovanou akcii. e) Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) lze upsat 0,0375641 nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: je dna koruna česká) lze upsat 0,0000375641 nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. f) Nové akcie mohou být upsány pouze peněžitým vkladem. Nepeněžitý vklad se nepřipouští. g)Možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu nových akcií musí být schválena valnou hromadou Společnosti. h)Stávající akcionáři mají přednostní právo účastnit se na zvýšení základního kapitálu dle jejich vzájemného poměru akcií (pro rata). Místem pro vykonání přednostního práva na upisování akcií bude sídlo Společnosti na adrese Oldřichova 106/49, Nusle, 128 00 Praha 2, a to každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00. i)Přednostní právo na upisování akcií bude možno v prvním kole vykonat ve lhůtě 2 týdnů od doručení informace o možnosti uplatnění přednostního práva na upisování akcií dle § 485 zákona o obchodních korporacích. Akcionářům bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií tak, že zásilka bude doručena akcionářům osobně nebo na jejich elektronickou(e-mailovou) adresu uvedenou v seznamu akcionářů a dále uveřejněna na internetových stránkách Společnosti http://mindpax-tech.cz/. j)Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování stávajícími akcionáři, budou v souladu s čl. 12.1 písm. (b) stanov Společnosti nabídnuty představenstvem Společnosti dle jeho rozhodnutí určeným zájemcům, a to ostatním a akcionářům či třetím osobám k převzetí závazku k novému vkladu v druhém kole, a to za stejných podmínek jako v prvním kole. k)Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky, ani obchodníkem s cennými papíry. l) V případě, že nebyly v prvním ani v druhém kole upisování upsány akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje částky navrhovaného maximálního zvýšení základního kapitálu, zvýší se základní kapitál jen v rozsahu řádně upsaných akcií. Představen stvo Společnosti se určuje orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu. m) Každý upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií na bankovní účet Společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. pro platby v CZK 2112747108/2700, č.ú. pro platby v EUR 8467116003/2700 ve lhůtě do 30 dnů ode dne upsání akcií. do 14. 8. 2020 od 8. 6. 2020

Valná hromada přijala dne 20.1.2020 tato usnesení: I. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku maximálně 2.535.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set třicet pět tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií za následujících podmínek: Připouští se upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje s využitím přednostního práva upsáním 2.535 ks (slovy: dva tis íce pět set třicet pět kusů) nových listinných prioritních akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, které nejsou určeny k obchodování na regulovaném trhu. S nově vydanými akciemi budou spojena přednostní prá va při likvidační události a právo na výměnu za kmenové akcie Společnosti v souladu se stanovami. Emisní kurs každé z takto upisovaných akcií je složen ze jmenovité hodnoty jedné akcie ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a dále emisního ážia ve výši 4.555,- Kč (slovy: čtyři tisíce pět set padesát pět korun českých), tj. celkem činí částku 5.555,- Kč (slovy: pět tisíc pět set padesát pět korun českých) na jednu nově upisovanou akcii. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) lze upsat 0,21 nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) lze upsat 0,00021 nové akcie o jmenovité hodn otě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. Nové akcie mohou být upsány pouze peněžitým vkladem. Nepeněžitý vklad se nepřipouští. Možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kur su nových akcií musí být schválena valnou hromadou Společnosti. Stávající akcionáři mají přednostní právo účastnit se na zvýšení základního kapitálu dle jejich vzájemného poměru akcií (pro rata). Místem pro vykonání přednostního práva na upisování akcií b ude sídlo Společnosti na adrese Oldřichova 106/49, Nusle, 128 00 Praha 2, a to každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 nebo jiné místo a čas dohodnuté mezi Společností a zájemcem. Přednostní právo na upisování ak cií bude možno v prvním kole vykonat ve lhůtě 2 (dvou) týdnů od doručení informace o možnosti uplatnění přednostního práva na upisování akcií dle § 485 zákona o obchodních korporacích. Akcionářům bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií tak, že zásilka bude doručena akcionářům osobně nebo na jejich elektronickou (e-mailovou) adresu uvedenou v seznamu akcionářů a dále uveřejněna na internetových stránkách Společnosti http://mindpax-tech.cz/ Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního prá va v prvním kole upisování stávajícími akcionáři, budou v souladu se stanovami Společnosti nabídnuty představenstvem Společnosti dle jeho rozhodnutí určeným zájemcům, a to ostatním akcionářům či třetím osobám k převzetí závazku k novému vkladu v druhém ko le, a to za stejných podmínek jak v prvním kole.Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky, ani obchodníkem s cennými papíry. V případě, že nebyly v prvním ani v druhém kole upisování upsány akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje čá stky navrhovaného maximálního zvýšení základního kapitálu, zvýší se základní kapitál jen v rozsahu řádně upsaných akcií. Představenstvo Společnosti se určuje orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu. Každý upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií na bankovní účet Společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. pro platby v CZK 2112747108/2700, č.ú. pro platby v EUR 8467116003/2700, případně zcela nebo částečně započtením dle smlouvy schválené valnou hromadou, a to ve lhůtě do 30 (třicet) pracovních dnů ode dne upsání akcií. II. Základní kapitál Společnosti se dále zvyšuje o částku maximálně 935.000,- Kč (slovy: devět set třicet pět tisíc korun českých), a to upsáním nových kmenových akcií za následujících podmínek: Připouští se upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje s využitím přednostního práva upsáním 935 ks (slovy: devět set třicet pět kusů) nových listinných kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, které nejsou určeny k obchodování na regulovaném trhu. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s dosavad ními kmenovými akciemi. Emisní kurs každé z takto upisovaných akcií je složen ze jmenovité hodnoty jedné akcie ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a dále emisního ážia ve výši 10.043,- Kč (slovy: deset tisíc čtyřicet tři korun českých), tj. celkem činí částku 11.043,- Kč (slovy: jedenáct tisíc čtyřicet tři korun českých) na jednu nově upisovanou akcii. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) lze upsat 0,077 nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) lze upsat 0,000077 nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie . Nové akcie mohou být upsány pouze peněžitým vkladem. Nepeněžitý vklad se nepřipouští. Možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu nových akcií musí být schválena valnou hromadou Společnosti. Stávající akcion áři mají přednostní právo účastnit se na zvýšení základního kapitálu dle jejich vzájemného poměru akcií (pro rata). Místem pro vykonání přednostního práva na upisování akcií bude sídlo Společnosti na adrese Oldřichova 106/49, Nusle, 128 00 Praha 2, a to k aždý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 nebo jiné místo a čas dohodnuté mezi Společností a zájemcem. Přednostní právo na upisování akcií bude možno v prvním kole vykonat ve lhůtě 2 (dvou) týdnů od doručení informa ce o možnosti uplatnění přednostního práva na upisování akcií dle § 485 zákona o obchodních korporacích. Akcionářům bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií tak, že zásilka bude doručena akcionářům osobně nebo na jejich elektronickou (e-mailovo u) adresu uvedenou v seznamu akcionářů a dále uveřejněna na internetových stránkách Společnosti http://mindpax-tech.cz/ Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování stávajícími akcionáři, budou v souladu se stanovami S polečnosti nabídnuty představenstvem Společnosti dle jeho rozhodnutí určeným zájemcům, a to ostatním akcionářům či třetím osobám k převzetí závazku k novému vkladu v druhém kole, a to za stejných podmínek jak v prvním kole. Akcie nebudou upisovány na zákl adě veřejné nabídky, ani obchodníkem s cennými papíry. V případě, že nebyly v prvním ani v druhém kole upisování upsány akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje částky navrhovaného maximálního zvýšení základního kapitálu, zvýší se základní ka pitál jen v rozsahu řádně upsaných akcií. Představenstvo Společnosti se určuje orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu. Každý upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií na bankovní účet Společnosti veden ý u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. pro platby v CZK 2112747108/2700, č.ú. pro platby v EUR 8467116003/2700 ve lhůtě do 30 (třicet) pracovních dnů ode dne upsání akcií. III. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku maximálně 2.425.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta dvacet pět tisíc korun českých), a to upsáním nových prioritních akcií za následujících podmínek: Připouští se upisování akcií pod navrhovanou čás tku zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje s využitím přednostního práva upsáním 2.425 ks (slovy: dva tisíce čtyři sta dvacet pět kusů) nových listinných prioritních akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, které nejsou určeny k obchodování na regulovaném trhu. S nově vydanými akciemi budou spojena přednostní práva při likvidační události a právo na výměnu z a kmenové akcie Společnosti v souladu se stanovami. Emisní kurs každé z takto upisovaných akcií je složen ze jmenovité hodnoty jedné akcie ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a dále emisního ážia ve výši 10.043,- Kč (slovy: deset tisíc č tyřicet tři korun českých), tj. celkem činí částku 11.043,- Kč (slovy: jedenáct tisíc čtyřicet tři korun českých) na jednu nově upisovanou akcii. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) lze upsat 0,2 nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) lze upsat 0,0002 nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Upiso vat lze pouze celé akcie.Nové akcie mohou být upsány pouze peněžitým vkladem. Nepeněžitý vklad se nepřipouští. Možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu nových akcií musí být schválena valnou hromadou Společ nosti. Stávající akcionáři mají přednostní právo účastnit se na zvýšení základního kapitálu dle jejich vzájemného poměru akcií (pro rata). Místem pro vykonání přednostního práva na upisování akcií bude sídlo Společnosti na adrese Oldřichova 106/49, Nusle, 128 00 Praha 2, a to každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 nebo jiné místo a čas dohodnuté mezi Společností a zájemcem. Přednostní právo na upisování akcií bude možno v prvním kole vykonat ve lhůtě 2 (dvou) tý dnů od doručení informace o možnosti uplatnění přednostního práva na upisování akcií dle § 485 zákona o obchodních korporacích. Akcionářům bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií tak, že zásilka bude doručena akcionářům osobně nebo na jejich e lektronickou (e-mailovou) adresu uvedenou v seznamu akcionářů a dále uveřejněna na internetových stránkách Společnosti http://mindpax-tech.cz/ Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního v prvním kole upisování stávajícími akcionáři, budou v soula du se stanovami Společnosti nabídnuty k převzetí závazku k novému vkladu v druhém kole představenstvem Společnosti dle jeho rozhodnutí určeným zájemcům, a to ostatním akcionářům či třetím osobám, a to za stejných podmínek jak v prvním kole. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky, ani obchodníkem s cennými papíry. V případě, že nebyly v prvním ani v druhém kole upisování upsány akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje částky navrhovaného maximálního zvýšení základního kapitálu, zvý ší se základní kapitál jen v rozsahu řádně upsaných akcií. Představenstvo Společnosti se určuje orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu. Každý upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií na bankovní účet Společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. pro platby v CZK 2112747108/2700, č.ú. pro platby v EUR 8467116003/2700 ve lhůtě do 30 (třicet) pracovních dnů ode dne upsání akcií. IV. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 551.000,- Kč (slovy: pět set padesát jedna tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií za následujících podmínek: Upisování nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští.Celkový počet nově upisovaných akcií činí 551 ks (slovy: pět set padesát jedna kusů) nových prioritních listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), k teré nejsou určeny k obchodování na regulovaném trhu. S nově vydanými akciemi budou spojena přednostní práva při likvidační události a právo na výměnu za kmenové akcie Společnosti v souladu se stanovami. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky, ani obchodníkem s cennými papíry. Valná hromada rozhoduje dle ustanovení § 488 odst. 1 zákona o obchodních korporacích v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu o vyloučení přednostního práva všech akcionářů Společnosti na upisování nových akcií upisovaných při zvýšení základního kapitálu Společnosti IV., a to v důležitém zájmu Společnosti, který spočívá ve vypořádání zápůjčky věřitele, čímž dojde ke snížení závazků Společnosti vůči třetím osobám a posílení finanční stability Společnosti. Všechn y nově upisované akcie při zvýšení základního kapitálu Společnosti IV. budou nabídnuty k úpisu určenému zájemci, a to společnosti RSJ Investments SICAV a.s. (jednající na účet podfondu RSJ Gradus podfond), IČO: 247 04 415, se sídlem Na Florenci 2116/15, N ové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 16313, která upíše 551 ks (slovy: pět set padesát jedna kusů) nových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurs každé z takto upisovaných akcií je složen ze jmenovité hodnoty jedné akcie ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a dále emisního ážia ve výši 1.143,30 Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto čtyřicet tři korun českých třicet haléřů), tj. celkem činí částku 2.143,30 Kč (slovy: dva tisíce jedno sto čtyřicet tři korun českých třicet haléřů) na jednu nově upisovanou akcii. Emisní kurz akcií upisovaných určeným zájemcem při zvýšení základního kapitálu Společnosti IV. tak činí cel kem částku ve výši 1.180.958,30 Kč (slovy: jeden milion jedno sto osmdesát tisíc devět set padesát osm korun českých třicet haléřů). Nové akcie mohou být upsány pouze peněžitým vkladem. Nepeněžitý vklad se nepřipouští. Možnost započtení pohledávky vůči Sp olečnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu nových akcií musí být schválena valnou hromadou Společnosti. Upisovací lhůta činí 14 (čtrnáct) dnů a její počátek se stanovuje na následující pracovní den po dni přijetí tohoto usnesení řádnou valnou h romadou Společnosti. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií na bankovní účet Společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. pro platby v CZK 2112747108/2700, č.ú. pro platby v EUR 8467116003/2700, př ípadně zcela nebo částečně započtením dle smlouvy schválené valnou hromadou, a to ve lhůtě do 30 (třicet) pracovních dnů ode dne upsání akcií. do 7. 5. 2020 od 18. 3. 2020

Řádná valná hromada obchodní společnosti s obchodní firmou MINDPAX Tech a.s. konaná dne 3.8.2018 přijala tato rozhodnutí: Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií. Řádná valná hromada rozhoduje takto: a)Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 180.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát tisíc korun českých) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 11.893.761,- Kč (slovy: jedenáct milionů osm set devadesát tři tisíce s edm set šedesát jedna korun českých) na novou výši základního kapitálu, která představuje 12.073.761,- (slovy: dvanáct milionů sedmdesát tři tisíc sedm set šedesát jedna korun českých), přičemž upisování akcií nad ani pod tuto částku se nepřipouští. b)Celkový počet nově upisovaných akcií činí 180 (slovy: jedno sto osmdesát) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: tisíc korun českých) každá (i) druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva kmenové, (ii) forma všech nově upisovaných akcií: na jméno, všechny nově upisované akcie budou vydány jako listinné cenné papíry (iii) navrhovaný emisní kurz každé nově upisované akcie činí 5.555,-- Kč (slovy: pět tisíc pět set padesát pět korun českých) za jednu akcii, kdy částka ve výši 4.555,--Kč (slovy: čtyři tisíce pět set padesát pět korun českých) převyšující jmenovitou hodn otu jedné nové akcie, představuje emisní ážio (dále též Nově upisované akcie). Rozhodnutí valné hromady o vyloučení přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií. Řádná valná hromada rozhoduje takto: c)Valná hromada Společnosti rozhoduje dle ustanovení § 488 odst. 1 zákona o obchodních korporacích o vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování Nově upisovaných akcií, a to v důležitém zájmu Společnosti. d)Nově upisované akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva a všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to: 1)zájemci panu Tomáši Kováříkovi, nar. 16.05.1978, bydlištěm Šlikova 313/58, Praha 6 Břevnov, 169 00 (Tomáš Kovářík), který upíše část v rozsahu 126 (slovy: sto dvacet šest) kusů nových akcií, ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-- Kč, přičemž emisní k urz každé akcie nebude odpovídat její jmenovité hodnotě, ale bude činit 5.555,-- Kč za jednu akcii, emisní kurz upisovaných akcií tak činí 699.930,-- Kč; 2)zájemci paní Soně Sikorové, nar. 22.11.1979, bydlištěm Nad Okrouhlíkem 17, Praha 8, 182 00 (Soňa Sikorová), která upíše část v rozsahu 54 (slovy: padesát čtyři) kusů nových akcií ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-- Kč, přičemž emisní kurz každé ak cie nebude odpovídat její jmenovité hodnotě, ale bude činit 5.555,-- Kč za jednu akcii, emisní kurz upisovaných akcií tak činí 299.970 Kč. (společně dále jako zájemci). e)Upisování akcií může začít následující pracovní den po dni přijetí tohoto usnesení řádnou valnou hromadou Společnosti (počátek běhu upisovací lhůty). f)Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 30 (slovy: třicet) dnů. Návrh smlouvy o upsání akcií bude určeným zájemcům zaslán elektronicky prostřednictvím e-mailu. Upisováním akcií se rozumí uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích mezi Společností, na straně jedné a předem určeným zájemcem, jakožto upisovatelem, na straně druhé, s úředně ověřenými podpisy obou účastníků smlouvy. g)Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti, vždy v každý pracovní den od 9 hodin do 16 hodin. Rozhodnutí valné hromady o schválení smluv o započtení pohledávek věřitelů za Společností proti pohledávkám Společnosti na splacení emisního kurzu. Řádná valná hromada rozhoduje takto: h)Valná hromada Společnosti připouští možnost započtení peněžitých pohledávek Tomáše Kováříka ve výši 705.178,08 Kč vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči Tomáši Kováříkovi na splacení emisního kurzu ve výši 699.930,-- Kč; jedná se o peněžité pohledávky Tomáše Kováříka vyplývající ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi Tomášem Kováříkem jakožto zapůjčitelem a Společností jakožto vydlužitelem dne 02.03.2018, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit Tomáši Kováříko vi peněžité prostředky představující jistinu 700.000,-- Kč spolu s úroky 5.178,08 Kč, celkem 705.178,08 Kč. Započtením zanikne zcela pohledávka Společnosti na splacení emisního kurzu a pohledávka Tomáše Kovaříka zanikne částečně, přičemž její zbylou výši 5.248,08 Kč vrátí Společnost na účet Tomáše Kovaříka na jeho účet. Existence pohledávky Tomáše Kovaříka byla osvědčena zprávou auditora s tím, že údaje o pohledávce odpovídají skutečnému stavu. Smlouva o započtení bude uzavřena do 15 dnů od konání této va lné hromady v sídle Společnosti. i)Valná hromada Společnosti připouští možnost započtení peněžitých pohledávek Soni Sikorové ve výši 302.219,18 Kč vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči Soně Sikorové na splacení emisního kurzu ve výši 299.970,-- Kč; jedná se o peněžité pohledávky Soni Sikorové vyplývající ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi Soňou Sikorovou jakožto zapůjčitelem a Společností jakožto vydlužitelem dne 02.03.2018, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit Soně Sikorové peněžité prostředky představující jistinu 300.000,-- Kč spolu s úroky 2.219,18 Kč, celkem 302.219,18 Kč. Započtením zanikne zcela pohledávka Společnosti na spl acení emisního kurzu a pohledávka Soni Kovaříkové zanikne částečně, přičemž její zbylou výši 2.249,18 Kč vrátí Společnost Soně Sikorové na její účet. Existence pohledávky Soni Sikorové byla osvědčena zprávou auditora s tím, že údaje o pohledávce odpovídaj í skutečnému stavu. Smlouva o započtení bude uzavřena do 15 dnů od konání této valné hromady v sídle Společnosti. j)Připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky Tomáše Kováříka a Soni Sikorové vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči Tomáši Kováříkovi a Soně Sikorové na splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií valná hromada současně připouští možnost splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií peněžitým vkladem formou započtení; tímto započtením bude emisní kurz všech Nově upisovaných akcií splacen. k)Valná hromada tímto současně ve smyslu ustanovení § 21 zákona o obchodních korporacích schvaluje návrh Smlouvy o započtení pohledávek uzavřené mezi Společností a Soňou Sikorovou, která je přílohou zápisu z této valné hromady. Smlouva o započtení bude uz avřena v sídle Společnosti a její účinnost nastane do patnácti (15) dnů ode dne, kdy bude mezi zájemci a Společností uzavřena smlouva o upsání akcií, tedy musí dojít ke střetu vzájemných pohledávek na základě Smlouvy o započtení, a tím ke splacení emisníh o kurzu všech Nově upisovaných akcií. Představenstvo Společnosti je povinno Soně Sikorové doručit návrh Smlouvy o započtení do pěti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. l)Valná hromada tímto současně ve smyslu ustanovení § 21 zákona o obchodních korporacích schvaluje návrh Smlouvy o započtení pohledávek uzavřené mezi Společností a Tomášem Kováříkem, která je přílohou zápisu z této valné hromady. Smlouva o započtení bude uzavřena v sídle Společnosti a její účinnost nastane do patnácti (15) dnů ode dne, kdy bude mezi zájemci a Společností uzavřena smlouva o upsání akcií, tedy musí dojít ke střetu vzájemných pohledávek na základě Smlouvy o započtení, a tím ke splacení emisn ího kurzu všech Nově upisovaných akcií. Představenstvo Společnosti je povinno Tomáši Kováříkovi doručit návrh Smlouvy o započtení do pěti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. m)Nevyužijí-li zájemci připuštění možnosti započtení shora uvedených pohledávek, jsou povinni tuto skutečnost oznámit Společnosti, a splatit celý emisní kurz všech jimi Nově upsaných akcií nejpozději do třiceti (30) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet Společnosti. do 4. 9. 2018 od 13. 8. 2018

Valná hromada Společnosti dne 13.9.2017 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 472.000,--Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát dva tisíce korun českých) b) určuje se, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 472.000,--Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát dva tisíce korun českých)se nepřipouští c) určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh upisovaných akcií a forma takto: počet: 472 (slovy: čtyři sta sedmdesát dva) kusy akcií, jmenovitá hodnota: 1.000,--Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) druh upisovaných akcií: kmenové, forma: na jméno d) vzhledem k tomu, že se všichni zájemci před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upsání nových akcií budou nabídnuty a upsány určitými zájemci a to: 1) zájemci panu Pavlu Brabencovi, nar. 13.1.1970, bydlištěm Zvole, U lesa 290, který upíše část v rozsahu 364 (slovy: tři sta šedesát čtyři) kusů nových akcií, na základě smlouvy o upsání akcií 2) zájemci paní Kláře Jakubcové, nar. 9.4.1978, bydlištěm Praha 6, Sestupná 680/32a, která upíše část v rozsahu 72 (slovy: sedmdesát dva) kusů nových akcií, na základě smlouvy o upsání akcií 3) zájemci paní Soně Sikorové, nar. 22.11.1978, bydlištěm Praha 8, Na Okrouhlíkem 17, která upíše část v rozsahu 36 (slovy: třicet šest) kusů nových akcií, na základě smlouvy o upsání akcií e) určuje se emisní kurs nových akcií tak, že emisní kurs nových akcií činí 5.555,--Kč (slovy: pět tisíc pět set padesát pět korun českých) za jednu akcií, kdy částka ve výši 4.555,--Kč (slovy: čtyři tisíce pět set padesát pět korun českých) převyšující j menovitou hodnotu jedné nové akcie, představuje emisní ážio, f) určuje se upisovací lhůta (lhůta pro upsání nových akcií) tak, že počátek lhůty je dne 13.9.2017 (slovy: třináctého září roku dva tisíce sedmnáct) v 15.30 (slovy: patnáct hodin třicet minut) a konec lhůty dne 13.10.2017 (slovy: třináctého října roku d va tisíce sedmnáct) ve 24.00 (slovy: dvacet čtyři) hodin g) určuje se účet u banky pro splacení emisního kurzu nových akcií - č. účtu 2112747108/2700 h) určuje se lhůta pro splacení emisního kurzu akcií tak, že tato lhůta činí 30 (slovy: třicet dnů) od okamžiku úpisu akcií jednotlivým zájemcem i) připouští se možnost započtení pohledávky zájemce pana Pavla Brabence, nar. 13.1.1970, bydlištěm Zvole, U lesa 290, vůči Společnosti z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 25.7.2017 (slovy: dvacátého pátého července roku dva tisíce sedmnáct) v celkov é výši 2,023.013,-- Kč (slovy: dva milióny dvacet tři tisíce třináct korun českých), ze které bude započtena částka ve výši 2,022.020,--Kč (slovy: dva milióny dvacet dva tisíce dvacet korun českých) proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 2,022.020,--Kč (slovy: dva milióny dvacet dva tisíce dvacet korun českých) s tím, že zbývající částka, která se nezapočítává ve výši 993,--Kč (slovy: devět set devadesát tři koruny české) vrátí Společnost zájemci panu Pavlu Brabencovi na jeho účet. Existence pohledávky tohoto zájemce vůči Společnosti byla stvrzena zprávou auditora paní Ing. Ivetou Markovou (číslo auditorského oprávnění Komory auditorů ČR 1679) ze dne 12.9.2017, s tím, že údaje o pohledávce uvedené odpovídají skutečnému stavu. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a zájemcem panem Pavlem Brabencem ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů od okamžiku uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že smlouva bude uzavřena v písemné formě, přičemž podpisy na této smlouvě b udou úředně ověřeny. do 4. 1. 2018 od 13. 9. 2017

Valná hromada přijala dne 8.6.2017 rozhodnutí následujícího obsahu: a) základní kapitál Společnosti se podmíněně zvyšuje v rozsahu částky 4,550.000,--Kč (slovy: čtyři milióny pět set padesát tisíc korun českých), tj. z původních 11,074.000,--Kč (slovy: jedenácti miliónů sedmdesáti čtyř tisíc korun českých) na maximální čá stku 15,624.000,--Kč (slovy: patnáct miliónů šest set dvacet čtyři tisíce korun českých), b) částka, o níž se základní kapitál skutečně zvýší, závisí na počtu dluhopisů, ohledně kterých dojde ke včasnému uplatnění práva na výměnu. Proto valná hromada nerozhoduje o výši této částky (jež není v době rozhodování valné hromady známa), ale pouze o rozsahu zvýšení, tedy o částce, o niž se může základní kapitál maximálně zvýšit, budou-li uplatněna práva na výměnu se všemi vydanými dluhopisy. Její výše závisí na počtu vyměnitelných dluhopisů vydaných Společností, c) důvodem k tomuto zvýšení základního kapitálu je současné usnesení valné hromady o vydání vyměnitelných dluhopisů (konvertibilních investičních dluhopisů) dle bodu třetího programu valné hromady Společnosti za účelem rozšíření zdrojů financování Společn ost, d) zvýšení základního kapitálu je určeno pro vykonání výměnných práv z dluhopisů, e) podmíněné zvýšení je v rozsahu částky 4,550.000,--Kč (slovy: čtyři milióny pět set padesát tisíc korun českých), tj. z původních 11,074.000,--Kč (slovy: jedenácti miliónů sedmdesáti čtyř tisíc korun českých) na maximální částku 15,624.000,--Kč (slovy: patnáct miliónů šest set dvacet čtyři tisíce korun českých). f) v souvislosti se zvýšením základního kapitálu může být vydáno až 4,550.000 (slovy: čtyři milióny pět set padesát tisíc) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1,--Kč (slovy: jedna koruna česká). g) představenstvo Společnosti se pověřuje k určení emisního kursu akcií, které mohou být v souvislosti s podmíněným zvýšením základního kapitálu vydány, a to ve výši v souladu s čl. 2. Emisních podmínek vyměnitelných dluhopisu (konvertibilních investičníc h dluhopisů) s tím, že nejnižší možná výše takto určeného emisního kursu může být 1,--Kč (slovy: jedna koruna česká) a musí být pro všechny upisovatele dluhopisů stejná. do 4. 1. 2018 od 19. 6. 2017

Valná hromada Společnosti dne 6.2.2017 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 7,674.000,- Kč (slovy: sedm milionů šest set sedmdesát čtyři tisíce korun českých), z původní výše 3,400.000,- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta tisíc korun českých) na částku 11,074.000,- Kč (slo vy: jedenáct milionů sedmdesát čtyři tisíce korun českých), přičemž upisování akcií nad ani pod tuto částku se nepřipouští b)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 7.674 (slovy: sedm tisíc šest set sedmdesát čtyři) kusů kmenových akcií znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Akcie nebudou zaknihované. c)Všechny akcie budou upsány předem určenými zájemci, kterými jsou akcionáři Společnosti, a to: 1.Společnost EC Property a.s., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 28219074, která upíše 7.174 kusů akcií 2.Pan Ing. Jan Novák, nar. 21.2.1976, bytem Elišky Přemyslovny 398, Zbraslav, 156 00 Praha 5, který upíše 200 kusů akcií 3.Pan Ing. Daniel Novák, PhD., nar. 23.2.1976, bytem Praha 5, Drtinova 539/6, Smíchov, 150 00, Praha 5, který upíše 200 kusů akcií 4.Pan Ing. Pavel Nevický, nar. 23.12.1975, bytem Za Zahradami 419/48, Dolní Měcholupy, 109 00, Praha 10, který upíše 100 kusů akcií d)Všechny akcie budou upsány ve Smlouvách o upsání akcií, které budou uzavřeny ve lhůtě třiceti dnů, počínaje okamžikem skončení této valné hromady. Emisní kurs nových akcií činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu akcii a rovná se tak jejich jmenovité hodnotě. e)Připouští se možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení části emisního kursu, a to takto: - celá pohledávka, kterou má společnost EC Property s.r.o. za Společností, vzniklá a existující na základě: 1. Smlouvy o bezúročné zápůjčce finančních prostředků ve výši 5,000.000,- Kč, uzavřené dne 18.1.2017 mezi akcionářem, společností EC Property s.r.o. jako věřitelem na straně jedné a Společností jako dlužníkem na straně druhé (dále jen Smlouva o zápůjčce) , a 2. Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 9.12.2016 mezi společností Redwood Capital a.s., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 241 37 979, jako postupitelem, a akcionářem, společností EC Property s.r.o., jako postupníkem (dále jen Smlo uva o postoupení pohledávky), kterou společnost Redwood Capital a.s. postoupila na společnost EC Property s.r.o. pohledávku za společností MINDPAX s.r.o., se sídlem Oldřichova 106/49, Nusle, 128 00 Praha 2, IČ 04153359, ve výši 174.000,- Kč, vzniklou z ti tulu ceny za poskytnuté služby (poradenství), společností Redwood Capital a.s., a vyfakturované dne 30.11.2016 (a splatně dne 14.12.2016) společnosti MINDPAX s.r.o., a dále na základě Smlouvy o převzetí dluhu ze dne 9.12.2016 uzavřené mezi akcionářem, spo lečností EC Property s.r.o., jakožto věřitelem, společností MINDPAX s.r.o., jakožto dlužníkem, a Společností, jakožto přebírajícím dlužníkem (dále jen Smlouva o převzetí dluhu), kterou Společnost se souhlasem věřitele, společnosti EC Property s.r.o., pře vzala dluh dlužníka, společnosti MINDPAX s.r.o., a stala se tak novým dlužníkem věřitele, a ve které byl dohodou všech smluvních stran stanoven nový termín splatnosti dluhu, a to ke dni 31.3.2017 se započte proti pohledávce Společnosti na splacení části e misního kursu společností EC Property s.r.o. upsaných akcií. Pohledávka společnosti EC Property s.r.o., vyplývající ze Smlouvy o zápůjčce, Smlouvy o postoupení pohledávky a Smlouvy o převzetí dluhu, není ke dni konání valné hromady splatná a valná hromada souhlasí se započtením i před její splatností. Dle vyjádření auditora paní Ing. Ivety Markové (osvědčení KAČR č. 1679) ze dne 2.2.2017 je závazek Společnosti vůči akcionáři, společnosti EC Property s.r.o., ve výši 5,174.000,- Kč ke dni 25.1.2017 v účetnictví Společnosti řádně veden a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu. Vyjádření auditora tvoří přílohu č. 2 notářského zápisu. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a společností EC Property s.r.o. ve lhůtě jednoho týdne ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií. Uzavřením smlouvy o započtení bude pohledáv ka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za společností EC Property s.r.o., z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií, splacena v částce ve výši 5,174.000,- Kč, a pohledávka, kterou má společnost EC Property s.r.o. za Společností z titu lu Smlouvy o zápůjčce, Smlouvy o postoupení pohledávky a Smlouvy o převzetí dluhu, jak shora uvedeno, bude splacena zcela. Zbývající část emisního kursu akcií upsaných společností EC Property s.r.o. ve výši 2,000.000,- Kč bude společností EC Property s.r. o. uhrazena v penězích na níže v písm. f) uvedený účet Společnosti. Návrh smlouvy o započtení tvoří přílohu č. 3 notářského zápisu. f)Emisní kurs akcií splácený penězi bude všemi akcionáři splacen na účet Společnosti č. 2112747108/2700 ve lhůtě třiceti dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. do 4. 1. 2018 od 1. 3. 2017

Kapitál

Základní kapitál

vklad 19 581 761 Kč

od 29. 6. 2021

Základní kapitál

vklad 18 474 761 Kč

do 29. 6. 2021 od 21. 12. 2020

Základní kapitál

vklad 17 888 761 Kč

do 21. 12. 2020 od 14. 8. 2020

Základní kapitál

vklad 17 303 761 Kč

do 14. 8. 2020 od 7. 5. 2020

Základní kapitál

vklad 12 073 761 Kč

do 7. 5. 2020 od 4. 9. 2018

Základní kapitál

vklad 11 893 761 Kč

do 4. 9. 2018 od 31. 10. 2017

Základní kapitál

vklad 11 546 000 Kč

do 31. 10. 2017 od 18. 10. 2017

Základní kapitál

vklad 11 074 000 Kč

do 18. 10. 2017 od 1. 3. 2017

Základní kapitál

vklad 3 400 000 Kč

do 1. 3. 2017 od 24. 3. 2016
Prioritní akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 6 583 od 29. 6. 2021
Prioritní akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 5 476 do 29. 6. 2021 od 21. 12. 2020
Prioritní akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 4 890 do 21. 12. 2020 od 14. 8. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 12 651 od 7. 5. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 347 761 od 7. 5. 2020
Prioritní akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 4 305 do 14. 8. 2020 od 7. 5. 2020
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 11 726 do 7. 5. 2020 od 4. 9. 2018
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 347 761 do 7. 5. 2020 od 31. 10. 2017
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 11 546 do 4. 9. 2018 od 18. 10. 2017
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 11 074 do 18. 10. 2017 od 13. 9. 2017
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 11 074 do 13. 9. 2017 od 1. 3. 2017
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 400 do 1. 3. 2017 od 24. 3. 2016

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Petra Hudeček

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2021

vznik členství: 4. 6. 2021

U Vršku 340, Vysoký Újezd, 267 16, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Marek Šimák

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2021

vznik členství: 25. 3. 2021

vznik funkce: 25. 3. 2021

Minerální 1718/19, Praha, 153 00, Česká republika

Dalších 23 vztahů k této osobě

Soňa Sikorová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2020

vznik členství: 10. 3. 2020

vznik funkce: 10. 3. 2020

Nad Okrouhlíkem 2365/17, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Petr Polívka

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2020

vznik členství: 10. 3. 2020

vznik funkce: 10. 3. 2020

Vřesová 2302/17, Říčany, 251 01, Česká republika

Dalších 19 vztahů k této osobě

Vlastimil Palata

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2020

vznik členství: 10. 3. 2020

vznik funkce: 10. 3. 2020

Vlčická 699, Trutnov, 541 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Marek Šimák

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 2021 - Poslední vztah: 11. 5. 2021

vznik členství: 24. 3. 2016

zánik členství: 24. 3. 2021

vznik funkce: 24. 3. 2016

zánik funkce: 24. 3. 2021

Minerální 1718/19, Praha, 153 00, Česká republika

Marek Moravec

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2020 - Poslední vztah: 4. 6. 2021

vznik členství: 10. 3. 2020

zánik členství: 4. 6. 2021

vznik funkce: 10. 3. 2020

zánik funkce: 4. 6. 2021

Na výtoni 296/3, Praha, 128 00, Česká republika

MUDr. Filip Španiel

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 3. 2016 - Poslední vztah: 14. 6. 2017

vznik členství: 24. 3. 2016

zánik členství: 28. 1. 2017

vznik funkce: 24. 3. 2016

zánik funkce: 28. 1. 2017

Střední 184, Zdiby, 250 66, Česká republika

MUDr. Filip Španiel

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 3. 2016 - Poslední vztah: 14. 6. 2017

vznik členství: 24. 3. 2016

zánik členství: 28. 1. 2017

vznik funkce: 24. 3. 2016

zánik funkce: 28. 1. 2017

Střední 184, Zdiby, 250 66, Česká republika

Jan Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 3. 2016 - Poslední vztah: 19. 5. 2020

vznik členství: 24. 3. 2016

zánik členství: 10. 3. 2020

vznik funkce: 24. 3. 2016

zánik funkce: 10. 3. 2020

Elišky Přemyslovny 398, Praha, 156 00, Česká republika

Mgr. Marek Šimák

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 3. 2016 - Poslední vztah: 12. 2. 2021

vznik členství: 24. 3. 2016

vznik funkce: 24. 3. 2016

Prvomájová 1262/33, Praha, 153 00, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Filip Tampier

předseda představenstva

První vztah: 4. 6. 2021

vznik členství: 4. 6. 2021

vznik funkce: 4. 6. 2021

Ruská 946/88, Praha, 100 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Hardt

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 2021

vznik členství: 25. 3. 2021

5. května 624, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Dalších 17 vztahů k této osobě

Jan Novák

člen představenstva

První vztah: 19. 5. 2020

vznik členství: 10. 3. 2020

vznik funkce: 10. 3. 2020

Elišky Přemyslovny 398, Praha, 156 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Pavel Nevický

předseda představenstva

První vztah: 11. 5. 2021 - Poslední vztah: 4. 6. 2021

vznik členství: 25. 3. 2021

vznik funkce: 26. 3. 2021

zánik funkce: 4. 6. 2021

Za zahradami 419/48, Praha, 111 01, Česká republika

Ing. Pavel Nevický

předseda představenstva

První vztah: 7. 4. 2018 - Poslední vztah: 11. 5. 2021

vznik členství: 24. 3. 2016

zánik členství: 24. 3. 2021

vznik funkce: 24. 3. 2016

zánik funkce: 24. 3. 2021

Za zahradami 419/48, Praha, 111 01, Česká republika

Ing. Pavel Nevický

předseda představenstva

První vztah: 24. 3. 2016 - Poslední vztah: 7. 4. 2018

vznik členství: 24. 3. 2016

vznik funkce: 24. 3. 2016

Za Zahradami 419/48, Praha, 109 00, Česká republika

Ing. Pavel Nevický

předseda představenstva

První vztah: 24. 3. 2016 - Poslední vztah: 7. 4. 2018

vznik členství: 24. 3. 2016

vznik funkce: 24. 3. 2016

Za Zahradami 419/48, Praha, 109 00, Česká republika

Ing. Daniel Novák Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 2016 - Poslední vztah: 19. 5. 2020

vznik členství: 24. 3. 2016

zánik členství: 10. 3. 2020

vznik funkce: 24. 3. 2016

zánik funkce: 10. 3. 2020

Drtinova 539/6, Praha, 150 00, Česká republika

Tomáš Hardt

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 2016 - Poslední vztah: 11. 5. 2021

vznik členství: 24. 3. 2016

zánik členství: 24. 3. 2021

vznik funkce: 24. 3. 2016

zánik funkce: 24. 3. 2021

5. května 624, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Společnost zastupují ve všech věcech vždy nejméně dva členové představenstva společně.

od 7. 5. 2020

Za představenstvo jednají vždy nejméně dva členové představenstva společně.

do 7. 5. 2020 od 24. 3. 2016

Další vztahy firmy MINDPAX Tech a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 24. 3. 2016

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 24. 3. 2016
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).