Hlavní navigace

NeuronSW SE

Firma NeuronSW SE, evropská společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou H 2231, Městský soud v Praze.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

07967373

Sídlo:

Škrétova 490/12, Praha, 120 00

Právní forma:

Evropská společnost

Datum vzniku:

7. 3. 2019

DIČ:

CZ07967373

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

620 Činnosti v oblasti informačních technologií

Obchodní rejstřík

Spisová značka

H 2231, Městský soud v Praze

Obchodní firma

NeuronSW SE od 7. 3. 2019

Právní forma

Evropská společnost od 7. 3. 2019

adresa

Škrétova 490/12
Praha 12000 od 15. 4. 2021

adresa

Okrová 946/18
Praha 14200 do 15. 4. 2021 od 7. 3. 2019

Předmět podnikání

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 7. 3. 2019

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti rozhodla dne 5.5.2021 o podmíněném zvýšení základního kapitálu takto: Valná hromada rozhoduje o podmíněném zvýšení základního kapitálu ve smyslu ust. § 505 odst. 2 a § 507 zákona o obchodních korporacích až do částky 3.000.000,- EUR (slovy: tři miliony euro), tj. dle přepočtu kurzu České národní banky k 31.1.2019 (1 EUR = 2 5,76 Kč) až do částky 77.280.000,- Kč (slovy: sedmdesát sedm milionů dvě stě osmdesát tisíc korun českých). Na zvýšení základního kapitálu může být upsáno až 300.000 ks (slovy: tři sta tisíc kusů) akcií třídy X, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- EUR (s lovy: deset euro), tj. dle přepočtu kurzu České národní banky k 31.1.2019 (1 EUR = 25,76 Kč) o jmenovité hodnotě jedné akcie 257,60 Kč (slovy: dvě stě padesát sedm korun českých šedesát haléřů), znějících na jméno, vydaných jako listinný cenný papír (tj. nebudou ani imobilizované ani zaknihované); akcie nebudou obchodovány na evropském regulovaném trhu ani jiném trhu a jejich převoditelnost bude omezena tak, jak vyplývá z Článku 11 bod 11.1 stanov; s akciemi třídy X budou spojena práva uvedená ve stanovác h; emisní kurz bude stanoven představenstvem společnosti v souladu s článkem 31.4 písm. d) stanov společnosti. Důvodem zvýšení základního kapitálu je skutečnost, že za účelem zajištění rozvoje společnosti se (i) Inven Capital, SICAV, a.s., se sídlem Pod křížkem 1773/2, Braník, 147 00 Praha 4, IČO: 02059533, zavázala poskytnout z účtu Inven Capital Podfond A (dále jen akcionář č. 1), společnosti NeuronSW SE úvěr ve výši 500.000,- EUR (slovy: pět set tisíc euro) a z účtu Inven Capital Podfond B (dále jen akcionář č. 2), společnosti NeuronSW SE úvěr ve výši 500.000,- EUR (slovy: pět set tisíc euro), to vše na zákla dě smlouvy o konvertibilním úvěru ze dne 4.5.2021 (dále jen Smlouva o úvěru 1). Dále se konstatuje, že ze shodného důvodu se společnost J&T Ventures CG SICAV a.s. jednající na účet podfondu J&T Ventures CG, podfond J&T Ventures II (dále jen akcionář č. 3) , zavázala poskytnout společnosti NeuronSW SE úvěr ve výši 500.000,- EUR (slovy: pět set tisíc euro), a to na základě smlouvy o konvertibilním úvěru 2 ze dne 4.5.2021 (dále jen Smlouva o úvěru 2). Dále se konstatuje, že ze shodného důvodu se společnost En ter Tomorrow Europe Private Equity Fund managed by LEAD VENTURES PLC, založená podle práva Maďarska, se sídlem Pasaréti út 122-124 4/2., H-1026 Budapešť, Maďarsko, číslo společnosti: Cg.01-10-049597, (dále jen akcionář č. 4), zavázala poskytnout společnos ti NeuronSW SE úvěr až do výše 1.000.000,- EUR (slovy: jeden milion euro), a to na základě smlouvy o konvertibilním úvěru 3 ze dne 4.5.2021 (dále jen Smlouva o úvěru 3). Dále se konstatuje, že ze shodného důvodu se pan Vlastimil Palata, dat. nar. 11. červ ence 1964, bydliště Vlčická 699, Horní Staré Město, 541 02, Trutnov, Česká republika (dále jen akcionář č. 5), zavázal poskytnout společnosti NeuronSW SE úvěr ve výši 100.000,- EUR (slovy: jedno sto tisíc euro), a to na základě smlouvy o konvertibilním úv ěru 4 ze dne 4.5.2021 (dále jen Smlouva o úvěru 4).Ve Smlouvě o úvěru 1 si strany sjednaly právo akcionáře č. 1 na výměnu pohledávky na vrácení úvěru poskytnutého na základě Smlouvy o úvěru 1 za akcie třídy X (viz definice ve stanovách) (dále jen Výměnné právo č. 1) a právo akcionáře č. 2 na výměnu pohledávky na vrácení úvěru poskytnutého na základě Smlouvy o úvěru 1 za akcie třídy X (viz definice ve stanovách) (dále jen Výměnné právo č. 2). Ve Smlouvě o úvěru 2 si strany sjednaly právo akcionáře č. 3 na výměnu pohledávky na vrácení úvěru poskytnutého na základě Smlouvy o úvěru 2 za akcie třídy X (viz definice ve stanovách) (dále jen Výměnné právo č. 3). Ve Smlouvě o úvěru 3 si strany sjednaly právo akcionáře č. 4 na výměnu pohledávky na vrácení úvěru pos kytnutého na základě Smlouvy o úvěru 3 za akcie třídy X (viz definice ve stanovách) (dále jen Výměnné právo č. 4). Ve Smlouvě o úvěru 4 si strany sjednaly právo akcionáře č. 5 na výměnu pohledávky na vrácení úvěru poskytnutého na základě Smlouvy o úvěru 4 za akcie třídy X (viz definice ve stanovách) (dále jen Výměnné právo č. 5). Podmíněné zvýšení základního kapitálu je určeno pro vykonání výměnného práva č. 1 akcionářem č. 1 na základě Smlouvy o úvěru 1, pro vykonání výměnného práva č. 2 akcionářem č. 2 na základě Smlouvy o úvěru 1, pro vykonání výměnného práva č. 3 akcionářem č. 3 na základě Smlouvy o úvěru 2, pro vykonání výměnného práva č. 4 akcionářem č. 4 na základě Smlouvy o úvěru 3 a pro vykonání výměnného práva č. 5 akcionářem č. 5 na základě Smlouvy o úvěru 4. Všichni akcionáři společnosti NeuronSW SE se před přijetím to hoto rozhodnutí v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, a tedy není nutné rozhodovat o jeho omezení. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností, pokud by vzdání se přednostního práva akcionářů bylo shledáno nedostatečným, valná hroma da rozhoduje o omezení přednostního práva akcionářů pro účely tohoto rozhodnutí, a to v rozsahu celého možného rozsahu zvýšení základního kapitálu, přičemž toto omezení je v důležitém zájmu společnosti spočívající v kapitalizaci pohledávek věřitele za spo lečností (dlužníkem) a tím posílení vlastního kapitálu společnosti. Upisovatelé uplatní své výměnné právo doručením žádosti o výměnu pohledávky na splacení konvertibilního úvěru na základě příslušné shora definované Smlouvy o úvěru za akcie společnosti NeuronSW SE, a to nejpozději do dvou let od přijetí rozhodnutí o podmí něném zvýšení základního kapitálu. od 7. 5. 2021

Valná hromada společnosti NeuronSW SE rozhodla dne 17.6.2020 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1) Základní kapitál společnosti NeuronSW SE ve výši 154.880,- EUR (slovy: sto padesát čtyři tisíc osm set osmdesát eur) se zvyšuje o částku ve výši 4.290,- EUR (slovy: čtyři tisíce dvě stě devadesát eur), tj. dle přepočtu kurzu České národní banky k 31.1. 2019 (1 EUR = 25,76 Kč) o částku ve výši 110.510,40 Kč (slovy: sto deset tisíc pět set deset korun českých a čtyřicet haléřů), na částku 159.170,- EUR (slovy: sto padesát devět tisíc sto sedmdesát eur), tj. dle přepočtu kurzu České národní banky k 31.1.20 19 na částku 4.100.219,20 Kč (slovy: čtyři miliony sto tisíc dvě stě devatenáct korun českých a dvacet haléřů), s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 429 ks (slovy: čtyři sta dvacet devět kusů) nových akcií zvláštního druhu, označovaných jako akcie třídy B, o jmenovité hodnotě jedn é akcie 10,- EUR (slovy: deset euro), tj. dle přepočtu kurzu České národní banky k 31.1.2019 (1 EUR = 25,76 Kč) o jmenovité hodnotě jedné akcie 257,60 Kč (slovy: dvě stě padesát sedm korun českých a šedesát haléřů), znějící na jméno, vydaných jako cenný p apír (tj. nebudou ani imobilizované ani zaknihované); akcie nebudou obchodovány na evropském regulovaném trhu ani jiném trhu a jejich převoditelnost bude omezena tak, jak vyplývá z Článku 11 bod 11.1 stanov; s akciemi třídy B jsou spojena práva uvedená ve stanovách (dále také jen akcie). 3) Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 4) Základní kapitál se zvyšuje bez využití přednostních práv stávajících akcionářů, neboť tito se svých přednostních práv na úpis akcií vzdali před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 5) Jelikož mají být akcie upsány bez možnosti využití přednostního práva, nevyžaduje se zaslání informací o přednostním právu v souladu s ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 6) Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány společností J&T Ventures CG SICAV a.s., IČO: 082 20 867, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 24448, jednající na účet podfondu J&T Ventures CG, podfond J&T Ventures II (dále jen J&T Ventures II), a to jako předem určeným zájemcem dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích. 7) Akcie budou upsány na základě smlouvy, kterou uzavře upisovatel J&T Ventures II (dále také jen upisovatel) se společností NeuronSW SE, se sídlem Okrová 946/18, Libuš, 142 00 Praha 4, IČO 079 67 373, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soude m v Praze v oddílu H a vložce 2231, a to podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále také jen Smlouva o upsání akcií) v místě konání valné hromady na adrese Praha 2, Václavská 316/12, a to ve lhůtě do 1 (slovy: jednoho) dne ode dne přijetí toho to rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Informace ohledně přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a možnosti uzavření Smlouvy o upsání akcií bude upisovateli sdělena představenstvem společnosti NeuronSW SE bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto rozhodnutí ústně, písemně nebo elektron icky. 8) Emisní kurs každé akcie bude činit 719,81 EUR (slovy: sedm set devatenáct euro a osmdesát jedna centů), když z této částky bude 10,- EUR (slovy: deset euro) tvořit jmenovitou hodnotu akcie a 709,81,- EUR (slovy: sedm set devět euro a osmdesát jedna cen tů) bude tvořit emisní ážio. Celková výše emisního kurzu všech akcií upsaných společností J&T Ventures II tedy bude činit částku 308.798,49 EUR (slovy: tři sta osm tisíc sedm set devadesát osm euro a čtyřicet devět centů), z čehož 4.290,- EUR (slovy: čtyř i tisíce dvě stě devadesát euro) bude činit jmenovitou hodnotu všech akcií upsaných společností J&T Ventures II a 304.508,49 EUR (slovy: tři sta čtyři tisíc pět set osm euro a čtyřicet devět centů) bude činit emisní ážio. 9) Emisní kurs všech nově upisovaných a vydávaných akcií ve výši 308.798,49 EUR (slovy: tři sta osm tisíc sedm set devadesát osm euro a čtyřicet devět centů) bude splacen formou započtení pohledávek dle smlouvy o započtení vzájemných pohledávek (dále jen Smlouva o započtení), když započtení pohledávek se tímto schvaluje, a sice pohledávky upisovatele vůči společnosti NeuronSW SE vzniklé z titulu Smlouvy o poskytnutí konvertibilní půjčky uzavřené dne 20. 3. 2019 mezi společností NEURONSW LTD, resp. NeuronS W SE, jako dlužníkem a společností J&T IB and Capital Markets, a.s. IČO: 247 66 259, se sídlem Pobřežní 297/14 (dále jen J&T IB and Capital Markets, a.s.) jako věřitelem (společnost J&T IB and Capital Markets, a.s. smlouvou o postoupení smlouvy o poskytnu tí konvertibilní půjčky ze dne 31. 10. 2019 postoupila smlouvu o poskytnutí konvertibilní půjčky spolu se všemi právy a povinnostmi na společnost J&T Ventures CG SICAV a.s.), ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 6. 2019, konkrétně pohledávky na vrácení jistin y úvěru včetně fixně stanoveného úroku ve výši 308.800,- EUR, proti pohledávce společnosti NeuronSW SE na splacení emisního kursu ve výši 308.798,49 EUR (slovy: tři sta osm tisíc sedm set devadesát osm euro a čtyřicet devět centů), která vznikne z titulu Smlouvy o upsání akcií, a to do výše, do které se pohledávky kryjí. Návrh Smlouvy o započtení, odpovídající svým obsahem tomuto usnesení valné hromady, se tímto schvaluje, přičemž návrh Smlouvy o započtení bude představenstvem společnosti NeuronSW SE předložen k podpisu současně s návrhem Smlouvy o upsání akcií, tedy v mí stě a ve lhůtě uvedené shora v bodě 7. od 23. 6. 2020

Valná hromada společnosti NeuronSW SE rozhodla dne 17.6.2020 o podmíněném zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1) rozhoduje o podmíněném zvýšení základního kapitálu ve smyslu ust. § 505 odst. 2 a § 507 zákona o obchodních korporacích až do částky 600.000,- EUR (slovy: šest set tisíc euro), tj. dle přepočtu kurzu České národní banky k 31.1.2019 (1 EUR = 25,76 Kč) a ž do částky 15.456.000,- Kč (slovy: patnáct milionů čtyři sta padesát šest tisíc korun českých). Na zvýšení základního kapitálu může být upsáno až 60.000 ks (slovy: šedesát tisíc kusů) akcií třídy X, o jmenovité jedné akcie 10,- EUR (slovy: deset euro), t j. dle přepočtu kurzu České národní banky k 31.1.2019 (1 EUR = 25,76 Kč) o jmenovité hodnotě jedné akcie 257,60 Kč (slovy: dvě stě padesát sedm korun českých šedesát haléřů), znějících na jméno, vydaných jako cenný papír (tj. nebudou ani imobilizované ani zaknihované); akcie nebudou obchodovány na evropském regulovaném trhu ani jiném trhu a jejich převoditelnost bude omezena tak, jak vyplývá z Článku 11 bod 11.1 stanov; s akciemi třídy X budou spojena práva uvedená ve stanovách; emisní kurz bude stanoven představenstvem společnosti v souladu s článkem 31.4 písm. d) stanov společnosti; 2) důvodem zvýšení základního kapitálu je skutečnost, že za účelem zajištění rozvoje společnosti se (i) pan Vlastimil Palata, nar. 11. července 1964, bydliště Vlčická 699, Horní Staré Město, 541 02, Trutnov, Česká republika (dále jen akcionář 1), zavázal poskytnout společnosti NeuronSW SE úvěr ve výši 200.000,- EUR (slovy: dvě stě tisíc euro) na základě smlouvy o konvertibilním úvěru (Convertible Loan Agreement) ze dne 17. 6. 2020 (dále jen smlouva o úvěru 1), a (ii) společnost StartupYard Batch 6 s.r.o., se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 01424645 (dále jen akcionář 2), zavázala poskytnout společnosti NeuronSW SE úvěr ve výši 100.000,- EUR (slovy: sto tisíc euro) na základě smlouvy o konvertibilním úvěru (Convertible Loan Agreemen t) ze dne 17. 6. 2020 (dále jen smlouva o úvěru 2). Ve smlouvě o úvěru 1 si strany sjednaly právo akcionáře 1 na výměnu pohledávky na vrácení úvěru poskytnutého na základě smlouvy o úvěru 1 za akcie třídy X (dále jen výměnné právo č. 1). Ve smlouvě o úvěr u 2 si strany sjednaly právo akcionáře 2 na výměnu pohledávky na vrácení úvěru poskytnutého na základě smlouvy o úvěru 2 za akcie třídy X (dále jen výměnné právo č. 2). 3) podmíněné zvýšení základního kapitálu je určeno pro vykonání výměnného práva č. 1 akcionářem č. 1 na základě smlouvy o úvěru 1 a pro vykonání výměnného práva č. 2 akcionářem č. 2 na základě smlouvy o úvěru 2, případně panem Martinem Friedrichem Herrman nem, datum narození: 03.07.1967, bydlištěm Pod Rozvodnou 242, 149 00 Praha 4 Šeberov, pokud na něj akcionář 2 postoupí smlouvu o úvěru 2. Všichni akcionáři společnosti NeuronSW SE se před přijetím tohoto rozhodnutí v plném rozsahu vzdali svého přednostní ho práva na upisování akcií, a tedy není nutné rozhodovat o jeho omezení. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností, pokud by vzdání se přednostního práva akcionářů bylo shledáno nedostatečným, valná hromada rozhoduje o omezení přednostního práva akcionářů pro účely tohoto rozhodnutí, a to v rozsahu celého možného rozsahu zvýšení základního kapitálu, přičemž toto omezení je v důležitém zájmu společnosti spočívající v kapitalizaci pohledávek věřitele za společností (dlužníkem) a tím posílení vlastního kapitálu společnosti; 4) upisovatelé uplatní své výměnné právo doručením žádosti o výměnu pohledávky na splacení konvertibilního úvěru na základě smlouvy o úvěru 1 a smlouvy o úvěru 2 za akcie společnosti NeuronSW SE, a to nejpozději do čtyř let od přijetí rozhodnutí o podmíně ném zvýšení základního kapitálu. od 23. 6. 2020

Na obchodní společnost NeuronSW SE, v právním postavení nástupnické společnosti, přešlo v důsledku přeshraniční fúze sloučením jmění zanikající společnosti s názvem NeuronSW Ltd, se sídlem 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londýn, Anglie, WC2H9JQ, Spoj ené království Velké Británie a Severního Irska, společnosti s ručením omezeným na akcie (Private company limited by shares) podle práva Anglie a Walesu, zapsané v obchodním rejstříku Anglie a Walesu (Companies House), registrační číslo 10011621. od 21. 10. 2019

Valná hromada společnosti rozhodla dne 18.6.2019 o podmíněném zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu 507 zákona o obchodních korporacích takto: (a) Důvody zvýšení základního kapitálu: Konstatuje se, že z důvodu zajištění rozvoje podnikatelské činnosti Společnosti se společnost Inven Capital, SICAV, a.s., se sídlem Pod křížkem 1773/2, Braník, 147 00 Praha 4, IČO: 02059533, zavázala poskytnout z úč tu Inven Capital Podfond A (dále jen akcionář č. 1), společnosti NeuronSW SE úvěr ve výši 750.000,- EUR (slovy: sedmsetpadesáttisíc euro) a z účtu Inven Capital Podfond B (dále jen akcionář č. 2), společnosti NeuronSW SE úvěr ve výši 750.000,- EUR (slov y: sedmsetpadesáttisíc euro), to vše na základě Smlouvy o konvertibilním úvěru ze dne 18.6.2019 (dále jen Smlouva o úvěru). Dále se konstatuje, že ze shodného důvodu se společnost Enter Tomorrow Europe Private Equity Fund managed by LEAD VENTURES PLC , za ložená podle práva Maďarska, se sídlem Kapás utca 6-12, H-1027 Budapešť, Maďarsko, číslo společnosti: Cg.01-10-049597, (dále jen akcionář č. 3), zavázala poskytnout společnosti NeuronSW SE úvěr ve výši 1.350.000,- EUR (slovy: jedenmilion třistapadesáttisí c euro) a to na základě Smlouvy o úvěru. Dále se konstatuje, že ze shodného důvodu se společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ: 18600, Česká republika IČO: 47672684, jednající na účet J&T VENTURES I UPF, uzavřený podílový fond, NID: 8880418417, DIČ: CZ683498008, ISIN CZ0008474533 (dále jen akcionář č. 4), zavázala poskytnout společnosti NeuronSW SE úvěr ve výši 450.000,- EUR (slovy: čtyřistapadesáttisíc euro) a to na základě Smlouvy o úvěru. Ve Smlouvě o úvěru si strany sjednaly právo akcionáře č. 1 na výměnu pohledávky na vrácení úvěru poskytnutého na základě Smlouvy o úvěru za akcie třídy X (viz definice ve stanovách), přičemž maximálně lze upsat 75.000 kusů akcií třídy X, (dále jen Výměnné právo č. 1); právo a kcionáře č. 2 na výměnu pohledávky na vrácení úvěru poskytnutého na základě Smlouvy o úvěru za akcie třídy X (viz definice ve stanovách), přičemž maximálně lze upsat 75.000 kusů akcií třídy X (dále jen Výměnné právo č. 2), a právo akcionáře č. 3 na výměnu pohledávky na vrácení úvěru poskytnutého na základě Smlouvy o úvěru za akcie třídy X (viz definice ve stanovách), přičemž maximálně lze upsat 135.000 kusů akcií třídy X (dále jen Výměnné právo č. 3), právo akcionáře č. 4 na výměnu pohledávky na vrácení ú věru poskytnutého na základě Smlouvy o úvěru za akcie třídy X (viz definice ve stanovách), přičemž maximálně lze upsat 45.000 kusů akcií třídy X (dále jen Výměnné právo č. 4). Konstatuje se, že se předpokládá vznik nového fondu skupiny J&T. Výměnné právo č. 4 se pak bude vztahovat na osobu, která převezme závazky ze Smlouvy o úvěru na místo akcionáře č. 4. (b) Podmíněné zvýšení základního kapitálu je určeno pro vykonání Výměnného práva č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4. Výměnné právo č. 1 může uplatnit pouze akcionář č. 1 na základě Smlouvy o úvěru. Výměnné právo č. 2 může uplatnit pouze akcionář č. 2 na základě Smlo uvy o úvěru. Výměnné právo č. 3 může uplatnit pouze akcionář č. 3 na základě Smlouvy o úvěru. Výměnné právo č. 4 může uplatnit pouze akcionář č. 4 na základě Smlouvy o úvěru..Akcionáři se před přijetím tohoto rozhodnutí v plném rozsahu vzdali svého předno stního práva na upisování akcií a tedy není nutné rozhodovat o jeho omezení; pro vyloučení jakýchkoli pochybností, pokud by vzdání se přednostního práva bylo z jakéhokoliv důvodu shledáno nedostatečným, valná hromada rozhoduje o omezení přednostního práva akcionářů pro účely tohoto rozhodnutí, a to v rozsahu celého možného rozsahu zvýšení základního kapitálu, přičemž toto omezení je v důležitém zájmu společnosti spočívající v kapitalizaci pohledávek shora uvedených subjektů za společností a tím posílení vlastního kapitálu a konkurenceschopnosti společnosti. (c) Rozsah zvýšení základního kapitálu se určuje až do částky 3.300.000 EUR (slovy: třimiliony třistatisíc euro) a celkem může být na zvýšení základního kapitálu vydáno až 330.000 kusů nových akcií třídy X společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodno tě jedné akcie 10,- EUR (slovy: deset euro), které všechny budou vydány jako cenné papíry, přičemž převoditelnost akcií bude omezena v souladu se Stanovami; emisní kurs bude stanoven představenstvem společnosti v souladu s článkem 31.4 písm. d) stanov Spo lečnosti. (d) Upisovatelé uplatní své výměnné právo (viz shora) doručením žádosti společnosti o výměnu pohledávky na splacení úvěru poskytnutého dle Smlouvy o úvěru, za akcie společnosti, a to nejpozději do pěti let od poskytnutí Úvěru. V žádosti musí být uveden po čet akcií, na které se výměnné právo uplatňuje. Doručení žádosti o výměnu nahrazuje upsání a splacení akcie. od 16. 7. 2019

Valná hromada společnosti konaná dne 18.6.2019 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 1) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o částku 898.508,80 Kč (slovy: osmsetdevadesátosmtisíc pětsetosm korun českých osmdesát haléřů), tj. dle přepočtu kurzu České národní banky k 31.1.2019 (1 EUR = 25,76 Kč) o částku 34.880,- EUR (slovy: třicetčtyři tisíc osmsetosmdesát euro) upsáním nových akcií podle ustanovení § 475 písm. a) zákona o obchodních korporacích s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2) v souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: i) 394 (slovy: třistadevadesátčtyři) kusů kmenových akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie 257,60 Kč (slovy: dvěstěpadesátsedm korun českých šedesát haléřů), tj. dle přepočtu kurzu České národní banky k 31.1.2019 (1 EUR = 25,76 Kč) o jmenovité hodnotě je dné akcie 10,- EUR (slovy: deset euro) znějící na jméno, vydaných jako cenný papír (tj. nebudou ani imobilizované ani zaknihované); akcie nebudou obchodovány na evropském regulovaném trhu ani jiném trhu a jejich převoditelnost bude omezena tak, jak vyplýv á z Článku 11 bod 11.1 stanov, jejichž změna je přijímána současně s tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu; ii) 106 (slovy: jednostošest) kusů zvláštního druhu akcií, označovaných jako akcie třídy A, o jmenovité hodnotě jedné akcie 257,60 Kč (slovy: dvěstěpadesátsedm korun českých šedesát haléřů), tj. dle přepočtu kurzu České národní banky k 31.1.2019 (1 EUR = 25,76 Kč) o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- EUR (slovy: deset euro) znějící na jméno, vydaných jako cenný papír (tj. nebudou ani imobilizované ani zaknihované); akcie nebudou obchodovány na evropském regulovaném trhu ani jiném trhu a jejich převoditel nost bude omezena tak, jak vyplývá z Článku 11 bod 11.1 stanov, jejichž změna je přijímána současně s tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu; s akciemi třídy A jsou spojena práva uvedená ve stanovách, jejichž změna (obsahující úpravu práv spojený ch s akciemi třídy A) je přijímána současně s tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu, iii) 2988 (slovy: dvatisícedevětsetosmdesátosm) kusů zvláštního druhu akcií, označovaných jako akcie třídy B, o jmenovité hodnotě jedné akcie 257,60 Kč (slovy: dvěstěpadesátsedm korun českých šedesát haléřů), tj. dle přepočtu kurzu České národní banky k 31.1.2019 (1 EUR = 25,76 Kč) o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- EUR (slovy: deset euro) znějící na jméno, vydaných jako cenný papír (tj. nebudou ani imobilizované ani zaknihované); akcie nebudou obchodovány na evropském regulovaném trhu ani jiném trhu a jejich převoditelnost bude omezena tak, jak vyplývá z Článku 11 bod 11.1 stanov, jejichž změna je přijímána současně s tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu; s akciemi třídy B jsou spojena práva uvedená ve stanovách, jejichž změna (obsahující ú pravu práv spojených s akciemi třídy B) je přijímána současně s tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu, 3) konstatuje, že akcie budou částečně upsány peněžitými vklady a částečně vklady nepeněžitými, 4) konstatuje, že všichni akcionáři Společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisov ání akcií, a to formou prohlášení shora uvedeném v tomto notářském zápise, 5) ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. v šechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu (viz bod 2 tohoto rozhodnutí), budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto: i) 354 kusů kmenových akcií: pan Pavel Konečný, dat. nar. 11. prosince 1978, bydliště Okrová 946/18, Libuš, 142 00 Praha 4, ii) 40 kusů kmenových akcií: StartupYard Batch 6 s.r.o., se sídlem Plzeňská 157/98, Košíře, 150 00 Praha 5, IČO: 01424645, iii) 75 kusů akcií třídy A: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ: 18600, Česká republika IČO: 47672684, jednající na účet J&T VENTURES I UPF, uzavřený podílový fond, NID: 8880418417, DIČ: CZ683498008, ISIN CZ0008474533, iv) 31 kusů akcií třídy A: pan Vlastimil Palata, dat. nar. 11. července 1964, bydliště Vlčická 699, Horní Staré Město, 541 02, Trutnov, Česká republika, v) 695 kusů akcií třídy B: Inven Capital, SICAV, a.s., se sídlem Pod křížkem 1773/2, Braník, 147 00 Praha 4, IČO: 02059533, na účet Inven Capital Podfond A, vi) 695 kusů akcií třídy B: Inven Capital, SICAV, a.s., se sídlem Pod křížkem 1773/2, Braník, 147 00 Praha 4, IČO: 02059533, na účet Inven Capital Podfond B, vii) 1598 kusů akcií třídy B: Enter Tomorrow Europe Private Equity Fund managed by LEAD VENTURES PLC, založená podle práva Maďarska, se sídlem Kapás utca 6-12, H-1027 Budapešť, Maďarsko, číslo společnosti: Cg.01-10-049597. 6) konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny , 8) ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie lze upsat ve lhůtě 2 (slovy: dva) měsíce počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli tj. předem určenému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli předem určenému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 1 (slovy: jed noho) měsíce ode dne konání této valné hromady; emisní kurs: -kmenových akcií činí částku 725.500,- Kč (slovy: sedmsetdvacetpěttisíc pětset korun českých) na jednu akcii; emisní kurs byl určen ve výši hodnoty nepeněžitých vkladů, jak byla stanovena znalcem BDO Appraisal services Znalecký ústav a.s., přičemž tato h odnota byla pro každý nepeněžitý vklad ponížena o aktuální dluh každého akcionáře vůči společnosti a vydělena počtem vkládaných akcií, které tvoří příslušný nepeněžitý vklad. Výsledná částka byla zprůměrována a zaokrouhlena tak, aby byl emisní kurz pro km enové akcie shodný. - akcií třídy A činí částku 725.500,- Kč (slovy: sedmsetdvacetpěttisíc pětset korun českých) na jednu akcii; emisní kurs byl určen ve výši hodnoty nepeněžitých vkladů, jak byla stanovena znalcem BDO Appraisal services Znalecký ústav a.s., přičemž tato ho dnota byla pro každý nepeněžitý vklad ponížena o aktuální dluh každého akcionáře vůči společnosti a vydělena počtem vkládaných akcií, které tvoří příslušný nepeněžitý vklad. Výsledná částka byla zprůměrována a zaokrouhlena tak, aby byl emisní kurz pro kme nové akcie shodný. - akcií třídy B činí částku 720,-EUR (slovy: sedmset dvacet euro) na jednu akcii; emisní kurs byl určen na základě provedené valuace společnosti ze strany nově vstupujících akcionářů, odsouhlasené společností. 9) v souladu s ustanovením § 475 písm. j) schvaluje splacení emisního kursu kmenových akcií a akcií třídy A nepeněžitými vklady shora uvedených předem určených zájemců, a to: i) nepeněžitým vkladem pana Vlastimila Palaty, jehož předmětem bude 150 kusů kmenových akcií (ordinary shares) na jméno o jmenovité hodnotě 0,01 GBP, vydaných jako cenné papíry společností NeuronSW LTD, se sídlem WC2H9JQ Londýn, 71-75 SHELTON STREET, COVE NT GARDEN, Velká Británie, registrační číslo: 10011621 (dále jen NeuronSW LTD) a 625 kusů preferenčních akcií na jméno o jmenovité hodnotě 0,01 GBP, vydaných jako cenné papíry společností NeuronSW LTD (dále jen nepeněžitý vklad č. 1), ii) nepeněžitým vkladem společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., jednající na účet J&T VENTURES I UPF, uzavřený podílový fond, jehož předmětem bude 1875 kusů preferenčních akcií na jméno o jmenovité hodnotě 0,01 GBP, vydaných jako cenné papíry společn ostí NeuronSW LTD (dále jen nepeněžitý vklad č. 2), iii) nepeněžitým vkladem společnosti StartupYard Batch 6 s.r.o., jehož předmětem bude 1000 kusů kmenových akcií (ordinary shares) na jméno o jmenovité hodnotě 0,01 GBP, vydaných jako cenné papíry společností NeuronSW LTD (dále jen nepeněžitý vklad č. 3), iv) nepeněžitým vkladem pana Pavla Konečného, kterým bude 8.850 kusů kmenových akcií (ordinary shares) na jméno o jmenovité hodnotě 0,01 GBP, vydaných jako cenné papíry společností NeuronSW LTD (dále jen nepeněžitý vklad č. 4). 10) ocenění nepeněžitých vkladů č. 1 až 4 bylo provedeno znaleckým posudkem č. 11-06-2019/060 vypracovaným znalcem společností BDO Appraisal services Znalecký ústav a.s. (dále jen znalecký posudek); znalec byl k podání posudku v souladu s ustanovením § 478 zákona o obchodních korporacích vybrán představenstvem společnosti dne 29.3.2019, 11) celková výše ocenění: i) nepeněžitého vkladu č. 1 dle znaleckého posudku činí částku 22.684.000,-Kč (slovy: dvacetdvamilionů šestsetosmdesátčtyřitisíc korun českých), ii) nepeněžitého vkladu č. 2 dle znaleckého posudku činí částku 54.880.000,-Kč (slovy: padesátčtyřimilionů osmsetosmdesáttisíc korun českých), iii) nepeněžitého vkladu č. 3 dle znaleckého posudku činí částku 29.269.000,-Kč (slovy: dvacetdevětmilionů dvěstěšedesátdevěttisíc korun českých), iv) nepeněžitého vkladu č. 4 dle znaleckého posudku činí částku 259.032.000,-Kč (slovy: dvěstěpadesátdevětmilionů třicetdvatisíc korun českých), 12) ve smyslu ustanovení § 251 odst. 1 zákona o obchodních korporacích určuje: cenu nepeněžitých vkladů č. 1 až 4 vždy ve shodné výši, jako je výše ocenění dle znaleckého posudku; rozdíl mezi cenou nepeněžitých vkladů jednotlivých vkladatelů (upisovatelů) a celkovým emisním kursem upsaných akcií, který tímto vkladem splácí, bude vkl adatelům (upisovatelům) vrácen, 13) ve smyslu ustanovení § 475 písm. j) zákona o obchodních korporacích určuje, že: i) na nepeněžitý vklad č. 1 bude vydáno 31 kusů akcií třídy A, ii) na nepeněžitý vklad č. 2 bude vydáno 75 kusů akcií třídy A, iii) na nepeněžitý vklad č. 3 bude vydáno 40 kusů kmenových akcií, iv) na nepeněžitý vklad č. 4 bude vydáno 354 kusů kmenových akcií; 14) určuje, že veškeré akcie třídy B budou splaceny peněžitými vklady, 15) v souladu s ustanovením § 475 písm. i) určuje, že nepeněžité vklady jsou upisovatelé povinni vnést do společnosti ve lhůtě 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne upsání akcií, v sídle společnosti NeuronSW SE, na adrese Okrová 946/18, Libuš, 142 00 Praha 4, a to tak, že vkladatel (upisovatel) uzavře se společností smlouvu o převodu (vkladu) příslušných akcií, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu ve prospěch společnosti NeuronSW SE, podpisem formuláře o převodu akcií podle anglického práva a předáním těchto akcií společnosti; 16) ve smyslu ustanovení § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích se stanovuje, že upisovatelé, kteří upíšou akcie na toto zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, jsou povinni splatit 100% emisního kursu akcií na eurový účet Společnosti č. 22 01624791/2010, vedený u Fio banky, a.s., IBAN: CZ3320100000002201624791, BIC/SWIFT: FIOBCZPP542, majitelem účtu je společnost, ve lhůtě 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne upsání akcií, 17) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 3.989.708,80 Kč (slovy: třimiliony devětsetosmdesátdevěttisíc sedmsetosm korun českých osmdesát haléřů), tj. dle přepočtu kurzu České ná rodní banky k 31.1.2019 (1 EUR = 25,76 Kč) bude činit částku 154.880,- EUR (slovy: jednostopadesátčtyřitisíc osmsetosmdesát euro). do 16. 7. 2019 od 16. 7. 2019

Kapitál

Základní kapitál

od 23. 6. 2020

Základní kapitál

do 23. 6. 2020 od 16. 7. 2019

Základní kapitál

do 16. 7. 2019 od 28. 3. 2019

Základní kapitál

do 28. 3. 2019 od 7. 3. 2019
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 10 Kč, počet: 3 417 od 23. 6. 2020
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 10 Kč, počet: 2 500 od 16. 7. 2019
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 10 Kč, počet: 1 070 od 16. 7. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 Kč, počet: 8 930 od 16. 7. 2019
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 10 Kč, počet: 2 988 do 23. 6. 2020 od 16. 7. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 9 Kč, počet: 12 500 do 16. 7. 2019 od 7. 3. 2019

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Pavel Konečný

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 4. 2021

vznik členství: 17. 3. 2021

vznik funkce: 17. 3. 2021

Okrová 946/18, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Martin Kešner Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2019

vznik členství: 18. 6. 2019

K zastávce 1054/20, Praha, 150 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Pavel Konečný

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2021 - Poslední vztah: 15. 4. 2021

vznik členství: 17. 3. 2021

Okrová 946/18, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Martin Kešner Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2019 - Poslední vztah: 16. 7. 2019

vznik členství: 21. 3. 2019

zánik členství: 18. 6. 2019

K zastávce 1054/20, Praha, 150 00, Česká republika

Marie Potůčková

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 3. 2019 - Poslední vztah: 28. 3. 2019

zánik členství: 21. 3. 2019

vznik funkce: 7. 3. 2019

V uličkách 2580, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Radim Pilous

předseda představenstva

První vztah: 15. 4. 2021

vznik členství: 17. 3. 2021

vznik funkce: 17. 3. 2021

Velemínská 1218/38, Praha, 184 00, Česká republika

Tomáš Vacek

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2020

vznik členství: 18. 6. 2019

Olšanská 2898/4g, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Černohorský

člen představenstva

První vztah: 19. 6. 2020

vznik členství: 1. 2. 2020

Vacínovská 830/5, Praha, 158 00, Česká republika

Historické vztahy

Pavel Konečný

předseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2019 - Poslední vztah: 30. 3. 2021

vznik členství: 21. 3. 2019

zánik členství: 17. 3. 2021

vznik funkce: 18. 6. 2019

zánik funkce: 17. 3. 2021

Okrová 946/18, Praha, 142 00, Česká republika

Tomáš Vacek

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2019 - Poslední vztah: 30. 8. 2020

vznik členství: 18. 6. 2019

Kúty 1942, Zlín, 760 01, Česká republika

Tomáš Netrval

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2019 - Poslední vztah: 19. 6. 2020

vznik členství: 21. 3. 2019

zánik členství: 31. 1. 2020

Pod Drinopolem 1660/2, Praha, 169 00, Česká republika

Tomáš Netrval

člen představenstva

První vztah: 28. 3. 2019 - Poslední vztah: 4. 4. 2019

vznik členství: 21. 3. 2019

Spojovací 827, Dobřany, 334 41, Česká republika

Pavel Konečný

člen představenstva

První vztah: 28. 3. 2019 - Poslední vztah: 16. 7. 2019

vznik členství: 21. 3. 2019

Okrová 946/18, Praha, 142 00, Česká republika

Mgr. Michal Koman

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 2019 - Poslední vztah: 28. 3. 2019

zánik členství: 21. 3. 2019

vznik funkce: 7. 3. 2019

Bubenská 328/25, Praha, 170 00, Česká republika

Petra Týmová

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 2019 - Poslední vztah: 28. 3. 2019

zánik členství: 21. 3. 2019

vznik funkce: 7. 3. 2019

Dvořišťská 962, Praha, 198 00, Česká republika

Společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva, s následující výjimkou: - v případě právních jednání, jejichž hodnota v souhrnu nepřesahuje částku 5.000 EUR, resp. 128.800,- Kč, může společnost zastupovat každý člen představenstva samostatně.

od 30. 3. 2021

Společnost zastupují vždy společně 2 (dva) členové představenstva, s následujícími výjimkami: (a) v případě právních jednání, jejichž hodnota v souhrnu nepřesahuje částku 5.000 EUR, resp. 128.800,- Kč, může společnost zastupovat každý člen představenstva samostatně, (b) v případě právních jednání, jejichž hodnota v souhrnu nepřesahuje částku 25.000 EUR, resp. 644.000,- Kč, může společnost zastupovat samostatně předseda představenstva, a to pouze v případě, že jím bude pan Pavel Konečný, dat. nar. 11. prosince 1978, b ydlištěm Okrová 946/18, Libuš, 142 00 Praha 4.

do 30. 3. 2021 od 16. 7. 2019

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

do 16. 7. 2019 od 7. 3. 2019

Další vztahy firmy NeuronSW SE

člen dozorčí rady

Inven Capital, SICAV, a.s.

První vztah: 15. 4. 2021

Pod křížkem 1773/2, Praha Braník, 147 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Tomáš Pleskač MBA

  předseda dozorčí rady

  Hladíkova 1176/36, Třebíč, 674 01, Česká republika

 • Mgr., Ing. Vojtěch Kopp

  člen představenstva

  Ve Střešovičkách 2289/58, Praha, 169 00, Česká republika

 • Ing. Martin Novák MBA

  místopředseda představenstva, Místopředseda dozorčí rady

  Na struze 227/1, Praha, 110 00, Česká republika

 • Ing. Petr Míkovec

  předseda představenstva, Předseda představenstva

  Na Královce 508/3, Praha, 101 00, Česká republika

 • Ing. Ivo Němejc

  místopředseda představenstva

  Chrustenice 212, 267 12, Česká republika

 • Ing. Viktor Miškovský

  Člen představenstva

  České družiny 1947/19, Praha, 160 00, Česká republika

předseda dozorčí rady

Inven Capital, SICAV, a.s.

První vztah: 16. 7. 2019 - Poslední vztah: 15. 4. 2021

Pod křížkem 1773/2, Praha Braník, 147 00

Profispolečnosti Holding SE

První vztah: 7. 3. 2019 - Poslední vztah: 28. 3. 2019

Rybná 732/25, Praha, 110 00

Akcionáři

Profispolečnosti Holding SE, IČ: 01609149

Primátorská 296/38, Česká republika, Praha, 180 00

do 28. 3. 2019 od 7. 3. 2019

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 7. 3. 2019

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba a zpracování skla
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Broušení technického a šperkového kamene
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 7. 3. 2019

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).