Hlavní navigace

Inven Capital, SICAV, a.s.

Firma Inven Capital, SICAV, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 19323, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

02059533

Sídlo:

Pod křížkem 1773/2, Praha, 147 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 9. 2013

DIČ:

CZ02059533

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
62 Činnosti v oblasti informačních technologií
64300 Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
66300 Správa fondů
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
731 Reklamní činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
821 Administrativní a kancelářské činnosti
90040 Provozování kulturních zařízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 19323, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ČEZ Nová energetika, a.s. od 20. 4. 2015

Obchodní firma

ČEZ Nová energetika, a.s. do 20. 4. 2015 od 1. 9. 2013

Obchodní firma

ČEZ Nová energetika, a.s. do 20. 4. 2015 od 20. 4. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 1. 9. 2013

adresa

Pod křížkem 1773/2
Praha 4 14700 od 18. 4. 2014

adresa

Pod křížkem 1773/2
Praha 14700 od 18. 4. 2014

adresa

Duhová 1444/2
Praha 4 14000 do 18. 4. 2014 od 1. 9. 2013

Předmět podnikání

činnost samosprávného investičního fondu od 1. 9. 2016

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 1. 9. 2016 od 1. 9. 2013

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 1. 9. 2016 od 1. 9. 2013

Ostatní skutečnosti

Společnost může vytvářet podfondy. od 1. 2. 2018

Valná hromada obchodní společnosti Inven Capital, investiční fond, a.s., (Společnost) přijala dne 12. 09. 2016 následující rozhodnutí o podmíněném zvýšení základního kapitálu Společnosti v rozsahu, v jakém mohou věřitelé podle pravidel obsažených v rozhod nutí valné hromady a v úvěrové nebo v jiné obdobné smlouvě uplatnit svá výměnná nebo přednostní práva z takové smlouvy uzavřené se Společností; Valná hromada Společnosti rozhoduje o podmíněném zvýšení základního kapitálu Společnosti ve smyslu 507 zákona o obchodních korporacích o částku až 4.000.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy korun českých) za následujících podmínek: - Důvody zvýšení základního kapitálu: V souladu se statutem Společnosti jako investičního fondu probíhá financování všech investic Společnosti výlučně z vlastních zdrojů Společnosti, které Společnost získá vkladem do základního kapitálu ze strany svého ma joritního akcionáře ČEZ, a. s., a to až do celkové výše 5 mld. Kč (pět miliard korun českých). Za tímto účelem ČEZ, a. s., uzavřela dne 12. 09. 2016 (dvanáctého září roku dva tisíce šestnáct) se Společností Smlouvu O úvěru, na základě které může Společnos t čerpat úvěr od ČEZ, a. s., až do výše 4.000.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy korun českých), a to po jednotlivých tranších ve výši 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedné miliardy korun českých). Ve Smlouvě o úvěru si strany sjednaly právo ČEZ, a. s., na vý měnu pohledávky na vrácení úvěru poskytnutého na základě Smlouvy o úvěru za kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) emitované Společností, které všechny budou vydány v jako cenné papíry, přičemž převodit elnost akcií bude podmíněna souhlasem představenstva Společnosti po stanovisku dozorčí rady Společnosti a v případě, že by převodem akcií mělo dojít ke změně ovládající osoby Společnosti, bude podmínkou převodu akcií souhlas valné hromady Společnosti (dál e jen Výměnné právo); - Podmíněné zvýšení základního kapitálu je určeno pro vykonání Výměnného práva. Výměnné právo může uplatnit pouze společnosti ČEZ, a. s., IČO: 45274649, na základě Smlouvy o úvěru. Přednostní právo akcionářů dle 484 zákona o obchodních korporacích je omez eno; - Základní kapitál bude zvýšen o částku až 4.000.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy korun českých) a celkem může být na zvýšení základního kapitálu vydáno 4.000 (čtyři tisíce) kusů nových kmenových akcií Společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodno tě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), které všechny budou vydány jako cenné papíry, přičemž převoditelnost akcií bude podmíněna souhlasem představenstva Společnosti po stanovisku dozorčí rady Společnosti a v případě, že by pře vodem akcií mělo dojít ke změně ovládající osoby Společnosti, bude podmínkou převodu akcií souhlas valné hromady Společnosti; - ČEZ, a. s., uplatní Výměnné právo doručením žádosti Společnosti o výměnu pohledávky na splacení úvěru poskytnutého dle Smlouvy o úvěru za akcie Společnosti. ČEZ, a. s., uplatní Výměnné právo vždy nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne připsání úvěru na ú čet Společnosti, a to vždy ve výši příslušné tranše, která byla v souladu se Smlouvou o úvěru čerpána. Na každou jednotlivou tranši tedy bude vydáno celkem 1.000 (jeden tisíc) kusů nových kmenových akcií Společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), které všechny budou vydány jako cenné papíry, přičemž převoditelnost akcií bude podmíněna souhlasem představenstva Společnosti po stanovisku dozorčí rady Společnosti a v případě, že by převo dem akcií mělo dojít ke změně ovládající osoby Společnosti, bude podmínkou převodu akcií souhlas valné hromady Společnosti; - Emisní kurs každé nové akcie bude stanoven představenstvem ve výši součtu jmenovité hodnoty jedné akcie, tj. 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), a emisního ážia ve výši úroku přirostlého dle Smlouvy o úvěru. Nejnižší emisní kurs jedné ak cie může být určen ve výši jmenovité hodnoty akcie, tj. ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Valná hromada tímto pověřuje představenstvo, aby vždy, určilo emisní kurz nových akcií v případě uplatnění Výměnného práva ze strany ČEZ, a . s., a to ve výši součtu jmenovité hodnoty jedné akcie, tj. 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), a emisního ážia ve výši úroku přirostlého dle Smlouvy o úvěru ode dne čerpání úvěru do dne uplatnění Výměnného práva. od 18. 10. 2016

Valná hromada společnosti dne 12. září 2016 schválila rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu takto: Valná hromada Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 914.000.000,- Kč (slovy: devět set čtrnáct milionů korun českých) ze současné výše 94.000.000,- Kč (slovy: devadesáti čtyř milionů korun českých) na částku ve výši 1.00 8.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda osm milionů korun českých) za následujících podmínek: a) Upisování nad nebo pod částku 914.000.000,- Kč (slovy: devět set čtrnáct milionů korun českých) se nepřipouští; b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií předem určenému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 914 (slovy: devíti sto čtrnácti) kusů nových kmenových akcií Společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), které všechny budou vydány jako cenné papíry, přičemž převoditelnost akcií bude podmíněna souhlasem představenstva Společnosti po stanovisku dozorčí rady Společnosti a v případě, že by převodem akcií mělo dojít ke změně ovládající osoby Společnosti, bude podmínkou převodu akcií souhlas valné hromady Společnosti (dále společně jen Akcie); d) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se všichni oprávnění akcionáři Společnosti vzdali přednostního práva; e) Všechny Akcie budou nabídnuty jednomu určenému zájemci, kterým je obchodní společnost ČEZ, a. s., IČO: 452 74 649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, zapsaná v obchodním rejstříku pod spis. zn. B 1581, vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen Předem určený zájemce); f) Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tzn. bude činit 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) vydanou jako cenný papír, jejíž převoditelnost akcií bude podmíněna souhlasem představenstva Společnosti po stanovisku dozorčí rady Společnosti a v případě, že by př evodem akcií mělo dojít ke změně ovládající osoby Společnosti, bude podmínkou převodu akcií souhlas valné hromady Společnosti; g) Odůvodnění emisního kursu: Emisní kurs byl nastaven v nejnižší možné výši dle 247, odst. 1 zákona o obchodních korporacích, neboť Akcie upisuje Předem určený zájemce, který je ovládající osobou Společnosti. h) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v 479 zákona o obchodn ích korporacích. K upsání Akcií bude poskytnuta lhůta 15 (patnácti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií (upisovací lhůta); i) Počátek běhu upisovací lhůty bude Předem určenému zájemci oznámen představenstvem Společnosti dopisem nebo osobně předaným oznámením současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, a to bez odkladu po přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýše ní základního kapitálu; j) Místem pro upsání akcií je sídlo Společnosti, v budově na adrese Pod křížkem 1773/2, Braník, 147 00 Praha 4, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 15,00 hodin; k) Emisní kurs upsaných Akcií je Předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne upsání Akcií; 1) Připouští se možnost, aby emisní kurs Akcií byl částečně splacen započtením pohledávek - uzavřením dohody o započtení peněžité pohledávky Předem určeného zájemce ve výši 838.000.000,- Kč (osm set třicet osm milionů korun českých), kterou má za Společno stí z titulu smlouvy o úvěrovém rámci ze dne 01. 07. 2015 (prvního července roku dva tisíce patnáct), ve znění dodatku č. 1 ze dne 09. 11. 2015 (devátého listopadu roku dva tisíce patnáct), dodatku č. 2 ze dne 24. 02. 2016 (dvacátého čtvrtého února roku d va tisíce šestnáct) a dodatku č. 3 ze dne 08. 03. 2016, (osmého března roku dva tisíce šestnáct) proti pohledávce Společnosti ve výši 914.000.000,- Kč (slovy: devět set čtrnáct milionů korun českých), kterou má za Předem určeným zájemcem z titulu povinnos ti splatit emisní kurs upsaných Akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti ve shora uvedeném rozsahu. Pohledávka Předem určeného zájemce za Společností činí ke dni přijetí tohoto rozhodnutí 31 236 109,93 EUR,- (slovy: třicet jedna mil ionů dvě stě třicet šest tisíc jedno sto devět euro devadesát tři centů). Pro účely přepočtu pohledávky Předem určeného zájemce z EUR na CZK bude použit výměnný kurz vyhlášený Českou národní bankou ke dni uzavření dohody o započtení. Zbývající část emisní ho kursu upsaných Akcií, tj. částku 76.000.000,- (slovy: sedmdesát šest milionů korun českých), je Předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne upsání akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 107-0162630267/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s. m) Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení: Návrh dohody o započtení pohledávek předloží představenstvo Společnosti Předem určenému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle písmene 1) tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem dohody o započtení pohledávek je Společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných Akcií. Podpisy účastníků dohody o započtení budou úředně ověřeny; n) Valná hromada ve smyslu ustanovení 21, odstavce 3) zákona o obchodních korporacích schvaluje návrh dohody o započtení pohledávek (příloha Č. 1) od 30. 9. 2016

Valná hromada Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jeden milion korun českých) ze současné výše 63.000.000,- Kč (slovy: šedesát tři miliony korun českých) na částku ve výši 94.000.000,- Kč (slovy: devadesát čtyři miliony korun českých) za následujících podmínek: a)Upisování nad nebo pod částku 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jeden milion korun českých) se nepřipouští; b)Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií předem určenému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; c)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 31 (slovy: třiceti jednoho) kusu nových km enových akcií Společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), které všechny budou vydány jako cenné papíry, přičemž převoditelnost akcií bude podmíněna souhlasem představenstva Společnosti po st anovisku dozorčí rady Společnosti a v případě, že by převodem akcií mělo dojít ke změně ovládající osoby Společnosti, bude podmínkou převodu akcií souhlas valné hromady Společnosti, (dále společně jen Akcie); d) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se všichni oprávnění akcionáři Společnosti vzdali přednostního práva; e) Všechny Akcie budou nabídnuty jednomu určenému zájemci, kterým je obchodní společnost ČEZ, a. s., IČO: 452 74 649, se s ídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, zapsaná v obchodním rejstříku pod spis. zn. B 1581, vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen Předem určený zájemce); f)Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tzn. bude činit 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) vyda nou jako cenný papír, jejíž převoditelnost akcií bude podmíněna souhlasem představenstva Společnosti po stanovisku dozorčí rady Společnosti a v případě, že by převodem akcií mělo dojít ke změně ovládající osoby Společnosti, bude podmínkou převodu akcií so uhlas valné hromady Společnosti; g)Odůvodnění emisního kursu: Emisní kurs byl nastaven v nejnižší možné výši dle § 247, odst. 1 zákona o obchodních korporacích, neboť Akcie upisuje Předem určený zájemce, který je ovládající osobou Společnosti. h) Akcie bu dou upsány způsobem uvedeným v § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákona o obchodních kor poracích. K upsání Akcií bude poskytnuta lhůta patnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií (upisovací lhůta); i)Počátek běhu upisovací lhůty bude Předem určenému zájemci oznámen představenstvem Společnosti současně s doručením návrh u smlouvy o upsání akcií, a to bez odkladu po přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu; j) Místem pro upsání akcií je sídlo Společnosti, v budově na adrese Pod křížkem 1773/2, Braník, 147 00 Praha 4, příp. sídlo Předem určenéh o zájemce, na adrese Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií; k) Emisní kurs upsaných Akcií je Předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne upsání Akcií ; l) Připouští se možnost, aby emisní kurs Akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek - uzavřením dohody o započtení peněžité pohledávky Předem určeného zájemce ve výši 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jeden milion korun českých), kterou má za Společn ostí z titulu smlouvy o úvěrovém rámci ze dne 1. 7. 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2015, dodatku č. 2 ze dne 24. 2. 2016 a dodatku č. 3 ze dne 8. 3. 2016, proti pohledávce Společnosti ve výši 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jeden milion korun če ských), kterou má za Předem určeným zájemcem z titulu povinnosti splatit emisní kurs upsaných Akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti ve shora uvedeném rozsahu; m) Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení: Návrh dohody o za počtení pohledávek předloží představenstvo Společnosti Předem určenému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle písmene i) tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem dohody o započtení pohledávek je Společnost vázána po dobu lhů ty pro splacení emisního kursu upsaných Akcií. Podpisy účastníků dohody o započtení budou úředně ověřeny; n) Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZoK schvaluje návrh dohody o započtení pohledávek. od 2. 5. 2016

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 2. dubna 2015 schválil rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu takto: 1)Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 55.000.000,-- Kč (padesátpětmilionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2)Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 55 (padesátpět) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy jedenmilion korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhla sem představenstva společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti, a v případě, že by jejich převodem mělo dojít ke změně ovládající osoby společnosti, bude podmínkou jejich převodu souhlas valné hromady společnosti, (dále společně též jen Akcie). 3)Přednostní právo akcionářů: Ustanovení § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií se nepoužije, neboť všechny Akcie mají být upsány jediným akcionářem. 4)Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci stávajícímu jedinému akcionáři společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vlož ky 1581, (dále též jen Zájemce). 5)Akcie je možno upsat ve lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 6)Zdůvodnění emisního kursu: Akcie upisuje Zájemce jako jediný akcionář společnosti, pročež je emisní kurs nastaven v nejnižší možné zákonné výši dle ustanovení § 247, odstavce 1 ZoK. 7)Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy jedenmilion korun českých) bude upsána emisním kursem 1.000.000,-- Kč (slovy jedenmilion korun českých). 8)Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Celý emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce jako upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to složením na účet společnosti číslo 107-0162630267/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s. do 20. 4. 2015 od 20. 4. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 30. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 2. 5. 2016 od 30. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 2. 5. 2016 od 30. 6. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 1. 2. 2018

Základní kapitál

vklad 2 008 000 000 Kč

do 1. 2. 2018 od 18. 10. 2016

Základní kapitál

vklad 1 008 000 000 Kč

do 18. 10. 2016 od 30. 9. 2016

Základní kapitál

vklad 94 000 000 Kč

do 30. 9. 2016 od 2. 5. 2016

Základní kapitál

vklad 63 000 000 Kč

do 2. 5. 2016 od 20. 4. 2015

Základní kapitál

vklad 8 000 000 Kč

do 20. 4. 2015 od 1. 9. 2013
Akcie kusové na jméno v listinné podobě, hodnota: 0 Kč, počet: 2 000 od 1. 2. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 008 000 do 1. 2. 2018 od 30. 1. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 008 do 30. 1. 2018 od 18. 10. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 008 do 18. 10. 2016 od 30. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 94 do 30. 9. 2016 od 2. 5. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 63 do 2. 5. 2016 od 20. 4. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 8 do 20. 4. 2015 od 1. 9. 2013

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Mgr., Ing. Vojtěch Kopp

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2019

vznik členství: 31. 8. 2019

Ve Střešovičkách 2289/58, Praha, 169 00, Česká republika

Ing. Martin Novák MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 9. 2019

vznik členství: 31. 8. 2019

vznik funkce: 3. 9. 2019

Na struze 227/1, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Pleskač MBA

Předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2016

vznik členství: 1. 2. 2016

vznik funkce: 30. 5. 2016

Hladíkova 1176/36, Třebíč, 674 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Martin Novák MBA

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 30. 8. 2014

vznik funkce: 16. 3. 2015

Nad kapličkou 2335/26, Praha 10, 100 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Martin Novák MBA

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2019 - Poslední vztah: 24. 9. 2019

vznik členství: 30. 8. 2014

zánik členství: 30. 8. 2019

vznik funkce: 16. 3. 2015

zánik funkce: 30. 8. 2019

Na struze 227/1, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Tomáš Pleskač MBA

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2016 - Poslední vztah: 11. 8. 2016

vznik členství: 1. 2. 2016

Hladíkova 1176/36, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Tomáš Pleskač MBA

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2016 - Poslední vztah: 11. 8. 2016

vznik členství: 1. 2. 2016

Hladíkova 1176/36, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Pavel Cyrani MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2015 - Poslední vztah: 30. 3. 2016

vznik členství: 30. 8. 2014

zánik členství: 31. 1. 2016

vznik funkce: 16. 3. 2015

zánik funkce: 31. 1. 2016

Spěšného 1890, Roztoky, 252 63, Česká republika

Mgr., Ing. Vojtěch Kopp

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2015 - Poslední vztah: 24. 9. 2019

vznik členství: 30. 8. 2014

zánik členství: 30. 8. 2019

vznik funkce: 30. 12. 2014

Ve Střešovičkách 2289/58, Praha, 169 00, Česká republika

Ing. Martin Novák MBA

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2015 - Poslední vztah: 5. 4. 2019

vznik členství: 30. 8. 2014

vznik funkce: 16. 3. 2015

Nad kapličkou 2335/26, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Pavel Cyrani MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2015 - Poslední vztah: 30. 3. 2016

vznik členství: 30. 8. 2014

zánik členství: 31. 1. 2016

vznik funkce: 16. 3. 2015

zánik funkce: 31. 1. 2016

Spěšného 1890, Roztoky, 252 63, Česká republika

Mgr., Ing. Vojtěch Kopp

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 30. 8. 2014

vznik funkce: 30. 12. 2014

Ve Střešovičkách 2289/58, Praha, 169 00, Česká republika

Ing. Pavel Cyrani

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 30. 8. 2014

vznik funkce: 30. 12. 2014

Spěšného 1890, Roztoky, 252 63, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martin Novák MBA

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 30. 8. 2014

vznik funkce: 30. 12. 2014

Nad kapličkou 2335/26, Praha, 100 00, Česká republika

Vojtěch Kopp

člen

První vztah: 25. 5. 2014 - Poslední vztah: 30. 12. 2014

vznik členství: 30. 8. 2013

zánik členství: 30. 12. 2014

zánik funkce: 30. 12. 2014

Ve Střešovičkách 2289/58, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Martin Novák MBA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2014 - Poslední vztah: 30. 12. 2014

vznik členství: 30. 8. 2013

zánik členství: 30. 12. 2014

vznik funkce: 11. 11. 2013

zánik funkce: 30. 12. 2014

Nad kapličkou 2335/26, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Pavel Cyrani MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2014 - Poslední vztah: 30. 12. 2014

vznik členství: 30. 8. 2013

zánik členství: 30. 12. 2014

vznik funkce: 11. 11. 2013

zánik funkce: 30. 12. 2014

Spěšného 1890, Roztoky, 252 63, Česká republika

Martin Novák

člen

První vztah: 1. 9. 2013 - Poslední vztah: 18. 4. 2014

vznik členství: 30. 8. 2013

Nad kapličkou 2335/26, Praha 10, 100 00, Česká republika

Vojtěch Kopp

člen

První vztah: 1. 9. 2013 - Poslední vztah: 25. 5. 2014

vznik členství: 30. 8. 2013

V Stráni 387/7, Praha 5, 150 00, Česká republika

Pavel Cyrani MBA

člen

První vztah: 1. 9. 2013 - Poslední vztah: 18. 4. 2014

vznik členství: 30. 8. 2013

Spěšného 1890, Roztoky, 252 63, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Petr Míkovec

předseda představenstva

První vztah: 21. 9. 2018

vznik členství: 2. 9. 2018

vznik funkce: 3. 9. 2018

Na Královce 508/3, Praha, 101 00, Česká republika

Ing. Ivo Němejc

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2017

vznik členství: 1. 2. 2017

vznik funkce: 1. 2. 2017

Chrustenice 212, 267 12, Česká republika

Ing. Viktor Miškovský

Člen představenstva

První vztah: 30. 3. 2017

vznik členství: 1. 2. 2017

České družiny 1947/19, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Míkovec

Předseda představenstva

První vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 1. 9. 2013

vznik funkce: 27. 2. 2015

Na Královce 508/3, Praha 10, 101 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Petr Míkovec

předseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2017 - Poslední vztah: 21. 9. 2018

vznik členství: 1. 9. 2013

zánik členství: 1. 9. 2018

vznik funkce: 1. 2. 2017

zánik funkce: 1. 9. 2018

Na Královce 508/3, Praha, 101 00, Česká republika

Ing. Petr Míkovec

předseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2017 - Poslední vztah: 21. 9. 2018

vznik členství: 1. 9. 2013

zánik členství: 1. 9. 2018

vznik funkce: 1. 2. 2017

zánik funkce: 1. 9. 2018

Na Královce 508/3, Praha, 101 00, Česká republika

Ing. Ivo Němejc

Člen představenstva

První vztah: 30. 3. 2017 - Poslední vztah: 18. 7. 2017

vznik členství: 1. 2. 2017

zánik funkce: 1. 2. 2017

Chrustenice 212, 267 12, Česká republika

Ing. Ivo Němejc

Člen představenstva

První vztah: 30. 3. 2017 - Poslední vztah: 18. 7. 2017

vznik členství: 1. 2. 2017

zánik funkce: 1. 2. 2017

Chrustenice 212, 267 12, Česká republika

Ing. Martin Pacovský MBA

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2015 - Poslední vztah: 30. 3. 2017

vznik členství: 1. 9. 2015

zánik členství: 31. 1. 2017

vznik funkce: 1. 9. 2015

zánik funkce: 31. 1. 2017

Polská 1396/46, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Martin Pacovský MBA

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2015 - Poslední vztah: 30. 3. 2017

vznik členství: 1. 9. 2015

zánik členství: 31. 1. 2017

vznik funkce: 1. 9. 2015

zánik funkce: 31. 1. 2017

Polská 1396/46, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Ivo Němejc

Místopředseda představenstva

První vztah: 20. 4. 2015 - Poslední vztah: 30. 9. 2015

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 31. 8. 2015

vznik funkce: 27. 2. 2015

zánik funkce: 31. 8. 2015

Chrustenice 212, 267 12, Česká republika

Ing. Petr Míkovec

Předseda představenstva

První vztah: 20. 4. 2015 - Poslední vztah: 18. 7. 2017

vznik členství: 1. 9. 2013

vznik funkce: 27. 2. 2015

zánik funkce: 1. 2. 2017

Na Královce 508/3, Praha, 101 00, Česká republika

Ing. Petr Míkovec

Předseda představenstva

První vztah: 20. 4. 2015 - Poslední vztah: 18. 7. 2017

vznik členství: 1. 9. 2013

vznik funkce: 27. 2. 2015

zánik funkce: 1. 2. 2017

Na Královce 508/3, Praha, 101 00, Česká republika

Ing. Jan Brožík

Člen představenstva

První vztah: 20. 4. 2015 - Poslední vztah: 30. 3. 2017

vznik členství: 1. 2. 2015

zánik členství: 31. 1. 2017

zánik funkce: 31. 1. 2017

Vrbická 914, Praha, 197 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jan Brožík

Člen představenstva

První vztah: 20. 4. 2015 - Poslední vztah: 30. 3. 2017

vznik členství: 1. 2. 2015

zánik členství: 31. 1. 2017

zánik funkce: 31. 1. 2017

Vrbická 914, Praha, 197 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Ivo Němejc

Člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 1. 7. 2014

Chrustenice 212, 267 12, Česká republika

Ing. Ivo Němejc

Člen představenstva

První vztah: 28. 8. 2014 - Poslední vztah: 30. 12. 2014

vznik členství: 1. 7. 2014

Pod Nouzovem 1033/36, Praha 9, 197 00, Česká republika

Ing. Petr Míkovec

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 4. 2014 - Poslední vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 30. 8. 2013

vznik funkce: 1. 2. 2014

zánik funkce: 27. 2. 2015

Na Královce 508/3, Praha 10, 101 00, Česká republika

Radim Jasek

předseda představenstva

První vztah: 18. 4. 2014 - Poslední vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 1. 2. 2014

zánik členství: 31. 1. 2015

vznik funkce: 1. 2. 2014

zánik funkce: 31. 1. 2015

Nymburská 1706, Černošice, 252 28, Česká republika

Mojmír Čalkovský

člen představenstva

První vztah: 18. 4. 2014 - Poslední vztah: 28. 8. 2014

vznik členství: 1. 2. 2014

zánik členství: 30. 6. 2014

Pod Nouzovem 1033/36, Praha 9, 197 00, Česká republika

Dalibor Roik

člen

První vztah: 1. 9. 2013 - Poslední vztah: 18. 4. 2014

vznik členství: 30. 8. 2013

zánik členství: 31. 1. 2014

Martinelliho 396/16, Praha 9, 190 16, Česká republika

Jaroslav Janda

člen

První vztah: 1. 9. 2013 - Poslední vztah: 18. 4. 2014

vznik členství: 30. 8. 2013

zánik členství: 31. 1. 2014

Na květnici 1096/13, Praha 4, 140 00, Česká republika

Petr Míkovec

člen

První vztah: 1. 9. 2013 - Poslední vztah: 18. 4. 2014

vznik členství: 30. 8. 2013

Na Královce 508/3, Praha 10, 101 00, Česká republika

Společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva.

od 30. 6. 2014

Jménem Společnosti jednají a podepisují ve všech věcech společně alespoň dva členové představenstva. Při podepisování jménem Společnosti členové představenstva k obchodní firmě Společnosti připojí své podpisy. Jménem Společnosti může jednat i jeden člen p ředstavenstva, pokud byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Pokud to vyžaduje zákon, jedná jménem Společnosti předseda představenstva samostatně, popřípadě jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen.

do 30. 6. 2014 od 1. 9. 2013

Další vztahy firmy Inven Capital, SICAV, a.s.

ČEZ, a. s.

První vztah: 10. 9. 2013 - Poslední vztah: 2. 5. 2016

Duhová 1444/2, Praha, 140 00

Dalších 19 vztahů k tomuto subjektu

ČEZ, a. s.

První vztah: 1. 9. 2013 - Poslední vztah: 10. 9. 2013

Duhová 1444/2, Praha, 140 00

Dalších 19 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

ČEZ, a. s., IČ: 45274649

Duhová, Česká republika, Praha 4, 140 53

do 2. 5. 2016 od 10. 9. 2013

ČEZ, a. s., IČ: 45274649

Duhová, Česká republika, Praha 4, 140 53

do 10. 9. 2013 od 1. 9. 2013

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 8. 2013

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 8. 2013

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).