Hlavní navigace

Elektrárna Dukovany II, a. s.

Firma Elektrárna Dukovany II, a. s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 21250, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 969 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

04669207

Sídlo:

Duhová 1444/2, Praha, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

23. 12. 2015

DIČ:

CZ04669207

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
749 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 21250, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Elektrárna Dukovany II, a. s. od 23. 12. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 23. 12. 2015

adresa

Duhová 1444/2
Praha 14000 od 23. 12. 2015

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 20. 10. 2016

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 23. 12. 2015

Předmět činnosti

Správa vlastního majetku od 24. 7. 2020

Ostatní skutečnosti

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady schválil dne 6. prosince 2016 zvýšení základního kapitálu společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s., se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 046 69 207, spisová značka B 21250 vedená u Městského so udu v Praze (dále v rozhodnutí též jen společnost) v souladu s ustanovením § 474 a následujících ZOK takto: 1) Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 277.000.000,-- Kč (dvě stě sedmdesát sedm milionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 277 (dvě stě sedmdesát sedm) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, (dále v rozhodnutí společně též j en Akcie). 3) Přednostní právo akcionářů: Ustanovení § 484 ZOK o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií se nepoužije, neboť všechny Akcie mají být upsány jediným Akcionářem. 4) Upsání všech Akcií bude nabídnuto stávajícímu jedinému akcionáři, tj. společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, IČO 452 74 649, spisová značka B 1581 vedená u Městského soudu v Praze (dále v rozhodnutí též jen Akcionář). 5) Akcie je možno upsat ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 ZOK Akcionáři. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 1 (jednoho) týdne ode dne zápisu tohoto u snesení valné hromady do obchodního rejstříku. 6) Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) bude upsána emisním kursem 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých). 7) Zdůvodnění emisního kursu: Zvýšení základního kapitálu má být provedeno úpisem akcií výhradně stávajícím akcionářem společnosti, pročež je emisní kurs stanoven v jeho nejnižší možné zákonné výši dle ustanovení § 247, odst. 1 ZOK, tj. shodně se jmenovit ou hodnotou akcií. 8) Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Celý emisní kurs upsaných Akcií je upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, a to složením na účet společnosti číslo 107-6912070287/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s. od 21. 12. 2016

Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČO 452 74 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 (dále jen ČEZ), jako jediný akcionář společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s., v půso bnosti valné hromady společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s., a v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK), rozhoduje takto: 1.schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s., z původní výše 50.000.000 Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) o částku 642.000.000 Kč (slovy: šest set čtyřicet dva miliony korun českých) na celkovou novou výši 692. 000.000 Kč (slovy: šest set devadesát dva miliony korun českých) za těchto podmínek: a)základní kapitál společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s., bude zvýšen upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem představovaným částí obchodního závodu společnosti ČEZ organizační jednotka NJZ EDU (dále jen Nepeněžitý vklad), který je samostatnou organ izační složkou a byl detailně popsán a oceněn v souladu s ustanovením § 478 odst. 1 ZOK ve spojení s ustanovením § 251 ZOK znaleckým posudkem znalce vybraného představenstvem společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s., ze seznamu znalců vedeného podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně znaleckým ústavem, společností ZNALEX, s. r. o., se sídlem Praha, Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, IČO 260 99 306; znalec ve svém znaleckém posudku č. 735/20 /2016 ze dne 7. dubna 2016 (dále jen Znalecký posudek) stanovuje, že ocenění Nepeněžitého vkladu k 31. prosinci 2015 činilo 642.157.000 Kč (slovy: šest set čtyřicet dva milióny jedno sto padesát sedm tisíc korun českých); na základě Znaleckého posudku se cena Nepeněžitého vkladu stanovuje částkou 642.157.000 Kč (slovy: šest set čtyřicet dva milióny jedno sto padesát sedm tisíc korun českých); b)zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním 642 ks (slovy: šesti set čtyřiceti dvou kusů) kmenových akcií znějících na jméno, vydaných jako (listinné) cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a em isním kursu 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu; upisované akcie budou mít neomezenou převoditelnost (dále jen Akcie) ; c)veškeré nově upisované Akcie budou upsány určeným zájemcem společností ČEZ, jakožto jediným akcionářem společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s., a vkladová povinnost upisovatele bude splněna Nepeněžitým vkladem; úhrnný emisní kurs všech nově upisovaný ch Akcií činí 642.000.000 Kč (slovy: šest set čtyřicet dva milióny korun českých) a odpovídá minimálně ceně Nepeněžitého vkladu stanovené na základě Znaleckého posudku; rozdíl mezi cenou Nepeněžitého vkladu a úhrnnou jmenovitou hodnotou nově upisovaných A kcií, které budou upsány společností ČEZ, a. s., se považuje za emisní ážio, které bude zaúčtováno do kapitálových fondů společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s.; d)ukáže-li se cena Nepeněžitého vkladu k datu splacení vyšší, než úhrnný emisní kurs upisovaných Akcií, bude rozdíl mezi těmito hodnotami považován za emisní ážio a upisovatel akcií společnost ČEZ nebude oprávněn požadovat vyplacení tohoto rozdílu; e)upisování nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; f)Akcie budou upsány v sídle společnosti ČEZ, na adrese Duhová 2/1444, Praha 4, smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi upisovatelem a společností Elektrárna Dukovany II, a. s., a to písemnou formou s úředně ověřenými podpisy; Akcie lze upsat nejpozději do 31. ledna 2017 (třicátého prvního ledna roku dva tisíce sedmnáct); návrh smlouvy o upsání akcií bude předán upisovateli doručením na adresu jeho sídla nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; g)Nepeněžitý vklad bude vnesen účinností smlouvy o vkladu části obchodního závodu NJZ EDU s úředně ověřenými podpisy uzavřenou v sídle společnosti ČEZ, na adrese Duhová 2/1444, Praha 4; upisovatel je povinen vnést Nepeněžitý vklad nejpozději do 1. února 2 017 (prvního února roku dva tisíce sedmnáct); za Nepeněžitý vklad budou vydány Akcie; uděluje, v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) ZOK, souhlas ke vkladu části obchodního závodu ČEZ, představovanou organizační jednotkou NJZ EDU, do společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s., a to formou zvýšení jejího základního kapitálu. do 5. 10. 2016 od 19. 5. 2016

Kapitál

Základní kapitál

vklad 969 000 000 Kč

od 21. 12. 2016

Základní kapitál

vklad 692 000 000 Kč

do 21. 12. 2016 od 5. 10. 2016

Základní kapitál

vklad 50 000 000 Kč

do 5. 10. 2016 od 23. 12. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 969 od 21. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 692 do 21. 12. 2016 od 5. 10. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 50 do 5. 10. 2016 od 23. 12. 2015

Statutární orgán

5 fyzických osob

Mgr. Jan Fajt

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2020

vznik členství: 1. 8. 2020

Zámečnická 173/8, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Mrázek

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 10. 2020

vznik členství: 1. 9. 2020

vznik funkce: 3. 9. 2020

Vojtova 751/40, Praha, 143 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Beneš

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2020

vznik členství: 1. 11. 2016

Doubravice 99, 370 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Füzér

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2020

vznik členství: 1. 8. 2020

Návětrná 1475, Jesenice, 252 42, Česká republika

Ing. Petr Závodský

předseda představenstva

První vztah: 25. 4. 2019

vznik členství: 16. 3. 2019

vznik funkce: 20. 3. 2019

Hlinecká 721, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Martin Uhlíř MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2020 - Poslední vztah: 1. 10. 2020

vznik členství: 24. 12. 2019

zánik členství: 31. 8. 2020

vznik funkce: 24. 12. 2019

zánik funkce: 31. 8. 2020

Masarykovo nám. 102, Náměšť nad Oslavou, 675 71, Česká republika

Ing. Jan Fajt

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2020 - Poslední vztah: 1. 10. 2020

vznik členství: 1. 8. 2020

Zámečnická 173/8, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Martin Uhlíř MBA

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2020 - Poslední vztah: 7. 9. 2020

vznik členství: 24. 12. 2019

Masarykovo nám. 102, Náměšť nad Oslavou, 675 71, Česká republika

Ing. Martin Uhlíř MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 8. 2019 - Poslední vztah: 28. 1. 2020

vznik členství: 23. 12. 2015

zánik členství: 23. 12. 2019

vznik funkce: 20. 3. 2019

zánik funkce: 23. 12. 2019

Masarykovo nám. 102, Náměšť nad Oslavou, 675 71, Česká republika

Ing. Martin Uhlíř MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 4. 2019 - Poslední vztah: 16. 8. 2019

vznik členství: 23. 12. 2015

vznik funkce: 20. 3. 2019

Příbram na Moravě 174, 664 84, Česká republika

Ing. Ivan Spálenka

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 12. 2016 - Poslední vztah: 25. 4. 2019

vznik členství: 1. 11. 2016

zánik členství: 15. 3. 2019

vznik funkce: 7. 11. 2016

zánik funkce: 15. 3. 2019

tř. Čsl. legií 2209/70, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Ing. Jiří Beneš

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2016 - Poslední vztah: 7. 9. 2020

vznik členství: 1. 11. 2016

Je pověřen právním jednáním vůči všem zaměstnancům společnosti ve smyslu § 164 odst. 3 občanského zákoníku. do 7. 9. 2020 od 2. 12. 2016

Doubravice 99, 370 06, Česká republika

Ing. Martin Uhlíř MBA

předseda představenstva

První vztah: 2. 12. 2016 - Poslední vztah: 25. 4. 2019

vznik členství: 23. 12. 2015

vznik funkce: 7. 11. 2016

zánik funkce: 20. 3. 2019

Příbram na Moravě 174, 664 84, Česká republika

Ing. Jiří Svoboda

předseda představenstva

První vztah: 23. 12. 2015 - Poslední vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 23. 12. 2015

zánik členství: 31. 10. 2016

vznik funkce: 23. 12. 2015

zánik funkce: 31. 10. 2016

Uhelná 719/5, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Jiří Svoboda

předseda představenstva

První vztah: 23. 12. 2015 - Poslední vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 23. 12. 2015

zánik členství: 31. 10. 2016

vznik funkce: 23. 12. 2015

zánik funkce: 31. 10. 2016

Uhelná 719/5, Říčany, 251 01, Česká republika

Mgr. Dita Svatošová

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 12. 2015 - Poslední vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 23. 12. 2015

zánik členství: 31. 10. 2016

vznik funkce: 23. 12. 2015

zánik funkce: 31. 10. 2016

Tyršova 551/3, Neratovice, 277 11, Česká republika

Ing. Martin Uhlíř MBA

člen představenstva

První vztah: 23. 12. 2015 - Poslední vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 23. 12. 2015

zánik funkce: 7. 11. 2016

Příbram na Moravě 174, 664 84, Česká republika

Ing. Martin Uhlíř MBA

člen představenstva

První vztah: 23. 12. 2015 - Poslední vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 23. 12. 2015

zánik funkce: 7. 11. 2016

Příbram na Moravě 174, 664 84, Česká republika

Mgr. Dita Svatošová

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 12. 2015 - Poslední vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 23. 12. 2015

zánik členství: 31. 10. 2016

vznik funkce: 23. 12. 2015

zánik funkce: 31. 10. 2016

Tyršova 551/3, Neratovice, 277 11, Česká republika

Společnost zastupují vždy společně alespoň 2 členové představenstva. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis spolu s označením své funkce. Za společnost jednají a podepisují též zaměstnanci společnosti v rozsahu v yplývajícím z organizačních a podpisových řádů společnosti. Za společnost jednají a podepisují také jiné osoby na základě písemné plné moci udělené představenstvem a další její zástupci v souladu s právními předpisy.

od 7. 9. 2020

Společnost zastupují vždy společně alespoň 2 členové představenstva.

do 7. 9. 2020 od 23. 12. 2015

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Mgr. Michaela Soudná MBA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2020

vznik členství: 1. 10. 2019

vznik funkce: 22. 11. 2019

V Zeleném údolí 1378/10, Praha, 148 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Michaela Chaloupková MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2020

vznik členství: 1. 8. 2020

Bzenecká 1070/18, Plzeň, 323 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

PhDr. Tomáš Ehler MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2020

vznik členství: 1. 8. 2020

Muškova 1404/1, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Míl

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2019

vznik členství: 1. 3. 2019

vznik funkce: 9. 4. 2019

V Údolí 273, Mukařov, 251 62, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Bohdan Zronek

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2019

vznik členství: 1. 3. 2019

Okružní 691, Včelná, 373 82, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Michaela Soudná

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2020 - Poslední vztah: 7. 9. 2020

vznik členství: 1. 10. 2019

vznik funkce: 22. 11. 2019

V Zeleném údolí 1378/10, Praha, 148 00, Česká republika

Mgr. Michaela Soudná MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2019 - Poslední vztah: 28. 1. 2020

vznik členství: 1. 10. 2019

V Zeleném údolí 1378/10, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Petr Závodský

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2016 - Poslední vztah: 25. 4. 2019

vznik členství: 23. 12. 2015

zánik členství: 28. 2. 2019

vznik funkce: 21. 11. 2016

zánik funkce: 28. 2. 2019

Hlinecká 721, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Ing. Vladimír Říha

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2016 - Poslední vztah: 15. 11. 2019

vznik členství: 1. 11. 2016

zánik členství: 30. 9. 2019

vznik funkce: 21. 11. 2016

zánik funkce: 30. 9. 2019

Na Fialce II 1693/14, Praha, 163 00, Česká republika

Ing. Ján Štuller

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2016 - Poslední vztah: 25. 4. 2019

vznik členství: 1. 11. 2016

zánik členství: 28. 2. 2019

Melodická 1418/15, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Petr Závodský

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2015 - Poslední vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 23. 12. 2015

vznik funkce: 23. 12. 2015

zánik funkce: 21. 11. 2016

Hlinecká 721, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Ing. Petr Závodský

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2015 - Poslední vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 23. 12. 2015

vznik funkce: 23. 12. 2015

zánik funkce: 21. 11. 2016

Hlinecká 721, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

Mgr. Tomáš Petráň

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2015 - Poslední vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 23. 12. 2015

zánik členství: 31. 10. 2016

vznik funkce: 23. 12. 2015

zánik funkce: 31. 10. 2016

Pařížská 119/14, Praha, 110 00, Česká republika

Mgr. Tomáš Petráň

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2015 - Poslední vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 23. 12. 2015

zánik členství: 31. 10. 2016

vznik funkce: 23. 12. 2015

zánik funkce: 31. 10. 2016

Pařížská 119/14, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Ivan Spálenka

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2015 - Poslední vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 23. 12. 2015

zánik členství: 31. 10. 2016

tř. Čsl. legií 2209/70, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Ing. Ivan Spálenka

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2015 - Poslední vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 23. 12. 2015

zánik členství: 31. 10. 2016

tř. Čsl. legií 2209/70, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Další vztahy firmy Elektrárna Dukovany II, a. s.

ČEZ, a. s.

První vztah: 23. 12. 2015

Duhová 1444/2, Praha, 140 00

Dalších 19 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

ČEZ, a. s., IČ: 45274649

Duhová 1444/2, Česká republika, Praha, 140 00

od 23. 12. 2015

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 8. 2. 2016

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 8. 2. 2016

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).