Hlavní navigace

ČEZ ESCO, a.s.

Firma ČEZ ESCO, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 20240, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 803 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

03592880

Sídlo:

Duhová 1444/2, Praha, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

25. 11. 2014

DIČ:

CZ03592880

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
2611 Výroba elektronických součástek
2630 Výroba komunikačních zařízení
279 Výroba ostatních elektrických zařízení
3312 Opravy strojů
3314 Opravy elektrických zařízení
3514 Obchod s elektřinou
35140 Obchod s elektřinou
3523 Obchod s plynem prostřednictvím sítí
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
43220 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
74901 Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
74902 Poradenství v oblasti požární ochrany

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 20240, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ČEZ ESCO, a.s. od 3. 3. 2015

Obchodní firma

ČEZ ESCO, a.s. od 17. 7. 2015

Obchodní firma

ČEZ ESCO, a.s. do 17. 7. 2015 od 25. 11. 2014

Právní forma

Akciová společnost od 25. 11. 2014

adresa

Duhová 1444/2
Praha 14000 od 25. 11. 2014

Předmět podnikání

Obchod s elektřinou od 22. 12. 2016

Obchod s plynem od 22. 12. 2016

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od 22. 12. 2016

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 23. 12. 2015

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 23. 12. 2015

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 23. 12. 2015

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny od 23. 12. 2015

Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny od 23. 12. 2015

Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany od 23. 12. 2015

Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel od 23. 12. 2015

Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení od 23. 12. 2015

Projektová činnost ve výstavbě od 23. 12. 2015

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 25. 11. 2014

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 25. 11. 2014

Ostatní skutečnosti

Dle projektu rozdělení odštěpením sloučením mezi zúčastněnými společnostmi - společností ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 14053, IČO 272 32 433, na straně jedné jako rozdělovanou společností, a společností ČEZ ESCO, a.s., se sídlem D uhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 035 92 880, na straně druhé jako nástupnickou společností, vyhotoveného dne 26. dubna 2018, rozdělovaná společnost nezanikla, ale došlo k přechodu vyčleněné části jmění společnosti ČEZ Prodej, a.s. uvedené v proje ktu na společnost ČEZ ESCO, a.s. od 1. 9. 2018

Dne 4. prosince 2017 společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, IČO 452 74 649, spisová značka B 1581 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen ČEZ, a. s.), jako jediný akcionář společnosti ČEZ ESCO, a.s., v působnosti valné hrom ady společnosti ČEZ ESCO, a.s., v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK), rozhodla takto: 1. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti ČEZ ESCO, a.s., z původní výše 2.341.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy tři sta čtyřicet jeden milion korun českých) o částku 462.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát dva miliony korun českých) na celk ovou novou výši 2.803.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy osm set tři miliony korun českých) za těchto podmínek: a) základní kapitál společnosti ČEZ ESCO, a.s. bude zvýšen upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem představovaným 100 % (jedno sto procentním) podílem společnosti ČEZ, a. s. ve společnosti ČEZ Slovensko, s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Mlynské nivy 48, IČO 36 797 332, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, číslo vložky 46685/B (dále jen Nepeněžitý vklad), který byl oceněn v souladu s ustanovením § 251 ZOK znaleckým posudkem znalce vybraného předs tavenstvem společnosti ČEZ ESCO, a.s. ze seznamu znalců vedeného podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně znaleckým posudkem č. 110 1/2017 vyhotoveným dne 14. listopadu 2017 znaleckým ústavem, sp olečností RSM TACOMA a.s., IČO: 639 98 581, se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ 18600; znalec ve svém znaleckém posudku č. 110 1/2017 (dále jen Znalecký posudek) stanovuje, že cena Nepeněžitého vkladu činí 18.078.813,- EUR (slovy: osmnáct milionů sedmd esát osm tisíc osm set třináct euro), což dle kurzu EUR/CZK (euro/koruna česká) vyhlášeného Českou národní bankou ke dni vyhotovení znaleckého posudku činí 462.184.857,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát dva miliony, jedno sto osmdesát čtyři tisíce osm set pad esát sedm korun českých); b) zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním 462 ks (slovy: čtyři sta šedesáti dvou kusů) kmenových akcií znějících na jméno, vydaných jako zaknihované cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisním kurzu 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost a budou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společn osti po stanovisku dozorčí rady společnosti (dále jen Akcie); c) veškeré nově upisované Akcie budou upsány určeným zájemcem společností ČEZ, a. s., jakožto jediným akcionářem společnosti ČEZ ESCO, a.s., a vkladová povinnost upisovatele bude splněna nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne upsání Akcií vnesením Nepeně žitého vkladu; úhrnný emisní kurs všech nově upisovaných Akcií činí 462.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát dva miliony korun českých) a odpovídá minimálně ceně Nepeněžitého vkladu stanoveného ve Znaleckém posudku; rozdíl mezi hodnotou Nepeněžitého vkl adu stanoveného Znaleckým posudkem a úhrnnou jmenovitou hodnotou nově upisovaných Akcií, které budou upsány společností ČEZ, a. s., se považuje za emisní ážio, které bude zaúčtováno do kapitálových fondů společnosti ČEZ ESCO, a.s.; d) ukáže-li se cena Nepeněžitého vkladu k datu splacení vyšší, než emisní kurs upisovaných Akcií, které na tento Nepeněžitý vklad připadají, bude rozdíl mezi těmito hodnotami považován za emisní ážio a upisovatel akcií společnost ČEZ, a. s. nebude opráv něn požadovat vyplacení tohoto rozdílu; e) upisování nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; f) Akcie budou upsány v sídle společnosti ČEZ, a. s., na adrese Duhová 2/1444, Praha 4, smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi upisovatelem a společností ČEZ ESCO, a.s., a to písemnou formou s úředně ověřenými podpisy; akcie lze upsat nejpozději do 31. pr osince 2017 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce sedmnáct); návrh smlouvy o upsání akcií bude předán upisovateli doručením na adresu jeho sídla nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů po přijetí tohoto rozhodnutí; od 18. 12. 2017

Dne 22. června 2016 společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, IČO 452 74 649, spisová značka B 1581 vedená u Městského soudu v Praze, jako jediný akcionář společnosti ČEZ ESCO, a.s., v působnosti valné hromady společnosti ČEZ ESC O, a.s. a v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 1.schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti ČEZ ESCO, a.s. z původní výše 1.870.000.000,-- Kč (jedna miliarda osm set sedmdesát milionů korun českých) o částku 471.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát jeden milion korun českých) na celkovou no vou výši 2.341.000.000,-- Kč (slovy: dvě miliardy tři sta čtyřicet jeden milion korun českých) za těchto podmínek: a) základní kapitál společnosti ČEZ ESCO, a.s. bude zvýšen upsáním nových akcií nepeněžitými vklady, a to: i)nepeněžitým vkladem představovaným 100 % (jedno sto procentním) podílem společnosti ČEZ, a. s. ve společnosti Energocentrum Vítkovice, a. s., se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 039 36 040, spisová značka B 20536 vedená u Městského soud u v Praze, (dále též jen Energocentrum Vítkovice, a. s.), tj. 57 (padesáti sedmi) kusy kmenových akcií společnosti Energocentrum Vítkovice, a. s. o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) každá, vydaných jako zaknihovaný cenný papí r na jméno, (dále též jen Nepeněžitý vklad 1 nebo jen Akcie Energocentrum Vítkovice, a. s.), a ii)nepeněžitým vkladem představovaným pohledávkou společnosti ČEZ, a. s. za společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČO 247 29 035, spisová značka B 2145 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, (dále též jen ČEZ Distribuce, a. s.), z titulu Smlouvy o úvěrovém rámci - číslo (2015/6) ze dne 22. prosince 2015 uzavřenou mezi společností ČEZ, a. s., na straně jedné jako úvěrujícím, a společností ČEZ Distribuce, a. s., na straně druhé jako úvěrovaným , ohledně poskytnutí úvěru do výše 411.000.000,-- Kč (čtyři sta jedenáct milionů korun českých), tj. pohledávkou ve výši jistiny 411.000.000,-- Kč (čtyři sta jedenáct milionů korun českých) a jejího příslušenství, (dále též jen Nepeněžitý vklad 2 nebo jen Pohledávka ČEZ, a. s.), (Nepeněžitý vklad 1 a Nepeněžitý vklad 2 budou dále společně označeny též jen Nepeněžité vklady), přičemž Nepeněžité vklady byly oceněny v souladu s ustanovením § 251 ZOK znaleckými posudky znalce vybraného představenstvem společnosti ČEZ ESCO, a.s. ze s eznamu znalců vedeného podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně takto: -v případě Akcií Energocentrum Vítkovice, a. s. znaleckým posudkem č. 755/40/2016 vyhotoveným dne 15. června 2016 znalcem/znaleckým ústavem - společností ZNALEX, s. r. o., se sídlem Praha, Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, IČO 260 99 306, který oceňuje N epeněžitý vklad 1 částkou 56.145.000,-- Kč (slovy: padesát šest milionů jedno sto čtyřicet pět tisíc korun českých); -v případě Pohledávky ČEZ, a. s. znaleckým posudkem č. 754/39/2016 vyhotoveným dne 15. června 2016 znalcem/znaleckým ústavem - společností ZNALEX, s. r. o., se sídlem Praha, Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, IČO 260 99 306, který oceňuje Nepeněžitý vklad 2 částkou 415.176.000,-- Kč (slovy: čtyři sta patnáct milionů jedno sto sedmdesát šest tisíc korun českých); a cena Nepeněžitých vkladů činí tedy celkem 471.321.000,- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát jeden milion tři sta dvacet jeden tisíc korun českých); b)zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním celkem 471 ks (slovy: čtyři sta sedmdesát jeden kus) kmenových akcií znějících na jméno, vydaných jako (listinné) cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun čes kých) a emisním kursu 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost a budou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti, (dále též jen Akcie), a to konkrétně takto: -za Nepeněžitý vklad 1 bude vydáno 56 ks (slovy: padesát šest kusů) kmenových akcií znějících na jméno, vydaných jako (listinné) cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisním kursu 1.000.000,-- Kč (s lovy: jeden milion korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost a budou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti, -za Nepeněžitý vklad 2 bude vydáno 415 ks (slovy: čtyři sta patnáct kusů) kmenových akcií znějících na jméno, vydaných jako (listinné) cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisním kursu 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost a budou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti; c)veškeré nově upisované Akcie budou upsány určeným zájemcem - společností ČEZ, a. s., jakožto jediným akcionářem společnosti ČEZ ESCO, a.s., a vkladová povinnost upisovatele bude splněna nejpozději do 90 (devadesáti) dnů ode dne upsání Akcií vnesením Nep eněžitých vkladů v sídle společnosti ČEZ ESCO, a.s. na adrese Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4: -vnesením Nepeněžitého vkladu 1, který bude vnesen zápisem změny vlastníka Akcií Energocentrum Vítkovice, a. s. v Centrálním depozitáři cenných papírů na základě smlouvy o vkladu Akcií Energocentrum Vítkovice, a. s., -vnesením Nepeněžitého vkladu 2, který bude vnesen uzavřením smlouvy o vkladu Pohledávky ČEZ, a. s., Úhrnný emisní kurs všech nově upisovaných Akcií činí 471.000.000,-- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát jeden milion korun českých) a odpovídá minimálně ceně Nepeněžitých vkladů stanovené ve znaleckých posudcích shora citovaných; rozdíl mezi součtem ceny Nepe něžitých vkladů stanovené výše citovanými znaleckými posudky a úhrnnou jmenovitou hodnotou nově upisovaných Akcií, které budou upsány společností ČEZ, a. s., se považuje za emisní ážio, které bude zaúčtováno do kapitálových fondů společnosti ČEZ ESCO, a.s .; d)ukáže-li se cena Nepeněžitých vkladů k datu splacení vyšší, než emisní kurs upisovaných Akcií, které na tyto Nepeněžité vklady připadají, bude rozdíl mezi těmito hodnotami považován za emisní ážio a upisovatel akcií společnost ČEZ, a. s. nebude oprávn ěn požadovat vyplacení tohoto rozdílu; e)upisování nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; f)Akcie budou upsány v sídle společnosti ČEZ, a. s., na adrese Duhová 2/1444, Praha 4, smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností ČEZ, a. s., jako upisovatelem, a společností ČEZ ESCO, a.s., a to písemnou formou s úředně ověřenými podpisy; Akcie l ze upsat nejpozději do 31. července 2016 (třicátého prvního července roku dva tisíce šestnáct); návrh smlouvy o upsání akcií bude předán společnosti ČEZ, a.s., jako upisovateli, doručením na adresu jeho sídla nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dn ů po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; od 3. 8. 2016

Dne 2. července 2015 společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČO 452 74 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, jako jediný akcionář společnosti ČEZ ESCO, a.s., v působnosti va lné hromady společnosti ČEZ ESCO, a.s., a v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: Schvaluje se zvýšení základního kapitálu společnosti ČEZ ESCO, a.s., z původní výše 400.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta miliónů korun českých) o částku 1.470.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta sedmdesát milionů korun českých) na celkovou novou v ýši 1.870.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda osm set sedmdesát milionů korun českých) za těchto podmínek: a) základní kapitál společnosti ČEZ ESCO, a.s. bude zvýšen upsáním nových akcií: i. nepeněžitým vkladem představovaným 100 % (jednosto procentním) podílem společnosti ČEZ, a. s. ve společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o., IČ 278 04 721, (dále jen Nepeněžitý vklad 1) a 40101/80042 (zlomek, v jehož čitateli je čtyřicet tisíc jedno st o jedna a ve jmenovateli osmdesát tisíc čtyřicet dva) podílem společnosti ČEZ, a. s. ve společnosti ČEZ Energo, s.r.o., IČ 290 60 109, (dále jen Nepeněžitý vklad 2), (Nepeněžitý vklad 1 a Nepeněžitý vklad 2 dále společně označeny též jen jako Nepeněžité vklady), které byly oceněny v souladu s ustanovením § 251 ZOK znaleckým posudkem znalce vybraného představenstvem společnosti ČEZ ESCO, a.s. ze seznamu znalců vedeného podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně: v případě společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. znaleckým posudkem č. 21-1/2015 vyhotoveným dne 4. května 2015 znaleckým ústavem, společností RSM TACOMA a.s., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 639 98 581, který oceňuje Nepeněžitý vklad 1 částkou 766.412.000,- Kč (slovy: sedmsetšedesátšestmilionůčtyřistadvanácttisíc korun českých); a v případě společnosti ČEZ Energo, s.r.o. znaleckým posudkem č. 1.05/2015 vyhotoveným dne 4. května 2015 znalcem, Ing. Pavlem Hejskem, se sídlem Anny Letenské 1120/17, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO 442 91 205, který oceňuje Nepeněžitý vklad 2 čás tkou 622.804.000,- Kč (slovy: šestsetdvacetdvamilionyosmsetčtyřitisíce korun českých); cena Nepeněžitých vkladů činí celkem 1.389.216.000,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta osmdesát devět milionů dvě stě šestnáct tisíc korun českých); ii. peněžitým vkladem ve výši 81.000.000,- Kč (slovy: osmdesát jeden milion korun českých), (dále jen Peněžitý vklad); b) zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním celkem 1.470 ks (slovy: tisíc čtyři sta sedmdesát kusů) kmenových akcií znějících na jméno, vydaných jako (listinné) cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisním kurzu 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost a budou převoditelné pouze se souhlasem představenst va společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti (dále jen Akcie), a to konkrétně takto: za Nepeněžité vklady bude vydáno 1.389 ks (jedentisíctřistaosmdesátdevět kusů) kmenových akcií znějících na jméno, vydaných jako (listinné) cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisním kurzu 1.000.0 00,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost a budou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti po stanovisku doz orčí rady společnosti, za Peněžitý vklad bude vydáno 81 ks (osmdesátjeden kus) kmenových akcií znějících na jméno, vydaných jako (listinné) cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisním kurzu 1.000.000,- Kč (slovy: jeden m ilion korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost a budou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti, c) veškeré nově upisované Akcie budou upsány určeným zájemcem společností ČEZ, a. s., jakožto jediným akcionářem společnosti ČEZ ESCO, a.s., a vkladová povinnost upisovatele bude splněna nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne upsání akcií: vnesením Nepeněžitých vkladů, které budou vneseny v sídle společnosti ČEZ ESCO, a.s., na adrese Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, splacením peněžitého vkladu složením na účet společnosti ČEZ ESCO, a.s. číslo 107-4645430217/0100; úhrnný emisní kurs všech nově upisovaných Akcií činí 1.470.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta sedmdesát milionů korun českých) a odpovídá minimálně ceně Nepeněžitých vkladů stanovených ve Znaleckých posudcích zvýšených o 81.000.000,- Kč (slovy : osmdesát jeden milion korun českých); rozdíl mezi součtem peněžitého vkladu a ceny Nepeněžitých vkladů stanovené Znaleckými posudky a úhrnnou jmenovitou hodnotou nově upisovaných Akcií, které budou upsány společností ČEZ, a. s., se považuje za emisní áž io, které bude zaúčtováno do kapitálových fondů společnosti ČEZ ESCO, a.s.; d) ukáže-li se cena Nepeněžitých vkladů k datu splacení vyšší, než emisní kurs upisovaných Akcií, které na tento Nepeněžitý vklad připadají, bude rozdíl mezi těmito hodnotami považován za emisní ážio a upisovatel akcií společnost ČEZ, a. s. nebude opráv něn požadovat vyplacení tohoto rozdílu; e) upisování nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; f) Akcie budou upsány v sídle společnosti ČEZ, a. s., na adrese Duhová 2/1444, Praha 4, smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi upisovatelem a společností ČEZ ESCO, a.s., a to písemnou formou s úředně ověřenými podpisy; akcie lze upsat nejpozději do 31. 12 . 2015 (třicátéhoprvního prosince roku dvatisícepatnáct); návrh smlouvy o upsání akcií bude předán upisovateli doručením na adresu jeho sídla nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. od 16. 7. 2015

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 803 000 000 Kč

od 18. 12. 2017

Základní kapitál

vklad 2 341 000 000 Kč

do 18. 12. 2017 od 3. 8. 2016

Základní kapitál

vklad 1 870 000 000 Kč

do 3. 8. 2016 od 16. 7. 2015

Základní kapitál

vklad 400 000 000 Kč

do 16. 7. 2015 od 25. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 803 od 18. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 341 do 18. 12. 2017 od 16. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 341 do 16. 9. 2016 od 3. 8. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 870 do 3. 8. 2016 od 16. 7. 2015
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 400 do 16. 7. 2015 od 25. 11. 2014

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Lukáš Roubíček Dr.

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 5. 2020

vznik členství: 1. 4. 2020

vznik funkce: 7. 4. 2020

Vřesová 637, Vřesina, 742 85, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Pavel Kubička MBA

Člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2019

vznik členství: 1. 8. 2019

Ing. Eva Hýsková Hánová

člen

První vztah: 20. 3. 2019

vznik členství: 1. 3. 2019

Je pověřena k právnímu jednání vůči zaměstnancům dle § 164 odst. 3 občanského zákoníku. od 20. 3. 2019

Kamelova 3260/1, Praha, 106 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Vlastimil Vyskočáni

člen

První vztah: 20. 3. 2019

vznik členství: 1. 3. 2019

Plajnerova 1010/15, Praha, 196 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • místopředseda dozorčí rady

  HORMEN CE a.s.

  Na dolinách 168/6, Praha, 147 00

Mgr. Kamil Čermák

předseda představenstva

První vztah: 16. 5. 2016

vznik členství: 1. 5. 2016

vznik funkce: 3. 5. 2016

Rohanské nábřeží 657/7, Praha, 186 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Martin Řezáč

Člen

První vztah: 9. 6. 2018 - Poslední vztah: 20. 3. 2019

vznik členství: 1. 2. 2018

zánik členství: 28. 2. 2019

Bažantí 417, Jesenice, 252 42, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Martin Řezáč

Člen

První vztah: 28. 2. 2018 - Poslední vztah: 9. 6. 2018

vznik členství: 1. 2. 2018

Řevnická 1277, Mníšek pod Brdy, 252 10, Česká republika

Ing. Milan Dorko

Místopředseda

První vztah: 28. 2. 2018 - Poslední vztah: 11. 5. 2020

vznik členství: 1. 8. 2017

zánik členství: 31. 3. 2020

vznik funkce: 6. 2. 2018

zánik funkce: 31. 3. 2020

Ve Lhotkách 1819, Pardubice, 530 03, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Milan Dorko

člen

První vztah: 23. 8. 2017 - Poslední vztah: 28. 2. 2018

vznik členství: 1. 8. 2017

Ve Lhotkách 1819, Pardubice, 530 03, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Milan Dorko

člen

První vztah: 23. 8. 2017 - Poslední vztah: 28. 2. 2018

vznik členství: 1. 8. 2017

Ve Lhotkách 1819, Pardubice, 530 03, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Martina Kubešová

Člen představenstva

První vztah: 23. 12. 2016 - Poslední vztah: 20. 3. 2019

vznik členství: 7. 4. 2015

zánik členství: 28. 2. 2019

Je pověřena k právnímu jednání vůči zaměstnancům dle § 164 odst. 3 občanského zákoníku. do 20. 3. 2019 od 23. 12. 2016

Pikovická 870/7, Praha, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Petr Štulc Dr.

Místopředseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2016 - Poslední vztah: 28. 2. 2018

vznik členství: 1. 8. 2016

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 5. 9. 2016

zánik funkce: 31. 1. 2018

Šimanovská 617, Praha, 198 00, Česká republika

Mgr. Petr Štulc Dr.

Místopředseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2016 - Poslední vztah: 28. 2. 2018

vznik členství: 1. 8. 2016

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 5. 9. 2016

zánik funkce: 31. 1. 2018

Šimanovská 617, Praha, 198 00, Česká republika

Ing. Martina Kubešová

Člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2016 - Poslední vztah: 23. 12. 2016

vznik členství: 7. 4. 2015

Je pověřena k právnímu jednání vůči zaměstnancům dle § 164 odst. 3 občanského zákoníku. do 23. 12. 2016 od 13. 10. 2016

V olšinách 831/74, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Martina Kubešová

Člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2016 - Poslední vztah: 23. 12. 2016

vznik členství: 7. 4. 2015

Je pověřena k právnímu jednání vůči zaměstnancům dle § 164 odst. 3 občanského zákoníku. do 23. 12. 2016 od 13. 10. 2016

V olšinách 831/74, Praha, 100 00, Česká republika

Mgr. Petr Štulc Dr.

Člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2016 - Poslední vztah: 19. 10. 2016

vznik členství: 1. 8. 2016

Šimanovská 617, Praha, 198 00, Česká republika

Ing. Vladimír Vavřich MBA

Člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2016 - Poslední vztah: 23. 8. 2017

vznik členství: 1. 8. 2016

zánik členství: 31. 7. 2017

Pihelská 1133/18, Praha, 184 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Vavřich MBA

Člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2016 - Poslední vztah: 23. 8. 2017

vznik členství: 1. 8. 2016

zánik členství: 31. 7. 2017

Pihelská 1133/18, Praha, 184 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Petr Štulc Dr.

Člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2016 - Poslední vztah: 19. 10. 2016

vznik členství: 1. 8. 2016

Šimanovská 617, Praha, 198 00, Česká republika

Ing. Martina Kubešová

Člen představenstva

První vztah: 23. 12. 2015 - Poslední vztah: 13. 10. 2016

vznik členství: 7. 4. 2015

V olšinách 831/74, Praha, 100 00, Česká republika

Mgr. Martin Cmíral Ph.D.

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 12. 2015 - Poslední vztah: 2. 5. 2016

vznik členství: 25. 11. 2014

zánik členství: 31. 3. 2016

vznik funkce: 25. 11. 2014

zánik funkce: 31. 3. 2016

Ořechová 1789/28, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Martina Kubešová

Člen představenstva

První vztah: 23. 12. 2015 - Poslední vztah: 13. 10. 2016

vznik členství: 7. 4. 2015

V olšinách 831/74, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Pavel Klimuškin

člen představenstva

První vztah: 23. 12. 2015 - Poslední vztah: 25. 7. 2016

vznik členství: 1. 2. 2015

zánik členství: 30. 6. 2016

Terronská 536/10, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  DNS a.s.

  Na strži 1702/65, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Mgr. Martin Cmíral Ph.D.

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 12. 2015 - Poslední vztah: 2. 5. 2016

vznik členství: 25. 11. 2014

zánik členství: 31. 3. 2016

vznik funkce: 25. 11. 2014

zánik funkce: 31. 3. 2016

Ořechová 1789/28, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Michal Rzyman

předseda představenstva

První vztah: 23. 12. 2015 - Poslední vztah: 16. 5. 2016

vznik členství: 25. 11. 2014

zánik členství: 30. 4. 2016

vznik funkce: 25. 11. 2014

zánik funkce: 30. 4. 2016

Volontérská 1400/1d, Horní Suchá, 735 35, Česká republika

Ing. Michal Rzyman

předseda představenstva

První vztah: 23. 12. 2015 - Poslední vztah: 16. 5. 2016

vznik členství: 25. 11. 2014

zánik členství: 30. 4. 2016

vznik funkce: 25. 11. 2014

zánik funkce: 30. 4. 2016

Volontérská 1400/1d, Horní Suchá, 735 35, Česká republika

Ing. Pavel Klimuškin

člen představenstva

První vztah: 23. 12. 2015 - Poslední vztah: 25. 7. 2016

vznik členství: 1. 2. 2015

zánik členství: 30. 6. 2016

Terronská 536/10, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  DNS a.s.

  Na strži 1702/65, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Ing. Michal Židek Ph.D.

Člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 29. 4. 2019

vznik členství: 1. 10. 2015

zánik členství: 16. 4. 2019

Krmelínská 564/63, Ostrava, 724 00, Česká republika

Ing. Pavel Klimuškin

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2015 - Poslední vztah: 23. 12. 2015

vznik členství: 1. 2. 2015

Terronská 536/10, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  DNS a.s.

  Na strži 1702/65, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Ing. Martina Kubešová

Člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2015 - Poslední vztah: 23. 12. 2015

vznik členství: 7. 4. 2015

V olšinách 831/74, Praha, 100 00, Česká republika

Mgr. Martin Cmíral Ph.D.

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2015 - Poslední vztah: 23. 12. 2015

vznik členství: 25. 11. 2014

vznik funkce: 25. 11. 2014

Ořechová 1789/28, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Michal Rzyman

předseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2015 - Poslední vztah: 23. 12. 2015

vznik členství: 25. 11. 2014

vznik funkce: 25. 11. 2014

Volontérská 1400/1d, Horní Suchá, 735 35, Česká republika

Ing. Martina Kubešová

Člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2015 - Poslední vztah: 16. 7. 2015

vznik členství: 7. 4. 2015

V olšinách 831/74, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Peter Suchý

Člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2015 - Poslední vztah: 27. 10. 2015

vznik členství: 7. 4. 2015

zánik členství: 30. 9. 2015

Švédská 652/27, Ostrava, 712 00, Česká republika

Ing. Pavel Klimuškin

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 2015 - Poslední vztah: 16. 7. 2015

vznik členství: 1. 2. 2015

Terronská 536/10, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  DNS a.s.

  Na strži 1702/65, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Ing. Matej Šanta

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2014 - Poslední vztah: 25. 11. 2014

vznik členství: 25. 11. 2014

vznik funkce: 25. 11. 2014

Javorová 1858/41, Praha 8, 182 00, Česká republika

Mgr. Martin Cmíral Ph.D.

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2014 - Poslední vztah: 16. 7. 2015

vznik členství: 25. 11. 2014

vznik funkce: 25. 11. 2014

Ořechová 1789/28, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Michal Rzyman

předseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2014 - Poslední vztah: 16. 7. 2015

vznik členství: 25. 11. 2014

vznik funkce: 25. 11. 2014

Volontérská 1400/1d, Horní Suchá, 735 35, Česká republika

Ing. David Bauer

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2014 - Poslední vztah: 3. 3. 2015

vznik členství: 25. 11. 2014

zánik členství: 31. 1. 2015

vznik funkce: 25. 11. 2014

Hornická 3012/45, Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Ondřej Pícha

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2014 - Poslední vztah: 25. 11. 2014

vznik členství: 25. 11. 2014

vznik funkce: 25. 11. 2014

Dětská 2568/172, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Ondřej Pícha

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2014 - Poslední vztah: 25. 11. 2014

vznik členství: 25. 11. 2014

vznik funkce: 25. 11. 2014

Dětská 2568/172, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Matej Šanta

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2014 - Poslední vztah: 25. 11. 2014

vznik členství: 25. 11. 2014

vznik funkce: 25. 11. 2014

Javorová 1858/41, Praha 8, 182 00, Česká republika

Společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva.

od 25. 11. 2014

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Mgr. Ing. Vojtěch Kopp

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2020

vznik členství: 26. 11. 2019

Ve Střešovičkách 2289/58, Praha, 169 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Ladislav Štěpánek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2020

vznik členství: 26. 11. 2019

vznik funkce: 11. 12. 2019

Nad Kaňkou 382, Příbram, 261 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Cyrani MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2020

vznik členství: 26. 11. 2019

vznik funkce: 11. 12. 2019

Spěšného 1890, Roztoky, 252 63, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • místopředseda představenstva

  ČEZ, a. s.

  Duhová 1444/2, Praha, 140 00

 • předseda dozorčí rady

  ŠKODA PRAHA a.s.

  Duhová 1444/2, Praha, 140 00

Historické vztahy

Mgr. Ing. Vojtěch Kopp

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2015 - Poslední vztah: 30. 1. 2020

vznik členství: 25. 11. 2014

zánik členství: 25. 11. 2019

Ve Střešovičkách 2289/58, Praha, 169 00, Česká republika

Ing. Ladislav Štěpánek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2015 - Poslední vztah: 30. 1. 2020

vznik členství: 25. 11. 2014

zánik členství: 25. 11. 2019

vznik funkce: 25. 11. 2014

zánik funkce: 25. 11. 2019

Nad Kaňkou 382, Příbram, 261 01, Česká republika

Ing. Pavel Cyrani MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2015 - Poslední vztah: 30. 1. 2020

vznik členství: 25. 11. 2014

zánik členství: 25. 11. 2019

vznik funkce: 25. 11. 2014

zánik funkce: 25. 11. 2019

Spěšného 1890, Roztoky, 252 63, Česká republika

Mgr. Ing. Vojtěch Kopp

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2015 - Poslední vztah: 23. 12. 2015

vznik členství: 25. 11. 2014

Ve Střešovičkách 2289/58, Praha, 169 00, Česká republika

Ing. Ladislav Štěpánek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2015 - Poslední vztah: 23. 12. 2015

vznik členství: 25. 11. 2014

vznik funkce: 25. 11. 2014

Nad Kaňkou 382, Příbram, 261 01, Česká republika

Ing. Pavel Cyrani MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2015 - Poslední vztah: 23. 12. 2015

vznik členství: 25. 11. 2014

vznik funkce: 25. 11. 2014

Spěšného 1890, Roztoky, 252 63, Česká republika

Ing. Pavel Cyrani MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2014 - Poslední vztah: 16. 7. 2015

vznik členství: 25. 11. 2014

vznik funkce: 25. 11. 2014

Spěšného 1890, Roztoky, 252 63, Česká republika

Ing. Ladislav Štěpánek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2014 - Poslední vztah: 16. 7. 2015

vznik členství: 25. 11. 2014

vznik funkce: 25. 11. 2014

Nad Kaňkou 382, Příbram, 261 01, Česká republika

Mgr. Ing. Vojtěch Kopp

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2014 - Poslední vztah: 16. 7. 2015

vznik členství: 25. 11. 2014

Ve Střešovičkách 2289/58, Praha, 169 00, Česká republika

Mgr. Ing. Vojtěch Kopp

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2014 - Poslední vztah: 25. 11. 2014

vznik členství: 25. 11. 2014

vznik funkce: 25. 11. 2014

Ve Střešovičkách 2289/58, Praha, 169 00, Česká republika

Další vztahy firmy ČEZ ESCO, a.s.

ČEZ, a. s.

První vztah: 25. 11. 2014

Duhová 1444/2, Praha, 140 00

Dalších 19 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

ČEZ, a. s., IČ: 45274649

Duhová, Česká republika, Praha 4, 140 53

od 25. 11. 2014

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 25. 11. 2014

Živnosti

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 12. 8. 2016
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 11. 2015
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 9. 11. 2015
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 11. 8. 2015
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 11. 8. 2015
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 11. 8. 2015
Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 11. 8. 2015
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 11. 8. 2015
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 4. 2015
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 4. 2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba a zpracování skla
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Broušení technického a šperkového kamene
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 25. 11. 2014

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).