Hlavní navigace

NAHOŘANSKÁ a.s.

Firma NAHOŘANSKÁ a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1803, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 79 253 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25289845

Sídlo:

Nahořany 112, 549 07

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

12. 5. 1998

DIČ:

CZ25289845

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
01500 Smíšené hospodářství
25720 Výroba zámků a kování
281 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
28300 Výroba zemědělských a lesnických strojů
331 Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1803, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

NAHOŘANSKÁ a.s. od 12. 5. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 12. 5. 1998

adresa

112
Nahořany 54907 od 28. 7. 2014

adresa

Nahořany nad Metují 112, PSČ 549 07 do 28. 7. 2014 od 12. 5. 1998

Předmět podnikání

Zámečnictví, nástrojářství od 20. 6. 2013

Opravy silničních vozidel od 20. 6. 2013

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 20. 6. 2013

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 20. 6. 2013

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou - li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 20. 6. 2013

Výroba a opravy zemědělských strojů (mimo činností uvedených v příloze č. 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů) do 20. 6. 2013 od 24. 8. 1999

Těžká mechanizace do 20. 6. 2013 od 24. 8. 1999

Výroba technologických celků (mimo činností uvedených v příloze č. 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů) do 20. 6. 2013 od 24. 8. 1999

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo činností uvedených v příloze č. 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů) do 20. 6. 2013 od 24. 8. 1999

Činnost organizačních a ekonomických poradců do 20. 6. 2013 od 24. 8. 1999

Ubytovací služby do 20. 6. 2013 od 24. 8. 1999

Zámečnictví do 20. 6. 2013 od 24. 8. 1999

Silniční motorová doprava nákladní do 20. 6. 2013 od 24. 8. 1999

Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 20. 6. 2013 od 24. 8. 1999

Hostinská činnost do 1. 1. 2021 od 24. 8. 1999

Zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje od 12. 5. 1998

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti přijala dne 9. 3. 2018 usnesení o přechodu ostatních akcií na hlavního akcionáře společnosti tohoto znění: Valná hromada schvaluje přechod všech akcií společnosti NAHOŘANSKÁ a.s., které dosud nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře společnosti, jímž je společnost AGRO CS a.s. (sídlem č.p. 265, 55203 Říkov, IČ 64829413), na tohoto hlavního akcionáře. Jedná se o 444 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, 88 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč a 11 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmen ovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč. Výše protiplnění, které bude poskytnuto dosavadním vlastníkům akcií, bude činit 1.000,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, 10.000,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 100.000,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku přechází právo k akciím společnosti na hlavního akcionáře společnosti. Dosavadní vlastníci akcií jsou povinni tyto akcie př edat společnosti do třiceti dnů od přechodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře. Právo na zaplacení protiplnění vzniká dosavadním vlastníkům akcií jejich předáním společnosti. Pověřená osoba, tj. Komerční banka, a.s., poskytne protiplnění op rávněným osobám bez zbytečného odkladu poté, co budou akcie předány společnosti. od 16. 3. 2018

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 28. 7. 2014

1. Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 1.940.000,- Kč, slovy: jeden milión devět set čtyřicet tisíc korun českých, na celkovou částku 79.253.000,-- Kč, slovy: sedmdesát devět miliónů dvě stě padesát tři tisíc korun českých, a to upisováním nových akcií společnosti až do výše navrhovaného zvýšení základního kapitálu s tím, že úpisy nad tuto výši nebudou přijaty. Upisovány mohou být kmenové akcie znějící na jméno vydané v listinné podobě v celkovém počtu 1.130 kusů, slovy: jed en tisíc sto třicet, kusů, z toho 1.100, slovy: jeden tisíc korun českých, 24, slovy: dvacet čtyři, kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých a 6, slovy: šest, kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých do 13. 12. 2002 od 17. 10. 2002

2. K upsání akcií může být použit pouze a výlučně nepeněžitý vklad tvořený věcí movitou, a to zemědělským strojem obilním kombajnem CLAAS DOMINÁTOR 208 MEGA - Auto - Control včetně příslušenství, jež je popsáno v níže uvedeném posudku znalce. Předmět nepe něžitého vkladu byl oceněn posudkem soudem jmenovaného znalce Ing. Zdeňka Hrušky ze dne 23.5.2002, číslo posudku 1015/2002, částkou 1.940.000,- Kč, slovy: jeden milión devět set čtyřicet tisíc korun českých. Na tento nepeněžitý vklad připadají veškeré akc ie určené k upisování v souvislosti se zvýšením základního kapitálu na základě tohoto usnesení, tj. kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě v celkovém počtu 1.130, slovy jeden tisíc sto třicet, kusů z toho 1.100, slovy: jeden tisíc sto, kusů ve j menovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 24, slovy: dvacet čtyři, kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých a 6, slovy šest, kusů akcií ve jmenovíté hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc kor un českých. do 13. 12. 2002 od 17. 10. 2002

Předmět nepeněžitého vkladu je ve vlastnictví RYVOZ spol. s r.o. se sídlem Rychnovek, IČ 48 15 13 35. Tomuto subjektu jako zájemci budou nabídnuty k upsání veškeré akcie uvedené v bodu 1. tohoto usnesení určené k upisování v souvislosti se zvýšením základ ního kapitálu na základě tohoto usnesení. do 13. 12. 2002 od 17. 10. 2002

Valná hromada dále schvaluje: a) Místo upisování: Sídlo akciové společnosti NAHOŘANSKÁ a.s., Nahořany nad Metují 112, PSČ 549 07 b) Lhůta pro upisování: Lhůta pro upisování činí jeden měsíc a počíná běžet desátým kalendářním dnem po dni, v němž nabude právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Hradci králové o povolení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Spol ečnost oznámí zájemci uvedenému v bodu 3. písemně doporučeným dopisem poté, co rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové uvedené v přechozí větě nabude právní moci, den od kterého počně běžet lhůta pro upisování. c) Emisní kurz:Emisní kurz činí 1,00, slovy: jedna celá, tj., jmenovitá hodnota akcie je splacena jí rovnou hodnotou nepeněžitého vkladu. d) Místo a lhůta pro splácení nepeněžitého vkladu: Nepeněžitý vklad musí být předán současně s upsáním akcií v místě určeném pro jejich upisování. do 13. 12. 2002 od 17. 10. 2002

Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 17. 3. 1999 o záměru zvýšit základní jmění: Základní jmění ve výši 1.015.000,- Kč se zvyšuje o částku 73.278.000,- Kč, přičemž se připouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo. Zvýšení základního jmění bude pr ovedeno vydáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě, převoditelnými dle stanov společnosti, a to nejméně 73.278 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. do 24. 8. 1999 od 23. 4. 1999

Upisování nových akcií je nepeněžitými vklady. I. Předmětem nepeněžitého vkladu může být smluvně postoupená pohledávka z řádně uplatněných nároků na vydání majetkovýchpodílů dle zák. č. 42/1992 Sb. uplatněných fyzickými osobami, členy i nečleny Zemědělského družstva Nahořany, IČO: 00 12 65 86 se sídl em v Nahořanech vůči majetku Zemědělského družstva Nahořany, se sídlem v Nahořanech. Upsání nepeněžitého vkladu se provede ve výši nevypořádané pohledávky vůči majetku uvedeného družstva tak, jak byla oceněna znaleckými posudky. Tato výše je i navrhovanou hodnotou vkladu. Předmětné nepeněžité vklady určených zájemců byly oceněny a specifikovány znaleckými posudky soudních znalců Ing. Zdeňka Maňáka č. 1612-47/99 ze dne 15. 3. 1999 a Ing. Pavla Josefíka, č. 105-18/99 ze dne 09. 03. 1999 a jediný akcionář ak ciové společnosti NAHOŘANSKÁ a.s. schvaluje toto ocenění pohledávek určených zájemců. II. Dalším předem určeným upisovatelem bude v souladu s usnesením členské schůze zemědělské družstvo Nahořany, se sídlem v Nahořanech, IČO: 00 12 65 86, které do základního jmění upíšenepeněžitý vklad v hodnotě 24.278.000,- Kč. Upíše tedy 24.278 kusů kmen ových akcií na jméno, v listinné podobě, převoditelných dle stanov a obchodního zákoníku ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Předmětem tohoto nepeněžitého vkladu bude hmotný majetek, a to: - ostatní stavební objekt na stavební parcele č. 351 v k.ú. Nahořany nad Metují - zemědělská hospodářská budova na stavebních parcelách č. 578/1, 578/2 a 578/3 v k.ú. Krčín - ostatní stavební objekt na stavebních parcelách č. 311/3,311/4, 311/5, 311/6, 311/7, 311/8, 311/9 v k.ú. Nahořany nad Metují do 24. 8. 1999 od 23. 4. 1999

Nepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudky znalců: - Jaroslava Semeráka - znalecký posudek č. 1/871/99 a č. 3/873/99, - Miroslava Sychrovského - znalecký posudek č. 1670/2-99 a č. 1671/3 99, - ing. Vladimíra Kodytka - znalecký posudek č. 834/1/99 - ing. Eduarda Klimeše - znalecký posudek č. 1888-155/98 - Ladislava Marhy - znalecký posudek č. 1/11/99 - ing. Josefa Prouzy - znalecký posudek č. 260/1305/98 do 24. 8. 1999 od 23. 4. 1999

Jediný akcionář schvaluje ocenění tohoto nepeněžitého vkladu a rozhodnutím je nepeněžitý vklad shora specifikovaný vkládán do akciové společnosti ve výši 24.278.000,- Kč, tj. ve výši vkladu odpovídající nejnižší znalci stanovené tržní ceně vkládaných nemo vitostí. do 24. 8. 1999 od 23. 4. 1999

Emisní kurs je ve výši 100 % nominální hodnoty upsaného nepeněžitého vkladu (pohledávky vůči majetku Zemědělského družstva Nahořany a nemovitostí a technologií, které jako vklad určila členská schůze) do 24. 8. 1999 od 23. 4. 1999

Upisování bude trvat 5 dnů a lhůta začne běžet od prvého pondělí následující po právní moci usnesení. Místem pro upisování se stanoví sídlo společnosti Nahořany 112. do 24. 8. 1999 od 23. 4. 1999

K upsání akcií dojde zápisem do listiny upisovatelů. Listina upisovatelů musí obsahovat tyto údaje: počet, jmenovitá hodnota, formu, podobu a druh upisovaných akcií, předmět a hodnotou nepeněžitého vkladu, emisní kurs upsaných akcií, lhůtu pro splácení up saných akcií, jméno, bydliště a rodné číslo upisovatele (v případě upisovatele právnické osoby obchodní jméno, sídlo a IČO), jeho podpis a datum úpisu (ověření podpisu se nevyžaduje). Úpis může být proveden i tzv. individuálním listem upisovatele, který m usí mít stejné náležitosti jako listina upisovatelů. do 24. 8. 1999 od 23. 4. 1999

Kapitál

Základní kapitál

vklad 79 253 000 Kč

od 13. 12. 2002

Základní kapitál

vklad 77 313 000 Kč

do 13. 12. 2002 od 24. 8. 1999

Základní kapitál

vklad 1 015 000 Kč

do 24. 8. 1999 od 12. 5. 1998
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 683 od 1. 1. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 197 od 1. 1. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 26 od 1. 1. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 74 od 1. 1. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 683 do 1. 1. 2021 od 28. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 197 do 1. 1. 2021 od 28. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 26 do 1. 1. 2021 od 28. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 74 do 1. 1. 2021 od 28. 7. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 723 do 28. 7. 2014 od 20. 6. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 053 do 28. 7. 2014 od 20. 6. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 60 do 28. 7. 2014 od 20. 6. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 60 do 28. 7. 2014 od 20. 6. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 813 do 20. 6. 2013 od 13. 12. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 264 do 20. 6. 2013 od 13. 12. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 528 do 20. 6. 2013 od 13. 12. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 713 do 13. 12. 2002 od 24. 8. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 240 do 13. 12. 2002 od 24. 8. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 522 do 13. 12. 2002 od 24. 8. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 015 do 24. 8. 1999 od 12. 5. 1998

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Bc. Jan Harant

člen správní rady

První vztah: 29. 6. 2022

vznik členství: 29. 6. 2022

Zahradní 888, Česká Skalice, 552 03, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Zítko

předseda správní rady

První vztah: 7. 8. 2019

vznik členství: 14. 6. 2019

vznik funkce: 14. 6. 2019

Bohuslavice 88, 549 06, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jan Harant

člen správní rady

První vztah: 7. 8. 2019

vznik členství: 14. 6. 2019

Husovo náměstí 49, Česká Skalice, 552 03, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jan Rathouský

člen správní rady

První vztah: 7. 8. 2019

vznik členství: 14. 6. 2019

Trnov 19, 517 32, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jan Rathouský

statutární ředitel

První vztah: 7. 8. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 14. 6. 2019

vznik funkce: 14. 6. 2019

zánik funkce: 31. 12. 2020

Trnov 19, 517 32, Česká republika

Ing. Libor Zítko

člen správní rady

První vztah: 7. 8. 2019 - Poslední vztah: 25. 6. 2020

vznik členství: 14. 6. 2019

zánik členství: 15. 5. 2020

Žernov 147, 552 03, Česká republika

Ing. Libor Zítko

člen správní rady

První vztah: 25. 4. 2019 - Poslední vztah: 7. 8. 2019

vznik členství: 9. 3. 2018

zánik členství: 14. 6. 2019

Žernov 147, 552 03, Česká republika

Ing. Libor Zítko

člen správní rady

První vztah: 16. 3. 2018 - Poslední vztah: 25. 4. 2019

vznik členství: 9. 3. 2018

Družstevní 652, Česká Skalice, 552 03, Česká republika

Ing. Zdeněk Kratochvíl

člen správní rady

První vztah: 17. 8. 2016 - Poslední vztah: 16. 3. 2018

vznik členství: 22. 6. 2016

zánik členství: 9. 3. 2018

Zelená 480, Česká Skalice, 552 03, Česká republika

Ing. Jan Rathouský

Člen správní rady

První vztah: 19. 8. 2015 - Poslední vztah: 7. 8. 2019

vznik členství: 15. 6. 2015

zánik členství: 14. 6. 2019

Trnov 19, 517 32, Česká republika

Otakar Truněček

člen správní rady

První vztah: 28. 7. 2014 - Poslední vztah: 19. 8. 2015

vznik členství: 16. 6. 2014

zánik členství: 15. 6. 2015

Provodov-Šonov 113, 549 08, Česká republika

Ing. Tomáš Klaus

člen správní rady

První vztah: 28. 7. 2014 - Poslední vztah: 17. 8. 2016

vznik členství: 16. 6. 2014

zánik členství: 25. 3. 2016

Lejšovka 38, 503 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslav Zítko

předseda správní rady

První vztah: 28. 7. 2014 - Poslední vztah: 7. 8. 2019

vznik členství: 16. 6. 2014

zánik členství: 14. 6. 2019

vznik funkce: 16. 6. 2014

zánik funkce: 14. 6. 2019

Bohuslavice 88, 549 06, Česká republika

Ing. Jan Harant

člen správní rady

První vztah: 28. 7. 2014 - Poslední vztah: 7. 8. 2019

vznik členství: 16. 6. 2014

zánik členství: 14. 6. 2019

Husovo náměstí 49, Česká Skalice, 552 03, Česká republika

Ing. Jan Rathouský

Statutární ředitel

První vztah: 28. 7. 2014 - Poslední vztah: 7. 8. 2019

vznik členství: 16. 6. 2014

zánik členství: 14. 6. 2019

vznik funkce: 16. 6. 2014

zánik funkce: 14. 6. 2019

Trnov 19, 517 32, Česká republika

Jaroslav Zítko

předseda představenstva

První vztah: 20. 6. 2013 - Poslední vztah: 28. 7. 2014

vznik členství: 3. 6. 2013

zánik členství: 16. 6. 2014

vznik funkce: 3. 6. 2013

zánik funkce: 16. 6. 2014

Bohuslavice 88, 549 06, Česká republika

Tomáš Klaus

člen představenstva

První vztah: 20. 6. 2013 - Poslední vztah: 28. 7. 2014

vznik členství: 3. 6. 2013

zánik členství: 16. 6. 2014

Lejšovka 38, 503 03, Česká republika

Otakar Truněček

člen představenstva

První vztah: 20. 6. 2013 - Poslední vztah: 28. 7. 2014

vznik členství: 3. 6. 2013

zánik členství: 16. 6. 2014

Provodov-Šonov 113, 549 08, Česká republika

Jan Rathouský

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 6. 2013 - Poslední vztah: 28. 7. 2014

vznik členství: 3. 6. 2013

zánik členství: 16. 6. 2014

vznik funkce: 3. 6. 2013

zánik funkce: 16. 6. 2014

Trnov 19, 517 32, Česká republika

Jan Harant

člen představenstva

První vztah: 20. 6. 2013 - Poslední vztah: 28. 7. 2014

vznik členství: 3. 6. 2013

zánik členství: 16. 6. 2014

Husovo náměstí 49, Česká Skalice, 552 03, Česká republika

Ing. Jan Rathouský

předseda představenstva

První vztah: 13. 12. 2010 - Poslední vztah: 20. 6. 2013

vznik členství: 29. 6. 2010

zánik členství: 3. 6. 2013

vznik funkce: 29. 6. 2010

zánik funkce: 3. 6. 2013

Semechnice 71, 518 01, Česká republika

Zdeněk Slavík

člen představenstva

První vztah: 13. 12. 2010 - Poslední vztah: 20. 6. 2013

vznik členství: 29. 6. 2010

zánik členství: 3. 6. 2013

Budínská 54, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Václav Bohdaský

člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2008 - Poslední vztah: 20. 6. 2013

vznik členství: 27. 6. 2008

zánik členství: 3. 6. 2013

Nahořany 8, 551 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Eva Bartáková

člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2008 - Poslední vztah: 20. 6. 2013

vznik členství: 27. 6. 2008

zánik členství: 3. 6. 2013

Nahořany 92, 549 07, Česká republika

Otakar Truněček

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 11. 2008 - Poslední vztah: 20. 6. 2013

vznik členství: 27. 6. 2008

zánik členství: 3. 6. 2013

vznik funkce: 29. 8. 2008

zánik funkce: 3. 6. 2013

Provodov - Šonov 113, 549 08, Česká republika

Ing. Jan Rathouský

Předseda představenstva

První vztah: 1. 10. 2005 - Poslední vztah: 13. 12. 2010

vznik členství: 11. 6. 2005

zánik členství: 29. 6. 2010

vznik funkce: 14. 6. 2005

zánik funkce: 29. 6. 2010

Semechnice 71, Česká republika

Zdeněk Slavík

Člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2005 - Poslední vztah: 13. 12. 2010

vznik členství: 11. 6. 2005

zánik členství: 29. 6. 2010

Budínská 54, Nové Město nad Metují, Česká republika

Ing. Jiří Šorf

Člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2003 - Poslední vztah: 21. 11. 2008

vznik členství: 31. 5. 2003

zánik členství: 27. 6. 2008

Nahořanská 311, Nové Město nad Metují, Česká republika

Pavel Houser

Člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2003 - Poslední vztah: 21. 11. 2008

vznik členství: 31. 5. 2003

zánik členství: 27. 6. 2008

Na Strážnici 221, Nové Město nad Metují, Česká republika

Václav Bohdaský

Místopředseda představenstva

První vztah: 12. 12. 2003 - Poslední vztah: 21. 11. 2008

vznik členství: 31. 5. 2003

vznik funkce: 26. 6. 2003

zánik funkce: 29. 8. 2008

Městec 8, 552 24, Česká republika

Ing. Jan Rathouský

Předseda představenstva

První vztah: 9. 8. 2002 - Poslední vztah: 1. 10. 2005

vznik členství: 25. 11. 2000

zánik členství: 11. 6. 2005

vznik funkce: 28. 3. 2002

zánik funkce: 11. 6. 2005

Semechnice 71, Česká republika

Ing. Rudolf Förster

Člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2002 - Poslední vztah: 12. 12. 2003

vznik členství: 12. 5. 1998

zánik členství: 31. 5. 2003

Starý Ples 79, 551 02 Jaroměř, Česká republika

Ing. Jan Rathouský

Člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2001 - Poslední vztah: 9. 8. 2002

Semechnice 71, Česká republika

Zdeněk Slavík

Člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2001 - Poslední vztah: 1. 10. 2005

zánik členství: 11. 6. 2005

Budínská 54, Nové Město n. M., Česká republika

Ing. Rudolf Förster

Předseda představenstva

První vztah: 12. 5. 1998 - Poslední vztah: 9. 8. 2002

zánik funkce: 28. 3. 2002

Starý Ples 79, 551 02 Jaroměř, Česká republika

Pavel Houser

Člen představenstva

První vztah: 12. 5. 1998 - Poslední vztah: 12. 12. 2003

zánik členství: 31. 5. 2003

Na strážnici 221, 549 01 Nové Město nad Metují, Česká republika

Ing. Jiří Rousek

Místopředseda představenstva

První vztah: 12. 5. 1998 - Poslední vztah: 12. 12. 2003

zánik členství: 31. 5. 2003

zánik funkce: 31. 5. 2003

Husitská 33, 549 01 Nové Město nad Metují, Česká republika

Každý ze členů správní rady je oprávněn jednat za společnost samostatně.

od 1. 1. 2021

Statutární ředitel jedná za společnost samostatně.

do 1. 1. 2021 od 28. 7. 2014

Za společnost a představenstvo jedná: - samostatně předseda představenstva, nebo - samostatně místopředseda představenstva, nebo - současně vždy dva členové představenstva Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

do 28. 7. 2014 od 12. 5. 1998

Dozorčí rada

Historické vztahy

Pavel Škoda

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 6. 2013 - Poslední vztah: 28. 7. 2014

vznik členství: 31. 5. 2013

zánik členství: 16. 6. 2014

Malecí 582, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Daniel Macek

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 6. 2013 - Poslední vztah: 28. 7. 2014

vznik členství: 3. 6. 2013

zánik členství: 16. 6. 2014

vznik funkce: 3. 6. 2013

zánik funkce: 16. 6. 2014

Velká Jesenice 238, 552 24, Česká republika

Marie Rohlenová

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 6. 2013 - Poslední vztah: 28. 7. 2014

vznik členství: 3. 6. 2013

zánik členství: 16. 6. 2014

Husitská 17, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Stanislava Tupcová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2008 - Poslední vztah: 20. 6. 2013

vznik členství: 27. 6. 2008

zánik členství: 3. 6. 2013

vznik funkce: 25. 7. 2008

zánik funkce: 3. 6. 2013

Nahořany 108, 549 07, Česká republika

Pavel Škoda

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2008 - Poslední vztah: 20. 6. 2013

vznik členství: 23. 5. 2008

zánik členství: 31. 5. 2013

vznik funkce: 25. 7. 2008

zánik funkce: 31. 5. 2013

Nahořanská 311, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Vratislav Krištof

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2008 - Poslední vztah: 20. 6. 2013

vznik členství: 27. 6. 2008

zánik členství: 3. 6. 2013

Bohuslavice 66, 549 06, Česká republika

Ing. Rudolf Förster

Předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2003 - Poslední vztah: 21. 11. 2008

vznik členství: 31. 5. 2003

zánik členství: 27. 6. 2008

vznik funkce: 13. 6. 2003

zánik funkce: 27. 6. 2008

Jaroměř 79, Česká republika

Jitka Valešová

Místopředsedkyně dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2003 - Poslední vztah: 21. 11. 2008

vznik členství: 31. 5. 2003

zánik členství: 27. 6. 2008

vznik funkce: 13. 6. 2003

zánik funkce: 27. 6. 2008

Velká Jesenice 85, Česká republika

Pavel Škoda

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2003 - Poslední vztah: 21. 11. 2008

vznik členství: 22. 5. 2003

zánik členství: 23. 5. 2008

Nahořanská 311, Nové Město nad Metují, Česká republika

Ing. Jiří Šorf

Předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 1998 - Poslední vztah: 12. 12. 2003

zánik členství: 31. 5. 2003

zánik funkce: 31. 5. 2003

Nahořanská 311, 549 01 Nové Město nad Metují, Česká republika

Jitka Valešová

Místopředsedkyně dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 1998 - Poslední vztah: 12. 12. 2003

zánik členství: 31. 5. 2003

zánik funkce: 31. 5. 2003

Velká Jesenice 85, PSČ 552 24, Česká republika

Václav Bohdaský

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 1998 - Poslední vztah: 12. 12. 2003

zánik členství: 31. 5. 2003

Městec 8, PSČ 552 24, Česká republika

Další vztahy firmy NAHOŘANSKÁ a.s.

3 fyzické osoby

Ing. Jaroslav Zítko

předseda správní rady

První vztah: 7. 8. 2019

vznik členství: 14. 6. 2019

vznik funkce: 14. 6. 2019

Bohuslavice 88, 549 06, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jan Harant

člen správní rady

První vztah: 7. 8. 2019

vznik členství: 14. 6. 2019

Husovo náměstí 49, Česká Skalice, 552 03, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jan Rathouský

člen správní rady

První vztah: 7. 8. 2019

vznik členství: 14. 6. 2019

Trnov 19, 517 32, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Libor Zítko

člen správní rady

První vztah: 7. 8. 2019 - Poslední vztah: 25. 6. 2020

vznik členství: 14. 6. 2019

zánik členství: 15. 5. 2020

Žernov 147, 552 03, Česká republika

Ing. Libor Zítko

člen správní rady

První vztah: 25. 4. 2019 - Poslední vztah: 7. 8. 2019

vznik členství: 9. 3. 2018

zánik členství: 14. 6. 2019

Žernov 147, 552 03, Česká republika

Ing. Libor Zítko

člen správní rady

První vztah: 16. 3. 2018 - Poslední vztah: 25. 4. 2019

vznik členství: 9. 3. 2018

Družstevní 652, Česká Skalice, 552 03, Česká republika

Ing. Zdeněk Kratochvíl

člen správní rady

První vztah: 17. 8. 2016 - Poslední vztah: 16. 3. 2018

vznik členství: 22. 6. 2016

zánik členství: 9. 3. 2018

Zelená 480, Česká Skalice, 552 03, Česká republika

Ing. Zdeněk Kratochvíl

člen správní rady

První vztah: 17. 8. 2016 - Poslední vztah: 16. 3. 2018

vznik členství: 22. 6. 2016

zánik členství: 9. 3. 2018

Zelená 480, Česká Skalice, 552 03, Česká republika

Ing. Jan Rathouský

Člen správní rady

První vztah: 19. 8. 2015 - Poslední vztah: 7. 8. 2019

vznik členství: 15. 6. 2015

zánik členství: 14. 6. 2019

Trnov 19, 517 32, Česká republika

Otakar Truněček

člen správní rady

První vztah: 28. 7. 2014 - Poslední vztah: 19. 8. 2015

vznik členství: 16. 6. 2014

zánik členství: 15. 6. 2015

Provodov-Šonov 113, 549 08, Česká republika

Ing. Tomáš Klaus

člen správní rady

První vztah: 28. 7. 2014 - Poslední vztah: 17. 8. 2016

vznik členství: 16. 6. 2014

zánik členství: 25. 3. 2016

Lejšovka 38, 503 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslav Zítko

předseda správní rady

První vztah: 28. 7. 2014 - Poslední vztah: 7. 8. 2019

vznik členství: 16. 6. 2014

zánik členství: 14. 6. 2019

vznik funkce: 16. 6. 2014

zánik funkce: 14. 6. 2019

Bohuslavice 88, 549 06, Česká republika

Ing. Jan Harant

člen správní rady

První vztah: 28. 7. 2014 - Poslední vztah: 7. 8. 2019

vznik členství: 16. 6. 2014

zánik členství: 14. 6. 2019

Husovo náměstí 49, Česká Skalice, 552 03, Česká republika

Ing. Jiří Šulc

První vztah: 2. 8. 1999 - Poslední vztah: 9. 3. 2004

Prokurista se za společnost podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí dodatek prokurista a svůj podpis. do 9. 3. 2004 od 2. 8. 1999

Nahořanská 311, Nové Město nad Metují, Česká republika

AGRO CS a.s.

První vztah: 7. 8. 2019

Říkov 265, 552 03

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Bc. Jan Harant

  člen správní rady

  Zahradní 888, Česká Skalice, 552 03, Česká republika

 • Ing. Jaroslav Zítko

  člen správní rady

  Bohuslavice 88, 549 06, Česká republika

 • Ing. Jan Harant

  předseda správní rady

  Husovo náměstí 49, Česká Skalice, 552 03, Česká republika

Akcionáři

AGRO CS a.s., IČ: 64829413

Česká republika, Říkov, 552 03

od 7. 8. 2019

Zemědělské družstvo Nahořany, IČ: 00126586

Česká republika, Nahořany

do 24. 8. 1999 od 12. 5. 1998

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 3. 6. 1999

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 16. 6. 1999
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba zemědělských strojů
 • Výroba technologických celků (mimo činností uvedených v příloze č.1 až 3 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů)
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo činností uvedených v příloze č. 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů)
 • Těžká mechanizace
 • Činnost organizačních a ekonomických poradců
 • Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 9. 6. 1999
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 6. 1999
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 3. 6. 1999
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 3. 6. 1999
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).