Hlavní navigace

Nemocnice Třebotov a.s.

Firma Nemocnice Třebotov a.s., akciová společnost, vznikla dne 08. 2. 2007. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 12197, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 12 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

28061543

Sídlo:

V Lesoparku 81, Třebotov, 252 26

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

8. 2. 2007

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47740 Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
5590 Ostatní ubytování
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
731 Reklamní činnosti
8559 Ostatní vzdělávání j. n.
86100 Ústavní zdravotní péče
96010 Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 12197, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Nemocnice Třebotov a.s. od 27. 6. 2007

Obchodní firma

Nemocnice Třebotov a.s. od 20. 3. 2015

Obchodní firma

LDN Třebotov a.s. do 20. 3. 2015 od 8. 2. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 8. 2. 2007

adresa

V Lesoparku
Třebotov 25226 od 27. 6. 2007

adresa

Třebotov, V Lesoparku 81, PSČ 25226 od 20. 3. 2015

adresa

V Lesoparku 81
Třebotov 25226 od 27. 6. 2007

adresa

V Lesoparku 81
Třebotov 25226 do 19. 2. 2015 od 27. 6. 2007

adresa

Rudolfovská tř.
České Budějovice 37001 do 27. 6. 2007 od 8. 2. 2007

adresa

Rudolfovská tř. 202/88
České Budějovice 37001 do 27. 6. 2007 od 8. 2. 2007

adresa

Rudolfovská tř. 202/88
České Budějovice 37001 do 27. 6. 2007 od 8. 2. 2007

Předmět podnikání

Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží od 9. 11. 2007

Ubytovací služby od 9. 11. 2007

zprostředkování obchodu a služeb od 9. 11. 2007

realitní činnost od 9. 11. 2007

správa a údržba nemovitostí od 9. 11. 2007

reklamní činnost a marketing od 9. 11. 2007

mimoškolní výchova a vzdělávání od 9. 11. 2007

nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků od 9. 11. 2007

Provozování nestátního zdravotnického zařízení v Rozsahu Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení č.j. 98949/2007/KUSK do 24. 5. 2018 od 9. 11. 2007

velkoobchod od 8. 2. 2007

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím od 8. 2. 2007

Ostatní skutečnosti

Dne 30.5.2018 byla uzavřena mezi společností Nemocnice Třebotov a.s., se sídlem Třebotov, V Lesoparku 81, PSČ 252 26, IČO: 280 61 543, jako propachtovatelem, a společností MediCentrum Praha a.s., se sídlem Kloknerova 1245/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 6 49 49 486, jako pachtýřem, smlouva o pachtu závodu Nemocnice Třebotov a.s., na základě které přenechala Nemocnice Třebotov a.s. společnosti MediCentrum Praha a.s. k užívání a požívání zdravotnické zařízení, tj. část Nemocnice Třebotov a.s., ke dni 6.6.201 8. od 24. 10. 2018

usnesení mimořádné valné hromady konané dne 8. ledna 2009: Mimořádná valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Nemocnice Třebotov a.s., se sídlem Třebotov, V Lesoparku 81, PSČ 252 26, IČ 280 61 543 zapsané u obchodního rejstříku ve deného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12197 (dále jen ?Společnost?) takto: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílit ekonomickou stabilitu společnosti a možnost realizovat závazky společnosti vyplývající ze smlouvy o prodeji části podniku uzavřené s Oblastní nemocnicí Příbram, a.s. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ust. § 203 a násl. obchodního zákoníku upsáním nových akcií peněžitými vklady. Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním nových akcií, a to zvýšením základního kapitálu z částky 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) o částku 9.000.000,- Kč (slovy: devět miliónů korun českých) na částku 12.000.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Ke zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 90 (slovy: devadesát) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých). Práva spojená s vlastnictvím a držením akcií, je ž přísluší podle zákona a stanov Společnosti akcionáři zůstanou zachována. Společnost může vydat hromadné listiny, jež nahrazují tyto listinné akcie na jméno v případě potřeby. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti. Úpis akcií bude proveden ve dvou kolech, a to tak, že v 1. kole mohou upisovat ve smyslu ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři, pokud tito nepřevedli přednostní právo podle ust. § 156a odst. 3 obchodního zákoníku, jako realizac i svého přednostního (prioritního) práva upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu Společnosti. Tento podíl se stanoví tak, že na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100 .000,- Kč lze upsat tři nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, znějící na jméno v listinné podobě. Lhůta k upisování nových akcií v 1. kole s využitím přednostního práva potrvá dva (2) týdny a počne běžet dnem zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Tato informace bude uveřejněna způsobem určeným stanovami p ro svolání valné hromady, tj. zasláním písemného oznámení na adresu sídla či bydliště osoby akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů, kdy nabude právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zá pisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Informace o přednostním (prioritním) právu akcionářů bude v souladu se zákonem bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejs tříku zveřejněna v Obchodním věstníku. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese Třebotov, V Lesoparku 81, PSČ 252 26, sekretariát ředitele a to v pracovních dnech od 9.00 hod. do 16.00 hod. Emisní kurz akcií upisovaných v 1. kole s využitím přednostního práva, jakož i akcií upisovaných ve 2. kole je shodný a činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).) za jednu akcii, tj. rovná se jmenovité hodnotě nových akcií. Emisní kurz nových akcií upsaných v 1. kole s využitím přednostního práva jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši na účet č. 240000199/8040 zřízený za tím účelem emitentem u Oberbank AG pobočka Česká republika tak, aby úhrada plné výše emisního kurzu byla na tento účet připsána nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné upsat akcie v rámci 1. kola, jinak bude upsání nových akcií, jejichž emisní kurz (jmenovitá hodnota) nebude v této lhůtě splacen, neúčinné a tyto n ové akcie budou nabídnuty k upsání v rámci 2. kola. Splacením emisního kurzu se rozumí připsání částky ve výši odpovídající souhrnnému emisnímu kurzu upsaných akcií na shora uvedený účet. Nově vydávané akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v 1. kole budou všechny nabídnuty určitým zájemcům z řad akcionářů a sice paní Ing. Haně Smržové, bytem Praha 2, Římská 32, r.č. 646109/ 1329 a Ing. Augustinovi Sobolovi, byte m Praha 5, Nad Palatou 2675/13, r.č. 430622/402. Tito určití zájemci upisují akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se Společností. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alesp oň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií bude těmto určitým zájemcům poskytnuta lhůta čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo Společnosti určitým zájemcům společno sti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) kalendářních dnů od uplynutí lhůty určené pro úhradu emisního kurzu akcií upsaných v 1. kole. Určití zájemci jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií na účet Společnosti č. 240000199/8040 zřízený za tím účelem emitentem u Oberbank AG pobočka Česká republika a to ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne upsání akcií, tj. uzavř ení smlouvy o upsání akcií. Splacením emisního kurzu se rozumí připsání částky ve výši odpovídající souhrnnému emisnímu kurzu upsaných akcií na shora uvedený účet. do 2. 2. 2012 od 17. 8. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 12 000 000 Kč

od 2. 2. 2012

Základní kapitál

vklad 3 000 000 Kč

do 2. 2. 2012 od 8. 2. 2007
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 90 od 2. 2. 2012
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 30 od 12. 10. 2011
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 30 do 12. 10. 2011 od 27. 6. 2007
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 30 do 27. 6. 2007 od 8. 2. 2007

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Hana Smržová

předseda představenstva

První vztah: 8. 3. 2018

vznik členství: 26. 2. 2018

vznik funkce: 27. 2. 2018

Římská 1317/32, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Augustin Sobol

člen představenstva

První vztah: 8. 3. 2018

vznik členství: 26. 2. 2018

Vostrovská 1463/32, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Michal Smrž

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2014

vznik členství: 14. 3. 2014

Novorossijská 890/10, Praha, 100 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Hana Smržová

předseda představenstva

První vztah: 21. 2. 2012 - Poslední vztah: 8. 3. 2018

vznik členství: 8. 2. 2012

zánik členství: 8. 2. 2017

vznik funkce: 8. 2. 2012

zánik funkce: 8. 2. 2017

Římská 1317/32, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Augustin Sobol

člen představenstva

První vztah: 21. 2. 2012 - Poslední vztah: 8. 3. 2018

vznik členství: 8. 2. 2012

zánik členství: 8. 2. 2017

Vostrovská 1463/32, Praha 6, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Michal Smrž

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2009 - Poslední vztah: 25. 6. 2014

vznik členství: 8. 1. 2009

zánik členství: 8. 1. 2014

Novorossijská 890/10, Praha 10, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Augustin Sobol

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 2009 - Poslední vztah: 21. 2. 2012

vznik členství: 8. 2. 2007

zánik členství: 7. 2. 2012

vznik funkce: 8. 2. 2007

zánik funkce: 7. 2. 2012

Vostrovská 1463/32, Praha 6, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Milouš Kvaček

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 2008 - Poslední vztah: 3. 3. 2009

vznik členství: 8. 2. 2007

zánik členství: 8. 1. 2009

Francouzská 554/15, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Hana Smržová

předseda představenstva

První vztah: 29. 12. 2008 - Poslední vztah: 21. 2. 2012

vznik členství: 8. 2. 2007

zánik členství: 7. 2. 2012

vznik funkce: 22. 12. 2008

zánik funkce: 7. 2. 2012

Římská 32, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Milouš Kvaček

předseda představenstva

První vztah: 8. 2. 2007 - Poslední vztah: 29. 12. 2008

vznik členství: 8. 2. 2007

vznik funkce: 8. 2. 2007

zánik funkce: 11. 12. 2008

Francouzská 554/15, Praha 2 - Vinohrady, Česká republika

Ing. Augustin Sobol

člen představenstva

První vztah: 8. 2. 2007 - Poslední vztah: 3. 3. 2009

vznik členství: 8. 2. 2007

vznik funkce: 8. 2. 2007

Nad Palatou 2675/13, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Hana Smržová

člen představenstva

První vztah: 8. 2. 2007 - Poslední vztah: 29. 12. 2008

vznik členství: 8. 2. 2007

vznik funkce: 8. 2. 2007

Římská 32, Praha 2, 120 00, Česká republika

1)Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. 2)Neuvedení obchodní firmy u podpisu jednající osoby nezpůsobuje neplatnost právního úkonu.

od 20. 3. 2015

Za společnost jednají vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu vždy dva členové představenstva společně. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva společně. Činí to tak, že k vytištěné, razítkem vyznačené nebo jin ak napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 20. 3. 2015 od 25. 8. 2009

Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu samostatně kterýkoliv člen představenstva. Za společnost podepisuje samostatně kterýkoliv člen představenstva. Činí to tak, že k vytištěné, razítkem vyznačené nebo jin ak napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 25. 8. 2009 od 8. 2. 2007

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Sabina Petrtýlová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2018

vznik členství: 26. 2. 2018

Jarkovská 752/2, Praha, 153 00, Česká republika

Ing. Lukáš Šebesta

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2018

vznik členství: 26. 2. 2018

vznik funkce: 26. 2. 2018

V oudolku 222, Praha, 154 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Roman Šabata

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2018

vznik členství: 26. 2. 2018

Čtyřkoly 54, 257 22, Česká republika

Historické vztahy

Viktor Labský

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2015 - Poslední vztah: 8. 3. 2018

vznik členství: 14. 3. 2014

zánik členství: 26. 2. 2018

Zítkova 228/1, Praha, 153 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Viktor Labský

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2015 - Poslední vztah: 20. 3. 2015

vznik členství: 14. 3. 2014

Zítkova 228/1, Praha, 153 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Filip Sobol

Předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2014 - Poslední vztah: 8. 3. 2018

vznik členství: 14. 3. 2014

zánik členství: 26. 2. 2018

vznik funkce: 3. 4. 2014

zánik funkce: 26. 2. 2018

Vostrovská 1463/32, Praha, 160 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Viktor Labský

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2014 - Poslední vztah: 18. 2. 2015

vznik členství: 14. 3. 2014

Holečkova 332/5, Praha 5, 150 00, Česká republika

Sabina Petrtýlová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2012 - Poslední vztah: 8. 3. 2018

vznik členství: 29. 5. 2012

zánik členství: 29. 5. 2017

Jarkovská 752/2, Praha 5, 153 00, Česká republika

Mgr. Filip Sobol

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2009 - Poslední vztah: 25. 6. 2014

vznik členství: 8. 1. 2009

zánik členství: 8. 1. 2014

vznik funkce: 3. 3. 2009

zánik funkce: 8. 1. 2014

Vostrovská 1463/32, Praha 6, 160 00, Česká republika

MUDr. Martina Nováková

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2009 - Poslední vztah: 28. 6. 2012

vznik členství: 20. 8. 2009

zánik členství: 31. 3. 2012

Pražská 14, Nučice, 252 16, Česká republika

Viktor Labský

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2009 - Poslední vztah: 25. 6. 2014

vznik členství: 8. 1. 2009

zánik členství: 8. 1. 2014

Holečkova 332/5, Praha 5, 150 00, Česká republika

Mgr. Filip Sobol

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2009 - Poslední vztah: 21. 9. 2009

vznik členství: 8. 1. 2009

Ostrovská 1463, Praha 6, 160 00, Česká republika

MUDr. Kateřina Toběrná

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2008 - Poslední vztah: 21. 9. 2009

vznik členství: 24. 6. 2008

Lopatecká 23/360, Praha 4, 147 00, Česká republika

MUDr. Jiří Hladík

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2007 - Poslední vztah: 17. 8. 2009

vznik členství: 8. 2. 2007

zánik členství: 8. 1. 2009

vznik funkce: 8. 2. 2007

zánik funkce: 8. 1. 2009

Jiráskova 748, Mnichovice, 251 64, Česká republika

MUDr. Lucie Jordáková

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2007 - Poslední vztah: 10. 3. 2009

vznik členství: 8. 2. 2007

zánik členství: 8. 1. 2009

vznik funkce: 8. 2. 2007

zánik funkce: 8. 1. 2009

Pod Mohylou 10, Praha 6, 160 00, Česká republika

Soňa Janulíková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2007 - Poslední vztah: 20. 9. 2008

vznik členství: 8. 2. 2007

zánik členství: 24. 6. 2008

vznik funkce: 8. 2. 2007

zánik funkce: 24. 6. 2008

Babice 148, Říčany, 251 01, Česká republika

Další vztahy firmy Nemocnice Třebotov a.s.

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).