Hlavní navigace

P 6, a.s.

Firma P 6, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5339, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 14 400 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25665057

Sídlo:

Národní obrany 823/37, Praha, 160 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 4. 1998

DIČ:

CZ25665057

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5339, Městský soud v Praze

Obchodní firma

P 6, a.s. od 30. 4. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 30. 4. 1998

adresa

Národní obrany 823/37
Praha 16000 od 10. 11. 2016

adresa

Národní obrany 37
Praha 6 do 10. 11. 2016 od 30. 4. 1998

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 5. 8. 2014

Činnost organizačních a ekonomických poradců. do 3. 9. 2007 od 30. 4. 1998

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej(vyjma činností uvedených v příl.1,2,3 zák. č. 455/91 Sb.) do 3. 9. 2007 od 30. 4. 1998

Realitní kancelář. do 5. 8. 2014 od 30. 4. 1998

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 5. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 5. 8. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 5. 8. 2014

Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu Spolecnosti upsáním nových akcií takto: -------------------------------------------------------------------------------------------- a) duvodem pro zvýšení základního kapitálu je vznik výlucného vlastnictví nemovitostí zapsaných na LV c. 466 pro katastrální území Bubenec, obec Praha, spolecností P 6, a.s. a posílení majetkového - kapitálového vybavení Spolecnosti; b) schvaluje písemnou zprávu predstavenstva spolecnosti P 6, a.s. dle ust. § 204 odst. 3 vety druhé obchodního zákoníku v platném znení, která byla predložena predstavenstvem Spolecnosti; ---------------------------------------------------------------- c) základní kapitál Spolecnosti se zvyšuje z cástky 8.000.000,- Kc (slovy: osm milionu korun ceských) o cástku 6.400.000,- Kc (slovy: šest milionu ctyri sta tisíc korun ceských) na cástku 14.400.000,- Kc (slovy: ctrnáct milionu ctyri sta tisíc korun ceských) upsáním nových akcií, a to bez verejné nabídky na úpis akcií. Všechny nové akcie budou upsány predem urcenými zájemci, níže uvedenými. strana ctvrtá -------------------------------------------------------------------------------------------- Upisování akcií nad cástku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepripouští; --------------------------------------------------------------------------------------- d) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 4 (slovy: ctyr) kusu kmenových akcií v listinné podobe, znejících na majitele, ve jmenovité hodnote jedné akcie 1.600.000,- Kc (slovy: jeden milion šest set tisíc korun ceských), které nebudou kótovány na oficiálním trhu; ------------------------------------------------------ d) emisní kurs každé jedné takto upisované akcie ciní 1.666.666,50 Kc (slovy: jeden milion šest set šedesátšest tisíc šest set šedesátšest korun ceských padesát haléru), z toho je jmenovitá hodnota 1.600.000,- Kc a emisní ážio 66.666,50 Kc. Emisní kurs všech upisovaných akcií ciní 6.666.666,- Kc (slovy: šest milionu šest set šedesátšest tisíc šest set šedesátšest korun ceských korun ceských); ------------------ e) všechny nové akcie budou upsány predem urcenými zájemci, kterými jsou manželé Lenka Novotná, r.c. 576113/0034, a JUDr. Karel Novotný, r.c. 530706/252, oba bydlište Velké Prílepy, Dvorákova 343, okr. Praha-západ (dále jen ?Lenka Novotná a JUDr. Karel Novotný?) a manželé Marie Procházková, r.c. 306207/007, a Jaromír Procházka, r.c. 270309/022, oba bydlište Praha 6, Nebušice, Pod Hájovnou 590 (dále jen ?Marie Procházková a Jaromír Procházka?). Predem urcení zájemci upíší akcie ve smlouve o upsání akcií, kterou uzavrou se Spolecností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znení a která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znení. ----------------------------------------------------- Urcitý zájemce ? Lenka Novotná a JUDr. Karel Novotný upíší 2 (slovy: dva) kusy nových kmenových akcií o jmenovité hodnote jedné akcie ve výši 1.600.000,- Kc (slovy: jeden milion šest set tisíc korun ceských), znejících na majitele v listinné podobe. Práva spojená s akcií bude vykonávat JUDr. Karel Novotný, ------------------------------------------------------------------------------------------- urcitý zájemce ? Marie Procházková a Jaromír Procházka upíší 2 (slovy: dva) kusy nových kmenových akcií o jmenovité hodnote jedné akcie ve výši 1.600.000,- Kc (slovy: jeden milion šest set tisíc korun ceských), znejících na majitele v listinné podobe. Práva spojená s akcií bude vykonávat Jaromír Procházka; ---------------------------------------------------------------------------------------- f) lhuta pro upisování akcií se stanovuje 45 dnu a pocíná bežet ode dne dorucení návrhu na uzavrení smlouvy o upsání akcií, zaslaného Spolecností predem urceným zájemcum. Spolecnost dorucí návrh smlouvy predem urceným zájemcum do 15 dnu ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstríku a soucasne mu oznámí lhutu a místo pro upsání nových akcií, a to doporuceným dopisem na adresu bydlište nebo lze dorucit i osobne; ---------------------------------------------------------------------- g) místo pro upisování akcií, tedy místo uzavrení smlouvy o upsání akcií, bude sídlo spolecnosti P 6, a.s., na adrese Praha 6, Národní obrany 37; -------------------------- strana pátá ---------------------------------------------------------------------------------------------- h) valná hromada schvaluje upisování akcií nepenežitými vklady, jejichž predmetem jsou id. 2/12 spoluvlastnického podílu nemovitostí ? bytový dum cp. 823 s príslušenstvím a s pozemky: ----------------------------------------------------------- - budova cp. 823 (zpusob využití: bydlení), stojící na pozemku parc. c. 1100 (o výmere 309 m2, druh pozemku: zastavená plocha a nádvorí) --------------------- - pozemek parc. c. 1100 (o výmere 309 m2, druh pozemku: zastavená plocha a nádvorí) --------------------------------------------------------------------------------------- - pozemek parc. c. 1101 (o výmere 179 m2, druh pozemku: zahrada) ------------- vše v katastrálním území Bubenec, obec Praha, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úradu pro hl. m. Praha, katastrální pracovište Praha, na listu vlastnictví c. 466, -------------------------------------------------------------------------------- které jsou ve spoluvlastnictví takto: --------------------------------------------------------- id. 1/12 spoluvlastnického podílu shora uvedených nemovitostí - je ve spolecném jmení manželu Lenky Novotné a JUDr. Karla Novotného, ----------------------------- id. 1/12 spoluvlastnického podílu shora uvedených nemovitostí - je ve spolecném jmení manželu Marie Procházkové a Jaromíra Procházky. --------------------------- Výše ocenení uvedených nemovitostí jako celku byla v souladu s ust. § 59 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znení urcena na základe Znaleckého posudku c. ZÚ-760/2009, ze dne 3.9.2009, soudního znalce jmenovaného na základe usnesení Mestského soudu v Praze, c.j. 2Nc 4740/2009 - 6, ze dne 28.7.2009, které nabylo právní moci dne 25.8.2009, a to spolecností IRA, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Satalice, Hálova 62/29, PSC 19015, IC: 49702033, cástkou 40.000.000,- Kc (slovy: ctyricet milionu korun ceských). ------------------------------- Valná hromada schvaluje výši ocenení nepenežitých vkladu, které byly urceny na základe Znaleckého posudku c. ZÚ-760/2009 celkovou cástkou 6.666.666,- Kc (slovy: šest milionu šest set šedesátšest tisíc šest set šedesátšest korun ceských korun ceských), pricemž každý nepenežitý vklad je ocenen shodnou cástkou 3.333.333,- Kc (slovy: tri miliony tri sta tricettri tisíc tri sta tricettri korun ceských korun ceských). ----------------------------------------------------------------------- Rozdíl mezi hodnotou nepenežitých vkladu stanovenou tímto znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány jako protiplnení predem urceným zájemcum, tedy cástka 266.666,- Kc, tvorí emisní ážio. ---------- Za tyto nepenežité vklady budou jako protiplnení vydány 4 (slovy: ctyri) kusy kmenových akcií znejících na majitele, v listinné podobe, o jmenovité hodnote každé akcie 1.600.000,- Kc (slovy: jeden milion cest set tisíc korun ceských); ----- i) Lhuta pro splacení nepenežitého vkladu: emisní kurs takto upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozdeji do dvaceti pracovních dnu ode dne nabytí úcinnosti smlouvy o upisování akcií. Místem splacení nepenežitého vkladu je sídlo spolecnosti P 6, a.s., na adrese Praha 6, Národní obrany 37. ------- Nepenežitý vklad musí být splacen pred podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 24. 11. 2009 od 26. 10. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 14 400 000 Kč

od 24. 11. 2009

Základní kapitál

vklad 8 000 000 Kč

do 24. 11. 2009 od 30. 4. 1998
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 000 000 Kč, počet: 4 od 5. 8. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 600 000 Kč, počet: 4 od 5. 8. 2014
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 600 000 Kč, počet: 4 do 5. 8. 2014 od 24. 11. 2009
Akcie na majitele, hodnota: 2 000 000 Kč, počet: 4 do 5. 8. 2014 od 30. 4. 1998

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Jana Procházková

člen

První vztah: 7. 9. 2019

vznik členství: 5. 6. 2019

Křenova 252/6, Praha, 162 00, Česká republika

Lenka Novotná

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2014

vznik členství: 14. 7. 2014

Dvořákova 343, Velké Přílepy, 252 64, Česká republika

Historické vztahy

Kristina Procházková

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2015 - Poslední vztah: 7. 9. 2019

vznik členství: 14. 7. 2014

zánik členství: 5. 6. 2019

Jankov 14, 257 03, Česká republika

Kristina Procházková

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2014 - Poslední vztah: 2. 12. 2015

vznik členství: 14. 7. 2014

V zahradách 7, Struhařov, 251 64, Česká republika

Jaromír Procházka

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2014 - Poslední vztah: 15. 10. 2019

vznik členství: 14. 7. 2014

zánik členství: 30. 9. 2019

Pod hájovnou 590, Praha, 164 00, Česká republika

Karel Novotný

První vztah: 21. 12. 2013 - Poslední vztah: 5. 8. 2014

zánik členství: 14. 7. 2014

Dolomitová 209/27, Praha 5, 159 00, Česká republika

Karel Novotný

První vztah: 30. 4. 1998 - Poslední vztah: 21. 12. 2013

zánik členství: 14. 7. 2014

Dolomitová 209, Praha 5, Česká republika

Marie Procházková

První vztah: 30. 4. 1998 - Poslední vztah: 5. 8. 2014

zánik členství: 14. 7. 2014

Pod Hájovnou 590, Praha 6- Nebušice, Česká republika

Lenka Novotná

První vztah: 30. 4. 1998 - Poslední vztah: 5. 8. 2014

zánik členství: 14. 7. 2014

Lohniského 898, Praha 5, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Jaromír Procházka

předseda představenstva

První vztah: 5. 8. 2014

vznik členství: 14. 7. 2014

vznik funkce: 14. 7. 2014

Mánesova 321, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Karel Novotný

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2014

vznik členství: 14. 7. 2014

Dvořákova 343, Velké Přílepy, 252 64, Česká republika

Další vztah k této osobě

Karel Novotný

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2014

vznik členství: 14. 7. 2014

Dolomitová 209/27, Praha, 159 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Karel Novotný

předseda představenstva:

První vztah: 3. 9. 2007 - Poslední vztah: 5. 8. 2014

zánik členství: 14. 7. 2014

zánik funkce: 14. 7. 2014

Dvořákova 343, Velké Přílepy, 252 64, Česká republika

Ing. Jaromír Procházka

člen představenstva:

První vztah: 3. 9. 2007 - Poslední vztah: 5. 8. 2014

zánik členství: 14. 7. 2014

Mánesova 321, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Ing. Jaromír Procházka

člen představenstva:

První vztah: 20. 6. 2002 - Poslední vztah: 3. 9. 2007

Trojská 101, Praha 8, Česká republika

Ing. Jaromír Procházka

člen představenstva:

První vztah: 30. 4. 1998 - Poslední vztah: 20. 6. 2002

Trojská 101, Praha 8, Česká republika

JUDr. Karel Novotný

předseda představenstva:

První vztah: 30. 4. 1998 - Poslední vztah: 3. 9. 2007

Lohniského 898, Praha 5, Česká republika

Jaromír Procházka

člen představenstva:

První vztah: 30. 4. 1998 - Poslední vztah: 5. 8. 2014

zánik členství: 14. 7. 2014

Pod Hájovnou 590, Praha 6- Nebušice, Česká republika

Společnost zastupuje předseda představenstva společně s kterýmkoli dalším členem představenstva.

od 5. 8. 2014

Způsob jednání za společnost Za společnost jedná představenstvo, a to buď všichni členové představenstva nebo společně předseda představenstva a člen představenstva. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda představenstva a člen představenstva.Činí tak tím způsobem, že k názvu společnosti či k otisku razítka společnosti připojí své podpisy s uvedením funkce.

do 5. 8. 2014 od 30. 4. 1998

Další vztahy firmy P 6, a.s.

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).