Hlavní navigace

PATOK a.s.

Firma PATOK a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1925, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 96 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27356248

Sídlo:

U Porcelánky 2903, Louny, 440 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 5. 2008

DIČ:

CZ27356248

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

29100 Výroba motorových vozidel a jejich motorů
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
38320 Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
49410 Silniční nákladní doprava
702 Poradenství v oblasti řízení
812 Úklidové činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1925, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

PATOK a.s. od 1. 5. 2008

Právní forma

Akciová společnost od 1. 5. 2008

adresa

U Porcelánky 2903
Louny 44001 od 1. 5. 2008

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmo tnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 4. 6. 2014

zámečnictví, nástrojářství od 4. 6. 2014

projektová činnost ve výstavbě od 4. 6. 2014

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 4. 6. 2014

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 4. 6. 2014

opravy silničních vozidel od 4. 6. 2014

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 4. 6. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 2. 4. 2009

silniční motorová doprava do 4. 6. 2014 od 2. 4. 2009

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 1. 5. 2008

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 1. 5. 2008

poskytování technických služeb do 4. 6. 2014 od 1. 5. 2008

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 4. 6. 2014

Počet členů správní rady: 1 od 4. 6. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. od 4. 6. 2014

Valná hromada dne 04.03.2009: 1) rozhodla o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem o částku 94.000.000,- Kč (slovy: devadesát čtyři milionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku n avrhovaného zvýšení základního kapitálu; 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovila, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: 940 (slovy: devět set čtyřicet) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10 0.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), v listinné podobě; 3) rozhodla, že všechny akcie budou upsány nepeněžitým vkladem ve vlastnictví jednoho ze stávajících akcionářů společnosti - pana Josefa Paclta, r.č. 670321/0657, bytem Hřivice 168, okres Louny, PSČ 439 65, který podniká jako fyzická osoba - podnikate l pod obchodní firmou Josef Paclt - PATOK, IČ: 183 34 059, místo podnikání Louny, U porcelánky 2903, PSČ 440 01. Nepeněžitým vkladem je část podniku, který je provozován panem Josefem Pacltem - fyzickou osobou - podnikatelem pod obchodní firmou Josef Paclt - PATOK, IČ: 183 34 059, místo podnikání Louny, U Porcelánky 2903, PSČ 440 01, kterou představují vešker é věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží k provozování předmětné části podniku, včetně závazků souvisejících s předmětnou částí podniku. Součástí vkládané části podniku jsou mimo jiné též nemovitosti, a to: budova domu čp. 2903 (část obce Louny) na stavebním pozemku parcelní č. 3735/2, budova bez čp/če - garáž na stavebním pozemku parcelní č. 3732/2, budova bez čp/če na stavebním pozemku parcelní č. 3733/2, budova bez čp/če na stavebním pozemku parcelní č. 3734/2, budova bez čp/če na stavebním pozemku parcelní č. 3738/59, budova bez čp/če na stavebním pozemku parcelní č. 3738/320, budova bez čp/če na stavebním pozemku parcelní č. 3738/321, stavební pozemek parcelní č. 3732/2 "zastavěná plocha a nádvoří", stavební pozemek parcelní č. 3733/2 "zastavěná plocha a nádvoří", stavební pozemek parcelní č. 3734/2 "zastavěná plocha a nádvoří", stavební pozemek parcelní č. 3735/2 "zastavěná plocha a nádvoří", stavební pozemek parcelní č. 3738/1 "zastavěná plocha a nádvoří", stavební pozemek parcelní č. 3738/59 "zastavěná plocha a nádvoří", pozemek parcelní č. 3738/60 "ostatní plocha", pozemek parcelní č. 3738/123 "ostatní plocha", stavební pozemek parcelní č. 3738/198 "zastavěná plocha a nádvoří", stavební pozemek parcelní č. 3738/222 "zastavěná plocha a nádvoří", stavební pozemek parcelní č. 3738/223 "zastavěná plocha a nádvoří", pozemek parcelní č. 3738/227 "ostatní plocha", stavební pozemek parcelní č. 3738/233 "zastavěná plocha a nádvoří", pozemek parcelní č. 3738/234 "ostatní plocha", stavební pozemek parcelní č. 3738/235 "zastavěná plocha a nádvoří", pozemek parcelní č. 3738/241 "ostatní plocha", stavební pozemek parcelní č. 3738/270 "zastavěná plocha a nádvoří", pozemek parcelní č. 3738/273 "ostatní plocha", stavební pozemek parcelní č. 3738/320 "zastavěná plocha a nádvoří" a stavební pozemek parcelní č. 3738/321 "zastavěná plocha a nádvoří", včetně veškerého příslušenství a součástí, zejména venkovních úprav, zapsáno na listu vlastnictví č. 5849 pro katastrální území Louny, obec Louny, okres Louny. Nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti je podrobně popsán ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Luboše Marka, znalce z oboru ekonomika - ceny a odhady podniků, ze dne 30.01.2009. Posudek byl vypracován pod číslem položky znaleckého deníku č. 02-473-2009. Znalec pro určení hodnoty nepeněžitého vkladu pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti byl jmenován usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem čj. 71 Nc 1165/2008-9 ze dne 11.12.2008, které nabylo právní moci dne 06.01.2009. 4) určila, že hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena shora citovaným znaleckým posudkem na částku 94.000.000,- Kč (slovy: devadesát čtyři milionů korun českých); za nepeněžitý vklad bude vydáno 940 (slovy: devět set čtyřicet) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), v listinné podobě; 5) konstatovala, že mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, není žádný rozdíl. Emisní kurz akcií, které budou vydány na zvýšení základního kapitálu společnosti, je shodný se jmen ovitou hodnotou těchto akcií (§ 163a obchodního zákoníku); 6) konstatovala, že představenstvo společnosti předložilo valné hromadě zprávu o hodpodářské využitelnosti nepeněžitého vkladu ve vztahu k předmětu podnikání společnosti, v níž uvedlo též důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnilo výši na vrhovaného emisního kurzu akcií; 7) konstatovala, že dozorčí rada vyjádřila s navrhovaným zvýšením základního kapitálu společnosti formou nepeněžitého vkladu, jehož předmětem je část podniku souhlas; 8) konstatovala, že ve smyslu ust. § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, není v daném případě zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je část podniku, vyžadováno povolení Úřadu pro ochran u hospodářské soutěže; 9) konstatovala, že přednostní právo upsat nové akcie společnosti, upisované ke zvýšení základního kapitálu, akcionářům společnosti nevzniká, neboť akcie se neupisují peněžitými vklady. Proto nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednos tního práva ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku; 10) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že akcionářům nevzniklo přednostní právo upsat nové akcie společnosti, určila, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, to je 940 (slovy: devět set čtyřicet) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), v listinné podobě, budou nabídnuty předem určenému zájemci, to je panu Josefu Pacltovi, r.č. 6703 21/0657, bytem Hřivice 168, okres Louny, PSČ 439 65; 11) konstatovala, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověře ny; 12) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovila, že akcie lze upsat v sídle společnosti na adrese Louny, U Porcelánky 2903, PSČ 440 01, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu sm louvy o upsání akcií společností upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost doručí upisovateli (předem určenému zájemci) do 10 (slovy: deseti dnů) po zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základníh o kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude oznámen upisovateli (předem určenému zájemci) doručením uvedeného návrhu smlouvy o upsání akcií, a to formou doručeného dopisu zaslaného na adresu bydliště upisovatele (předem určeného zájemce) nebo osob ním předáním proti písemnému potvrzení. Emisní kurz jedné upisované akcie činí částku 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); 13) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku určila, že lhůta pro splacení emisního kurzu akcií bude činit 3 (slovy: tři) měsíce ode dne upsání akcií. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti na adrese Loun y, U Porcelánky 2903, PSČ 440 01; 14) určila, že o splacení vkladů bude uzavřena mezi společností a upisovatelem písemná smlouva o vkladu části podniku do základního kapitálu společnosti, s tím, že smlouva bude obsahovat též prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku, a  zároveň dojde ke dni účinnosti smlouvy o vkladu části podniku do základního kapitálu společnosti k předání části podniku, včetně nemovitostí, které tvoří součást vkládané části podniku; 15) určila, že nová výše základního kapitálu po zvýšení bude činit částku 96.000.000,- Kč (slovy: devadesát šest milionů korun českých). do 20. 4. 2009 od 11. 3. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 96 000 000 Kč

od 2. 4. 2009

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 2. 4. 2009 od 1. 5. 2008
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 960 od 2. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 960 do 2. 12. 2016 od 2. 4. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 2. 4. 2009 od 1. 5. 2008

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Josef Paclt

Člen správní rady

První vztah: 13. 7. 2021

vznik členství: 8. 7. 2021

Hřivice 168, 439 65, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Prokura

  SINZ s.r.o.

  U Porcelánky 2903, Louny, 440 01

Historické vztahy

Josef Paclt

První vztah: 4. 6. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 23. 4. 2014

Hřivice 168, 439 65, Česká republika

Josef Paclt

Člen správní rady

První vztah: 4. 6. 2014 - Poslední vztah: 13. 7. 2021

vznik členství: 23. 4. 2014

Hřivice 168, 439 65, Česká republika

Oldřich Vajsejtl

Místopředseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2012 - Poslední vztah: 4. 6. 2014

vznik členství: 12. 6. 2012

zánik členství: 23. 4. 2014

vznik funkce: 20. 6. 2012

zánik funkce: 23. 4. 2014

U Porcelánky 2903, Louny, 440 01, Česká republika

Lumír Ráž

Místopředseda představenstva

První vztah: 11. 3. 2009 - Poslední vztah: 10. 8. 2012

vznik členství: 27. 2. 2009

zánik členství: 12. 6. 2012

vznik funkce: 2. 3. 2009

zánik funkce: 12. 6. 2012

Koštice 121, 439 21, Česká republika

Ing. Martin Kučera

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 5. 2008 - Poslední vztah: 11. 3. 2009

vznik členství: 1. 5. 2008

zánik členství: 27. 2. 2009

vznik funkce: 1. 5. 2008

zánik funkce: 27. 2. 2009

Josefa Suka 1354/13, Teplice, 415 01, Česká republika

Jaroslava Pacltová

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 5. 2008 - Poslední vztah: 4. 6. 2014

vznik členství: 1. 5. 2008

zánik členství: 23. 4. 2014

vznik funkce: 1. 5. 2008

zánik funkce: 23. 4. 2014

Boženy Němcové 161, Cítoliby, 439 02, Česká republika

Josef Paclt

Předseda představenstva

První vztah: 1. 5. 2008 - Poslední vztah: 4. 6. 2014

vznik členství: 1. 5. 2008

zánik členství: 23. 4. 2014

vznik funkce: 1. 5. 2008

zánik funkce: 23. 4. 2014

Hřivice 168, 439 65, Česká republika

Společnost zastupuje člen správní rady samostatně.

od 13. 7. 2021

Za společnost je oprávněn jednat statutární ředitel samostatně.

do 1. 1. 2021 od 4. 6. 2014

Za společnost je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně nebo místopředsedové představenstva společně.

do 4. 6. 2014 od 1. 5. 2008

Dozorčí rada

Historické vztahy

Jiří Házl

Předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2010 - Poslední vztah: 4. 6. 2014

vznik členství: 27. 2. 2009

zánik členství: 23. 4. 2014

vznik funkce: 27. 7. 2010

zánik funkce: 23. 4. 2014

Zahradní 2474, Louny, 440 01, Česká republika

Ing. Jaroslava Hrušovská

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2010 - Poslední vztah: 4. 6. 2014

vznik členství: 19. 7. 2010

zánik členství: 23. 4. 2014

Libočany 193, 439 75, Česká republika

Václav Jonák

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2010 - Poslední vztah: 4. 6. 2014

vznik členství: 14. 7. 2010

zánik členství: 23. 4. 2014

Fibichova 364, Cítoliby, 439 02, Česká republika

PaedDr. Kateřina Pacltová

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2009 - Poslední vztah: 22. 9. 2010

vznik členství: 27. 2. 2009

zánik členství: 14. 7. 2010

Hřivice 168, 439 65, Česká republika

Josef Paclt

Předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2009 - Poslední vztah: 22. 9. 2010

vznik členství: 27. 2. 2009

zánik členství: 14. 7. 2010

vznik funkce: 27. 2. 2009

zánik funkce: 14. 7. 2010

Boženy Němcové 161, Cítoliby, 439 02, Česká republika

Jiří Házl

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2009 - Poslední vztah: 22. 9. 2010

vznik členství: 27. 2. 2009

Zahradní 2474, Louny, 440 01, Česká republika

PaedDr. Kateřina Pacltová

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 5. 2008 - Poslední vztah: 11. 3. 2009

vznik členství: 1. 5. 2008

zánik členství: 27. 2. 2009

Hřivice 168, 439 65, Česká republika

Josef Paclt

Předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 5. 2008 - Poslední vztah: 11. 3. 2009

vznik členství: 1. 5. 2008

zánik členství: 27. 2. 2009

vznik funkce: 1. 5. 2008

zánik funkce: 27. 2. 2009

Boženy Němcové 161, Cítoliby, 439 02, Česká republika

Jitka Maršíková

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 5. 2008 - Poslední vztah: 11. 3. 2009

vznik členství: 1. 5. 2008

zánik členství: 27. 2. 2009

Libochovická 126, Chotěšov, 410 02, Česká republika

Další vztahy firmy PATOK a.s.

2 fyzické osoby

Jiří Paclt

První vztah: 2. 6. 2023

Zeměšská 271, Líšťany, 440 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  SINZ s.r.o.

  U Porcelánky 2903, Louny, 440 01

Josef Paclt

Člen správní rady

První vztah: 4. 6. 2014

vznik členství: 23. 4. 2014

Hřivice 168, 439 65, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Prokura

  SINZ s.r.o.

  U Porcelánky 2903, Louny, 440 01

Historické vztahy

Jiří Paclt

První vztah: 10. 5. 2019 - Poslední vztah: 2. 6. 2023

Hřivice 168, 439 65, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 5. 2008

Živnosti

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 10. 2013
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 10. 2013
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 10. 2013
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 10. 2013
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 19. 11. 2010
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 7. 2009
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 19. 3. 2009
Přerušeno od 1. 12. 2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 5. 2008
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 5. 2008
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 5. 2008
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).