Hlavní navigace

Povodí Ohře, státní podnik

Firma Povodí Ohře, státní podnik, státní podnik. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou A 13052, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 3 829 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

70889988

Sídlo:

Bezručova 4219, Chomutov, 430 03

Právní forma:

Státní podnik

Datum vzniku:

1. 1. 2001

DIČ:

CZ70889988

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 500 - 999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

351 Výroba, přenos a rozvod elektřiny
35110 Výroba elektřiny
36000 Shromažďování, úprava a rozvod vody
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
431 Demolice a příprava staveniště
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
5510 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
59200 Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
683 Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
7120 Technické zkoušky a analýzy

Obchodní rejstřík

Spisová značka

A 13052, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Povodí Ohře, státní podnik od 5. 4. 2001

Právní forma

Státní podnik od 5. 4. 2001

adresa

Bezručova 4219
Chomutov 43003 od 13. 8. 2014

Předmět podnikání

Další podnikatelské činnosti související s hlavním předmětem činnosti: od 15. 6. 2018

- výroba elektřiny od 15. 6. 2018

- projektová činnost ve výstavbě od 15. 6. 2018

- opravy silničních vozidel od 15. 6. 2018

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 15. 6. 2018

-silniční motorová doprava: -nákladní, provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, -nákladní, provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí; od 15. 6. 2018

-výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: -provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody, -přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, -ubytovací služby, -poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, -testování, měření, analýzy a kontroly, -služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, -zemědělské podnikání. od 15. 6. 2018

Předmět činnosti

Hlavní předmět činnosti: Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v územní působnosti státního podniku Povodí Ohře a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků, jejichž správcem byl podnik určen, což zah rnuje zejména: - sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku; - pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku v šířce podle § 49 odst. 2 vodního zákona tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povo dni - provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu; - připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku; - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku; - oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě; - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních děl vzájemně se ovlivňujících; - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků; - předkládat vodoprávnímu úřadu, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních děl vzájemně se ovlivňujících, a navrhovat vodoprávním úřadům změny po volení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena; - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v povodí Ohře; - požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována; - dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace; - zajišťovat a hodnotit stav povrchových a podzemních vod, zpracovávat, ukládat a předávat údaje do informačních systémů veřejné správy v rozsahu pověření zakladatelem; - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance v povodí Ohře; - pořizovat plán dílčího povodí v územní působnosti státního podniku Povodí Ohře; - spolupracovat na pořizování národních plánů povodí s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí; - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii; - plnit úkoly při ochraně před povodněmi a před suchem; - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů; - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami; - zpracovávat stanoviska a vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných schválenými plány povodí Ohře a Dolního Labe a jejich závaznými částmi, a z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem; - zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě; - stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí; - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační řád, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem sou stavy vodních děl vzájemně se ovlivňujících; - provozovat vodohospodářský dispečink; - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají; - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest včetně rozrušování ledových celin ve veřejných přístavech stanovených vyhláškou a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - osazovat plavební znaky na vodní cestě; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu; - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu státní ho podniku; - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností; - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádávání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet; - spolupracovat při tvorbě právních předpisů, technických norem, směrnic, doporučení a pokynů souvisejících s vodním hospodářstvím; - plánovat, připravovat a realizovat opatření a akce v rámci programového financování zakladatele a příslušných krajinotvorných programů; - spolupracovat s příslušnými pozemkovými úřady a Státním pozemkovým úřadem při návrzích komplexních pozemkových úprav. od 15. 6. 2018

- hostinská činnost do 28. 11. 2016 od 2. 4. 2015

činnosti podle živnostenských oprávnění, koncesí a rozhodnutí o udělení licence: do 15. 6. 2018 od 2. 4. 2015

- výroba elektřiny do 15. 6. 2018 od 2. 4. 2015

- projektová činnost ve výstavbě do 15. 6. 2018 od 2. 4. 2015

- opravy silničních vozidel do 15. 6. 2018 od 2. 4. 2015

- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí do 15. 6. 2018 od 2. 4. 2015

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 15. 6. 2018 od 2. 4. 2015

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování do 15. 6. 2018 od 2. 4. 2015

Hlavní předmět činnosti: výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v územní působnosti státního podniku Povodí Ohře a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků, jejichž správcem byl podnik určen, což zah rnuje zejména: - sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku; - pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku v šířce podle § 49 odst. 2 vodního zákona tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povo dni - provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu - připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku; - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku; - oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě; - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních děl vzájemně se ovlivňujících; - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků; - předkládat vodoprávnímu úřadu, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních děl vzájemně se ovlivňujících, a navrhovat vodoprávním úřadům změny po volení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena; - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v povodí Ohře; - požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována; - dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace - zajišťovat a hodnotit stav povrchových a podzemních vod, zpracovávat, ukládat a předávat údaje do informačních systémů veřejné správy v rozsahu pověření zakladatelem; - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance v povodí Ohře; - pořizovat plán v oblasti dílčího povodí v územní působnosti státního podniku Povodí Ohře; - spolupracovat na pořizování národních plánů povodí s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí; - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii; - plnit úkoly při ochraně před povodněmi; - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů; - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami; - zpracovávat stanoviska a vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných schválenými plány oblasti povodí Ohře a Dolního Labe a jejich závaznými částmi, a z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem; - zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě; - stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí; - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační řád, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem sou stavy vodních děl vzájemně se ovlivňujících; - provozovat vodohospodářský dispečink; - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technicko-bezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají; - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest včetně rozrušování ledových celin ve veřejných přístavech stanovených vyhláškou a označovat a vytyčovat plavební dráhu - na vodních cestách; - osazovat plavební znaky na vodní cestě; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podnik u; - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností; - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádávání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet; - spolupracovat při tvorbě právních předpisů, technických norem, směrnic, doporučení a pokynů souvisejících s vodním hospodářstvím; - plánovat, připravovat a realizovat opatření a akce v rámci programového financování zakladatele a příslušných krajinotvorných programů; - spolupracovat s příslušnými pozemkovými úřady a Pozemkovým fondem České republiky při návrzích komplexních pozemkových úprav. do 15. 6. 2018 od 15. 3. 2011

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 27. 3. 2010

správa povodí a správa významných vodních toků a určených drobných vodních toků, jakož i provoz a údržba vodních děl ve vlastnictví státu, podle § 4 odst. 1 zákona č.305/2000 Sb. od 20. 4. 2002

výkon dalších činností s hlavním předmětem činností související a činnosti svěřené jim zákonem č.254/2001 Sb. o vodách a dalšími zvláštními právními předpisy, v souladu s § 4 odst. 2 zákona č.305/2000 Sb. od 20. 4. 2002

činnosti podle živnostenských oprávnění, koncesí a rozhodnutí o udělení licence: - laboratorní činnost související se zajišťováním kvality vod, - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, - projektová činnost ve výstavbě, - opravy silničních vozidel, - poskytování software, - provozování specializované protipovodňové ochrany, - inženýrské služby ve vodním hospodářství a ekologické výstavbě, - ubytovací činnost v chatové osadě, - hostinská činnost, - pronájem nemovitostí, výkon zeměměřických činností, - zemní práce, - silniční motorová doprava nákladní, - výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů - úřední měření, - výroba elektřiny. do 2. 4. 2015 od 20. 4. 2002

Užívání majetku, k němuž vzniklo státnímu podniku právo hospodařit, je směrováno k trvalému vytváření souladu mezi potřebou a tvorbou finančních prostředků a k hospodárnému využívání všech zdrojů. Podrobné podmínky stanoví zakladatel ve statutu státního podniku v souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 305/2000 Sb. do 15. 6. 2018 od 20. 4. 2002

správa vodohospodářsky významných vodních toků, vodních toků tvořících státní hranici, jakož i provoz a údržba vodohospodářských děl ve vlastnictví státu, podle § 4 odst. 1 zákona č. 305/2000 Sb., do 20. 4. 2002 od 5. 4. 2001

výkon dalších činností s hlavním předmětem činností související a činnosti svěřené jim zákonem č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů a dalšími zvláštními právními předpisy, v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 305/2000 Sb., do 20. 4. 2002 od 5. 4. 2001

činnosti podle živnostenských oprávnění a rozhodnutí o udělení státní autorizace, které v návaznosti na ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, přešly na státní podnik: do 20. 4. 2002 od 5. 4. 2001

laboratorní činnost související se zajišťováním kvality vod, do 20. 4. 2002 od 5. 4. 2001

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, do 20. 4. 2002 od 5. 4. 2001

projektová činnost ve výstavbě, do 20. 4. 2002 od 5. 4. 2001

automatizované zpracování dat, do 20. 4. 2002 od 5. 4. 2001

opravy silničních vozidel, do 20. 4. 2002 od 5. 4. 2001

činnost organizačních a ekonomických poradců, do 20. 4. 2002 od 5. 4. 2001

zámečnictví, do 20. 4. 2002 od 5. 4. 2001

poskytování software, do 20. 4. 2002 od 5. 4. 2001

provádění staveb, jejich změn a jejich odstraňování, do 20. 4. 2002 od 5. 4. 2001

montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení, do 20. 4. 2002 od 5. 4. 2001

provozování specializované protipovodňové ochrany, do 20. 4. 2002 od 5. 4. 2001

inženýrské služby ve vodním hospodářství a ekologické výstavbě, do 20. 4. 2002 od 5. 4. 2001

ubytovací činnost v chatové osadě, do 20. 4. 2002 od 5. 4. 2001

hostinská činnost, do 20. 4. 2002 od 5. 4. 2001

pronájem nemovitostí, do 20. 4. 2002 od 5. 4. 2001

výkon zeměměřických činností, do 20. 4. 2002 od 5. 4. 2001

zemní práce, do 20. 4. 2002 od 5. 4. 2001

silniční motorová doprava nákladní, do 20. 4. 2002 od 5. 4. 2001

výroba elektřiny, do 20. 4. 2002 od 5. 4. 2001

rozvod elektřiny. do 20. 4. 2002 od 5. 4. 2001

Rozsah a podmínky podnikání stanovené zakladatelem: Užívání majetku, k němuž vzniklo státnímu podniku právo hospodaření, je směrováno k trvalému vytváření souladu mezi potřebou a tvorbou finančních prostředků a k hospodárnému využívání všech zdrojů. Podrobné podmínky stanoví zakladatel ve statutu státního podniku v souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 305/2000 Sb. do 20. 4. 2002 od 5. 4. 2001

Ostatní skutečnosti

Povodí Ohře, státní podnik, vznikl dnem účinnosti zákona č. 305/2000 Sb. ke dni 1.1.2001 a je právním nástupcem společnosti Povodí Ohře a.s., oddíl B vložka 534, vymazané dne 24.3.2001 z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem. od 15. 6. 2018

Rozsah a podmínky hospodaření a podnikání: - veškerá hospodářská a podnikatelská činnost podniku je zaměřena na ochranu a péči o množství a jakost povrchových a podzemních vod, péči o prostředí výskytu vod, zabezpečení odběrů vody pro různé účely, údržbu a provoz vodohospodářských a hydroenergetic kých zařízení, racionální nakládání s vodami, obecnou a specializovanou ochranu před škodlivými účinky vod, vytváření podmínek pro obecné nakládání s vodami a efektivní využívání ostatního hmotného a nehmotného majetku; - veškerá činnost podniku směřuje k trvalému vytváření souladu mezi potřebou a tvorbou finančních prostředků a k hospodárnému využívání všech zdrojů; - v rámci své činnosti a v souladu s platnými právními předpisy uzavírá podnik svým jménem a na vlastní odpovědnost smlouvy a činí jiné právní jednání při nakládání s majetkem státu, se kterým má právo hospodařit. Při této činnosti může být omezen jen pla tnými zákony a dalšími právními předpisy; - s majetkem státu, který byl vymezen jako určený majetek, může podnik nakládat se souhlasem zakladatele. Postupy vymezuje statut státního podniku; - podnik je oprávněn provádět veškerou hlavní a další podnikatelskou činnost, která je uvedena v předmětu činnosti a která je zapsána v obchodním rejstříku. Tuto činnost může provádět i prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů; - o svých činnostech je podnik povinen vést všechny předepsané evidence. od 15. 6. 2018

Určený majetek: Určeným majetkem jsou pozemky a stavby, včetně vodních děl, k nimž vzniklo státnímu podniku právo hospodařit. Účetní hodnota určeného majetku ke dni vzniku státního podniku činí 3.868.891.151,- Kč. Podmínky pro nakládání s určeným majetkem stanovuje statu t podniku. do 15. 6. 2018 od 15. 3. 2011

Počet členů dozorčí rady je stanoven na devět. do 15. 6. 2018 od 18. 2. 2009

Rezervní fond: Výše rezervního fondu ke dni vzniku státního podniku, která je jeho minimální výší, činí 20 573 718,60 Kč. od 30. 6. 2006

Minimální výše kmenového jmění, kterou je podnik povinen zachovat: 3 829 000 000,- Kč do 15. 6. 2018 od 14. 4. 2004

Rezervní fond: Výše rezervního fondu ke dni nabytí účinnosti zák. č. 305/2000 Sb., o povodích: 20 573 718,60 Kč do 30. 6. 2006 od 5. 4. 2001

Určený majetek: Celková účetní hodnota určeného majetku dle ust. § 3 odst. 3 zák. č. 305/2000 Sb., o povodích: 3 868 891 151,- Kč do 15. 3. 2011 od 5. 4. 2001

Státní podnik Povodí Ohře vznikl dnem 1.1.2001 dle ust. § 1 odst. 2 zák. č. 305/2000 Sb., o povodích. Je právním nástupcem akciové společnosti Povodí Ohře, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, IČ: 49904272, která zanikla bez likvidace dne 1.1.2001 dle ust. § 1 odst. 1 zák. č. 305/2000 Sb. V souladu s ust. § 3 odst. 1 přešla z akciové společnosti na státní podnik k datu 1.1.2001 veškerá práva, s výjimkou vlastnického práva, a všechny povinnosti, včetně pracovně - právních vztahů. do 15. 6. 2018 od 5. 4. 2001

Kapitál

Kmenové jmění

vklad 4 180 337 247 Kč

od 7. 11. 2018

Kmenové jmění

vklad 3 829 000 000 Kč

od 15. 6. 2018

Kmenové jmění

vklad 4 068 283 000 Kč

do 7. 11. 2018 od 14. 4. 2004

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Monika Zeman

1. zástupce - ředitel správy povodí

První vztah: 25. 5. 2021

vznik funkce: 1. 4. 2021

náměstí Dr. Beneše 1232/7, Chomutov, 430 01, Česká republika

Ing. Jan Svejkovský

4. zástupce

První vztah: 5. 3. 2021

vznik funkce: 1. 1. 2021

Blatno 18, 430 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miloslav Šmolík

2. zástupce - investiční ředitel

První vztah: 22. 8. 2020

vznik funkce: 1. 6. 2020

Foersterova 1137/2, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Zbyněk Folk

generální ředitel

První vztah: 12. 6. 2019

vznik funkce: 1. 5. 2019

Jezdecká 1168, Dobřany, 334 41, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Radek Jelínek

3. zástupce - ekonomický ředitel

První vztah: 15. 6. 2018

vznik funkce: 1. 2. 2017

Na Borku 1611, Jirkov, 431 11, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jindřich Břečka

1. zástupce - ředitel správy povodí

První vztah: 5. 3. 2021 - Poslední vztah: 25. 5. 2021

vznik funkce: 1. 1. 2021

zánik funkce: 19. 3. 2021

Krušnohorská 1658, Jirkov, 431 11, Česká republika

Ing. Vlastimil Hasík

2. zástupce - investiční ředitel

První vztah: 15. 6. 2018 - Poslední vztah: 22. 8. 2020

vznik funkce: 1. 12. 2015

zánik funkce: 27. 5. 2020

K Lesíku 5643, Chomutov, 430 03, Česká republika

Ing. Jiří Nedoma

generální ředitel

První vztah: 15. 6. 2018 - Poslední vztah: 12. 6. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2006

zánik funkce: 30. 4. 2019

Anglická 453/32, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Ing. Jindřich Břečka

1. zástupce - technicko-provozní ředitel

První vztah: 15. 6. 2018 - Poslední vztah: 5. 3. 2021

vznik funkce: 1. 1. 2005

zánik funkce: 31. 12. 2020

Krušnohorská 1658, Jirkov, 431 11, Česká republika

Ing. Radek Jelínek

3. zástupce - ekonomický ředitel

První vztah: 29. 3. 2017 - Poslední vztah: 15. 6. 2018

vznik funkce: 1. 2. 2017

Na Borku 1611, Jirkov, 431 11, Česká republika

Ing. Radek Jelínek

3. zástupce - ekonomický ředitel

První vztah: 29. 3. 2017 - Poslední vztah: 15. 6. 2018

vznik funkce: 1. 2. 2017

Na Borku 1611, Jirkov, 431 11, Česká republika

Ing. Vlastimil Hasík

2. zástupce - investiční ředitel

První vztah: 16. 2. 2016 - Poslední vztah: 15. 6. 2018

vznik funkce: 1. 12. 2015

K Lesíku 5643, Chomutov, 430 03, Česká republika

Ing. Vlastimil Hasík

2. zástupce - investiční ředitel

První vztah: 16. 2. 2016 - Poslední vztah: 15. 6. 2018

vznik funkce: 1. 12. 2015

K Lesíku 5643, Chomutov, 430 03, Česká republika

Ing. Jan Fischer

3. zástupce - ekonomický ředitel

První vztah: 16. 2. 2016 - Poslední vztah: 29. 3. 2017

vznik funkce: 1. 12. 2015

zánik funkce: 31. 1. 2017

Sadová 5716, Chomutov, 430 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Fischer

3. zástupce - ekonomický ředitel

První vztah: 16. 2. 2016 - Poslední vztah: 29. 3. 2017

vznik funkce: 1. 12. 2015

zánik funkce: 31. 1. 2017

Sadová 5716, Chomutov, 430 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Nedoma

Generální ředitel

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 15. 6. 2018

vznik funkce: 1. 1. 2006

Anglická 453/32, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Ing. Jindřich Břečka

1.zástupce - technicko-provozní ředitel

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 15. 6. 2018

vznik funkce: 1. 1. 2005

Krušnohorská 1658, Jirkov, 431 11, Česká republika

Ing. Jindřich Břečka

1.zástupce - technicko-provozní ředitel

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 15. 6. 2018

vznik funkce: 1. 1. 2005

Krušnohorská 1658, Jirkov, 431 11, Česká republika

Ing. Jaroslav Šebesta

2.zástupce - ekonomický a správní ředitel

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 16. 2. 2016

vznik funkce: 1. 1. 2001

zánik funkce: 15. 11. 2015

Okrajová 4989, Chomutov, 430 01, Česká republika

Ing. Jiří Nedoma

Generální ředitel

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 15. 6. 2018

vznik funkce: 1. 1. 2006

Anglická 453/32, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Ing. Vlastimil Hasík

3.zástupce - investiční ředitel

První vztah: 26. 6. 2009 - Poslední vztah: 16. 2. 2016

vznik funkce: 5. 3. 2009

zánik funkce: 1. 12. 2015

K Lesíku 5643, Chomutov, 430 03, Česká republika

Ing. Michal Kraus

3.zástupce - investiční ředitel

První vztah: 14. 3. 2008 - Poslední vztah: 26. 6. 2009

vznik funkce: 24. 5. 2007

zánik funkce: 4. 3. 2009

Rabasova 3187, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Jaroslav Šebesta

2.zástupce - ekonomický a správní ředitel

První vztah: 14. 3. 2008 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik funkce: 1. 1. 2001

Okrajová 4989, Chomutov, 430 01, Česká republika

Ing. Jiří Nedoma

Generální ředitel

První vztah: 30. 6. 2006 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik funkce: 1. 1. 2006

Anglická 453/32, Karlovy Vary, 360 20, Česká republika

Ing. Jindřich Břečka

1.zástupce - technicko-provozní ředitel

První vztah: 10. 5. 2005 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik funkce: 1. 1. 2005

Krušnohorská 1658, Jirkov, 431 11, Česká republika

Ing. Václav Pondělíček

Generální ředitel

První vztah: 14. 4. 2004 - Poslední vztah: 30. 6. 2006

vznik funkce: 1. 1. 2001

zánik funkce: 31. 12. 2005

Sukova 3941, Chomutov, 430 03, Česká republika

Ing. Josef Gutwald

1.zástupce - technicko-provozní ředitel

První vztah: 14. 4. 2004 - Poslední vztah: 10. 5. 2005

vznik funkce: 1. 1. 2001

zánik funkce: 31. 12. 2004

Valtínovská 1568/3, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Šebesta

2.zástupce - ekonomický ředitel

První vztah: 14. 4. 2004 - Poslední vztah: 14. 3. 2008

vznik funkce: 1. 1. 2001

Okrajová 4989, Chomutov, 430 01, Česká republika

Ing. Václav Pondělíček

Ředitel

První vztah: 5. 4. 2001 - Poslední vztah: 14. 4. 2004

vznik funkce: 1. 1. 2001

Sukova 3941, Chomutov, 430 03, Česká republika

Zastupování a podepisování: Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupce v určené posloupnosti v případě nepřítomnosti předchozích.

od 15. 6. 2018

Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupce generálního ředitele v určené posloupnosti v případě nepřítomnosti předchozích.

do 15. 6. 2018 od 18. 2. 2009

Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti 1.zástupce, v jeho nepřítomnosti 2.zástupce, v jeho nepřítomnosti 3. zástupce.

do 18. 2. 2009 od 14. 3. 2008

Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti 1.zástupce, v jeho nepřítomnosti pak 2.zástupce.

do 14. 3. 2008 od 14. 4. 2004

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Stanislav Pfléger

člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

První vztah: 13. 12. 2019

vznik členství: 22. 10. 2019

V Jámě 1769/3, Děčín, 405 02, Česká republika

Ing. Karel Jakobec

člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

První vztah: 13. 12. 2019

vznik členství: 22. 10. 2019

Makarenkova 1242, Sokolov, 356 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Lenka Bartošová

člen dozorčí rady volený zaměstnanci

První vztah: 12. 6. 2019

vznik členství: 29. 3. 2019

Václavská 3559, Chomutov, 430 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Daniel Pokorný

člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

První vztah: 14. 3. 2019

vznik členství: 16. 11. 2018

Zlatnická 1130/12, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Ondřej Sirko

člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

První vztah: 14. 3. 2019

vznik členství: 23. 1. 2019

Nad alejí 1850/6, Praha, 162 00, Česká republika

Ing. Jiří Rolník

člen dozorčí rady volený z řad zaměstnanců

První vztah: 15. 6. 2018

vznik členství: 24. 2. 2017

Stanovice 6, 360 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Monika Zeman

člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

První vztah: 14. 3. 2019 - Poslední vztah: 25. 5. 2021

vznik členství: 14. 12. 2018

zánik členství: 31. 3. 2021

náměstí Dr. Beneše 1232/7, Chomutov, 430 01, Česká republika

Ing. Ondřej Sirko

člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

První vztah: 15. 6. 2018 - Poslední vztah: 14. 3. 2019

vznik členství: 21. 10. 2013

zánik členství: 20. 10. 2018

Nad alejí 1850/6, Praha, 162 00, Česká republika

Ing. Martin Zoul

člen dozorčí rady volený z řad zaměstnanců

První vztah: 15. 6. 2018 - Poslední vztah: 12. 6. 2019

vznik členství: 1. 2. 2015

zánik členství: 31. 1. 2019

Na Červeném vrchu 672/5, Cheb, 350 02, Česká republika

Ing. Monika Zeman

členka dozorčí rady jmenovaná zakladatelem

První vztah: 15. 6. 2018 - Poslední vztah: 14. 3. 2019

vznik členství: 21. 10. 2013

zánik členství: 20. 10. 2018

náměstí Dr. Beneše 1232/7, Chomutov, 430 01, Česká republika

Ing. Pavel Slabyhoud

člen dozorčí rady volený z řad zaměstnanců

První vztah: 15. 6. 2018 - Poslední vztah: 25. 5. 2021

vznik členství: 12. 2. 2016

zánik členství: 12. 2. 2021

Sokolská 3720/16, Chomutov, 430 03, Česká republika

Ing. Václav Jakubík

člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

První vztah: 15. 6. 2018 - Poslední vztah: 12. 6. 2019

vznik členství: 21. 10. 2013

zánik členství: 21. 10. 2018

Riegerova 1100/7, Cheb, 350 02, Česká republika

Ing. Daniel Pokorný

člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

První vztah: 15. 6. 2018 - Poslední vztah: 14. 3. 2019

vznik členství: 21. 10. 2013

zánik členství: 20. 10. 2018

Zlatnická 1130/12, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Oldřich Rozšafný

člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

První vztah: 15. 6. 2018 - Poslední vztah: 8. 7. 2020

vznik členství: 29. 1. 2015

zánik členství: 29. 1. 2020

Bažantnice 703, Tlučná, 330 26, Česká republika

Stanislav Pfléger

člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

První vztah: 15. 6. 2018 - Poslední vztah: 13. 12. 2019

vznik členství: 9. 9. 2014

zánik členství: 9. 9. 2019

V Jámě 1769/3, Děčín, 405 02, Česká republika

Ing. Jiří Rolník

Člen dozorčí rady volen zaměstnanci

První vztah: 1. 6. 2017 - Poslední vztah: 15. 6. 2018

vznik členství: 24. 2. 2017

Stanovice 6, 360 01, Česká republika

Ing. Jiří Rolník

Člen dozorčí rady volen zaměstnanci

První vztah: 1. 6. 2017 - Poslední vztah: 15. 6. 2018

vznik členství: 24. 2. 2017

Stanovice 6, 360 01, Česká republika

Ing. Pavel Slabyhoud

Člen dozorčí rady volen zaměstnanci

První vztah: 29. 3. 2017 - Poslední vztah: 15. 6. 2018

vznik členství: 12. 2. 2016

Sokolská 3720/16, Chomutov, 430 03, Česká republika

Ing. Pavel Slabyhoud

Člen dozorčí rady volen zaměstnanci

První vztah: 29. 3. 2017 - Poslední vztah: 15. 6. 2018

vznik členství: 12. 2. 2016

Sokolská 3720/16, Chomutov, 430 03, Česká republika

Pavel Slabyhoud

Člen dozorčí rady volen zaměstnanci

První vztah: 19. 4. 2016 - Poslední vztah: 29. 3. 2017

vznik členství: 12. 2. 2016

Sokolská 3720/16, Chomutov, 430 03, Česká republika

Pavel Slabyhoud

Člen dozorčí rady volen zaměstnanci

První vztah: 19. 4. 2016 - Poslední vztah: 29. 3. 2017

vznik členství: 12. 2. 2016

Sokolská 3720/16, Chomutov, 430 03, Česká republika

Ing. Oldřich Rozšafný

Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem

První vztah: 12. 4. 2016 - Poslední vztah: 15. 6. 2018

vznik členství: 29. 1. 2015

Bažantnice 703, Tlučná, 330 26, Česká republika

Ing. Oldřich Rozšafný

Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem

První vztah: 12. 4. 2016 - Poslední vztah: 15. 6. 2018

vznik členství: 29. 1. 2015

Bažantnice 703, Tlučná, 330 26, Česká republika

Ing. Martin Zoul

Člen dozorčí rady volen zaměstnanci

První vztah: 2. 4. 2015 - Poslední vztah: 15. 6. 2018

vznik členství: 1. 2. 2015

Na Červeném vrchu 672/5, Cheb, 350 02, Česká republika

Ing. Martin Zoul

Člen dozorčí rady volen zaměstnanci

První vztah: 2. 4. 2015 - Poslední vztah: 15. 6. 2018

vznik členství: 1. 2. 2015

Na Červeném vrchu 672/5, Cheb, 350 02, Česká republika

Ing. Oldřich Rozšafný

Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem

První vztah: 2. 4. 2015 - Poslední vztah: 12. 4. 2016

vznik členství: 29. 1. 2015

náměstí Generála Píky 2293/31, Plzeň, 326 00, Česká republika

Stanislav Pfléger

Člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

První vztah: 7. 11. 2014 - Poslední vztah: 15. 6. 2018

vznik členství: 9. 9. 2014

V Jámě 1769/3, Děčín, 405 02, Česká republika

Stanislav Pfléger

Člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

První vztah: 7. 11. 2014 - Poslední vztah: 15. 6. 2018

vznik členství: 9. 9. 2014

V Jámě 1769/3, Děčín, 405 02, Česká republika

Ing. Miroslav Král

Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 2. 4. 2015

vznik členství: 27. 6. 2012

zánik členství: 29. 1. 2015

Bělinského 964/7, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Jana Smetanová

Člen dozorčí rady volen zaměstnanci

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 19. 4. 2016

vznik členství: 28. 1. 2011

zánik členství: 28. 1. 2016

Šípková 5507, Chomutov, 430 01, Česká republika

Ing. Radek Jelínek

Člen dozorčí rady volen zaměstnanci

První vztah: 31. 7. 2014 - Poslední vztah: 29. 3. 2017

vznik členství: 23. 5. 2014

zánik členství: 31. 1. 2017

Na Borku 1611, Jirkov, 431 11, Česká republika

Ing. Radek Jelínek

Člen dozorčí rady volen zaměstnanci

První vztah: 31. 7. 2014 - Poslední vztah: 29. 3. 2017

vznik členství: 23. 5. 2014

zánik členství: 31. 1. 2017

Na Borku 1611, Jirkov, 431 11, Česká republika

Martin Zoul

Člen dozorčí rady volen zaměstnanci

První vztah: 26. 7. 2014 - Poslední vztah: 2. 4. 2015

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 31. 1. 2015

Na Červeném vrchu 672/5, Cheb, 350 02, Česká republika

Martin Zoul

Člen dozorčí rady volen zaměstnanci

První vztah: 8. 7. 2014 - Poslední vztah: 26. 7. 2014

vznik členství: 1. 2. 2010

17. listopadu 464/17, Cheb, 350 02, Česká republika

Ing. Ondřej Sirko

Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem

První vztah: 8. 7. 2014 - Poslední vztah: 15. 6. 2018

vznik členství: 21. 10. 2013

Nad alejí 1850/6, Praha, 162 00, Česká republika

Ing. Ondřej Sirko

Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem

První vztah: 8. 7. 2014 - Poslední vztah: 15. 6. 2018

vznik členství: 21. 10. 2013

Nad alejí 1850/6, Praha, 162 00, Česká republika

Ing. Daniel Pokorný

Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem

První vztah: 1. 2. 2014 - Poslední vztah: 15. 6. 2018

vznik členství: 21. 10. 2013

Zlatnická 1130/12, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Libor Ježek

Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem

První vztah: 1. 2. 2014 - Poslední vztah: 8. 7. 2014

vznik členství: 7. 11. 2013

zánik členství: 30. 4. 2014

U Lesíka 615, Tanvald, 468 41, Česká republika

Bc. Ondřej Sirko

Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem

První vztah: 1. 2. 2014 - Poslední vztah: 8. 7. 2014

vznik členství: 21. 10. 2013

Nad alejí 1850/6, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. Monika Zeman

Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem

První vztah: 1. 2. 2014 - Poslední vztah: 15. 6. 2018

vznik členství: 21. 10. 2013

náměstí Dr. Beneše 1232/7, Chomutov, 430 01, Česká republika

Ing. Monika Zeman

Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem

První vztah: 1. 2. 2014 - Poslední vztah: 15. 6. 2018

vznik členství: 21. 10. 2013

náměstí Dr. Beneše 1232/7, Chomutov, 430 01, Česká republika

Ing. Václav Jakubík

Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem

První vztah: 1. 2. 2014 - Poslední vztah: 15. 6. 2018

vznik členství: 21. 10. 2013

Riegerova 1100/7, Cheb, 350 02, Česká republika

Ing. Václav Jakubík

Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem

První vztah: 1. 2. 2014 - Poslední vztah: 15. 6. 2018

vznik členství: 21. 10. 2013

Riegerova 1100/7, Cheb, 350 02, Česká republika

Ing. Daniel Pokorný

Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem

První vztah: 1. 2. 2014 - Poslední vztah: 15. 6. 2018

vznik členství: 21. 10. 2013

Zlatnická 1130/12, Praha, 110 00, Česká republika

Jitka Gavdunová

Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem

První vztah: 4. 12. 2012 - Poslední vztah: 1. 2. 2014

vznik členství: 22. 10. 2012

zánik členství: 21. 10. 2013

Bedřicha Smetany 1280/9, Vejprty, 431 91, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miroslav Král CSc.

Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem

První vztah: 10. 8. 2012 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 27. 6. 2012

Bělinského 964/7, Praha 10, Hostivař, 110 00, Česká republika

Ing. Jan Bureš

Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem

První vztah: 11. 7. 2012 - Poslední vztah: 1. 2. 2014

vznik členství: 11. 4. 2012

zánik členství: 21. 10. 2013

Lidická 653, Ostrov, 363 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Soňa Riedlová Puškašová

Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem

První vztah: 4. 5. 2012 - Poslední vztah: 1. 2. 2014

vznik členství: 9. 2. 2012

zánik členství: 21. 10. 2013

Dražov 49e, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Ing. Jana Smetanová

Člen dozorčí rady volen zaměstnanci

První vztah: 30. 4. 2011 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 28. 1. 2011

Šípková 5507, Chomutov, 430 01, Česká republika

Mgr. Jan Mraček

Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem

První vztah: 30. 4. 2011 - Poslední vztah: 1. 2. 2014

vznik členství: 1. 2. 2011

zánik členství: 21. 10. 2013

Lomená 1985/4, Cheb, 350 02, Česká republika

PhDr. Ivo Hlaváč

Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem

První vztah: 7. 1. 2011 - Poslední vztah: 1. 11. 2013

vznik členství: 11. 10. 2011

zánik členství: 9. 7. 2013

adresa pro doručování: Praha 3, Čajkovského 13, PSČ 130 00 do 1. 11. 2013 od 7. 1. 2011

U Zvonařky 2536/1c, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Josef Reidinger

Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem

První vztah: 25. 8. 2010 - Poslední vztah: 7. 1. 2011

vznik členství: 4. 6. 2010

zánik členství: 11. 10. 2010

Mladenovova 3231, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Ondřej Beneš

Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem

První vztah: 27. 3. 2010 - Poslední vztah: 11. 7. 2012

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 9. 5. 2012

Kafkova 1402/39, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Martin Zoul

Člen dozorčí rady volen zaměstnanci

První vztah: 27. 3. 2010 - Poslední vztah: 8. 7. 2014

vznik členství: 1. 2. 2010

17.listopadu 464/17, Cheb, 350 02, Česká republika

Ing. Daniel Pokorný

Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem

První vztah: 9. 2. 2010 - Poslední vztah: 10. 8. 2012

vznik členství: 1. 12. 2009

zánik členství: 27. 6. 2012

Brechtova 781/10, Praha 4, 149 00, Česká republika

PaeDr. Josef Novotný

Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem

První vztah: 9. 2. 2010 - Poslední vztah: 5. 1. 2012

vznik členství: 1. 12. 2009

zánik členství: 12. 9. 2011

Javorová 2081, Sokolov, 356 01, Česká republika

Ing. Radek Jelínek

Člen dozorčí rady volen zaměstnanci

První vztah: 26. 6. 2009 - Poslední vztah: 31. 7. 2014

vznik členství: 3. 4. 2009

zánik členství: 2. 4. 2014

Na Borku 1611, Jirkov, 431 11, Česká republika

Ing. Vlastimil Hasík

Člen dozorčí rady volen zaměstnanci

První vztah: 18. 2. 2009 - Poslední vztah: 26. 6. 2009

vznik členství: 27. 6. 2008

zánik členství: 5. 3. 2009

K Lesíku 5643, Chomutov, 430 01, Česká republika

Petr Skokan

Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem

První vztah: 18. 2. 2009 - Poslední vztah: 9. 2. 2010

vznik členství: 10. 10. 2006

zánik členství: 30. 11. 2009

Moskevská 84/2, Česká Lípa, 470 00, Česká republika

JUDr. Josef Pavel

Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem

První vztah: 18. 2. 2009 - Poslední vztah: 9. 2. 2010

vznik členství: 10. 10. 2006

zánik členství: 30. 11. 2009

Vřídelní 37, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Círus

Člen dozorčí rady volen zaměstnanci

První vztah: 18. 2. 2009 - Poslední vztah: 27. 3. 2010

vznik členství: 26. 1. 2006

zánik členství: 31. 1. 2010

Na výsluní 2, Litoměřice, Česká republika

Ing. Petr Dobrovský

Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem

První vztah: 18. 2. 2009 - Poslední vztah: 25. 8. 2010

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 3. 6. 2010

Široká 4803/18, Jablonec nad Nisou, 468 04, Česká republika

Ing. Petr Kušnierz

Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem

První vztah: 18. 2. 2009 - Poslední vztah: 9. 2. 2010

vznik členství: 15. 9. 2008

zánik členství: 26. 11. 2009

Marie Pujmanové 2442/5, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Lubomír Petružela CSc.

Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem

První vztah: 18. 2. 2009 - Poslední vztah: 30. 4. 2011

vznik členství: 1. 2. 2006

zánik členství: 31. 1. 2011

Hornoměcholupská 39/632, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Radomil Gold

Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem

První vztah: 18. 2. 2009 - Poslední vztah: 11. 7. 2012

vznik členství: 15. 9. 2008

zánik členství: 11. 4. 2012

V Aleji 403, Skalná, 351 34, Česká republika

Ing. Helena Vohralíková

Člen dozorčí rady volen zaměstnanci

První vztah: 18. 2. 2009 - Poslední vztah: 30. 4. 2011

vznik členství: 26. 1. 2006

zánik členství: 25. 1. 2011

Bezručova 4577, Chomutov, Česká republika

Petr Skokan

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2007 - Poslední vztah: 18. 2. 2009

vznik členství: 10. 10. 2006

zánik členství: 30. 11. 2009

Moskevská 84/2, Česká Lípa, 470 00, Česká republika

JUDr. Josef Pavel

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2007 - Poslední vztah: 18. 2. 2009

vznik členství: 10. 10. 2006

zánik členství: 30. 11. 2009

Vřídelní 37, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Ing. Helena Vohralíková

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2006 - Poslední vztah: 18. 2. 2009

vznik členství: 26. 1. 2006

zánik členství: 25. 1. 2011

Bezručova 4577, Chomutov, Česká republika

Ing. Lubomír Petružela CSc.

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2006 - Poslední vztah: 18. 2. 2009

vznik členství: 1. 2. 2006

zánik členství: 31. 1. 2011

Hornoměcholupská 39/632, Praha 10, 102 00, Česká republika

RNDr. Pavel Punčochář CSc.

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2006 - Poslední vztah: 18. 2. 2009

vznik členství: 1. 3. 2006

zánik členství: 15. 9. 2008

Zítkova 225/3, Praha 5, 153 00, Česká republika

Ing. Daniel Pokorný

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2006 - Poslední vztah: 5. 2. 2007

vznik členství: 15. 2. 2006

zánik členství: 10. 10. 2006

Magistrů 379/7, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Círus

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2006 - Poslední vztah: 18. 2. 2009

vznik členství: 26. 1. 2006

zánik členství: 31. 1. 2010

Na výsluní 2, Litoměřice, Česká republika

Ing. Karel Mach

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2004 - Poslední vztah: 30. 6. 2006

vznik členství: 21. 7. 2003

zánik členství: 28. 2. 2006

Chotýčany 77, 373 62, Česká republika

Ing. Zdeněk Círus

První vztah: 5. 4. 2001 - Poslední vztah: 30. 6. 2006

vznik členství: 25. 1. 2001

zánik členství: 25. 1. 2006

Na výsluní 2, Litoměřice, Česká republika

Ing. Helena Vohralíková

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2001 - Poslední vztah: 30. 6. 2006

vznik členství: 25. 1. 2001

zánik členství: 25. 1. 2006

Bezručova 4577, Chomutov, Česká republika

Ing. Lubomír Petružala CSc.

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2001 - Poslední vztah: 30. 6. 2006

vznik členství: 1. 2. 2001

zánik členství: 31. 1. 2006

Hornoměcholupská 39/632, Praha 10, Česká republika

Ing. Jan Plechatý

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2001 - Poslední vztah: 30. 6. 2006

vznik členství: 1. 2. 2001

zánik členství: 31. 1. 2006

Valtinovská 10, Praha 4, Česká republika

Ing. Karel Tureček

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2001 - Poslední vztah: 14. 4. 2004

vznik členství: 1. 2. 2001

zánik členství: 8. 7. 2003

Gabrielovo náměstí 9, Chýnov, 391 55, Česká republika

Další vztahy firmy Povodí Ohře, státní podnik

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 29. 9. 1992

Živnosti

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 11. 2009
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 4. 11. 1998
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 29. 9. 1992
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Ubytovací služby
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Testování, měření, analýzy a kontroly
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 29. 9. 1992
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 29. 9. 1992

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).