Hlavní navigace

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Firma PROFISTAV Litomyšl, a.s., akciová společnost, vznikla dne 09. 8. 2007. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2747, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27742741

Sídlo:

Tyršova 231, Litomyšl, 570 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

9. 8. 2007

DIČ:

CZ27742741

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

08990 Ostatní těžba a dobývání j. n.
16230 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
221 Výroba pryžových výrobků
222 Výroba plastových výrobků
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
235 Výroba cementu, vápna a sádry
36000 Shromažďování, úprava a rozvod vody
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
422 Výstavba inženýrských sítí
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
4671 Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
47260 Maloobchod s tabákovými výrobky
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
47540 Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
49393 Nepravidelná pozemní osobní doprava
49399 Jiná pozemní osobní doprava j. n.
49410 Silniční nákladní doprava
52100 Skladování
52240 Manipulace s nákladem
52290 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
5590 Ostatní ubytování
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
78 Činnosti související se zaměstnáním

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2747, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

FOMIN, a.s. od 9. 8. 2007

Obchodní firma

PROFISTAV Litomyšl, a.s. od 1. 9. 2008

Právní forma

Akciová společnost od 9. 8. 2007

adresa

Tyršova 231
Litomyšl 57001 od 7. 12. 2016

adresa

Hlinky 49/126
Brno 60300 do 10. 1. 2008 od 9. 8. 2007

Předmět podnikání

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd od 1. 9. 2008

Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, elektrotechniky, dopravy a hornictví od 1. 9. 2008

Zprostředkování obchodu a služeb od 1. 9. 2008

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy od 1. 9. 2008

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců od 1. 9. 2008

Specializovaný maloobchod od 1. 9. 2008

Realitní činnost od 1. 9. 2008

Maloobchod se smíšeným zbožím od 1. 9. 2008

Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově - obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů od 1. 9. 2008

Maloobchod tabákovými výrobky od 1. 9. 2008

Provádění staveb včetně jejich změn udržovacích prací na nich a jejich odstraňování od 1. 9. 2008

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) od 1. 9. 2008

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 1. 9. 2008

Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy od 1. 9. 2008

Silniční motorová doprava nákladní od 1. 9. 2008

Silniční motorová doprava osobní od 1. 9. 2008

Osobní příležitostná vnitrostátní neveřejná - provozovaná osobním automobilem od 1. 9. 2008

Osobní příležitostná vnitrostátní - provozovaná autobusem od 1. 9. 2008

Ubytovací služby od 1. 9. 2008

Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků od 1. 9. 2008

Truhlářství od 1. 9. 2008

Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy od 1. 9. 2008

Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků od 1. 9. 2008

Pronájem a půjčování věcí movitých od 1. 9. 2008

Skladování zboží a manipulace s nákladem od 1. 9. 2008

Zastupování v celním řízení od 1. 9. 2008

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu od 1. 9. 2008

Dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vč. úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu od 1. 9. 2008

správa vlastního majetku od 9. 8. 2007

Předmět činnosti

zprostředkování zaměstnání od 18. 12. 2008

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti dne 24.5.2010 přijala toto rozhodnutí: - Základní kapitál společnosti se z původní výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) zvyšuje o částku ve výši 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) na nový základn í kapitál ve výši 2.600.000,- Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat 2 ks (slovy: dva kusy) prioritních li stinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem. Dosavadní akcionáři mají přednostní právo upsat tyto nové akcie společnosti, upisované ke zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem. Všichni přítomní akcionáři se svého přednostního práva vzdávají, jelikož je vhodné nabídnout tyto akcie uvedenému zájemci, který přispěje k rozšiřování podnikatelských aktivit společnosti. Všechny nové akcie tak s ohledem na v zdání se přednostního práva ze strany všech přítomných akcionářů budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti Inmen s.r.o., se sídlem Praha 6, Puškinovo nám. 14/634, PSČ 160 00, IČ: 275 63 502, a to 2 ks (slovy: dva kusy) prioritních listinných akci í znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), která je upíše peněžitým vkladem. Emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti: Litomyšl, Tyršova 231, PSČ 57001, a lhůta pro jejich úpis činí třicet (30) dnů s tím, že počíná dnem, ve kterém bude doručen výše uvedenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií. Peněžitý vklad upisovatele musí být splacen v celém rozsahu, tj. celý emisní kurz nově upsaných akcií, a to do šedesáti (60) dnů ode dne jejich úpisu, a to na zvláštní k tomu zřízený účet společnosti číslo 27-1119570267/0100 vedený u Komerční banky, a.s., nejpozději však do dne podání návrhu na zápis zvýšení základníh o kapitálu do obchodního rejstříku. S novými akciemi - prioritními akciemi jako druhem akcií, jsou spojena přednostní práva týkající se dividendy (podílu na zisku společnosti). S prioritními akciemi není spojeno právo hlasovat na valných hromadách s výjim kou případů, kdy zákon vyžaduje hlasování podle druhu akcií či v dalších případech, ve kterých hlasovací právo akcionářům vlastnící prioritní akcie přiznává obchodní zákoník. S prioritními akciemi jsou spojena přednostní práva na podíl na zisku společnost i (přednostní práva týkající se dividendy) a spočívá ve větším objemu zisku připadajícího na prioritní akcii a bude realizováno po časově omezenou dobu až do dosažení celkového limitu 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých) tak, že z výsle dku hospodaření společnosti za daný hospodářský rok podle účetní uzávěrky schválené valnou hromadou společnosti po odečtení daní a zákonných odvodů (dále jen "Základ"), tedy z kladného Základu bude jako dividenda rozděleno mezi akcionáře vlastnící priorit ní akcie celkem 100% až do dosažení celkového limitu 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), a to podle poměru jmenovité hodnoty prioritních akcií konkrétního akcionáře k jmenovité hodnotě všech prioritních akcií, které společnost vydala. Po dosažení uvedeného limitu bude podíl na zisku společnosti pro všechny akcionáře určen v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů bez rozdílu druhu. do 31. 8. 2010 od 23. 6. 2010

Došlo k fúzi sloučením společnosti FOMIN, a.s. (po změně firmy jako PROFISTAV Litomyšl, a.s.), se sídlem Litomyšl, Tyršova 231, PSČ 570 01, IČ: 27742741, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747, v posta vení nástupnické společnosti, a společnosti PROFISTAV s.r.o., se sídlem Litomyšl, Tyršova 231, PSČ 570 01, IČ: 45534870, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1485, v postavení společnosti zanikající. Na n ástupnickou společnost FOMIN, a.s. (po změně firmy jako PROFISTAV Litomyšl, a.s.), se sídlem Litomyšl, Tyršova 231, PSČ 570 01, IČ: 27742741, přešlo v důsledku sloučení jmění společnosti PROFISTAV s.r.o., se sídlem Litomyšl, Tyršova 231, PSČ 570 01, IČ: 4 5534870. od 1. 9. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 9. 8. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 2 000 Kč, počet: 1 000 od 6. 10. 2016
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 2 000 Kč, počet: 1 000 do 6. 10. 2016 od 30. 10. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 2 000 Kč, počet: 1 000 do 30. 10. 2014 od 26. 4. 2011
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 2 000 Kč, počet: 1 000 do 26. 4. 2011 od 30. 11. 2010
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 2 000 Kč, počet: 1 000 do 30. 11. 2010 od 9. 8. 2007

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Tomáš Zavřel MBA

Člen představenstva

První vztah: 9. 6. 2016

vznik členství: 2. 6. 2016

T. G. Masaryka 40, Slatiňany, 538 21, Česká republika

Bc. Jan Hanzl

Člen představenstva

První vztah: 29. 12. 2015

vznik členství: 27. 12. 2015

V břízkách 156, Senohraby, 251 66, Česká republika

Daniel Kraft

Předseda představenstva

První vztah: 29. 12. 2015

vznik členství: 27. 11. 2015

vznik funkce: 27. 11. 2015

Klánova 537/64, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 19 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Bc. Jan Hanzl

Člen představenstva

První vztah: 29. 12. 2015 - Poslední vztah: 9. 6. 2016

vznik členství: 27. 12. 2015

zánik členství: 2. 6. 2016

V břízkách 156, Senohraby, 251 66, Česká republika

Bohumír Andrýsek

Místopředseda představenstva

První vztah: 17. 5. 2013 - Poslední vztah: 29. 12. 2015

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 27. 11. 2015

vznik funkce: 29. 4. 2013

zánik funkce: 27. 11. 2015

K rybárně 1564/3, Praha, 193 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • jednatel

  Biosyst s.r.o.

  U libeňského pivovaru 2015/10, Praha, 180 00

 • JTB CZ s.r.o.

  U libeňského pivovaru 2015/10, Praha Libeň (Praha 8), 180 00

 • předseda představenstva

  EKOM CZ a.s.

  Průmyslová 1472/11, Praha, 102 00

Jan Hanzl

Předseda představenstva

První vztah: 17. 5. 2013 - Poslední vztah: 29. 12. 2015

vznik členství: 29. 4. 2013

zánik členství: 27. 11. 2015

vznik funkce: 29. 4. 2013

zánik funkce: 27. 11. 2015

V břízkách 156, Senohraby, 251 66, Česká republika

Bohumír Andrýsek

předseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2011 - Poslední vztah: 17. 5. 2013

vznik členství: 1. 7. 2011

vznik funkce: 1. 7. 2011

zánik funkce: 29. 4. 2013

Generála Janouška 896, Praha 9, 198 00, Česká republika

Jan Čulík

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 2010 - Poslední vztah: 10. 9. 2013

vznik členství: 10. 12. 2009

zánik členství: 19. 8. 2013

Okružní 1785, Choceň, 565 01, Česká republika

Ing. David Millich

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2008 - Poslední vztah: 3. 11. 2015

vznik členství: 30. 7. 2008

zánik členství: 28. 8. 2015

Dolní Sloupnice 101, Sloupnice, 565 53, Česká republika

Karel Javůrek

předseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2008 - Poslední vztah: 20. 7. 2011

vznik členství: 30. 7. 2008

zánik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 30. 7. 2008

zánik funkce: 30. 6. 2011

Tisová 38, 566 01, Česká republika

Pavel Hanzelka

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2008 - Poslední vztah: 17. 5. 2013

vznik členství: 9. 8. 2007

zánik členství: 29. 4. 2013

vznik funkce: 30. 7. 2008

zánik funkce: 29. 4. 2013

Slavíč 96, Hranice VII, 753 61, Česká republika

Pavel Hanzelka

člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2007 - Poslední vztah: 1. 9. 2008

vznik členství: 9. 8. 2007

Slavíč 96, Hranice VII, 753 61, Česká republika

Ing. Igor Fait

předseda představenstva

První vztah: 9. 8. 2007 - Poslední vztah: 18. 9. 2007

vznik členství: 9. 8. 2007

zánik členství: 14. 9. 2007

vznik funkce: 9. 8. 2007

zánik funkce: 14. 9. 2007

Stará osada 3971/17, Brno, 615 00, Česká republika

Ing. Lubor Turza

člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2007 - Poslední vztah: 18. 9. 2007

vznik členství: 9. 8. 2007

zánik členství: 14. 9. 2007

Úprkova 406, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo člen představenstva.

od 12. 1. 2016

Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoba oprávněná jednat jménem společnosti.

do 12. 1. 2016 od 1. 9. 2008

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoba oprávněná jednat jménem společnosti.

do 1. 9. 2008 od 18. 9. 2007

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně nebo písemně pověřený člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoba oprávněná jednat jménem společnosti.

do 18. 9. 2007 od 9. 8. 2007

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Jaroslav Soukup

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2015

vznik členství: 27. 11. 2015

Benátky 109, 570 01, Česká republika

Bc. Michaela Plíhalová

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2015

vznik členství: 27. 11. 2015

Sídliště Hegerova 1011, Polička, 572 01, Česká republika

Ing. Lucie Blažková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2015

vznik členství: 27. 11. 2015

vznik funkce: 7. 12. 2015

ČSLA 620, Planá nad Lužnicí, 391 11, Česká republika

Historické vztahy

Bc. Michaela Plíhalová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2014 - Poslední vztah: 29. 12. 2015

vznik členství: 5. 9. 2014

zánik členství: 27. 11. 2015

Sídliště Hegerova 1011, Polička, 572 01, Česká republika

Lucie Blažková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2013 - Poslední vztah: 29. 12. 2015

vznik členství: 29. 4. 2013

zánik členství: 27. 11. 2015

vznik funkce: 29. 4. 2013

zánik funkce: 27. 11. 2015

ČSLA 620, Planá nad Lužnicí, 391 11, Česká republika

Jaroslav Soukup

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2013 - Poslední vztah: 29. 12. 2015

vznik členství: 29. 4. 2013

zánik členství: 27. 11. 2015

Benátky 109, 570 01, Česká republika

Karel Javůrek

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2011 - Poslední vztah: 17. 5. 2013

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 29. 4. 2013

vznik funkce: 1. 7. 2011

zánik funkce: 29. 4. 2013

Tisová 38, 566 01, Česká republika

Karel Javůrek

První vztah: 20. 7. 2011 - Poslední vztah: 27. 7. 2011

vznik členství: 1. 7. 2011

vznik funkce: 1. 7. 2011

Tisová 38, 566 01, Česká republika

Ing. Luboš Chaloupka

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2011 - Poslední vztah: 30. 10. 2014

vznik členství: 1. 1. 2010

zánik členství: 5. 9. 2014

Litomyšl 48, 570 01, Česká republika

Ing. Luboš Chaloupka

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2010 - Poslední vztah: 20. 7. 2011

vznik členství: 1. 1. 2010

vznik funkce: 4. 1. 2010

zánik funkce: 1. 7. 2011

Kornice 48, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Hana Bulvová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2008 - Poslední vztah: 17. 5. 2013

vznik členství: 30. 7. 2008

zánik členství: 29. 4. 2013

Morašice 120, 569 51, Česká republika

Ing. Lenka Růžičková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2008 - Poslední vztah: 20. 7. 2011

vznik členství: 30. 7. 2008

zánik členství: 30. 6. 2011

Dandova 2592/4, Praha 9, 193 00, Česká republika

Tomáš Janecký

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2008 - Poslední vztah: 4. 2. 2010

vznik členství: 30. 7. 2008

zánik členství: 31. 12. 2009

vznik funkce: 30. 7. 2008

zánik funkce: 31. 12. 2009

J. Metyše 1080, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Zbyněk Hanečka

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2007 - Poslední vztah: 1. 9. 2008

vznik členství: 15. 9. 2007

zánik členství: 30. 7. 2008

Ovesná Strana 223, Vlkoš, 751 19, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Severín Prčík

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2007 - Poslední vztah: 1. 9. 2008

vznik členství: 15. 9. 2007

zánik členství: 30. 7. 2008

Záhumenice 65, Dolní Bojanovice, 696 17, Česká republika

Aleš Pabiška

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2007 - Poslední vztah: 1. 9. 2008

vznik členství: 15. 9. 2007

zánik členství: 30. 7. 2008

vznik funkce: 15. 9. 2007

zánik funkce: 30. 7. 2008

Konečná 3623/2, Hodonín, 695 01, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Tomáš Janecký

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2007 - Poslední vztah: 11. 10. 2007

vznik členství: 14. 9. 2007

zánik členství: 15. 9. 2007

J.Metyše 1013, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Karel Javůrek

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2007 - Poslední vztah: 11. 10. 2007

vznik členství: 14. 9. 2007

zánik členství: 15. 9. 2007

Tisová 38, Vysoké Mýto, 566 01, Česká republika

Tomáš Janecký

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2007 - Poslední vztah: 11. 10. 2007

vznik členství: 14. 9. 2007

zánik členství: 15. 9. 2007

vznik funkce: 14. 9. 2007

zánik funkce: 15. 9. 2007

J.Metyše 1080, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Ing. Ladislav Šíbl

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2007 - Poslední vztah: 18. 9. 2007

vznik členství: 9. 8. 2007

zánik členství: 14. 9. 2007

vznik funkce: 9. 8. 2007

zánik funkce: 14. 9. 2007

Révová 28, Brno, 628 00, Česká republika

Petr Tesař

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2007 - Poslední vztah: 18. 9. 2007

vznik členství: 9. 8. 2007

zánik členství: 14. 9. 2007

Nádražní 378/32, Horní Moštěnice, 751 17, Česká republika

Ing. David Šplíchal

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2007 - Poslední vztah: 18. 9. 2007

vznik členství: 9. 8. 2007

zánik členství: 14. 9. 2007

Obránců míru 446, Třebíč, 674 01, Česká republika

Další vztahy firmy PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Historické vztahy

Ing. Martin Novák

První vztah: 20. 7. 2011 - Poslední vztah: 20. 6. 2012

Proseč 134, 539 44, Česká republika

Pavel Hanzelka

První vztah: 20. 7. 2011 - Poslední vztah: 6. 3. 2012

Hranice VII 96, 753 61, Česká republika

Pavel Hanzelka

První vztah: 18. 9. 2007 - Poslední vztah: 1. 9. 2008

Hranice VII 96, 753 61, Česká republika

PURUM KRAFT a.s.

První vztah: 8. 1. 2016

Národní 961/25, Praha, 110 00

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

 • Daniel Kraft

  předseda představenstva

  Klánova 537/64, Praha, 147 00, Česká republika

 • Vladimíra Kraftová

  člen představenstva

  Klánova 537/64, Praha, 147 00, Česká republika

 • Roman Vinař

  člen dozorčí rady

  Šromova 865/14, Praha, 198 00, Česká republika

 • Tomáš Vymazal

  člen představenstva

  Dunická 3144/6, Praha, 141 00, Česká republika

 • Iva Demská

  Předseda dozorčí rady

  U Pivovaru 2304, Benešov, 256 01, Česká republika

 • Jan Demský

  Předseda dozorčí rady

  Tisem 94, 257 56, Česká republika

 • Vladimír Semerád

  člen dozorčí rady

  Na Výsluní 236, Mirošovice, 251 66, Česká republika

 • Ing. Ludvík Sembdner

  Kordačova 940, Kladno 4, 272 04, Česká republika

EKOM CZ a.s.

První vztah: 6. 3. 2012 - Poslední vztah: 8. 1. 2016

Průmyslová 1472/11, Praha, 102 00

Akcionáři

PURUM KRAFT a.s., IČ: 27863468

Národní 961/25, Česká republika, Praha 1, 110 00

od 8. 1. 2016

EKOM CZ a.s., IČ: 26462061

Průmyslová 1472/11, Česká republika, Praha 10, 102 00

do 8. 1. 2016 od 6. 3. 2012

Pavel Hanzelka

Česká republika, Hranice VII, 753 61

do 6. 3. 2012 od 20. 7. 2011

Pavel Hanzelka

Česká republika, Hranice VII, 753 61

do 1. 9. 2008 od 18. 9. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 6. 10. 2008

Živnosti

Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 10. 2. 2010
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 28. 1. 2009
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 20. 10. 2008
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 6. 10. 2008
Truhlářství, podlahářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 6. 10. 2008
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 6. 10. 2008
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 6. 10. 2008

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.

Komerční sdělení

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).