Hlavní navigace

Resilient a.s.

Firma Resilient a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 20252, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 45 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

03620522

Sídlo:

Churnajevova 1217/10, Praha Modřany, 143 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

15. 12. 2014

DIČ:

CZ03620522

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
70100 Činnosti vedení podniků
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 20252, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Resilient a.s. od 15. 12. 2014

Právní forma

Akciová společnost od 15. 12. 2014

adresa

Churnajevova 1217/10
Praha 14300 od 13. 8. 2018

adresa

Strakonická 1199/2d
Praha 15000 do 13. 8. 2018 od 6. 11. 2015

adresa

Evropská 423/178
Praha 16000 do 6. 11. 2015 od 15. 12. 2014

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. od 15. 12. 2014

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti schválila dne 23. 5. 2019 rozhodnutí o změně výše základního kapitálu společnosti takto: 1. Snižuje se základní kapitál Společnosti o pevnou částku 105.000.000,-Kč, a to z částky 150.000.000,-Kč na částku 45.000.000,-Kč, a to v souladu s ust. § 532 odst. 1 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnost a družstvech (zákon o obchodníc h korporacích), v účinném znění (dále jen ZOK), vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. 2. Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je optimalizace kapitálové struktury Společnosti. Účelem snížení základního kapitálu je vyplacení těchto zdrojů akcionářům Společnosti. Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřite lů. 3. S částkou ve výši 105.000.000,-Kč odpovídající snížení základní Společnosti bude naloženo tak, že tato celá bude použita k úhradě kupní ceny za akcie, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy. 4. Akcie Společnosti budou brány z oběhu úplatně s tím, že výše úplaty za 1 kus kmenové akcie Společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě 40.000,-Kč bude činit 40.000,-Kč. Celková výše úplaty tak bude činit částku 105.000.000,-Kč. 5. Veřejný návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu bude uveřejněn způsobem stanoveným ZOK a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, a to nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu usnesení o snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rej stříku. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy bude nejméně 30 dnů ode dne jeho uveřejnění. Akcionář je povinen akcie, ohledně nichž akceptoval veřejný návrh smlouvy, předložit Společnosti ve lhůtě 2 měsíců od účinnosti snížení základního kapitálu. Kupn í cena za akcie, které budou vzaty z oběhu, bude splatná nejpozději do 3 měsíců od účinnosti snížení základního kapitálu. do 11. 10. 2019 od 6. 6. 2019

Valná hromada společnosti schválila dne 29.12.2016 rozhodnutí o změně výše základního kapitálu společnosti takto: 1/ Zvyšuje se základní kapitál Společnosti o částku 100.000.000,-Kč, a to z částky 50.000.000,-Kč na částku 150.000.000,-Kč, peněžitým vkladem a upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu Spo lečnosti se nepřipouští. 2/ Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním 2500 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 40.000,-Kč. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. 3/ Veškeré nově upisované akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky, ale budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to panu Ing. Petru Krogmanovi, nar. 05.06.1973, bytem Praha 6, Sedlec, Za hájem 251/4 (dále jen "Předem určený zájemce"), kt erý tak upíše všech 2500 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 40.000,-Kč. 4/ Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. u každé nově upsané akcie částce ve výši 40.000,-Kč a lze jej splatit výhradně v penězích, a to v souladu s tímto rozhodnutím, stanovami společnosti a zákonem. 5/ Lhůta pro upsání akcií Předem určeným zájemcem bude činit 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 479 zákona o obchodních korporacích, s tím, že návrh bude doručen Předem urče nému zájemci do 30 dnů ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. 6/ Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Společnosti za Předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu jím upsaných nových akcií ve výši 100.000.000,-Kč proti části pohledávky Předem určeného zájemce za Společností ve výši 100.000.000,-Kč , která ke dni 29.12.2016 činí celkem 112.623.475,-Kč, vzniklé z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 18.11.2016 mezi Předem určeným zájemcem, jako úvěrujícím a Společností, jako úvěrovaným. 7/ Předem určený zájemce jako upisovatel splatí emisní kurs nově upisovaných akcií, které upíše na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ust. § 478 odst. 2 zákona o obchodních korporacích tak, že emisní kurs nově upisovaných akcií, tedy částku ve výši 100.000.000,-Kč splatí dnem, kdy se Společností uzavře smlouvu o započtení (dále jen "Smlouva o započtení"), a to tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí. 8/ Stanovují se tato pravidla pro uzavření Smlouvy o započtení - Společnost zašle Předem určenému zájemci návrh Smlouvy o započtení ve znění schváleném valnou hromadou nejpozději do 30 dnů ode dne upsání nově upisovaných akcií, a Předem určený zájemce je povinen tuto Smlouvu o započtení uzavřít nejpozději do 30 dnů ode dne doručení takového návrhu smlouvy tak, že v uvedené lhůtě doručí Společnosti podepsanou Smlouvu o započtení do sídla Společnosti. do 19. 1. 2017 od 29. 12. 2016

1/ Zvyšuje se základní kapitál Společnosti o částku 48.000.000,-Kč (slovy: čtyřicet osm milionů korun českých), a to z částky 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 50.000.000,-Kč (slovy: padesát milionů korun českých), peněžitým vklad em a upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští. 2/ Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním 1200 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 40.000,-Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). S nově upisovanými akciemi nebudou spoje na žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. 3/ Veškeré nově upisované akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky, ale budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, a to panu Ing. Petru Krogmanovi, nar. 05.06.1973, s bydlištěm Praha 6, Sedlec, Za Hájem 251/4 (dále jen Předem určený zájemce), kter ý tak upíše všech 1200 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 40.000,-Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). 4/ Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. u každé nově upsané akcie částce ve výši 40.000,-Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) a lze jej splatit výhradně v penězích, a to v souladu s tímto rozhodnutím, stanovami spo lečnosti a zákonem. 5/ Lhůta pro upsání akcií Předem určeným zájemcem bude činit třicet (30) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 479 zákona o obchodních korporacích, s tím, že návrh bude doručen Př edem určenému zájemci do třiceti (30) dnů ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci se bere za počátek běhu shora uve-dené lhůty pro úpis akcií. 6/ Předem určený zájemce jako upisovatel splatí emisní kurs nově upisovaných akcií převodem na účet č. 100010732/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s., a to do třiceti (30) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. do 20. 3. 2015 od 20. 3. 2015

Kapitál

Základní kapitál

vklad 45 000 000 Kč

od 11. 10. 2019

Základní kapitál

vklad 150 000 000 Kč

do 11. 10. 2019 od 29. 12. 2016

Základní kapitál

vklad 50 000 000 Kč

do 29. 12. 2016 od 20. 3. 2015

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 20. 3. 2015 od 15. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 40 000 Kč, počet: 1 125 od 11. 10. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 40 000 Kč, počet: 3 750 do 11. 10. 2019 od 29. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 40 000 Kč, počet: 1 250 do 29. 12. 2016 od 20. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 40 000 Kč, počet: 50 do 20. 3. 2015 od 15. 12. 2014

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Petr Toman CFA

člen správní rady

První vztah: 26. 1. 2021

vznik členství: 26. 1. 2021

K Lůžku 855, Psáry, 252 44, Česká republika

Ing. Petr Krogman

předseda správní rady

První vztah: 26. 1. 2021

vznik členství: 29. 12. 2016

vznik funkce: 26. 1. 2021

Za hájem 251/4, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Petr Krogman

člen správní rady

První vztah: 29. 12. 2016 - Poslední vztah: 26. 1. 2021

vznik členství: 29. 12. 2016

Za hájem 251/4, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Toman

Člen správní rady

První vztah: 6. 11. 2015 - Poslední vztah: 29. 12. 2016

vznik členství: 15. 12. 2014

zánik členství: 29. 12. 2016

K Lůžku 855, Psáry, 252 44, Česká republika

Ing. Petr Toman

Statutární ředitel

První vztah: 6. 11. 2015 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 15. 12. 2014

K Lůžku 855, Psáry, 252 44, Česká republika

Ing. Petr Toman

Statutární ředitel

První vztah: 15. 12. 2014 - Poslední vztah: 6. 11. 2015

vznik funkce: 15. 12. 2014

K Lůžku 855, Psáry, 252 44, Česká republika

Ing. Petr Toman

Člen správní rady

První vztah: 15. 12. 2014 - Poslední vztah: 6. 11. 2015

vznik členství: 15. 12. 2014

K Lůžku 855, Psáry, 252 44, Česká republika

Společnost zastupuje každý člen správní rady samostatně.

od 26. 1. 2021

Společnost zastupuje statutární ředitel. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či nadepsané obchodní firmě společnosti, nebo otisku jejího razítka, připojí svůj podpis statutární ředitel.

do 1. 1. 2021 od 15. 12. 2014

Další vztahy firmy Resilient a.s.

1 fyzická osoba

Ing. Petr Krogman

člen správní rady

První vztah: 29. 12. 2016

vznik členství: 29. 12. 2016

Za hájem 251/4, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Petr Toman

Člen správní rady

První vztah: 6. 11. 2015 - Poslední vztah: 29. 12. 2016

vznik členství: 15. 12. 2014

zánik členství: 29. 12. 2016

K Lůžku 855, Psáry, 252 44, Česká republika

Ing. Petr Toman

Člen správní rady

První vztah: 6. 11. 2015 - Poslední vztah: 29. 12. 2016

vznik členství: 15. 12. 2014

zánik členství: 29. 12. 2016

K Lůžku 855, Psáry, 252 44, Česká republika

Ing. Petr Toman

Člen správní rady

První vztah: 15. 12. 2014 - Poslední vztah: 6. 11. 2015

vznik členství: 15. 12. 2014

K Lůžku 855, Psáry, 252 44, Česká republika

Mabon investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.

První vztah: 10. 12. 2019 - Poslední vztah: 10. 12. 2019

Churnajevova 1217/10, Praha, 143 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Ing. Magdalena Hrušková

  člen dozorčí rady

  Arbesovo náměstí 742/12, Praha, 150 00, Česká republika

 • Petr Krogman

  člen představenstva

  Za hájem 251/4, Praha, 160 00, Česká republika

Akcionáři

Agromino A/S

c/o Advokatfirmaet Poul Schmith, Vester Farimagsgade 23, Dánské království, Kodaň V, 1606

od 10. 12. 2019

Mabon investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s., IČ: 28904681

Churnajevova 1217/10, Česká republika, Praha, 143 00

do 10. 12. 2019 od 10. 12. 2019

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 15. 12. 2014

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 15. 12. 2014

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).