Hlavní navigace

TRIGA a.s.

Firma TRIGA a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1146, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 12 960 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

60916524

Sídlo:

Horská 190, Vrchlabí, 543 02

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

6. 12. 1992

DIČ:

CZ60916524

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1146, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

TRIGA a.s. od 6. 12. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 6. 12. 1994

adresa

Horská 190
Vrchlabí 54302 od 4. 10. 2016

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 15. 6. 2017

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné do 15. 6. 2017 od 6. 12. 1994

Ostatní skutečnosti

Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 26.9.2013 přijala usnesení o snížení základního kapitálu společnosti: 1 Důvodem snížení základního kapitálu je: 1.1 Opakovaně deklarovaným záměrem vedení společnosti je nezadržovat nadměrné zůstatky hotovosti. Současná dividendová kapacita je omezená výší nerozděleného zisku z minulých let a zisku běžného období a je nižší než očekávaná výše zůstatku hotovosti po p okrytí investičních a provozních potřeb. Proto představenstvo společnosti navrhuje kromě běžné výplaty dividendy i snížení základního kapitálu. Představenstvo společnosti je přesvědčeno, že celková výše výplaty dividendy a snížení základního kapitálu pro střednictvím snížení nominální hodnoty každé akcie představuje odpovídající návratnost pro akcionáře. Zároveň představenstvo společnosti očekává, že toto rozhodnutí nebude mít negativní vliv na budoucí hospodaření společnosti. 2 Rozsah snížení základního kapitálu: 2.1 základní kapitál společnosti se snižuje z částky 21,600.000,--Kč (dvacet jeden milion korun českých) o částku 8,640.000,--Kč (osm milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých) na částku 12,960.000,--Kč (dvanáct m ilionů devět set šedesát tisíc korun českých). 3 Způsob snížení 3.1 Základní kapitál společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. Při snížení základního kapitálu společnosti bude jmenovitá hodnota každé z 216 (dvě stě šestnácti) kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) snížena o 40.000,-- Kč (čtyřicet tisíc korun českých), to je na 60.00 0,-- Kč (šedesát tisíc korun českých). 4 Způsob jak bude naloženo s částkou snížení základního kapitálu 4.1 Částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, to je částka ve výši 8,640.000,-- Kč (osm milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých) bude vyplacena akcionářům společnosti, 4.2 na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, to je na každou z 216 (dvě stě šestnácti) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude vyplacena částka ve výši 40.000,-- Kč ( čtyřicet tisíc korun českých). 5 Lhůta pro předložení listinných akcií 5.1 Lhůta pro předložení listinných akcií společnosti k jejich výměně běží ode dne zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku do 31.3.2014 (třicátého prvního března roku dva tisíce čtrnáct). do 15. 5. 2014 od 4. 12. 2013

Dne 29.6.2005 rozhodl jediný akcionář navrhovatele v působnosti valné hromady o navýšení základního kapitálu společnosti takto: 1) Zvyšuji základní kapitál společnosti o částku 6,600.000,-- Kč slovy šest milionů šest set tisíc korun českých peněžitým vkladem, a to upsáním šedesáti šesti kusů nových akcií. Důvodem je posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti. Dos avadní základní kapitál ve výši 15,000.000,-- Kč slovy patnáct milionů korun českých je zcela splacen a navyšuje se na celkovou výši základního kapitálu 21,600.000,-- Kč slovy dvacet jeden milion šest set tisíc korun českých. 2) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3) Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. 4) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, a to v počtu šedesát šest kusů, ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč, které jsou kmenové, znějící na majitele a jsou v listinné podobě. Pro zvýšení základního kapitálu se stanoví tyto další podmínky: a) Emisní kurz každé nové akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč je 100.000,-- Kč slovy jedno sto tisíc korun českých. b) Všechny nově emitované akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť jediný akcionář společnosti se vzdal tohoto práva a budou nabídnuty předem určenému zájemci - věřiteli Ing. JUDr. Lubomíru Kopeckému, r.č. 49 09 27/183, bytem Kosmonosy, P ionýrů 799, a to v počtu šedesáti šesti kusů akcií. c) Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií, která bude ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. d) Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí třiceti kalendářních dnů o d prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. e) Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kurzu bude upisovateli - předem určenému zájemci představenstvem společnosti oznámen bez zbytečného odkladu písemně doporučeným dopisem, zaslaným na jeho adresu. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy o upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. f) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti TRIGA a.s., Vrchlabí, Horská 190, PSČ 543 02. g) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky upisovatele - předem určeného zájemce Ing. JUDr. Lubomíra Kopeckého r.č. 49 09 27/183, bytem Kosmonosy, Pionýrů 779, vůči společnosti TRIGA a.s., se sídlem Vrchlabí, Horská 190, PSČ 543 02, IČ 60 91 65 24, vzniklé na základě rámcové smlouvy o půjčce uzavřené dne 31.12.2004 mezi věřitelem Ing. JUDr. Lubomírem Kopeckým, r.č. 49 09 27/183, bytem Kosmonosy, Pionýrů 779 a společností TRIGA a.s., se sídlem Vrchlabí, Horská 190, PSČ 543 02, IČ 60 91 65 24, na splácení emisního kursu všech nově emitovaných akcií ve výši 6,600.000,-- Kč. Dohodou o započtení bude výše uvedeným upisovatelem - předem určeným zájemcem splacen celý emisní kurz jím upsaných akcií. h) Upisovatel - předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurz jím upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností TRIGA a.s., se sídlem Vrchlabí, Horská 190, PSČ 543 02, IČ 60 91 65 24, dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovat ele - předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcií, a to nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávky, právní důvod vzniku , počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž emisní kurs bude započten proti pohledávce upisovatele - předem určeného zájemce. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. do 4. 12. 2013 od 14. 9. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 12 960 000 Kč

od 15. 6. 2017

Základní kapitál

vklad 12 960 000 Kč

do 15. 6. 2017 od 15. 5. 2014

Základní kapitál

vklad 21 600 000 Kč

do 15. 5. 2014 od 13. 1. 2007

Základní kapitál

vklad 15 000 000 Kč

do 13. 1. 2007 od 6. 12. 1994
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 60 000 Kč, počet: 216 od 15. 5. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 216 do 15. 5. 2014 od 13. 1. 2007
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 150 do 13. 1. 2007 od 6. 12. 1994

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Jiří Valeš

člen představenstva

První vztah: 10. 3. 2022

vznik členství: 7. 2. 2022

Husitská 199, Hostinné, 543 71, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Lubomír Hanuš

předseda představenstva

První vztah: 13. 5. 2021

vznik členství: 5. 5. 2021

vznik funkce: 5. 5. 2021

J. Kablíkové 1027, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  EDEN, s.r.o.

  Špindlerův Mlýn 121, 543 51

 • Jednatel

  STAS, s.r.o.

  Horská 190, Vrchlabí Hořejší Vrchlabí, 543 02

Vladimír Hendrych

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2021

vznik členství: 5. 5. 2021

Jasanová 547, Jesenice, 252 42, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jiří Valeš

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2021 - Poslední vztah: 7. 2. 2022

vznik členství: 5. 5. 2021

zánik členství: 2. 12. 2021

Husitská 199, Hostinné, 543 71, Česká republika

Ing. Bedřich Hanousek

předseda představenstva

První vztah: 1. 12. 2017 - Poslední vztah: 13. 5. 2021

vznik členství: 25. 9. 2013

zánik členství: 5. 5. 2021

vznik funkce: 9. 6. 2017

zánik funkce: 5. 5. 2021

Luční 374, Vrchlabí, 543 03, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Vladimír Hendrych

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 2017 - Poslední vztah: 13. 5. 2021

vznik členství: 9. 6. 2017

zánik členství: 5. 5. 2021

Jasanová 547, Jesenice, 252 42, Česká republika

František Havlíček

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 2017 - Poslední vztah: 13. 5. 2021

vznik členství: 9. 6. 2017

zánik členství: 5. 5. 2021

Horská 435, Vrchlabí, 543 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Bedřich Hanousek

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2013 - Poslední vztah: 1. 12. 2017

vznik členství: 25. 9. 2013

zánik funkce: 9. 6. 2017

Luční 374, Vrchlabí, 543 03, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Bedřich Hanousek

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2013 - Poslední vztah: 1. 12. 2017

vznik členství: 25. 9. 2013

zánik funkce: 9. 6. 2017

Luční 374, Vrchlabí, 543 03, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Oldřich Imlauf

předseda představenstva

První vztah: 4. 12. 2013 - Poslední vztah: 1. 12. 2017

vznik členství: 25. 9. 2013

zánik členství: 9. 6. 2017

vznik funkce: 25. 9. 2013

zánik funkce: 9. 6. 2017

Rolnická 1195, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Ing. Oldřich Imlauf

předseda představenstva

První vztah: 4. 12. 2013 - Poslední vztah: 1. 12. 2017

vznik členství: 25. 9. 2013

zánik členství: 9. 6. 2017

vznik funkce: 25. 9. 2013

zánik funkce: 9. 6. 2017

Rolnická 1195, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Ing. Bedřich Hanousek

Člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2013 - Poslední vztah: 4. 12. 2013

Luční 374, Vrchlabí, 543 03, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Žďárský

Člen představenstva

První vztah: 6. 12. 1994 - Poslední vztah: 4. 9. 2001

Dukelská 1321, Vrchlabí, Česká republika

Ing. Bedřich Hanousek

Člen představenstva

První vztah: 6. 12. 1994 - Poslední vztah: 25. 9. 2013

Luční 374, Vrchlabí - Podhůří, Česká republika

Ing. Oldřich Imlauf

Předseda představenstva

První vztah: 6. 12. 1994 - Poslední vztah: 4. 12. 2013

Rolnická 1195, Vrchlabí, Česká republika

Společnost zastupuje kterýkoliv člen představenstva samostatně.

od 15. 6. 2017

Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje předseda představenstva, popř. jednotliví členové představenstva, pokud jsou k tomu představenstvem písemně zmocněni. K vytištěnému, či jinak napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a další člen představenstva. Platí zásada dvou podpisů. Představenstvo může k podpisování za společnost písemně zmocnit příslušné vedoucí pracovníky společnosti.

do 15. 6. 2017 od 6. 12. 1994

Dozorčí rada

Historické vztahy

František Havlíček

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2021 - Poslední vztah: 7. 2. 2022

vznik členství: 5. 5. 2021

zánik členství: 2. 12. 2021

Horská 435, Vrchlabí, 543 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Lubomír Hanuš

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2017 - Poslední vztah: 13. 5. 2021

vznik členství: 9. 6. 2017

zánik členství: 5. 5. 2021

J. Kablíkové 1027, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Ing. Oldřich Imlauf

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2017 - Poslední vztah: 13. 5. 2021

vznik členství: 9. 6. 2017

zánik členství: 5. 5. 2021

vznik funkce: 20. 9. 2017

zánik funkce: 5. 5. 2021

Rolnická 1195, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Ing. Vojtěch Hendrych

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2017 - Poslední vztah: 13. 5. 2021

vznik členství: 9. 6. 2017

zánik členství: 5. 5. 2021

Jasanová 547, Jesenice, 252 42, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  Barrel s.r.o.

  Paříkova 910/9, Praha Vysočany (Praha 9), 190 00

Dr. Jindřich Trýb

První vztah: 21. 1. 2016 - Poslední vztah: 15. 6. 2017

U mlejnku 123, Zdiby, 250 66, Česká republika

Dr. Jindřich Trýb

První vztah: 21. 1. 2016 - Poslední vztah: 15. 6. 2017

U mlejnku 123, Zdiby, 250 66, Česká republika

Ing. Lubomír Hanuš

První vztah: 25. 9. 2013 - Poslední vztah: 15. 6. 2017

J. Kablíkové 1027, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Ing. Lubomír Hanuš

První vztah: 25. 9. 2013 - Poslední vztah: 15. 6. 2017

J. Kablíkové 1027, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Dr. Jindřich Trýb

První vztah: 4. 9. 2001 - Poslední vztah: 21. 1. 2016

Křivenecká 413, Praha 8 - Čimice, Česká republika

Ing.JUDr. Lubomír Kopecký

První vztah: 6. 12. 1994 - Poslední vztah: 4. 9. 2001

Pionýrů 779, Kosmonosy, Česká republika

Dr. Jindřich Trýba

První vztah: 6. 12. 1994 - Poslední vztah: 4. 9. 2001

Křivenecká 413, Praha 8 - Čimice, Česká republika

Ing. Lubomír Hanuš

První vztah: 6. 12. 1994 - Poslední vztah: 25. 9. 2013

J.Kablíkové 1027, Vrchlabí, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 2. 11. 1994

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 2. 11. 1994
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).