Hlavní navigace

Trilet Ground Services, a.s.

Firma Trilet Ground Services, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4060, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 296 645 400 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25056514

Sídlo:

U Rakovky 849, Praha Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

7. 6. 1996

DIČ:

CZ25056514

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 20 - 24 zaměstnanci

Klasifikace ekonomických činností

45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
46190 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
731 Reklamní činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
77320 Pronájem a leasing stavebních strojů a zařízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4060, Městský soud v Praze

Obchodní firma

C.H.D., a.s. od 7. 6. 1996

Obchodní firma

Trilet Ground Services, a.s. od 13. 3. 2002

Právní forma

Akciová společnost od 7. 6. 1996

adresa

U Rakovky 849
Praha 14800 od 27. 1. 2015

adresa

Kodaňská 46
Praha 10 10010 do 27. 1. 2015 od 7. 6. 1996

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 20. 10. 2016

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 20. 10. 2016

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 20. 10. 2016 od 13. 3. 2002

pronájem a půjčování věcí movitých do 20. 10. 2016 od 13. 3. 2002

reklamní a propagační činnost do 20. 10. 2016 od 13. 5. 1997

automatizované zpracování dat do 20. 10. 2016 od 13. 5. 1997

nákup, prodej, poskytování softwarového vybavení a databází užívaných a zpracovávaných do 20. 10. 2016 od 13. 5. 1997

zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb a přenosu informací do 20. 10. 2016 od 13. 5. 1997

koupě zboží za účelem jeho dlašího prodeje a prodej do 20. 10. 2016 od 7. 6. 1996

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 20. 10. 2016 od 7. 6. 1996

činnost organizačních a ekonomických poradců do 20. 10. 2016 od 7. 6. 1996

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti rozhodla dne 23.2.2005 o snížení základního kapitálu společnosti o částku 527.369.600,- Kč snížením jmenovité hodnoty akcií takto: a) důvod snížení základního kapitálu: důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti z minulých let; b) rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál společnosti se snižuje o částku ve výši 527.369.600,- Kč (slovy: pět set dvacet sedm miliónů tři sta šedesát devět tisíc šest set korun českých), tj. z částky 824.015.000,- Kč (slovy: osm set dvacet čtyři milióny patnáct tisíc korun če ských) na částku 296.645.400,- Kč (slovy: dvě stě devadesát šest miliónů šest set čtyřicet pět tisíc čtyři sta korun českých); c) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 527.369.000,- Kč bude použita výlučně k úhradě ztráty a nebude použita k výplatě akcionářům; d) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to u všech akcií společnosti o 64 %, tj. u akcií o stávající jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 360.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát tisíc korun českých) , u akcií o stávající jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 360,- Kč (slovy: tři sta šedesát korun českých) a u akcií o stávající jmenovité hodnotě 93,75 Kč na jmenovitou hodnotu 33,75 Kč (slovy: třicet tři koruny české sedmdesát pět haléřů). e) lhůta pro předložení akcií akcionáři vlastnící akcie v listinné podobě, jsou povinni předložit tyto akcie k výměně ve lhůtě dvou měsíců od účinnosti zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vůči třetím osobám, tj. ode dne zveřejnění oznámení o snížení zá od 14. 6. 2005

Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti Trilet Ground Capital Corporation CZ, a.s. se sídlem Praha 4, U Rakovky 849, PSČ 148 00, IČ 630 79 291. od 1. 1. 2005

Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu spo- lečnosti C.H.D., a.s. z původní výše 703.000.000,- Kč ( slovy : sedmsettřimilióny korun českých ) o částku 121.015.000,- Kč ( slovy : jednostodvacetjedenmiliónpatnácttisíc korun českých ), a to nepeněžitým vkladem ve stejné výši. Celková výše základního kapitálu akciové společnosti C.H.D., a.s. po jeho zvýšení bude činit 824.015.000,- Kč ( slovy : osmsetdvacetčtyřimiliónypat- nácttisíc korun českých ). Důvodem zvýšení základního kapitálu je rozvinutí činnosti firmy v rozšířeném rozsahu předmětu podnikání. Zvýšení základního kapitálu společnosti C.H.D., a.s. bude prove- deno upsáním nových akcií. Na zvýšení základního kapitálu spo- lečnosti bude vydáno 121 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč ( slovy : jedenmilión korun českých ), a to kmenových akcií na majitele, v listinné podobě. Nově vydávané akcie nebudou veřejně registrované. A dále bude vydána 1 akcie o jmenovité hodnotě 15.000,- Kč ( slovy : patnácttisíc korun čes- kých ), a to kmenová akcie na majitele, v listinné podobě. Nově vydávaná akcie nebude veřejně registrovaná. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upi- sování akcií činí 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Akciová společnost " Trilet Ground Capital Corporation CZ, a.s. " jako jediný akcionář společnosti C.H.D., a.s. má podle usta- novení § 204a obchodního zákoníku přednostní právo k upsání akcií při zvýšení základního kapitálu, a to v celém rozsahu zvý- šení základního kapitálu. Ing. Jan Kovář a Ing. František Peč, jako statutární orgán ak- ciové apolečnosti " Trilet Ground Capital Corporation CZ, a.s. ", prohlašují, že se jediný akcionář výslovně vzdává svého před- nostního práva dle § 204a obchodního zákoníku v plném rozsahu a to z důvodu důležitého zájmu společnosti, kterým je posílení a rozvoj jejího podnikatelského zaměření souvisejícího s rozšíře- ným předmětem podnikání. Veškeré akcie, které mají být upsány podle tohoto rozhodnutí při zvýšení základního kapitálu akciové společnosti C.H.D., a.s. budou nabídnuty k upsání akciové spo- lečnosti " Trilet Ground Capital Corporation CZ, a.s. ", se síd- lem Praha 4, U Rakovky 849, IČ 63079291, jako předem určenému zájemci ve smyslu § 203 odst. 2 písm.d) obchodního zákoníku. Všech 122 nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 121.015.000,- Kč ( slovy : jednostodvacetjedenmiliónpatnáctti- síckorun českých ) bude upsáno předem určeným zájemcem, tj. spo- lečností " Trilet Ground Capital Corporation CZ, a.s. ", na zák- ladě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností " Trilet Ground Capital Corporation CZ, a.s. ", se sídlem Praha 4, U Ra- kovky 849, IČ 63079291 jako předem určeným zájemcem a společnos- tí C.H.D., a.s. se sídlem Praha 10, Kodaňská 46, IČ 25056514, podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen před- stavenstvem společnosti C.H.D., a.s. předem určenému zájemci - společnosti " Trilet Ground Capital Corporation CZ, a.s. " bez zbytečného odkladu spolu s oznámením, že bylo zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základ- ního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 121.015.000,- Kč se nepřipouští. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o upsání akcií: a) lhůta pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahuje alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodní- ho zákoníku bude doručen představenstvem společnosti předem určenému zájemci spolu s oznámením, že bylo zapsáno rozhodnu- tí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, b) Společnost " Trilet Ground Capital Corporation CZ, a.s., jako předem určený zájemce upíše akcie doručením akceptované smlou- vy o úpisu akcií ( již podepsané jménem společnosti C.H.D., a.s.) do výše uvedeného sídla společnosti C.H.D., a.s. tzn. podepsané " Trilet Ground Capital CORPORATION CZ.a.s. c) Předem určený zájemce je povinen akceptovanou smlouvu o up- sání akcií doručit společnosti C.H.D., a.s. nejpozději do 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Emisní kurz upisovaných tzn. všech nově vydávaných akcií, bude roven jejich jmenovité hodnotě. To znamená, že nové akcie budou vydávány bez emisního ážia. Vzhledem k tomu bude emisní kurz upisovaných akcií 1.000.000,- Kč za kus a jedné vydané akcie 15.000,- Kč za kus. Emisní kurz upisovaných akcií bude předem určeným zájemcem spla- cen nepeněžitým vkladem a to souborem movitého majetku - staveb- ních strojů a zařízení v majetku společnosti " Trilet Ground Capital Corporation CZ.a.s. " se sídlem Praha 4, U Rakovky 849, IČ: 63079291, tak jak je popsán ve společném znaleckém posudku níže uvedených znalců. Uvedený nepeněžitý vklad byl oceněn spo- lečným znaleckým posudkem ze dne 28.11.2001 zpracovaným znalci Luďkem Píchou, bytem Saratovská 7, 100 00 Praha 10, znalcem jme- novaným ministrem spravedlnosti ČSR ( znalecký posudek číslo 142/01) a Ing. Janem Uhlířem, bytem Sobětuchy 27, 294 74 Před- měřice nad Jizerou, znalcem Krajského soudu v Praze ( znalecký posudek číslo 2083/40). K ocenění výše uvedeného nepeněžitého vkladu byli znalci jmenováni usnesením Městského soudu v Praze ze dne 26.11.2001 sp. značka Nc 4337/2001, které nabylo právní moci dne 26.11.2001. Výše ocenění nepeněžitého vkladu stanovená společným specifiko- vaným znaleckým posudkem činí 121.015.000,- Kč (slovy : jedno- stodvacetjedenmilionpatnácttisíckorunčeských) Nepeněžitý vklad bude hospodářsky využit v souladu s rozšířením podnikání společnosti o pronájem a půjčování věcí movitých - stavebních strojů. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurz všech upsa- ných akcií nejpozději do 15 dnů od doručení akceptované smlouvy o upsání akcií společnosti. Jediný akcionář schválil písemnou zprávu představenstva ve které bylo zdůvodněno upisování akcií nepeněžitými vklady ( viz výše ) a byla zároveň odůvodněna výše emisního kurzu upisovaných akcií. do 8. 7. 2002 od 13. 3. 2002

Jediný akcionář: Chemapol Group, a.s. se sídlem Praha 10, Kodaňská 46, IČ: 00000744. do 13. 3. 2002 od 25. 9. 1999

CHEMAPOL GROUP, a.s., jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady v C.H.D. a.s., usnesením představenstva CHEMAPOL GROUP a.s. ze dne 10.4.1997 schvaluje: zvýšení základního jmění upsáním nových akcií C.H.D a.s. o 702.000.000,-Kč (slovy: sedmsetdvamilióny korun českých) ze stávajících 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilión korun českkých) na 703.000.000,-Kč (slovy: sedsetřimilióny korun českých) vydáním 702000 ks (slovy:sedmsetdvatisíce kusů) akcií jmenovité hodnoty l.000,-Kč (slovy:jedentisíc korun českých),znějících na majitele v zaknihované podobě. Emisní kurs za jednu akcii činí 1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního jmění se nepřipouští. Při upisování akcií na zvýšení základního jmění jsou přípustné pouze peněžité vklady. Místem pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií je sídlo společnosti C.H.D., a.s., Koďanská 46, 100 01 Praha 10, místnost č.A/111, v pracovních dnech od 8.00 do 17.00 hodin, ve lhůtě do 20 dnů ode dne následujícího po dni zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. S využitím přednostního práva lze na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč upsat 702 ks (slovy: jedentisíc korun českých). Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den následují po dni zápisu usnesení o zvýšení základního jmění C.H.D., a.s. do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit část jmenovité hodnoty upsaných akcií, nejméně však 30%, ve lhůtě do 15 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a zbývající část pak nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na účet emitenta č.:327159-988 U ČESKÉ SPOŘITELNY, a.s. O splacení emisního kursu předloží upisovatel příslušný doklad osvědčující, že příslušné částky byly odepsány z účtu upisovatele ve prospěch účtu emitenta. do 12. 2. 1998 od 22. 10. 1997

Základní jmění 1000000 Kč splaceno jediným akcionářem CHEMAPOL GROUP, a.s. dne 30.5.1996 do 12. 2. 1998 od 13. 5. 1997

Akcie znějící na majitele jsou v zaknihované podobě. Jediný akcionář: Chemapol Group, a.s. se sídlem Praha 10, Kodaňská 46, IČ: 00000744. do 25. 9. 1999 od 3. 3. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 296 645 400 Kč

od 29. 6. 2005

Základní kapitál

vklad 824 015 000 Kč

do 29. 6. 2005 od 22. 5. 2002

Základní kapitál

vklad 703 000 000 Kč

do 22. 5. 2002 od 12. 2. 1998

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 12. 2. 1998 od 7. 6. 1996
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 Kč, počet: 2 966 454 od 22. 6. 2017
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 360 Kč, počet: 702 000 do 22. 6. 2017 od 29. 6. 2005
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 360 Kč, počet: 1 000 do 22. 6. 2017 od 29. 6. 2005
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 360 000 Kč, počet: 121 do 22. 6. 2017 od 29. 6. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 33 Kč, počet: 160 do 22. 6. 2017 od 29. 6. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 93 Kč, počet: 160 do 29. 6. 2005 od 1. 1. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 15 000 Kč, počet: 1 do 1. 1. 2005 od 16. 4. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 702 000 do 29. 6. 2005 od 16. 4. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 29. 6. 2005 od 16. 4. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 121 do 29. 6. 2005 od 16. 4. 2004
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 121 do 16. 4. 2004 od 22. 5. 2002
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 15 000 Kč, počet: 1 do 16. 4. 2004 od 22. 5. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 702 000 do 16. 4. 2004 od 13. 3. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 16. 4. 2004 od 13. 3. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 703 000 do 13. 3. 2002 od 12. 2. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 12. 2. 1998 od 7. 6. 1996

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Ing. Štěpánka Lebdušková

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2019

vznik členství: 21. 6. 2017

vznik funkce: 21. 6. 2017

Budovatelů 1610, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Helena Kortusová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 2. 2019

vznik členství: 21. 6. 2017

Třešňová 369, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Člen dozorčí rady

  TERRAFIN, a.s.

  U Rakovky 849, Praha Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00

Ing. David Peč

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 21. 6. 2017

Na vysočanských vinicích 823/6, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Olga Kuiperová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 21. 6. 2017

Břidličná 929/4, Praha, 147 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Štěpánka Lebdušková

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2017 - Poslední vztah: 30. 11. 2019

vznik členství: 21. 6. 2017

vznik funkce: 21. 6. 2017

Ovocná 376, Vědomice, 413 01, Česká republika

Ing. Helena Kortusová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2017 - Poslední vztah: 16. 2. 2019

vznik členství: 21. 6. 2017

K lukám 650/14, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Ladislav Brož

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2016 - Poslední vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 27. 1. 2011

zánik členství: 21. 6. 2017

vznik funkce: 28. 1. 2011

zánik funkce: 21. 6. 2017

Poznaňská 429/45, Praha, 181 00, Česká republika

Ing. Ladislav Brož

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2016 - Poslední vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 27. 1. 2011

zánik členství: 21. 6. 2017

vznik funkce: 28. 1. 2011

zánik funkce: 21. 6. 2017

Poznaňská 429/45, Praha, 181 00, Česká republika

Ing. Milan Král

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 2015 - Poslední vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 27. 1. 2011

zánik členství: 21. 6. 2017

Na Průhonu 309, Vědomice, 413 01, Česká republika

Ing. Milan Král

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 2015 - Poslední vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 27. 1. 2011

zánik členství: 21. 6. 2017

Na Průhonu 309, Vědomice, 413 01, Česká republika

Jan Pšenička

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2013 - Poslední vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 11. 4. 2012

zánik členství: 21. 6. 2017

Na rovnosti 2691/19, Praha, 130 00, Česká republika

Jan Pšenička

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2013 - Poslední vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 11. 4. 2012

zánik členství: 21. 6. 2017

Na rovnosti 2691/19, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Ladislav Brož

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2011 - Poslední vztah: 26. 2. 2016

vznik členství: 27. 1. 2011

vznik funkce: 28. 1. 2011

Poznaňská 429/45, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Ladislav Brož

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2011 - Poslední vztah: 26. 2. 2016

vznik členství: 27. 1. 2011

vznik funkce: 28. 1. 2011

Poznaňská 429/45, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Milan Král

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2011 - Poslední vztah: 10. 10. 2015

vznik členství: 27. 1. 2011

Na Průhonu 309, Vědomice, 413 01, Česká republika

Ing. Jan Pšenička

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2007 - Poslední vztah: 6. 2. 2013

vznik členství: 16. 4. 2007

zánik členství: 11. 4. 2012

Na Rovnosti 2691/19, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Ladislav Brož

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2006 - Poslední vztah: 28. 2. 2011

vznik členství: 30. 1. 2006

zánik členství: 27. 1. 2011

vznik funkce: 30. 1. 2006

zánik funkce: 27. 1. 2011

Poznaňská 429/45, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Milan Král

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2006 - Poslední vztah: 28. 2. 2011

vznik členství: 30. 1. 2006

zánik členství: 27. 1. 2011

vznik funkce: 30. 1. 2006

zánik funkce: 27. 1. 2011

Na Průhonu 309, Vědomice, 413 01, Česká republika

ing. Karel Hájek

První vztah: 13. 3. 2002 - Poslední vztah: 13. 4. 2006

vznik členství: 19. 11. 2001

zánik členství: 30. 1. 2006

vznik funkce: 19. 11. 2001

zánik funkce: 30. 1. 2006

Sezimovská 533, Tábor, 391 56, Česká republika

Ing. Pavel Černý

člen

První vztah: 13. 3. 2002 - Poslední vztah: 13. 4. 2006

vznik členství: 19. 11. 2001

zánik členství: 30. 1. 2006

vznik funkce: 19. 11. 2001

zánik funkce: 30. 1. 2006

Točitá 1414, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Jan Pšenička

člen

První vztah: 13. 3. 2002 - Poslední vztah: 4. 5. 2007

vznik členství: 22. 11. 2001

zánik členství: 16. 4. 2007

vznik funkce: 19. 11. 2001

zánik funkce: 16. 4. 2007

Na Rovnosti 2691/19, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Petr Čočka

člen

První vztah: 11. 2. 2002 - Poslední vztah: 13. 3. 2002

zánik funkce: 19. 11. 2001

Vazovova 3219, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Petr Čočka

člen

První vztah: 6. 11. 2001 - Poslední vztah: 11. 2. 2002

Vazovova 3219, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. František Melka

člen

První vztah: 18. 6. 1999 - Poslední vztah: 6. 11. 2001

Stržná 39, Praha 6-Suchdol, Česká republika

Mgr. Anna Zinglová

člen

První vztah: 18. 6. 1999 - Poslední vztah: 13. 3. 2002

zánik funkce: 19. 11. 2001

Strážkovická 329, Praha 9, Česká republika

Ing. Boris Čajánek

předseda

První vztah: 18. 6. 1999 - Poslední vztah: 13. 3. 2002

zánik funkce: 19. 11. 2001

Vrkoslavická 16, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Ing. Václav Junek CSc

předseda

První vztah: 3. 3. 1997 - Poslední vztah: 18. 6. 1999

Nad pískovnou 1466, Praha 4, Česká republika

Ing. Otakar Bízek

člen

První vztah: 3. 3. 1997 - Poslední vztah: 18. 6. 1999

Nad Šálkovnou 19, Praha 4, Česká republika

Ing. Jaromír Burián

člen

První vztah: 3. 3. 1997 - Poslední vztah: 25. 9. 1999

Pod Valem 324, Praha 10, Česká republika

Ing. Petr Ježek

člen

První vztah: 7. 6. 1996 - Poslední vztah: 3. 3. 1997

Lomnického 2, Praha 4, Česká republika

JUDr. Jiří Hronovský

člen

První vztah: 7. 6. 1996 - Poslední vztah: 3. 3. 1997

V hůrkách 2143, Praha 4, Česká republika

Ing. Václav Junek CSc

předseda

První vztah: 7. 6. 1996 - Poslední vztah: 3. 3. 1997

Nad pískovnou 1466, Praha 4, Česká republika

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Milan Král

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 21. 6. 2017

Na Průhonu 309, Vědomice, 413 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Ladislav Holík

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 21. 6. 2017

K lukám 650/14, Praha, 142 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Zdeněk Rataj

předseda představenstva

První vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 21. 6. 2017

vznik funkce: 21. 6. 2017

Marie Cibulkové 1615/1b, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. František Peč

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 21. 6. 2017

Na vysočanských vinicích 823/6, Praha, 190 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Rataj

předseda představenstva

První vztah: 27. 1. 2015

vznik členství: 12. 4. 2012

vznik funkce: 12. 4. 2012

Marie Cibulkové 1615/1b, Praha 4, 140 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. David Peč

člen představenstva

První vztah: 27. 1. 2015 - Poslední vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 12. 4. 2012

zánik členství: 21. 6. 2017

Na vysočanských vinicích 823/6, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. David Peč

člen představenstva

První vztah: 27. 1. 2015 - Poslední vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 12. 4. 2012

zánik členství: 21. 6. 2017

Na vysočanských vinicích 823/6, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Rataj

předseda představenstva

První vztah: 27. 1. 2015 - Poslední vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 12. 4. 2012

zánik členství: 21. 6. 2017

vznik funkce: 12. 4. 2012

zánik funkce: 21. 6. 2017

Marie Cibulkové 1615/1b, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Rataj

předseda představenstva

První vztah: 27. 1. 2015 - Poslední vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 12. 4. 2012

zánik členství: 21. 6. 2017

vznik funkce: 12. 4. 2012

zánik funkce: 21. 6. 2017

Marie Cibulkové 1615/1b, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Ladislav Holík

člen představenstva

První vztah: 27. 1. 2015 - Poslední vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 26. 11. 2014

zánik členství: 21. 6. 2017

K lukám 650/14, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Ladislav Holík

člen představenstva

První vztah: 27. 1. 2015 - Poslední vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 26. 11. 2014

zánik členství: 21. 6. 2017

K lukám 650/14, Praha, 142 00, Česká republika

Zdeněk Rataj

předseda představenstva

První vztah: 6. 2. 2013 - Poslední vztah: 27. 1. 2015

vznik členství: 12. 4. 2012

vznik funkce: 12. 4. 2012

Marie Cibulkové 1615/1b, Praha, 140 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  Lacroman a.s.

  Bítovská 1227/9, Praha, 140 00

David Peč

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2013 - Poslední vztah: 27. 1. 2015

vznik členství: 12. 4. 2012

Na vysočanských vinicích 823/6, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Jiří Vejnar

člen představenstva

První vztah: 28. 2. 2011 - Poslední vztah: 27. 1. 2015

vznik členství: 28. 1. 2011

zánik členství: 26. 11. 2014

Azalková 510, Horní Jirčany, 252 42, Česká republika

Ing. David Peč

člen

První vztah: 4. 5. 2007 - Poslední vztah: 6. 2. 2013

vznik členství: 17. 4. 2007

zánik členství: 12. 4. 2012

Pod Lysinami 467/11, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Rataj

předseda představenstva

První vztah: 4. 5. 2007 - Poslední vztah: 6. 2. 2013

vznik členství: 17. 4. 2007

zánik členství: 12. 4. 2012

vznik funkce: 17. 4. 2007

zánik funkce: 12. 4. 2012

Marie Cibulkové 1615/1b, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Rataj

člen

První vztah: 13. 4. 2006 - Poslední vztah: 13. 4. 2006

vznik členství: 19. 11. 2001

vznik funkce: 30. 1. 2006

Marie Cibulkové 1615/1b, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Rataj

předseda představenstva

První vztah: 13. 4. 2006 - Poslední vztah: 4. 5. 2007

vznik členství: 19. 11. 2001

zánik členství: 17. 4. 2007

vznik funkce: 30. 1. 2006

zánik funkce: 17. 4. 2007

Marie Cibulkové 1615/1b, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Jiří Vejnar

člen představenstva

První vztah: 13. 4. 2006 - Poslední vztah: 28. 2. 2011

vznik členství: 30. 1. 2006

zánik členství: 28. 1. 2011

vznik funkce: 30. 1. 2006

zánik funkce: 28. 1. 2011

Azalková 510, Horní Jirčany, 252 42, Česká republika

Ing. Zdeněk Rataj

člen

První vztah: 13. 3. 2002 - Poslední vztah: 13. 4. 2006

vznik funkce: 19. 11. 2001

Marie Cibulkové 1615/1b, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. David Peč

člen

První vztah: 13. 3. 2002 - Poslední vztah: 4. 5. 2007

vznik členství: 19. 11. 2001

zánik členství: 17. 4. 2007

vznik funkce: 19. 11. 2001

zánik funkce: 17. 4. 2007

Pod Lysinami 467/11, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Jan Kovář

První vztah: 13. 3. 2002 - Poslední vztah: 13. 4. 2006

zánik členství: 30. 1. 2006

vznik funkce: 19. 11. 2001

zánik funkce: 30. 1. 2006

Štúrova 1417/2, Praha 4, 142 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

MVDr. Jindřich Koska

člen

První vztah: 6. 11. 2001 - Poslední vztah: 13. 3. 2002

zánik funkce: 19. 11. 2001

Poštovní 79, Dolní Benešov, 747 22, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Zachoval

předseda

První vztah: 18. 6. 1999 - Poslední vztah: 13. 3. 2002

zánik funkce: 19. 11. 2001

U Blaženky 31, Praha 5, Česká republika

JUDr. Aleš Dvouletý

člen

První vztah: 18. 6. 1999 - Poslední vztah: 13. 3. 2002

zánik funkce: 19. 11. 2001

Internacionální 984, Praha 6, Česká republika

Ing. Eliška Rohlová CSc.

člen

První vztah: 22. 10. 1997 - Poslední vztah: 6. 11. 2001

Bergerova 115/2, Praha 8, Česká republika

Ing. Jan Kerbach r.č. 531101/0091

předseda

První vztah: 22. 10. 1997 - Poslední vztah: 18. 6. 1999

Aubrechtové 3102, Praha 10, Česká republika

Ing. Petr Himl

člen

První vztah: 22. 10. 1997 - Poslední vztah: 18. 6. 1999

Rodopská 3154/6, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Blahník

člen

První vztah: 13. 5. 1997 - Poslední vztah: 22. 10. 1997

Počernická 512/58, Praha 10, Česká republika

Ing. Václav Černý

člen

První vztah: 3. 3. 1997 - Poslední vztah: 22. 10. 1997

Dědinova 1985/10, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Blahník

člen

První vztah: 3. 3. 1997 - Poslední vztah: 13. 5. 1997

Kočín 20, Kralovice, Česká republika

Ing. Petr Himl

předseda

První vztah: 3. 3. 1997 - Poslední vztah: 22. 10. 1997

Rodopská 3154, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Bláhník

člen

První vztah: 7. 6. 1996 - Poslední vztah: 3. 3. 1997

Kočín 20, Kralovice, Česká republika

Ing. Zdeněk Jiras

člen

První vztah: 7. 6. 1996 - Poslední vztah: 3. 3. 1997

Matuškova 796, Praha 4, Česká republika

Ing. Petr Himl

předseda

První vztah: 7. 6. 1996 - Poslední vztah: 3. 3. 1997

Rodopská 3154, Praha 4, Česká republika

Společnost zastupuje navenek předseda představenstva samostatně, nebo společně další dva členové představenstva.

od 22. 6. 2017

Jménem společnosti jedná navenek předseda představenstva nebo společně další dva členové představenstva. Činí-li tyto osoby jménem společnosti písemné úkony, podepisují se tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 22. 6. 2017 od 20. 10. 2016

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva anebo společně další dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému,otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva anebo společně další dva členové představenstva.

do 20. 10. 2016 od 13. 5. 1997

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseeda představenstva anebo společně další dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva anebo společně další dva členové představenstva.

do 13. 5. 1997 od 3. 3. 1997

Jménem společnost jednají předseda představenstva anebo společně další dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva anebo společně další dva členové představenstva.

do 3. 3. 1997 od 7. 6. 1996

Další vztahy firmy Trilet Ground Services, a.s.

TERRAFIN GROUP, a.s.

První vztah: 13. 4. 2006

U Rakovky 849, Praha Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00

Dalších 10 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Štěpánka Lebdušková

  Člen dozorčí rady

  Budovatelů 1610, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

 • Ing. Pavel Pilát

  Člen dozorčí rady

  Nad Okrouhlíkem 2290/3, Praha, 182 00, Česká republika

 • Ing. Zdeněk Šinovský

  Člen představenstva

  Nad Okrouhlíkem 2351/4, Praha, 182 00, Česká republika

 • Ing. Milan Král

  Člen představenstva

  Na Průhonu 309, Vědomice, 413 01, Česká republika

 • Ing. Ladislav Holík

  Člen dozorčí rady

  K lukám 650/14, Praha, 142 00, Česká republika

 • Ing. Jiří Bělohlav

  Člen představenstva

  Na vyhlídce 827/52, Praha, 190 00, Česká republika

 • Ing. František Peč

  Člen dozorčí rady

  Na vysočanských vinicích 823/6, Praha, 190 00, Česká republika

 • Ing. Zdeněk Rataj

  Předseda představenstva

  Marie Cibulkové 1615/1b, Praha, 140 00, Česká republika

 • Ing. Pavel Zykán

  Předseda dozorčí rady

  Hyacintová 3208/8, Praha, 106 00, Česká republika

 • Ing. Ondřej Fuchs

  Člen dozorčí rady

  Ve Strnadovně 944, Kladno, 272 04, Česká republika

Akcionáři

TERRAFIN GROUP, a.s., IČ: 27134571

U Rakovky, Česká republika, Praha 4, 148 00

od 13. 4. 2006

Trilet Ground Capital Corporation CZ, a.s., IČ: 63079291

U Rakovky, Česká republika, Praha 4, 140 00

do 13. 4. 2006 od 13. 3. 2002

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 7. 6. 1996

Živnosti

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 4. 2004
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • Zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb a přenosu informací
 • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
 • Činnost organizačních a ekonomických poradců
 • Reklamní a propagační činnost
 • Nákup, prodej, poskytování softwarového vybavení a databází užívaných a zpracovávaných
 • Automatizované zpracování dat
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 7. 6. 1996
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).