Hlavní navigace

UNIQA penzijní společnost, a.s.

Firma UNIQA penzijní společnost, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 26024, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 398 500 832 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

61859818

Sídlo:

Evropská 810/136, Praha, 160 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 12. 1994

DIČ:

Skupinove_DP

Aktuální kontaktní údaje UNIQA penzijní společnost, a.s.

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

65300 Penzijní financování
66300 Správa fondů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 26024, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Winterthur penzijní fond a.s. Praha od 1. 12. 1994

Obchodní firma

AXA penzijní společnost a.s. od 1. 1. 2013

Obchodní firma

AXA penzijní fond a.s. do 1. 1. 2013 od 15. 3. 2007

Obchodní firma

Winterthur penzijní fond a.s. do 15. 3. 2007 od 1. 1. 2006

Obchodní firma

CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND A.S. do 1. 1. 2006 od 28. 3. 2002

Obchodní firma

Winterthur, penzijní fond, a.s. do 28. 3. 2002 od 20. 8. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 1. 12. 1994

adresa

Evropská 810/136
Praha 16000 od 15. 1. 2021

adresa

Úzká 488/8
Brno 60200 do 15. 1. 2021 od 23. 10. 2013

adresa

Starobrněnská čp.335/8
Brno 60200 do 1. 7. 2009 od 30. 10. 2001

adresa

Dvořákova 1
Brno 60200 do 30. 10. 2001 od 1. 12. 1994

Předmět podnikání

Provozování: a) doplňkového penzijního spoření, tzn. shromažďovaní příspěvků účastníků, příspěvku zaměstnavatele a státních příspěvků za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzij ního spoření; b) penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu, tzn. shromažďovaní peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu, poskytnutých ve prospěch těchto účastníků, obhospodařování majetku v transformovaném fondu a vyplácení dávek penzijního připojištění, jednak pro účastníky penzijního připojištění a jednak pro příjemce dávek, vůči nimž byly závazky vyčleněny do transformovaného fondu; c) činnosti související se zajištěním provozu penzijní společnosti nebo jiných penzijních společností nebo jiných finančních institucí. od 3. 9. 2015

Provozování: a) doplňkového penzijního spoření, tzn. shromažďovaní příspěvků účastníků, příspěvku zaměstnavatele a státních příspěvků za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzij ního spoření; b) penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu, tzn. shromažďovaní peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu, poskytnutých ve prospěch těchto účastníků, obhospodařování majetku v transformovaném fondu a vyplácení dávek penzijního připojištění, jednak pro účastníky penzijního připojištění a jednak pro příjemce dávek, vůči nimž byly závazky vyčleněny do transformovaného fondu. do 3. 9. 2015 od 1. 1. 2013

provozování penzijního připojištění podle zákona č. 42/1994 Sb. do 1. 1. 2013 od 1. 12. 1994

Ostatní skutečnosti

Valná hromada obchodní společnosti AXA penzijní společnost a.s. přijala dne 7.12.2020 následující usnesení: 1. Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK") je společnost UNIQA Österreich Versicherungen AG, se sídlem U ntere Donaustraße 21, 1029 Vídeň, Rakousko, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Obchodním soudem ve Vídni pod registračním číslem FN 63197 m (dále jen "Hlavní akcionář"), a to vzhledem k tomu, že vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná j menovitá hodnota činí 99,99 % základního kapitálu Společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a současně je s těmito akciemi ve vlastnictví Hlavního akcionáře spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti ve výši 99,99 %. Tato skutečn ost je osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti, vyhotoveným ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře Společnosti, a výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti, vyhotoveným ke dni konání valné hromady. 2. Valná hromada rozhoduje a schvaluje nucený přechod vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům vydaným Společností, které jsou ve vlastnictví jiných vlastníků než Hlavního akcionáře (dále jen "Minoritní akcionáři"), na Hlavního akcionáře. Pře chod vlastnického práva k účastnickým cenným papírům na Hlavního akcionáře nabývá účinnosti uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti"). 3. Valná hromada určuje, že Hlavní akcionář poskytne Minoritním akcionářům (případně zástavním věřitelům) za jejich akcie v rámci tohoto přechodu protiplnění ve výši 4,60 Kč (slovy: čtyři koruny české a šedesát haléřů) za jednu akcii. Přiměřenost výše pro tiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 988/2020 ze dne 5.11.2020, vypracovaným společností Deloitte Advisory s.r.o., IČO: 27582167, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113225, která je znaleckým ústavem v odvětví finanční řízení podniku, oceňování podniku a jeho částí včetně nehmotných aktiv, účetnictví, pojistná matematika, transferové ceny, posouzení a vymezení činností výzkumu a vývoje pro účely uplat nění v dotačních programech a uplatnění daňových úlev z technickoekonomického hlediska, veřejná podpora, oceňování nemovitostí a oceňování movitých věcí. 4. Valná hromada osvědčuje, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl na účet vedený u pověřené osoby, kterou je společnost Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO: 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen "Agent") peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění Minoritním akcionářům a tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady potvrzením Agenta. 5. Valná hromada určuje, že Minoritní akcionáři předloží své akcie k převzetí Společnosti na kontaktní adrese Společnosti: AXA penzijní společnost a.s., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, po předchozí domluvě schůzky na emailové adrese kamila.polivkova@axa.cz . Řádná lhůta pro předložení akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů ode Dne účinnosti. Nepředloží-li Minoritní akcionáři tyto akcie v řádné lhůtě, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 (slovy: čtrnáct) dnů. Nepředloží-li Minoritní akcionáři své akcie ani v dodatečné lhůtě, Společnost prohlásí nepředložené akcie za neplatné postupem podle ZOK. 6. Valná hromada určuje, že výplata protiplnění bude provedena oprávněným osobám prostřednictvím Agenta. Oprávněnou osobou k výplatě protiplnění je každý, kdo byl vlastníkem akcií ke Dni účinnosti, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, a v takovém případě je oprávněnou osobou zástavní věřitel, ledaže vlastník prokáže zánik zástavního práva ještě před přechodem vlastnického práva (dále jen "Oprávněná osoba"). Lhůta pro výplatu protiplnění je 15 (slovy: patnáct) dní po dni předložení akc ií Společnosti, resp. 15 (slovy: patnáct) dní po dni prohlášení nepředaných akcií za neplatné. Agent vyplatí protiplnění Oprávněné osobě na základě potvrzení Společnosti o převzetí akcií, resp. prohlášení nepředaných akcií za neplatné, a to bezhotovostně převodem na účet Oprávněné osoby. Podmínkou výplaty protiplnění je, že Oprávněná osoba nejpozději v den předání akcií, resp. v den prohlášení nepředaných akcií za neplatné, písemné sdělí Agentovi platební instrukce (název banky a číslo účtu), přičemž toto sdělení bude podepsáno s úředně ověřeným podpisem Oprávněné osoby nebo jejího zástupce, a jedná-li zástupce, bude Agentovi doloženo oprávnění zástupce jednat za Oprávněnou osobu (např. výpisem z veřejného rejstříku Oprávněné osoby, plnou mocí s úředně ov ěřeným podpisem Oprávněné osoby). Kontaktní údaje Agenta pro řešení výplaty protiplnění jsou: Raiffeisenbank a.s., Centrála, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, email: financial.institututions@rb.cz. Po marném uplynutí výše stanovených lhůt pro výplatu protiplnění se Oprávněná osoba může domáhat výplaty protiplnění přímo u Hlavního akcionáře. 7. V souladu s ustanovením § 388 odst. 1 ZOK bude ve lhůtě pro výplatu protiplnění a výše stanoveným způsobem Oprávněné osobě vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle ustanovení § 1802 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších před pisů, na který má Oprávněná osoba právo ode Dne účinnosti do dne výplaty protiplnění. Právo na úrok nevzniká po dobu prodlení Oprávněné osoby s předáním akcií Společnosti a/nebo po dobu prodlení Oprávněné osoby s poskytnutím součinnosti s výplatou protipl nění (tj. zejména s náležitým sdělením platební instrukce výše stanoveným způsobem). od 7. 12. 2020

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 14. 2. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 16. 10. 2014 od 14. 2. 2014

Počet členů dozorčí rady: 6 do 16. 10. 2014 od 14. 2. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti učinila dne 12.12.2008 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 213,580,408,- Kč (slovy: dvě stě třináct miliónů pět set osmdesát tisíc čtyři sta osm korun českých) ze současné výše 184,920,424,- Kč (slovy: sto osmdesát čtyři miliónů devět set dvacet tisíc čtyři sta dva cet čtyři korun českých) na částku 398,500,832,- Kč (slovy: tři sta devadesát osm miliónů pět set tisíc osm set třicet dva korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 213,580,408,- Kč (slovy: dvě stě třináct m iliónů pět set osmdesát tisíc čtyři sta osm korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 213,580,408 (slovy: dvě stě třináct miliónů pět set osmdesát tisíc čtyři sta osm) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno , každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) na akcii. Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 213,580,408,- Kč (slovy: dvě stě třináct miliónů pět set osmdesát tisíc čtyři sta osm korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na (žádném) regulovaném trhu. Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 1,495,062,856,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta devadesát pět miliónů šedesát dva tisíc osm set padesát šest korun českých). Emisní ážio na každou nově vydávanou akcii činí 6,- Kč (slovy: šest korun českých). Emisní kurs jedné nové akcie tedy činí 7,- Kč (slovy: sedm korun českých). Ke dni konání této mimořádné valné hromady vlastní (drží) společnost 43 (slovy: čtyřicet tři) kusy vlastních akcií, přičemž na tyto 43 (slovy: čtyřicet tři) kusy dosavadních akcií připadá 50 (slovy: padesát) kusů nových akcií vydávaných v souvislosti se z výšením základního kapitálu společnosti. Vzhledem k tomu, že společnost nesmí ve smyslu ustanovení § 161 odst. 1 obchodního zákoníku upisovat vlastní akcie a jelikož se všichni akcionáři, jmenovitě AXA Life Ltd., Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), SOCIETE BEAUJON i PAP OIL a.s., před hlasováním o tomto usnesení vzdali svého přednostního práva upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti, tzn., že nové akcie společnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, bude těchto 50 (slovy: padesát) kusů nových akcií nabídnuto k upsání přímo vybranému zájemci. Jelikož se všichni akcionáři, jmenovitě AXA Life Ltd., Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), SOCI ETE BEAUJON i PAP OIL a.s., před hlasováním o tomto usnesení vzdali svého přednostního práva upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti, tzn., že nové akcie spol ečnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nové akcie společnosti nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje dosavadní akcionář společnosti společnost SOCIETE BEAUJON, se sídlem 21 AV MATIGNON, 75008 Paříž, Francie, id entifikační číslo: 632 050 316 R.C.S. PARIS (dále též jako "zájemce" nebo "upisovatel"). Lhůta pro upsání všech akcií zájemcem, bude činit 30 (třicet) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy o upsání nových akcií zájemci. Počátek běhu lhůty bude zájemci oznámen taktéž spolu s návrhem smlouvy o upsání nových akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Emisní kurs nových akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako emisní kurs uvedený výše v tomto usnesení, tj. emisní kurs jedné nové akcie činí 7,- Kč (slovy: sedm korun českých). Upisování akcií zájemcem je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodn ího rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti AXA životní pojišťovna a.s., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené třicetidenní (30denní) lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Upisovatel je povinen splatit v třicetidenní (30denní) lhůtě pro upsání akcií celé emisní ážio a jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši na k tomuto účelu zřízený zvláštní bankovní účet společ nosti číslo 2102061487/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s se sídlem na adrese Na Příkopě 858/20, 113 80 Praha 1; pro účely splacení emisního kursu upisovatelem bankovním převodem ze zahraničí je formát bankovního spojení následující IBAN: C Z48 2700 0000 0021 0206 1487, BIC: BACXCZPP. Proti pohledávkám společnosti vůči upisovateli na splacení části nebo celého emisního kursu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti. do 20. 1. 2009 od 19. 12. 2008

Mimořádná valná hromada společnosti učinila dne 16. 5. 2008 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: "Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 42.673.944,- Kč (slovy: čtyřicet dva milióny šest set sedmdesát tři tisíc devět set čtyřicet čtyři Koruny české) ze současné výše 142.246.480,- Kč (slovy: sto čtyřicet dva miliony dvě stě čtyřicet šest tis íc čtyři sta osmdesát Koruny české) na částku 184.920.424,- Kč (slovy: sto osmdesát čtyři milióny devět set dvacet tisíc čtyři sta dvacet čtyři Koruny české). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 42.673.944,- Kč (slovy: čtyřicet dva milióny šest set sedmdesát tři tisíc devět set čtyřicet čtyři Koruny české), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 42.673.944 (slovy: čtyřicet dva miliónů šest set sedmdesát tři tisíc devět set čtyřicet čtyři) kusy kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 1,- Kč (slovy: jedna Koruna česká) na akcii. Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 42.673.944,- Kč (slovy: čtyřicet dva milióny šest set sedmdesát tři tisíc devět set čtyřicet čtyři Koruny české). Nové akcie společnosti nebudou kótované na regulovaném trhu. Emisní ážio na každou novou akcii činí 6,- Kč (slovy: šest Korun českých). Emisní kurz jedné nové akcie tedy činí 7,- Kč (slovy: sedm Korun českých). Celková výše emisního kurzu všech nových akcií činí 298.717.608,- Kč (slovy: dvě stě devadesát osm miliónů sedm set sedmnáct tisíc šest set osm Korun českých). Nové akcie budou primárně nabídnuty k úpisu s využitím přednostního práva dosavadním akcionářům ve smyslu ustanovení § 204a obchodního zákoníku. Každý akcionář bude mít v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku přednostní právo upsat část nových akcií společnosti, o jmenovité hodnotě, druhu, formě, podobě a emisním kurzu uvedených výše v tomto usnesení, upisovaných ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Lhůta pro vykonání přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií činí dva týdny. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Lhůta začne běžet dnem následujícím po dni doručení oznámení představenstva společnosti o vzniku přednostního práva akcionářů na upisování akcií (tzn. informace představenstva o přednostním právu ve smyslu ustanovení § 204a odst. 2 obchodního zákoníku) způsobem určeným zákonem a stanovami společn osti pro svolání valné hromady, tj. zasláním písemného oznámení na adresu sídla akcionáře dle aktuálního seznamu akcionářů (dále též "lhůta pro uplatnění přednostního práva"). Počátek běhu lhůty pro uplatnění přednostního práva bude akcionářům oznámen ta ktéž v tomto oznámení. Za den doručení tohoto oznámení se považuje nejpozději pátý den ode dne, kdy bylo toto oznámení podáno doporučeně k poštovní přepravě. Upisování akcií je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejst říku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro výkon přednostního práva se stanoví prostory sídla společnosti AXA životní pojišťovna a.s., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené, dvoutýdenní lhůtě pro uplatnění přednostního práva v pracovní dny od 8.00 do 1 6.00 hodin. Přednostní právo zaniká marným uplynutím lhůty pro jeho vykonání. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna Koruna česká) připadá podíl 0,3 (tj. 3/10, slovy: tři desetiny) na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna Koruna česká); dosavadní akcionáři tak mají přednostní právo ups at na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna Koruna česká) 0,3 (tj. 3/10, slovy: tři desetiny) nové akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna Koruna česká), přičemž lze upisovat pouze celé akcie. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva dosavadními akcionáři, budou nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje společnost SOCIETE BEAUJON, se sídlem 21 AV MATIGNON, 75008 Paříž, Francie (člen koncernu AXA), identifikační čís lo: 632 050 316 R.C.S. PARIS. Ke dni konání této mimořádné valné hromady vlastní (drží) společnost 43 (slovy: čtyřicet tři) kusy vlastních akcií, přičemž na tyto 43 (slovy: čtyřicet tři) kusy dosavadních akcií připadá 13 (slovy: třináct) kusů nových akcií vydávaných v souvislosti se z výšením základního kapitálu společnosti. Vzhledem k tomu, že společnost nesmí ve smyslu ustanovení § 161 odst. 1 obchodního zákoníku upisovat vlastní akcie a současně předmětných 13 (slovy: třináct) kusů nových akcií nemůže být účinně upsáno dosavadními a kcionáři na základě jejich přednostního práva (tito mohou ve smyslu ustanovení § 204a odst. 1 obchodního zákoníku upisovat s využitím svého přednostního práva nové akcie pouze v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti), bude těchto 13 (slo vy: třináct) kusů nových akcií nabídnuto k upsání přímo vybranému zájemci s tím, že takovýto postup není omezením či vyloučením přednostního práva akcionářů. Lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva, jakož i 13 (slovy: třinácti) kusů nových akcií dle předcházejícího odstavce tohoto usnesení (dále též "upsání akcií zájemcem"), bude činit čtrnáct dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy o upsání nových akcií zájemci. Počátek běhu lhůty bude zájemci oznámen taktéž spolu s návrhem smlouvy o upsání nových akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Emisní kurs nových akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako u upisování akcií s využitím přednostního práva uvedený výše v tomto usnesení, tj. emisní kurz jedné nové akcie činí 7,- Kč (slovy: sedm Korun českých). Pro případ, že toto usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu nebude zapsáno do obchodního rejstříku již před úpisem nových akcií zájemcem, je taktéž upisování nových akcií zájemcem vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc ro zhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti AXA životní pojišťovna a.s., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené čtrnáctidenní lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Právo upsat akcie za niká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Každý upisovatel je povinen splatit ve lhůtě pro upsání akcií (tj. ve lhůtě pro uplatnění přednostního práva, resp. ve lhůtě pro upsání akcií zájemcem) celé emisní ážio a jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurz nově upisovaných akcií jsou upisovatelé povinn i splatit v celé výši na k tomuto účelu zřízený zvláštní bankovní účet společnosti číslo 1002562378/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s; pro účely splácení emisních kurzů dosavadními akcionáři bankovními převody ze zahraničí je formát bankov ního spojení následující IBAN: CZ23 2700 0000 0010 0256 2378, BIC: BACXCZPP. Proti pohledávkám společnosti vůči jednotlivým upisovatelům na splacení části nebo celého emisního kurzu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jednotlivých upisovatelů vůči společnosti." do 23. 6. 2008 od 21. 5. 2008

Na společnost CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND A.S. jakožto na nástupnickou společnost přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti Vojenský otevřený penzijní fond, a.s. se sídlem Praha 7, Letenské náměstí 156/1, PSČ 170 06, identifikační číslo 61 85 86 41. od 30. 9. 2002

Nástupnická společnost Winterthur, penzijní fond, a.s. se na základě smlouvy o fúzi uzavřené dne 29.06.2001 sloučila ve smyslu ust. § 69a odst. 1 obch. zák. se zanikajícími společnostmi Penzijní fond Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a.s., IČ: 61 86 07 51, se sídlem Praha 7, Komunardů 36/1091, PSČ 170 00 a Báňský a hutní penzijní fond, a.s., IČ 47 67 78 64, se sídlem v Třinci, okr. Frýdek - Místek, Lánská 128, PSČ 738 01 v důsledku čehož na ni přešlo jmění těchto zanikajících společností. od 1. 11. 2001

Se společností se ke dni 30.9.1998 sloučily obchodní společnosti: - CR FONTÁNA penzijní fond, a.s. se sídlem v Ostravě 1, Čs.legií 16, PSČ 702 00,IČO 60 79 25 07,zapsaná pod Rg B 980 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě, - BIŽUTERNÍ OTEVŘENÝ PENZINÍ FOND, akciová společnost se sídlem v Jablonci nad Nisou, Podhorská 69, IČO 62 74 10 55, zapsaná pod Rg B 691 obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, - Univerzální Penzijní Fond EVEREST, a.s. se sídlem v Praze 4, nám. Hrdinů 4, PSČ 140 00, IČO 63 07 82 44, zapsaná pod Rg B 3041 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze, - Penzijní fond Energie, a.s. se sídlem v Praze 4, M.Cibulkové 8/491, PSČ 140 00, IČO 61 85 99 40, zapsaná pod Rg B 2883 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze, čím také došlo ke zvýšení základního jmění ze 61,500.000,- Kč na 142,436.000,- Kč. od 30. 9. 1998

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 30.6.1998. do 8. 1. 2003 od 30. 9. 1998

Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou 13.11.1996 do 8. 1. 2003 od 7. 1. 1997

Akcie lze převádět se souhlasem valné hromady. do 8. 1. 2003 od 7. 1. 1997

Ke dni 20.8.1996 zapisuje se změna stanov přijatá valnou hromadou 13.3.1996. do 8. 1. 2003 od 20. 8. 1996

Kapitál

Základní kapitál

vklad 398 500 832 Kč

od 20. 1. 2009

Základní kapitál

vklad 184 920 424 Kč

do 20. 1. 2009 od 23. 6. 2008

Základní kapitál

vklad 142 246 480 Kč

do 23. 6. 2008 od 30. 9. 2002

Základní kapitál

vklad 142 436 000 Kč

do 30. 9. 2002 od 30. 9. 1998

Základní kapitál

vklad 61 500 000 Kč

do 30. 9. 1998 od 3. 4. 1996

Základní kapitál

vklad 40 000 000 Kč

do 3. 4. 1996 od 1. 12. 1994
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 398 500 832 od 20. 1. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 184 920 424 do 20. 1. 2009 od 23. 6. 2008
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 Kč, počet: 142 246 480 do 23. 6. 2008 od 30. 9. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 100 Kč, počet: 1 424 360 do 30. 9. 2002 od 30. 9. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 6 150 do 30. 9. 1998 od 3. 4. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 000 do 3. 4. 1996 od 1. 12. 1994

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Peter Socha

předseda představenstva

První vztah: 11. 8. 2021

vznik členství: 15. 1. 2021

vznik funkce: 18. 1. 2021

Hečkova 7461/16, Bratislava, 831 05, Slovenská republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Lucie Urválková

člen představenstva

První vztah: 26. 4. 2021

vznik členství: 17. 2. 2021

Trytova 1120/6, Praha, 198 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Martin Žáček CSc.

člen představenstva

První vztah: 26. 4. 2021

vznik členství: 17. 2. 2021

Pujmanové 882/25, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Rastislav Havran

člen představenstva

První vztah: 26. 4. 2021

vznik členství: 17. 2. 2021

Trnavská cesta 74B, Bratislava, 821 02, Slovenská republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Peter Socha

člen představenstva

První vztah: 26. 4. 2021 - Poslední vztah: 11. 8. 2021

vznik členství: 15. 1. 2021

Hečkova 7461/16, Bratislava, 831 05, Slovenská republika

Peter Socha

předseda představenstva

První vztah: 22. 2. 2021 - Poslední vztah: 26. 4. 2021

vznik členství: 1. 5. 2020

zánik členství: 14. 1. 2021

vznik funkce: 1. 5. 2020

zánik funkce: 14. 1. 2021

Hečkova 7461/16, Bratislava, 831 05, Slovenská republika

Laurent Jaumotte

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 2019 - Poslední vztah: 26. 4. 2021

vznik členství: 17. 7. 2017

zánik členství: 16. 2. 2021

Na hřebenech II 1163/3b, Praha, 147 00, Česká republika

Helena Radovanská

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 2019 - Poslední vztah: 26. 4. 2021

vznik členství: 3. 4. 2019

zánik členství: 16. 2. 2021

K lomu 931/16, Praha, 182 00, Česká republika

Robert Gauci

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2018 - Poslední vztah: 26. 4. 2021

vznik členství: 17. 12. 2016

zánik členství: 14. 1. 2021

Na Hřebenkách 815/130, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Peter Socha

předseda představenstva

První vztah: 28. 11. 2017 - Poslední vztah: 22. 2. 2021

vznik členství: 2. 9. 2015

zánik členství: 30. 4. 2020

vznik funkce: 3. 7. 2017

zánik funkce: 30. 4. 2020

Hečkova 7461/16, Bratislava, 831 05, Slovenská republika

Laurent Jaumotte

člen představenstva

První vztah: 28. 11. 2017 - Poslední vztah: 5. 6. 2019

vznik členství: 17. 7. 2017

Chemin du Renissart, Godinne 4, 5530 Mont (Yvoir), Belgické království

Ing. Lubor Vrlák

člen představenstva

První vztah: 28. 11. 2017 - Poslední vztah: 29. 11. 2018

vznik členství: 13. 9. 2017

zánik členství: 31. 7. 2018

Prof.Ondroucha 2334/6, Stupava, 900 031, Slovenská republika

Robert Gauci

člen představenstva

První vztah: 10. 3. 2017 - Poslední vztah: 29. 11. 2018

vznik členství: 17. 12. 2016

vznik funkce: 17. 12. 2016

Corso di Porta Nuova 15, Milán, 201 21, Italská republika

Sébastien Guidoni

člen představenstva

První vztah: 12. 10. 2016 - Poslední vztah: 28. 11. 2017

vznik členství: 1. 10. 2013

zánik členství: 4. 7. 2017

Na Hřebenkách 1304/44, Praha, 150 00, Česká republika

Sébastien Guidoni

člen představenstva

První vztah: 12. 10. 2016 - Poslední vztah: 28. 11. 2017

vznik členství: 1. 10. 2013

zánik členství: 4. 7. 2017

Na Hřebenkách 1304/44, Praha, 150 00, Česká republika

Martin Vogl

předseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 10. 3. 2017

vznik členství: 15. 12. 2011

zánik členství: 15. 11. 2016

vznik funkce: 15. 12. 2011

zánik funkce: 15. 11. 2016

U dětského hřiště 743/13, Praha, 158 00, Česká republika

Martin Vogl

předseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 10. 3. 2017

vznik členství: 15. 12. 2011

zánik členství: 15. 11. 2016

vznik funkce: 15. 12. 2011

zánik funkce: 15. 11. 2016

U dětského hřiště 743/13, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Peter Socha

člen představenstva

První vztah: 5. 11. 2015 - Poslední vztah: 28. 11. 2017

vznik členství: 2. 9. 2015

Hečkova 7461/16, Bratislava, 831 05, Slovenská republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Peter Socha

člen představenstva

První vztah: 5. 11. 2015 - Poslední vztah: 28. 11. 2017

vznik členství: 2. 9. 2015

Hečkova 7461/16, Bratislava, 831 05, Slovenská republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Petr Dušek

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2015 - Poslední vztah: 9. 1. 2020

vznik členství: 1. 5. 2015

zánik členství: 31. 5. 2019

Všenorská 1716, Černošice, 252 28, Česká republika

Ing. Peter Socha

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2013 - Poslední vztah: 5. 11. 2015

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 1. 9. 2015

Hečkova 7461/16, Bratislava, 831 05, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Martin Vogl

předseda představenstva

První vztah: 23. 10. 2013 - Poslední vztah: 25. 11. 2015

vznik členství: 15. 12. 2011

vznik funkce: 15. 12. 2011

Heinrich-Heine-Weg 1B, Rösrath, 515 03, Spolková republika Německo

Ing. Lubor Vrlák

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2013 - Poslední vztah: 28. 11. 2017

vznik členství: 12. 9. 2012

zánik členství: 12. 9. 2017

Prof.Ondroucha 2334/6, Stupava, 900 31, Slovenská republika

Ing. Lubor Vrlák

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2013 - Poslední vztah: 28. 11. 2017

vznik členství: 12. 9. 2012

zánik členství: 12. 9. 2017

Prof.Ondroucha 2334/6, Stupava, 900 31, Slovenská republika

Mgr. Hani Himmat

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2013 - Poslední vztah: 3. 9. 2015

vznik členství: 15. 12. 2011

zánik členství: 23. 4. 2015

Nad Turbovou 459/20, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Sébastien Guidoni

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2013 - Poslední vztah: 12. 10. 2016

vznik členství: 1. 10. 2013

U Nesypky 1262/7, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Lubor Vrlák

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2012 - Poslední vztah: 23. 10. 2013

vznik členství: 12. 9. 2012

Prof.Ondroucha 2334/6, Stupava, 900 31, Slovenská republika

Ing. Rudolf Adam

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2012 - Poslední vztah: 23. 5. 2012

vznik členství: 15. 12. 2011

zánik členství: 15. 5. 2012

Laténská 767/26, Bratislava, 831 05, Slovenská republika

Martin Vogl

předseda představenstva

První vztah: 3. 1. 2012 - Poslední vztah: 3. 1. 2012

vznik členství: 15. 12. 2011

vznik funkce: 15. 12. 2011

Heinrich-Heine-Weg 1B, Rösrath, 515 03, Rakouská republika

Mgr. Hani Himmat

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2012 - Poslední vztah: 23. 10. 2013

vznik členství: 15. 12. 2011

Za zámečkem 746/5a, Praha 5, 158 00, Česká republika

Martin Vogl

předseda představenstva

První vztah: 3. 1. 2012 - Poslední vztah: 23. 10. 2013

vznik členství: 15. 12. 2011

vznik funkce: 15. 12. 2011

Heinrich-Heine-Weg 1B, Rösrath, 515 03, Spolková republika Německo

Ing. Mojmír Boucník

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2012 - Poslední vztah: 23. 10. 2013

vznik členství: 25. 1. 2011

zánik členství: 30. 6. 2013

Chrustenice 189, 267 12, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Peter Socha

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2010 - Poslední vztah: 23. 10. 2013

vznik členství: 1. 9. 2010

Hečkova 7461/16, Bratislava, 831 05, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Ing. Roman Vokálek

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 2009 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 25. 5. 2009

zánik členství: 8. 6. 2011

Fráni Šrámka 2623/22, Praha 5, 150 00, Česká republika

Benoît Picot De Moras D´Aligny

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 2009 - Poslední vztah: 14. 9. 2010

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 1. 9. 2010

Rosických 603/4, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Dušan Doliak

předseda představenstva

První vztah: 22. 9. 2008 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 30. 5. 2006

zánik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 22. 2. 2008

zánik funkce: 30. 6. 2011

Prostredná 148/16, Svätý Jur, 900 21, Slovenská republika

JUDr. Ludvík Bohman

člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2008 - Poslední vztah: 17. 6. 2009

vznik členství: 1. 7. 2008

zánik členství: 23. 4. 2009

Pod lipami 2564/27, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Dušan Doliak

předseda představenstva

První vztah: 23. 6. 2008 - Poslední vztah: 22. 9. 2008

vznik členství: 30. 5. 2006

vznik funkce: 22. 2. 2008

Kuzmányho 4, Pezinok, 902 01, Slovenská republika

Ing. Rudolf Adam

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2006 - Poslední vztah: 3. 1. 2012

vznik členství: 7. 11. 2006

zánik členství: 7. 11. 2011

Laténská 767/26, Bratislava, 851 10, Slovenská republika

Ing. Petr Freiberg

člen představenstva

První vztah: 14. 7. 2006 - Poslední vztah: 19. 12. 2006

vznik členství: 30. 5. 2006

zánik členství: 7. 11. 2006

Rosice 34, 538 34, Česká republika

Ing. Dušan Doliak

člen představenstva

První vztah: 14. 7. 2006 - Poslední vztah: 23. 6. 2008

vznik členství: 30. 5. 2006

Kuzmányho 4, Pezinok, 902 01, Slovenská republika

Ing. Petr Žaluda

předseda představenstva

První vztah: 14. 7. 2006 - Poslední vztah: 23. 6. 2008

vznik členství: 30. 5. 2006

zánik členství: 22. 2. 2008

vznik funkce: 30. 5. 2006

zánik funkce: 22. 2. 2008

Křídlovická 947/20, Brno, 603 00, Česká republika

Ing. Ondřej Novotný

člen představenstva

První vztah: 14. 7. 2006 - Poslední vztah: 17. 6. 2009

vznik členství: 30. 5. 2006

zánik členství: 23. 4. 2009

Vavřenova 1170, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing.Mgr. Klára Roženská

předseda představenstva

První vztah: 3. 3. 2006 - Poslední vztah: 14. 7. 2006

vznik členství: 8. 11. 2005

zánik členství: 30. 5. 2006

vznik funkce: 8. 11. 2005

zánik funkce: 30. 5. 2006

Ovčí hájek 14, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Dušan Friedl

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 2006 - Poslední vztah: 14. 7. 2006

vznik členství: 8. 11. 2005

zánik členství: 30. 5. 2006

Tréglova 795, Praha 5, 152 00, Česká republika

Ing. Pavel Trávník

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 2006 - Poslední vztah: 14. 7. 2006

vznik členství: 8. 11. 2005

zánik členství: 30. 5. 2006

Brněnská 362, Mutěnice, 696 11, Česká republika

Ing. Michal Pánek

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2005 - Poslední vztah: 14. 7. 2006

vznik členství: 19. 5. 2005

zánik členství: 30. 5. 2006

Za Poštou 9, Praha 10, 100 00, Česká republika

Mgr. Luděk Skoupil

předseda představenstva

První vztah: 2. 6. 2005 - Poslední vztah: 3. 3. 2006

zánik členství: 8. 11. 2005

vznik funkce: 13. 1. 2005

zánik funkce: 8. 11. 2005

Hybešova 414, Kuřim, 664 34, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Mojmír Boucník

člen představenstva

První vztah: 22. 3. 2005 - Poslední vztah: 3. 1. 2012

vznik funkce: 25. 11. 2004

zánik funkce: 8. 11. 2010

Chrustenice 189, Loděnice, PSČ 267 12, Česká republika

Ing. Radek Basár

člen představenstva

První vztah: 22. 3. 2005 - Poslední vztah: 29. 11. 2005

zánik členství: 18. 5. 2005

vznik funkce: 25. 11. 2004

Lány 45, Chrudim, 537 01, Česká republika

Mgr. Luděk Skoupil

člen představenstva:

První vztah: 7. 10. 2004 - Poslední vztah: 2. 6. 2005

vznik funkce: 1. 3. 2003

Hybešova 414, Kuřim, 664 34, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Kateřina Šušáková

členka představenstva:

První vztah: 27. 5. 2003 - Poslední vztah: 3. 3. 2006

vznik funkce: 1. 3. 2003

zánik funkce: 8. 11. 2005

Na Dlouhé mezi II, Praha 4, 147 00, Česká republika

Mgr. Luděk Skoupil

člen představenstva:

První vztah: 27. 5. 2003 - Poslední vztah: 7. 10. 2004

vznik funkce: 1. 3. 2003

Mutěnická 13, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Pavel Trávník

¨člen představenstva

První vztah: 21. 8. 2002 - Poslední vztah: 27. 5. 2003

vznik funkce: 28. 5. 2002

zánik funkce: 28. 2. 2003

Brněnská 362, Mutěnice, 696 11, Česká republika

Ing. Jan Chalupa

předseda představenstva

První vztah: 21. 8. 2002 - Poslední vztah: 2. 6. 2005

vznik členství: 20. 4. 2001

zánik členství: 3. 1. 2005

vznik funkce: 8. 2. 2002

zánik funkce: 3. 1. 2005

Šmilovského 1264/5, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Jan Chalupa

předseda představenstva

První vztah: 5. 4. 2002 - Poslední vztah: 21. 8. 2002

vznik funkce: 8. 2. 2002

Šmilovského 1264/5, Praha 2, 120 00, Česká republika

Libor Prokeš

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 2002 - Poslední vztah: 27. 5. 2003

vznik funkce: 19. 11. 2001

zánik funkce: 28. 2. 2003

Oravská 1894/17, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Jan Chalupa

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2001 - Poslední vztah: 5. 4. 2002

vznik funkce: 20. 4. 2001

Šmilovského 1264/5, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Jiří Procházka

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2001 - Poslední vztah: 22. 3. 2005

vznik funkce: 20. 4. 2001

zánik funkce: 24. 11. 2004

Nejedlého 381/9, Brno, 638 00, Česká republika

Martin Haschka

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 1999 - Poslední vztah: 19. 10. 2001

zánik funkce: 4. 5. 2000

Heinrichova 12, Brno, Česká republika

ing. Petr Žaluda

předseda představenstva

První vztah: 21. 1. 1999 - Poslední vztah: 5. 4. 2002

zánik funkce: 7. 2. 2002

Jungmannova 572, Šlapanice u Brna, Česká republika

ing. Petr Žaluda

člen představenstva

První vztah: 21. 8. 1997 - Poslední vztah: 21. 1. 1999

Jungmannova 572, Šlapanice u Brna, Česká republika

JUDr. Jiří Černý

člen představenstva

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 21. 8. 1997

Na Slovance 35, Praha 8, Česká republika

Franz Fuchs, Nar. 23.12.1953

předseda představenstva

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 21. 1. 1999

Heinrichova 12, Brno, Česká republika

Dr. Gerwald Müller

člen představenstva

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 27. 2. 2002

zánik funkce: 19. 11. 2001

Heinrichova 12, Brno, Česká republika

Jaroslav Melzer

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 30. 10. 2001

zánik funkce: 20. 4. 2001

Dittrichova 9, Praha 1, Česká republika

Mgr. Karel Hrubý

člen představenstva

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 22. 3. 2005

zánik funkce: 18. 5. 2004

Heinrichova 12, Brno, Česká republika

Mgr. Karel Hrubý

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 1996 - Poslední vztah: 7. 1. 1997

Heinrichova 12, Brno, Česká republika

Dr. Gerwald Müller

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 1996 - Poslední vztah: 7. 1. 1997

Heinrichova 12, Brno, Česká republika

Franz Fuchs

předseda představenstva

První vztah: 20. 8. 1996 - Poslední vztah: 7. 1. 1997

Heinrichova 12, Brno, Česká republika

JUDr. Jiří Černý

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 1996 - Poslední vztah: 7. 1. 1997

Na Slovance 35, Praha 8, Česká republika

Jaroslav Melzer

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 12. 1994 - Poslední vztah: 7. 1. 1997

Dittrichova 9, Praha 1, Česká republika

Silvia Sparfeld

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 1994 - Poslední vztah: 20. 8. 1996

Nad Zlatnicí 3, Praha 6, Česká republika

Richard Novák

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 1994 - Poslední vztah: 20. 8. 1996

K Fialce 57, Praha 5, Česká republika

ing. Zdeněk Laštůvka

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 1994 - Poslední vztah: 20. 8. 1996

Přípotoční 29, Praha 10, Česká republika

JUDr. Jiří Černý

předseda představenstva

První vztah: 1. 12. 1994 - Poslední vztah: 20. 8. 1996

Na Slovance 35, Praha 8, Česká republika

Společnost navenek zastupují vždy dva členové představenstva společně. Podepisování se provádí tak, že k obchodní firmě připojí dva členové představenstva své vlastnoruční podpisy.

od 14. 2. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti navenek jednají vždy dva členové představenstva společně. Podepisování se provádí tak, že k obchodní firmě připojí dva členové představenstva své vlastnoruční podpisy.

do 14. 2. 2014 od 19. 5. 2010

Způsob jednání: Za společnost je oprávněno jednat a společnost zavazovat představenstvo, a to dvěma členy společně, nebo prokuristé v rozsahu udělené prokury. Členové představenstva a prokuristé podepisují za společnost tím způsobem, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. Prokurista uvede ke svému podpisu dodatek "prokurista".

do 19. 5. 2010 od 27. 2. 2002

Způsob jednání: Každý člen představenstva zastupuje společnost společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva. Předseda a místopředseda představenstva zastupují společnost samostatně. Prokuristé zastupují společnost společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva, pokud jim nebylo uděleno oprávnění zastupovat společnost samostatně. Předseda, místopředseda a členové představenstva a prokuristé podepisují za společnost tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.

do 27. 2. 2002 od 1. 12. 1994

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Robert Gauci

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2021

vznik členství: 15. 1. 2021

vznik funkce: 23. 3. 2021

Kořenského 1055/1, Praha, 150 00, Česká republika

Peter Eichler

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2021

vznik členství: 12. 5. 2021

Myrthengasse 11-13/23, Vídeň, 1 070, Rakouská republika

Další vztah k této osobě

Andreas Bertl

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2021

vznik členství: 27. 4. 2021

Dr. Teichmann-Gasse 9, Klosterneuburg, 3 400, Rakouská republika

Další vztah k této osobě

Robert Gauci

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 4. 2021

vznik členství: 15. 1. 2021

Kořenského 1055/1, Praha, 150 00, Česká republika

Historické vztahy

RNDr. Martin Rotkovský Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2020 - Poslední vztah: 11. 8. 2021

vznik členství: 19. 10. 2020

zánik členství: 11. 5. 2021

Šlejnická 1019/15, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Martin Žáček CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2020 - Poslední vztah: 26. 4. 2021

vznik členství: 19. 10. 2020

zánik členství: 14. 1. 2021

Pujmanové 882/25, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Lucie Urválková

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2020 - Poslední vztah: 26. 4. 2021

vznik členství: 19. 10. 2020

zánik členství: 14. 1. 2021

Trytova 1120/6, Praha, 198 00, Česká republika

Jan Čupa

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 1. 2020 - Poslední vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 3. 10. 2019

zánik členství: 19. 10. 2020

Charlese de Gaulla 1124/19, Praha, 160 00, Česká republika

Erick Jean-Charles Decker

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 1. 2020 - Poslední vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 16. 2. 2018

zánik členství: 19. 10. 2020

vznik funkce: 2. 10. 2019

zánik funkce: 19. 10. 2020

Avda. De Los Madronos - 2.B, Madrid, 280 43, Španělské království

Kuldeep Kaushik

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 1. 2020 - Poslední vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 2. 10. 2019

zánik členství: 19. 10. 2020

Calle Carretera del Mediodia 32, P02 A, Madrid, 280 50, Španělské království

Marc Audrin

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2018 - Poslední vztah: 9. 1. 2020

vznik členství: 16. 2. 2018

zánik členství: 2. 10. 2019

vznik funkce: 20. 4. 2018

zánik funkce: 2. 10. 2019

Calle Juan Belmonte, 13B, Madrid, 280 43, Španělské království

Bruno Brochet

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2018 - Poslední vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 27. 4. 2018

zánik členství: 19. 10. 2020

153A rue Cardinet, Paříž, 750 17, Francouzská republika

Erick Jean-Charles Decker

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2018 - Poslední vztah: 9. 1. 2020

vznik členství: 16. 2. 2018

zánik členství: 1. 10. 2019

Avda. De Los Madronos - 2.B, Madrid, 280 43, Španělské království

Marc Audrin

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2018 - Poslední vztah: 29. 11. 2018

vznik členství: 16. 2. 2018

Calle Juan Belmonte, 13B, Madrid, 280 43, Španělské království

Jean-Yves Le Berre

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2017 - Poslední vztah: 17. 7. 2018

vznik členství: 18. 1. 2013

zánik členství: 18. 1. 2018

vznik funkce: 1. 3. 2017

zánik funkce: 18. 1. 2018

Boulevard Flandrin, Paříž, 751 16, Francouzská republika

Jean-Yves Le Berre

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2017 - Poslední vztah: 17. 7. 2018

vznik členství: 18. 1. 2013

zánik členství: 18. 1. 2018

vznik funkce: 1. 3. 2017

zánik funkce: 18. 1. 2018

Boulevard Flandrin, Paříž, 751 16, Francouzská republika

Jozef Van In

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2014 - Poslední vztah: 18. 4. 2017

vznik členství: 18. 1. 2013

zánik členství: 27. 2. 2017

vznik funkce: 31. 1. 2013

zánik funkce: 27. 2. 2017

Wannickhove, Hove, 2 540, Belgické království

Jozef Van In

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2014 - Poslední vztah: 18. 4. 2017

vznik členství: 18. 1. 2013

zánik členství: 27. 2. 2017

vznik funkce: 31. 1. 2013

zánik funkce: 27. 2. 2017

Wannickhove, Hove, 2 540, Belgické království

Laurent Goudemant

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2013 - Poslední vztah: 16. 10. 2014

vznik členství: 22. 6. 2009

zánik členství: 22. 6. 2014

zánik funkce: 16. 10. 2014

Place Dillens 7, Bruxelles, Belgické království

Tanguy Verkaeren

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2013 - Poslední vztah: 16. 10. 2014

vznik členství: 28. 4. 2012

zánik členství: 10. 10. 2014

zánik funkce: 16. 10. 2014

Rue de Chézy 88, Neuilly-Sur-Seine, 922 00, Francouzská republika

Dominique Asse

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2013 - Poslední vztah: 17. 7. 2018

vznik členství: 18. 10. 2013

zánik členství: 15. 2. 2018

Rue des Bulins 48, Mont Saint-Aignan, 761 30, Francouzská republika

Dominique Asse

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2013 - Poslední vztah: 17. 7. 2018

vznik členství: 18. 10. 2013

zánik členství: 15. 2. 2018

Rue des Bulins 48, Mont Saint-Aignan, 761 30, Francouzská republika

Jan Čupa

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2013 - Poslední vztah: 17. 7. 2018

vznik členství: 18. 10. 2013

zánik členství: 27. 4. 2018

Charlese de Gaulla 1124/19, Praha, 160 00, Česká republika

Jan Čupa

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2013 - Poslední vztah: 17. 7. 2018

vznik členství: 18. 10. 2013

zánik členství: 27. 4. 2018

Charlese de Gaulla 1124/19, Praha, 160 00, Česká republika

Jean-Yves Le Berre

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 1. 2013 - Poslední vztah: 18. 4. 2017

vznik členství: 18. 1. 2013

Boulevard Flandrin 8, Paříž, 751 16, Francouzská republika

Jozef Van In

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 1. 2013 - Poslední vztah: 14. 2. 2014

vznik členství: 18. 1. 2013

Wannickhove 14, Hove, 2 540, Belgické království

Jean-Yves Le Berre

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 1. 2013 - Poslední vztah: 18. 4. 2017

vznik členství: 18. 1. 2013

Boulevard Flandrin 8, Paříž, 751 16, Francouzská republika

Ing. Ladislav Kročák

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2012 - Poslední vztah: 23. 10. 2013

vznik členství: 14. 9. 2012

zánik členství: 18. 10. 2013

Vodárenská 517, Velká Dobrá, 273 61, Česká republika

Tanguy Verkaeren

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2012 - Poslední vztah: 23. 10. 2013

vznik členství: 28. 4. 2012

Rue de Chézy 88, Neuilly-Sur-Seine, 922 00, Francouzská republika

Jean Louis Alain Thuilot

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2010 - Poslední vztah: 23. 10. 2013

vznik členství: 29. 4. 2010

zánik členství: 18. 10. 2013

Soisy sous Montmorency, Rue de la Caille 41, PSČ 95230, Francouzská republika

Aurelie Despeyroux

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2009 - Poslední vztah: 23. 5. 2012

vznik členství: 13. 10. 2009

zánik členství: 27. 4. 2012

Paříž, Rue de Longchamp 77, 75016, Francouzská republika

Ing. Petr Skok

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2009 - Poslední vztah: 16. 10. 2012

vznik členství: 15. 10. 2009

zánik členství: 14. 9. 2012

Libeř 282, 252 41, Česká republika

Laurent Goudemant

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2009 - Poslední vztah: 23. 10. 2013

vznik členství: 22. 6. 2009

Bruxelles, Place Dillens 7, Belgické království

Adam James Harper

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2009 - Poslední vztah: 19. 5. 2010

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 29. 4. 2010

Londýn, Barbican, Breton House 73, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

James Goad

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 12. 2008 - Poslední vztah: 21. 10. 2009

vznik členství: 20. 2. 2008

zánik členství: 9. 9. 2009

Paříž, Rue de ľuniversité 91, 75007, Francouzská republika

Cyrille Marie Bernard

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 2008 - Poslední vztah: 31. 1. 2013

vznik členství: 20. 2. 2008

zánik členství: 18. 1. 2013

vznik funkce: 23. 4. 2008

Paříž, Rue de la Tombe Issoire 53, Francouzská republika

Cyrille Marie Bernard

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2008 - Poslední vztah: 29. 10. 2008

vznik členství: 20. 2. 2008

Paříž, Rue de la Tombe Issoire 53, Francouzská republika

Ing. Petr Žaluda

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2008 - Poslední vztah: 21. 10. 2009

vznik členství: 29. 2. 2008

zánik členství: 13. 10. 2009

Křídlovická 20, Brno, 603 00, Česká republika

Renaud Louis Caudron De Coquereaumont

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2007 - Poslední vztah: 31. 1. 2013

vznik členství: 31. 5. 2007

zánik členství: 18. 1. 2013

Pully, Chemin du Ruisselet 15, 1009, Švýcarská konfederace

Willem Wynaendts

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2007 - Poslední vztah: 23. 6. 2008

vznik členství: 31. 5. 2007

zánik členství: 29. 2. 2008

vznik funkce: 31. 5. 2007

Epalinges, Chemin du Bornalet 12, 1066, Švýcarská konfederace

RNDr. Zdeňka Vičarová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2006 - Poslední vztah: 17. 6. 2009

vznik členství: 30. 5. 2006

zánik členství: 24. 4. 2009

U Kovárny 10, Olomouc, 779 00, Česká republika

Hans Ulrich Lienau

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2006 - Poslední vztah: 17. 8. 2007

vznik členství: 8. 11. 2005

zánik členství: 31. 5. 2007

Küsnacht, Thomas Scherr - Strasse 3, CH-8700, Švýcarská konfederace

Maciej Szwarc

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2006 - Poslední vztah: 17. 6. 2009

vznik členství: 8. 11. 2005

zánik členství: 24. 4. 2009

Strzeniówka, Jeżynowa 59, 05-830, Polská republika

Martin Kurt Jara

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 6. 2005 - Poslední vztah: 29. 11. 2005

zánik členství: 8. 11. 2005

vznik funkce: 8. 2. 2005

Neuburchstrasse 27, Winterthur, Švýcarská konfederace

Michele Agostino Porro

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 6. 2005 - Poslední vztah: 17. 8. 2007

vznik funkce: 11. 2. 2005

zánik funkce: 31. 5. 2007

Im Bäumliacher 14, Wangen b. Dübendorf, Švýcarská konfederace

Ireneusz Łuszczewski

místopředseda

První vztah: 7. 10. 2004 - Poslední vztah: 2. 6. 2005

vznik členství: 29. 10. 2003

zánik členství: 7. 2. 2005

vznik funkce: 27. 11. 2003

zánik funkce: 7. 2. 2005

ul. Dzikiej Róży 24, 05-500 Józefosław, Polská republika

Marco Zollinger

člen

První vztah: 7. 10. 2004 - Poslední vztah: 17. 8. 2007

vznik funkce: 9. 1. 2004

zánik funkce: 31. 5. 2007

Spitalstrasse 31/54, Schlieren, Švýcarská konfederace

Christen Schnor

předseda

První vztah: 7. 10. 2004 - Poslední vztah: 17. 8. 2007

vznik členství: 16. 11. 2001

zánik členství: 31. 5. 2007

vznik funkce: 26. 11. 2003

zánik funkce: 31. 5. 2007

9 Godfrey Street, London SW3 3 TA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Doris Supanz

člen

První vztah: 9. 6. 2004 - Poslední vztah: 29. 11. 2005

zánik členství: 8. 11. 2005

vznik funkce: 29. 10. 2003

Metzggasse 4, CH-8400, Švýcarská konfederace

Ireneusz Łuszczewski

člen

První vztah: 9. 6. 2004 - Poslední vztah: 7. 10. 2004

vznik funkce: 29. 10. 2003

zánik funkce: 27. 11. 2003

ul. Dzikiej Róży 24, 05-500 Józefosław, Polská republika

Aidan Sherry

člen:

První vztah: 27. 5. 2003 - Poslední vztah: 7. 10. 2004

vznik funkce: 25. 3. 2003

zánik funkce: 26. 11. 2003

Northumberland House, 15 Highbury Crescent, London, N5 1 RS,, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Rolf Peter Frehner

člen:

První vztah: 27. 5. 2003 - Poslední vztah: 2. 6. 2005

vznik funkce: 25. 3. 2003

zánik funkce: 18. 5. 2004

Ackerstrasse 18, 8302 Kloten, Švýcarská konfederace

Aidan Sherry

člen:

První vztah: 27. 5. 2003 - Poslední vztah: 27. 5. 2003

vznik funkce: 25. 3. 2003

Norhumberland House, 15 Highbury Crescent, London, N5 1 RS,, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Bernard Retali

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2003 - Poslední vztah: 9. 6. 2004

vznik členství: 28. 8. 2002

vznik funkce: 5. 9. 2002

zánik funkce: 29. 10. 2003

Avenida Pedralbes 37-41,3-2A,08034, Barcelona, Španělské království

Christen Schnor

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2003 - Poslední vztah: 7. 10. 2004

vznik členství: 16. 11. 2001

vznik funkce: 28. 5. 2002

zánik funkce: 26. 11. 2003

Wellington Square, London SW3 4NR, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Mag.Dr.Michael Franz

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2002 - Poslední vztah: 8. 1. 2003

vznik členství: 21. 12. 2001

vznik funkce: 7. 2. 2002

zánik funkce: 28. 8. 2002

Karl Bekehrtystrasse 68, A-1140 Vídeň, Rakouská republika

Claus Norup

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2002 - Poslední vztah: 9. 6. 2004

vznik funkce: 16. 11. 2001

zánik funkce: 29. 10. 2003

London SW3 2AH, 48 Yeoman´s Row, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Christen Schnor

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2002 - Poslední vztah: 8. 1. 2003

vznik funkce: 16. 11. 2001

London SW3 3TA, 9 Godfrey Street, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Mag.Dr.Michael Franz

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2002 - Poslední vztah: 5. 4. 2002

vznik funkce: 21. 12. 2001

Karl Bekehrtystrasse 68, A-1140 Vídeň, Rakouská republika

Dr.Mgr. Hana Brdová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2001 - Poslední vztah: 27. 5. 2003

vznik funkce: 19. 5. 2001

zánik funkce: 12. 3. 2003

Gerlachovská 12, Banská Bystrica, 974 00, Slovenská republika

Martin Haschka

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2001 - Poslední vztah: 27. 2. 2002

vznik funkce: 4. 5. 2000

zánik funkce: 21. 12. 2001

Steinbrunngasse 16-18, A-3400 Klostenburg, Rakouská republika

Klaus Eberhart

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2000 - Poslední vztah: 8. 1. 2003

zánik funkce: 28. 5. 2002

Karl Gustav Victor Kl.Semmering C-19, An der Niederhaid, A-1170, Vídeň, Rakouská republika

Jonathan Woolett

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2000 - Poslední vztah: 14. 7. 2006

zánik členství: 30. 5. 2006

43 Wilton Crescent, Wimbledon, Londýn,SW 193QY, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Dr. Katharina Schoop

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2000 - Poslední vztah: 27. 2. 2002

zánik funkce: 16. 11. 2001

Hauptstrasse 67, Ermatingen, Švýcarská konfederace

Dr. Hubert Schultes

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2000 - Poslední vztah: 19. 10. 2001

zánik funkce: 4. 5. 2000

Neubaugasse 64-66/3/24, Vídeň, Rakouská republika

Mag. Dr. Gerhard Gitschtaler

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2000 - Poslední vztah: 27. 10. 2000

Uchatiusgasse 5/22, Vídeň, Rakouská republika

Franz Fuchs

předseda

První vztah: 21. 1. 1999 - Poslední vztah: 14. 4. 2000

Fürstenstrasse 43, 2344 Enzersdorf, Rakouská republika

Dr. Otto Popp

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 14. 4. 2000

Florenstrasse 50, 8405 Winterthur, Švýcarská konfederace

Dr. Dana Hrabcová

členka

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 14. 4. 2000

Černého 40, Brno, Česká republika

Fritz Bodenmann, Nar. 12.10.1933

předseda

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 21. 1. 1999

Schmittanecherstr.3, 8304 Wallisellen,Švýcarsko, Česká republika

Ing. Richard Kuba

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 14. 4. 2000

Luční 30, Brno, Česká republika

Martin Cantieni

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 27. 2. 2002

zánik funkce: 16. 11. 2001

Bolleystrasse 30, 8006 Zurich, Švýcarská konfederace

Dr. Otto Popp

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 1996 - Poslední vztah: 7. 1. 1997

Florenstrasse 50, 8405 Winterthur, Švýcarská konfederace

Ing. Richard Kuba

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 1996 - Poslední vztah: 7. 1. 1997

Luční 30, Brno, Česká republika

Martin Cantieni

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 1996 - Poslední vztah: 7. 1. 1997

Bolleystrasse 30, 8006 Zurich, Švýcarská konfederace

Fritz Bodenmann

předseda

První vztah: 1. 12. 1994 - Poslední vztah: 7. 1. 1997

Schmittanecherstr.3, 8304 Wallisellen,Švýcarsko, Česká republika

Dr. Dana Hrabcová

členka

První vztah: 1. 12. 1994 - Poslední vztah: 7. 1. 1997

Černého 40, Brno, Česká republika

Dipl.Psych. Dieter Kern

místopředseda

První vztah: 1. 12. 1994 - Poslední vztah: 20. 8. 1996

Ludwig-Erhardstr.4, 68519 Viernheim, SRN, Česká republika

Karl Proschovsky-Spindler

člen

První vztah: 1. 12. 1994 - Poslední vztah: 20. 8. 1996

Ziegelofengasse 24, Wolkersdorf, Rakousko, Česká republika

Beat Michel

člen

První vztah: 1. 12. 1994 - Poslední vztah: 20. 8. 1996

Zinzikerberstr. 23A, 8404 Winterthur, Švýcarsko, Česká republika

Další vztahy firmy UNIQA penzijní společnost, a.s.

Akcionáři

UNIQA Österreich Versicherungen AG

Untere Donaustraße 21, Rakouská republika, Vídeň, 1029

od 26. 4. 2021
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).