Hlavní navigace

VESNA, a.s.

Firma VESNA, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 998, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 10 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60108614

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 1994

DIČ:

CZ60108614

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 200 - 249 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

431 Demolice a příprava staveniště
433 Kompletační a dokončovací práce
4334 Sklenářské, malířské a natěračské práce
43342 Malířské a natěračské práce
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
464 Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost
47510 Maloobchod s textilem
477 Maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných prodejnách
4771 Maloobchod s oděvy
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
47789 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n.
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
683 Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 998, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

VESNA, a.s. od 1. 1. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 1994

adresa

Čeperka 306, 532 15 Pardubice od 1. 2. 2002

adresa

Čeperka, U Elektrárny 306, 532 15 Opatovice nad Labem do 1. 2. 2002 od 15. 10. 1999

adresa

U elektrárny 306
Opatovice nad Labem do 15. 10. 1999 od 1. 1. 1994

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 8. 7. 2014

malířství, lakýrnictví a natěračství od 8. 7. 2014

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 8. 7. 2014

Malířství, lakýrnictví a natěračství do 8. 7. 2014 od 25. 3. 2013

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 8. 7. 2014 od 25. 3. 2013

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 8. 7. 2014 od 25. 3. 2013

Zprostředkování obchodu a služeb do 25. 3. 2013 od 3. 8. 2006

Pronájem a půjčování věcí movitých do 25. 3. 2013 od 3. 8. 2006

Dokončovací stavební práce do 25. 3. 2013 od 3. 8. 2006

pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně služeb souvisejících s pronájmem do 25. 3. 2013 od 6. 6. 1994

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 25. 3. 2013 od 1. 1. 1994

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 8. 7. 2014

Jediný akcionář společnosti VESNA, a.s., IČO: 601 08 614, se sídlem Čeperka 306, 532 15 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pobočka v Pardubicích, oddíl B, vložka 998 (dále jen společnost), tj. Ing. Lubomír Motyčka, nar. dne 02.08.1952, bytem Chrudim IV, Střelecká 128, PSČ 537 01 (dále jen jediný akcionář) učinil při výkonu působnosti valné hromady následující rozhodnutí: Jediný akcionář schvaluje snížení základního kapitálu společnosti, a to a) základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 80,000.000,-- Kč (slovy:osmdesátmilionů korun českých) na částku 10,000.000,-- Kč (slovy:desetmilionů korun českých), tj.o částku 70.000.000,-- Kč (slovy:sedmdesátmilionů korun českých), b) důvodem snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace jeho kapitálové struktury. Tento postup nezmění situaci obchodních partnerů nebo zaměstnanců společnosti, přičemž částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude převedena do nerozděleného zisku, c) způsobem snížení základního kapitálu společnosti bude snížení jmenovité hodnoty akcií z dosavadní výše 10,000.000,- Kč u každé akcie na novou výši 1,250.000,-- Kč (jedenmiliondvěstěpadesáttisíc korun českých). Současně představenstvo společnosti vyzývá věřitele společnosti, aby přihlásili své pohledávky ve smyslu a lhůtě dle ustanovení § 518 odst. 3 zákona o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění. do 15. 12. 2014 od 8. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 2. 9. 2015 od 8. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 2. 9. 2015 od 8. 7. 2014

Na mimořádné valné hromadě konané dne 27.7.2005 rozhodli akcionáři o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře v souladu s § 183i a násl. obchodního zákoníku tímto rozhodnutím: 1. Mimořádná valná hromada konstatuje, že hlavním akcionářem společnosti VESNA, a.s., se sídlem Čeperka 306, 532 15 Pardubice, IČ 60108614, je pan Ing. Lubomír Motyčka, rodné číslo: 520802/107, trvale bytem Pardubice, Ve Lhotkách 662, který tuto skutečnos t osvědčil originálem výpisu ze Střediska cenných papírů ze dne 1.7.2005 o stavu svého účtu majitele cenných papírů, podle něhož a svého prohlášení je vlastníkem 64 936 kusů akcií emitovaných společností ve formě na majitele v zaknihované podobě o jmenov ité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 93,328 %. Rovněž z výpisu z SCP vyhotovenému k rozhodnému dni a z listiny přítomných na této mimořádné valné hromadě vyplývá, že hlavní akcionář je vlastní kem výše uvedeného počtu akcií společnosti, čímž je naplněna podmínka § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Mimořádná valná hromada společnosti schvaluje přechod vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům (dále jen "ostatní akcie") z celkového počtu 69 578 kusů akcií emitovaných společností ve formě zaknihovaných akcií na majitele ve jmen ovité hodnotě 1.000,- Kč, na hlavního akcionáře. Vlastnické právo k ostatním akciím přejde na hlavního akcionáře po uplynutí jednoho měsíce od zveřejnní zápisu usnesení valné hromady do Obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti"). K tomuto datu součas ně zaniká zástavní právo k těmto ostatních akciím. 3. Hlavní akcionář je povinen poskytnout ostatním akcionářům společnosti za ostatní akcie společnosti protiplnění ve výši 348,29 Kč (slovy: třistačtyřicetosmkorunčeskýchdvacetdevět haléřů) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Tato výše protiplně ní odpovídá hodnotě protiplnění uvedené ve znaleckém posudku č. 473/51/05, zpracovaným ke dni 1.7.2005 znalcem Ing. Otto Šmídou, se sídlem Liberec 6, Na jezírku 628, PSČ 460 06. Znalecký posudek je přílohou žádosti hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady za účelem uplatnění práva výkupu ostatních akcií podle ust. § 183i odst. 1 obchodního zákoníku a je k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí od data uveřejnění oznám ení o konání mimořádné valné hromady. Představenstvo společnosti na základě závěru výše uvedeného posudku, ve kterém kontrolovalo správnost uvedených údajů, na základě znalosti všech známých skutečností a s přihlédnutím k cenám, za které byly dle informací dostupných představenstvu akcie obch odovány v předešlém období, považuje protiplnění ve výši 348,29 Kč za spravedlivé. 4. Hlavní akcionář je povinen vyplatit ostatním akcionářům společnosti protiplnění za jejich ostatní akcie bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne převodu jejich akcií na majetkový účet hlavního akcionáře ve SCP. Protiplnění poskyt ne hlavní akcionář akcionářům společnosti přímo v hotovosti, příp. poštovní poukázkou nebo prostřednictvím společnosti SEC Corporate, s.r.o., IČ: 26444925, se sídlem v Zeleném údolí 5/1301, Praha 4, PSČ: 148 00, tak, že v uvedené lhůtě bude celková částka protiplnění (zaokrouhlená nahoru), odpovídající počtu skutečně převedených akcií ve SCP (vlastněných ke dni účinnosti daným akcionářem) vyplacena v sídle společnosti přímo proti podpisu akcionáři či poštovní poukázkou na jeho adresu uvedenou dle výpisu z e SCP, popř. bezhotovostním převodem na bankovní účet nebo na adresu sdělenou akcionářem písemně. 5. Pokud bude při přechodu vlastnického práva prokázáno zastavení vykoupených akcií a nebude prokázáno, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi vlastníkem akcie a zástavním věřitelem určuje jinak, vyplatí hlavní akcionář částku odpovídající hodn otě zastavených akcií zástavnímu věřiteli. Ohledně částky a způsobu výplaty se obdobně použití ustanovení předchozího odstavce 4. 6. Představenstvu se ukládá do seznamu akcionářů získanému ze SCP doplnit částky protiplnění u jednotlivých akcionářů, uvést údaje o zastavení akcií společnosti a identifikaci zástavních věřitelů, a to ke dni účinnosti a předat tento seznam hlavnímu akcio náři nejpozději do sedmi pracovních dnů po dni účinnosti za účelem zaslání protiplnění akcionářům společnosti (popř. částky odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavním věřitelům) v souladu s bodem 4 tohoto rozhodnutí a dále předat hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu případné změny údajů nahlášené společnosti ze strany akcionářů za účelem možnosti opakovaného zaslání částek, které se vrátily zpět jako nedoručitelné nebo neuplatněné akcionáři k výplatě. do 19. 10. 2005 od 8. 8. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

od 15. 12. 2014

Základní kapitál

vklad 80 000 000 Kč

do 15. 12. 2014 od 6. 8. 2011

Základní kapitál

vklad 69 578 000 Kč

do 6. 8. 2011 od 1. 1. 1994
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 250 000 Kč, počet: 8 od 15. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 8 do 15. 12. 2014 od 8. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 8 do 8. 7. 2014 od 25. 3. 2013
Kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 80 000 000 Kč, počet: 1 do 25. 3. 2013 od 6. 8. 2011
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 69 578 do 6. 8. 2011 od 1. 1. 1994

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Martin Havrda

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2020

vznik členství: 31. 12. 2019

Gagarinova 689/32, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Ing. Ivana Motyčková Khomová

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 6. 2017

vznik členství: 1. 6. 2017

vznik funkce: 1. 6. 2017

Ve Lhotkách 662, Pardubice, 530 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  EVONA PLUS s.r.o.

  Rooseveltova 46, Chrudim, 537 01

 • předseda dozorčí rady, místopředseda představenstva

  EVONA a.s.

  Chrudim

Mgr. Ing. Ronald Khom

předseda představenstva

První vztah: 13. 6. 2017

vznik členství: 25. 8. 2015

vznik funkce: 1. 6. 2017

Střelecká 128, Chrudim, 537 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Dagmar Havrdová

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 2015

vznik členství: 25. 8. 2015

třída Edvarda Beneše 1430/7, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jiří Plaček

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 2015 - Poslední vztah: 7. 2. 2019

vznik členství: 25. 8. 2015

zánik členství: 17. 1. 2019

Foersterova 932, Přelouč, 535 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Lubomír Motyčka

předseda představenstva

První vztah: 2. 9. 2015 - Poslední vztah: 20. 4. 2017

vznik členství: 25. 8. 2015

zánik členství: 25. 3. 2017

vznik funkce: 25. 8. 2015

zánik funkce: 25. 3. 2017

Střelecká 128, Chrudim, 537 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Lubomír Motyčka

předseda představenstva

První vztah: 2. 9. 2015 - Poslední vztah: 20. 4. 2017

vznik členství: 25. 8. 2015

zánik členství: 25. 3. 2017

vznik funkce: 25. 8. 2015

zánik funkce: 25. 3. 2017

Střelecká 128, Chrudim, 537 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Ing. Ronald Khom

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 9. 2015 - Poslední vztah: 13. 6. 2017

vznik členství: 25. 8. 2015

vznik funkce: 25. 8. 2015

zánik funkce: 1. 6. 2017

Střelecká 128, Chrudim, 537 01, Česká republika

Mgr. Ing. Ronald Khom

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 9. 2015 - Poslední vztah: 13. 6. 2017

vznik členství: 25. 8. 2015

vznik funkce: 25. 8. 2015

zánik funkce: 1. 6. 2017

Střelecká 128, Chrudim, 537 01, Česká republika

Ing. Lubomír Motyčka

předseda představenstva

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 2. 9. 2015

vznik členství: 26. 7. 2010

zánik členství: 25. 8. 2015

vznik funkce: 26. 7. 2010

zánik funkce: 25. 8. 2015

Střelecká 128, Chrudim, 537 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Stanislav Pantůček

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 8. 7. 2014

vznik členství: 26. 7. 2010

zánik členství: 27. 6. 2014

nábřeží Závodu míru 2740, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Lubomír Motyčka

předseda představenstva

První vztah: 6. 8. 2011 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik členství: 26. 7. 2010

vznik funkce: 26. 7. 2010

Střelecká 128, Chrudim IV, 537 01, Česká republika

Ing. Lubomír Motyčka

předseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2010 - Poslední vztah: 6. 8. 2011

vznik členství: 26. 7. 2010

vznik funkce: 26. 7. 2010

Ve Lhotkách 662, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Stanislav Pantůček

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2010 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik členství: 26. 7. 2010

zánik členství: 27. 6. 2014

Závodu míru 2740, Pardubice, 530 02, Česká republika

Dagmar Havrdová

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2010 - Poslední vztah: 8. 7. 2014

vznik členství: 26. 7. 2010

zánik členství: 27. 6. 2014

třída Edvarda Beneše 1430/7, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

Ing. Stanislav Pantůček

Člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2007 - Poslední vztah: 25. 8. 2010

vznik členství: 30. 6. 2007

zánik členství: 26. 7. 2010

Závodu míru 2740, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Lubomír Motyčka

Předseda představenstva

První vztah: 2. 8. 2007 - Poslední vztah: 25. 8. 2010

vznik členství: 30. 6. 2007

zánik členství: 26. 7. 2010

vznik funkce: 2. 7. 2007

zánik funkce: 26. 7. 2010

Ve Lhotkách 662, Pardubice, 530 02, Česká republika

Věra Vrbová

Člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2007 - Poslední vztah: 25. 8. 2010

vznik členství: 30. 6. 2007

zánik členství: 26. 7. 2010

Pohránov 29, pošta Opatovice nad Labem, PSČ 533 45, Česká republika

Ing. Stanislav Pantůček

Člen představenstva

První vztah: 4. 9. 2004 - Poslední vztah: 2. 8. 2007

vznik členství: 18. 6. 2004

zánik členství: 30. 6. 2007

Závodu míru 2740, Pardubice, 530 02, Česká republika

Věra Vrbová

Člen představenstva

První vztah: 4. 9. 2004 - Poslední vztah: 2. 8. 2007

vznik členství: 18. 6. 2004

zánik členství: 30. 6. 2007

Pohránov 29, pošta Opatovice nad Labem, PSČ 533 45, Česká republika

Ing. Lubomír Motyčka

Předseda představenstva

První vztah: 4. 9. 2004 - Poslední vztah: 2. 8. 2007

vznik členství: 18. 6. 2004

zánik členství: 30. 6. 2007

vznik funkce: 18. 6. 2004

zánik funkce: 30. 6. 2007

Ve Lhotkách 662, Pardubice, Česká republika

Věra Vrbová

Člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2002 - Poslední vztah: 4. 9. 2004

vznik členství: 15. 6. 2001

zánik členství: 18. 6. 2004

Sokolovská 2388, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Stanislav Pantůček

Člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2002 - Poslední vztah: 4. 9. 2004

vznik členství: 15. 6. 2001

zánik členství: 18. 6. 2004

Třebařov 80, 569 33, Česká republika

Ing. Josef Milata

Člen představenstva

První vztah: 12. 1. 1998 - Poslední vztah: 1. 2. 2002

zánik členství: 15. 6. 2001

Arnošta z Pardubic 2615, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Lubomír Motyčka

Předseda představenstva

První vztah: 16. 9. 1996 - Poslední vztah: 4. 9. 2004

zánik členství: 18. 6. 2004

zánik funkce: 18. 6. 2004

Ve Lhotkách 662, Pardubice, Česká republika

Zdeněk Raichart

Člen představenstva

První vztah: 16. 9. 1996 - Poslední vztah: 12. 1. 1998

Vilémov č.283,okr.Děčín, Česká republika

Zdeněk Raichart

Předseda představenstva

První vztah: 17. 7. 1995 - Poslední vztah: 16. 9. 1996

Vilémov č.283,okr.Děčín, Česká republika

Ing. Lubomír Motyčka

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 16. 9. 1996

Ve Lhotkách 662, Pardubice, Česká republika

JUDr. Josef Chládek

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 1. 2. 2002

zánik členství: 15. 6. 2001

Kampanova 1087, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Jaroslava Kozáková

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 17. 7. 1995

Praha 4, Rakovského 3142, Česká republika

Společnost zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda nebo alespoň tři členové představenstva.

od 2. 9. 2015

Společnost zastupuje představenstvo - člen představenstva - předseda představenstva a podepisuje tak, že k plně vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 2. 9. 2015 od 8. 7. 2014

Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná a zastupuje ji vůči třetím osobám (právnickým i fyzickým ), před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu: - buď samostatně předseda představenstva, - či společně všichni členové představenstva, - nebo samostatně ten člen představenstva, který k tomu byl ostatními členy představenstva písemně zmocněn. Za společnost podepisují: - buď samostatně předseda představenstva, - či společně všichni členové představenstva, - nebo samostatně ten člen představenstva, který k tomu byl ostatními členy představenstva písemně zmocněn. Všichni to činí tak, že k plně vypsanému jménu společnosti nebo otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 8. 7. 2014 od 12. 1. 1998

Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná a zastupuje ji vůči třetím osobám ( právnickým před soudem i fyzickým ), před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu: - buď samostatně předseda představenstva, - či společně všichni členové představenstva, - nebo samostatně ten člen představenstva, který k tomu byl ostatními členy představenstva písemně zmocněn. Za společnost podepisují: - buď samostatně předseda představenstva, - či společně všichni členové představenstva, - nebo samostatně ten člen představenstva, který k tomu byl ostatními členy představenstva písemně zmocněn. Všichni to činí tak, že k plně vypsanému jménu společnosti nebo otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 12. 1. 1998 od 16. 9. 1996

Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 16. 9. 1996 od 1. 1. 1994

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Blanka Tlapáková

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2017

vznik členství: 1. 6. 2017

vznik funkce: 1. 6. 2017

U Stadionu 743, Chrudim, 537 03, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Ivana Motyčková Khomová

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2017 - Poslední vztah: 13. 6. 2017

vznik členství: 25. 8. 2015

zánik členství: 1. 6. 2017

Ve Lhotkách 662, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Ivana Motyčková Khomová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2015 - Poslední vztah: 20. 4. 2017

vznik členství: 25. 8. 2015

Ve Lhotkách 662, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Ivana Motyčková Khomová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2015 - Poslední vztah: 20. 4. 2017

vznik členství: 25. 8. 2015

Ve Lhotkách 662, Pardubice, 530 03, Česká republika

Věra Vrbová

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2014 - Poslední vztah: 2. 9. 2015

vznik členství: 26. 7. 2010

zánik členství: 25. 8. 2015

vznik funkce: 5. 8. 2010

zánik funkce: 25. 8. 2015

Srch 29, 533 45, Česká republika

Alena Kašparová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2010 - Poslední vztah: 8. 7. 2014

vznik členství: 21. 6. 2010

zánik členství: 27. 6. 2014

Žitná 2600, Pardubice, 530 02, Česká republika

Věra Vrbová

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2010 - Poslední vztah: 8. 7. 2014

vznik členství: 26. 7. 2010

vznik funkce: 5. 8. 2010

Srch 29, 533 45, Česká republika

Ing. Josef Milata

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2010 - Poslední vztah: 8. 7. 2014

vznik členství: 26. 7. 2010

zánik členství: 27. 6. 2014

Arnošta z Pardubic 2615, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Ivana Khomová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2007 - Poslední vztah: 25. 8. 2010

vznik členství: 30. 6. 2007

zánik členství: 31. 12. 2009

Ve Lhotkách 662, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Josef Milata

Předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2007 - Poslední vztah: 25. 8. 2010

vznik členství: 30. 6. 2007

zánik členství: 26. 7. 2010

vznik funkce: 10. 7. 2007

zánik funkce: 26. 7. 2010

Arnošta z Pardubic 2615, Pardubice, 530 02, Česká republika

Mgr. Ondřej Ševčík

Člen

První vztah: 4. 9. 2004 - Poslední vztah: 2. 8. 2007

vznik členství: 18. 6. 2004

zánik členství: 30. 6. 2007

Čáslavská 1162, Chrudim, 537 01, Česká republika

Ing. Josef Milata

Předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2004 - Poslední vztah: 2. 8. 2007

vznik členství: 18. 6. 2004

zánik členství: 30. 6. 2007

vznik funkce: 18. 6. 2004

zánik funkce: 30. 6. 2007

Arnošta z Pardubic 2615, Pardubice, 530 02, Česká republika

Alena Kašparová

Člen

První vztah: 19. 7. 2003 - Poslední vztah: 25. 8. 2010

vznik členství: 26. 5. 2003

zánik členství: 21. 6. 2010

Žitná 2600, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Josef Milata

Předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2002 - Poslední vztah: 4. 9. 2004

vznik členství: 15. 6. 2001

zánik členství: 18. 6. 2004

vznik funkce: 15. 6. 2001

zánik funkce: 18. 6. 2004

Arnošta z Pardubic 2615, Pardubice, 530 02, Česká republika

Mgr. Josef Janata

První vztah: 30. 9. 1998 - Poslední vztah: 4. 9. 2004

zánik členství: 18. 6. 2004

Lonkova 461, Pardubice, 530 09, Česká republika

Jana Mročková

První vztah: 12. 1. 1998 - Poslední vztah: 19. 7. 2003

zánik členství: 26. 5. 2003

Družstevní 115, Pardubice, 530 09, Česká republika

Další vztah k této osobě

Věra Vrbová

První vztah: 12. 1. 1998 - Poslední vztah: 1. 2. 2002

zánik členství: 15. 6. 2001

Sokolovská 2388, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Marie Hrstková

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 30. 9. 1998

Kosmonautů 188, Pardubice, Česká republika

Iva Jedličková

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 12. 1. 1998

Na kotli 1176, Hradec Králové, Česká republika

Mgr. Ondřej Ševčík

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 12. 1. 1998

Čáslavská 1162, Chrudim, Česká republika

Další vztahy firmy VESNA, a.s.

1 fyzická osoba

Ing. Ivana Motyčková Khomová

První vztah: 9. 8. 2016

Ve Lhotkách 662, Pardubice, 530 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  EVONA PLUS s.r.o.

  Rooseveltova 46, Chrudim, 537 01

 • předseda dozorčí rady, místopředseda představenstva

  EVONA a.s.

  Chrudim

Historické vztahy

Ing. Lubomír Motyčka

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 9. 8. 2016

Střelecká 128, Chrudim, 537 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Lubomír Motyčka

První vztah: 6. 8. 2011 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

Střelecká 128, Chrudim IV, 537 01, Česká republika

Ing. Lubomír Motyčka

První vztah: 19. 10. 2005 - Poslední vztah: 6. 8. 2011

Ve Lhotkách 662, Pardubice, 530 02, Česká republika

Akcionáři

Ing. IVANA MOTYČKOVÁ KHOMOVÁ

Ve Lhotkách 662, Česká republika, Pardubice, 530 03

od 9. 8. 2016

Ing. LUBOMÍR MOTYČKA

Střelecká 128, Česká republika, Chrudim, 537 01

do 9. 8. 2016 od 3. 1. 2014

Ing. Lubomír Motyčka

Střelecká, Česká republika, Chrudim IV, 537 01

do 3. 1. 2014 od 6. 8. 2011

Ing. Lubomír Motyčka

Ve Lhotkách, Česká republika, Pardubice, 530 02

do 6. 8. 2011 od 19. 10. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 18. 2. 1994

Živnosti

Malířství, lakýrnictví a natěračství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 25. 10. 2005
Přerušeno od 5. 5. 2017
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 18. 2. 1994
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).