Hlavní navigace

VINIUM a.s.

Firma VINIUM a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 823, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 51 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

46900195

Sídlo:

Hlavní 666/2, Velké Pavlovice, 691 06

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

13. 5. 1992

DIČ:

CZ46900195

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
108 Výroba ostatních potravinářských výrobků
11020 Výroba vína z vinných hroznů
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
702 Poradenství v oblasti řízení
7120 Technické zkoušky a analýzy
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 823, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

VINIUM a.s. od 2. 5. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 2. 5. 1992

adresa

Hlavní 666/2
Velké Pavlovice 69106 od 22. 5. 2015

adresa

Hlavní 666
Velké Pavlovice 69106 do 26. 8. 2014 od 17. 4. 2002

adresa

Hlavní 666
Velké Pavlovice do 17. 4. 2002 od 2. 5. 1992

Předmět podnikání

hostinská činnost od 24. 11. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 12. 6. 2009

vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 2. 5. 2006

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob do 12. 6. 2009 od 12. 5. 2004

silniční motorová doprava nákladní do 2. 5. 2006 od 28. 9. 1998

vedení účetnictví do 2. 5. 2006 od 28. 9. 1998

provozování vodovodů a kanalizací do 2. 5. 2006 od 28. 9. 1998

výroba vína a nealkoholických nápojů do 12. 6. 2009 od 28. 9. 1998

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 12. 6. 2009 od 28. 9. 1998

laboratorní služby v oboru vinařství do 12. 6. 2009 od 28. 9. 1998

mytí a desinfekce nádob na potravinářské výrobky do 12. 6. 2009 od 28. 9. 1998

činnost organizačních a ekonomických poradců do 12. 6. 2009 od 28. 9. 1998

Zpracování vedlejších produktů vznikajících při hlavní činnosti do 28. 9. 1998 od 30. 11. 1993

Obchodní činnost do 28. 9. 1998 od 30. 11. 1993

Zakládání ovocných sadů a pěstování ovoce do 28. 9. 1998 od 30. 11. 1993

Pěstování vinné révy a jiných zemědělských a lesních kultur do 28. 9. 1998 od 30. 11. 1993

Výroba výrobků a zboží spotřebovaných ve vinohradnicko - vinařském komplexu, včetně zpracování vedlejších výrobků při této výrobě vznikajících do 28. 9. 1998 od 30. 11. 1993

Nákup hroznů vinné révy, ovoce, zeleniny do 28. 9. 1998 od 30. 11. 1993

Výroba révového vína a ovocných produktů do 28. 9. 1998 od 30. 11. 1993

Výroba moštů, vína a dalších nápojů do 28. 9. 1998 od 30. 11. 1993

1. nákup hroznů vinné révy, ovoce, zeleniny 2. výroba révového vína a ovocných produktů 3. výroba moštů, vína a dalších nápojů 4. výroba destilátů 5. zpracování vedlejších produktů vznikajících při hlavní činnosti 6. provádění údržby, oprav strojů a zařízení, servisní činnosti 7. obchodní činnost 8. projektová činnost podle zvláštního povolení 9. poskytování prací a služeb výpočetní techniky 10. zakládání ovocných sadů a pěstování ovoce do 30. 11. 1993 od 2. 5. 1992

11. silniční doprava podle zvláštního povolení 12. pěstování vinné révy a jiných zemědělských a lesních kultur 13. výroba výrobků a zboží spotřebovaných ve vinohradnicko-vinařském komplexu, včetně zpracování vedlejších výrobků při této výrobě vznikajících 14. výstavnictví v oblasti hlavního předmětu podnikání společnosti do 30. 11. 1993 od 2. 5. 1992

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář-společnost České vinařské závody a.s., se sídlem Praha 4-Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16, IČ 601 93 182, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd.B, vl. 2357, - učinil při výkonu působnosti valné hromady V INIUM, a.s. se sídlem Velké Pavlovice, Hlavní 666, okres Břeclav, PSČ 691 06, IČ 469 00 195, dne 20.12.2012 toto Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti VINIUM a.s.; 1. Rozhodl o spojení všech akcií Společnos ti, tedy 230.000 (slovy: dvou set třiceti tisíců) kusů v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), do 1(slovy: jednoho) kusu kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě této je dné akcie 230.000.000,-Kč (slovy: dvě stě třicet milionů korun českých). 2. Dále rozhodl o snížení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 179.000.000,-Kč (slovy: jedno sto sedmdesát devět milionů korun českých), tedy z částky ve výši 230.000.000 ,-Kč (slovy: dvě stě třicet milionů korun českých) na částku ve výši 51.000.000,-Kč (slovy: padesát jeden milion korun českých). 3. Důvodem snížení základního kapitálu je způsob řešení úhrady vykázané ztráty hospodaření Společnosti s tím, že částka odpoví dající snížení základního kapitálu na základě tohoto rozhodnutí jediného akcionáře bude výhradně použita k úhradě ztráty minulých let. 4. Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcie Společnosti znějící na jméno v listinné podobě tak, že jmenovitá hodnota této akcie ve výši 230.000.000,-Kč (slovy: dvě stě třicet milionů korun českých) se sníží o 179.000.000,-Kč (slovy: jedno sto sedmdesát devět milionů korun českých) na částku ve výši 51.000.000,-Kč (slovy: pad esát jeden milion korun českých). O tomto Rozhodnutí byl sepsán Notářský zápis č.j. NZ 1752/2012, N 1911/2012. do 20. 2. 2013 od 20. 2. 2013

Jediný akcionář společnost České vinařské závody a.s. na jednání představenstva dne 28.5.2009 schválil při výkonu působnosti valné hromady společnosti VINIUM a.s. rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o 20.000.000,- Kč na celkovou výši 230.000.000,- Kč upsáním nových 20.000 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné 1.000,- Kč vydaných v listinné podobě. Akcie nejsou kótovány. Akcie na zvýšení základního kapitálu upíše jediný akcionář pouze peněžitým vkladem a emisní kurz se rovná jejich jme novité hodnotě. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionář spo lečnost České vinařské závody a.s. je oprávněn započítat svoji peněžitou pohledávku ve výši 20.000.000,- Kč vyplývající z poskytnuté půjčky dle smlouvy ze dne 27. dubna 2007 ve znění dodatku č. 1 a 2 s pohledávkou na splacení emisního kurzu, a to z důvodu snížení finančních nákladů společnosti. Pravidla pro splacení emisního kurzu jsou následující: ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí oznámení představenstva o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, které je představenstvo společnosti pov inno osobně předat nebo zaslat akcionáři na jeho adresu uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, se zavazu je upisovatel uzavřít dohodu o započtení svojí peněžité pohledávky ve výši 20.000.000,- Kč, slovy: dvacetmilionů korun českých vyplývající z poskytnuté půjčky dle smlouvy ze dne 27. dubna 2007 ve znění dodatku č. 1 a 2 s pohledávkou na splacení emisního k urzu, a to s úředně ověřenými podpisy. do 2. 7. 2009 od 12. 6. 2009

Mimořádná valná hromada společnosti, která se konala v sídle společnosti dne 29.10.2008, přijala rozhodnutí o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183i a následující zákona č. 513/1991 Sb., obchodní z ákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník"). O tom byl sepsán notářský zápis č.j. NZ 1973/2008, N 2114/2008. Usnesení mimořádné valné hromady o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti na hlavního akcionáře zní t akto: 1.Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářům Společnosti je obchodní společnost České vinařské závody a.s. se sídlem Praha 4, Nusle, Bělohradská čp. 7/13, PSČ: 140 16, identifikační číslo: 601 93 182, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soude m v Praze, v oddíle B, vložka 2357 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejich souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 99,66% na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno pro střednictvím výpisu ze seznamu akcionářů, ze kterého vyplývá, že hlavní akcionář je ke dni konání valné hromady vlastníkem 209.280 kusů listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč a čestným prohlášením hlavního akcionáře. Z předlože ných dokumentů vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 99,66%, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti př echodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Výše protiplnění Hlavní akcionáři poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 294,-Kč (slovy: dvěstědevadesátčtyři koruny české) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Navržená výše protiplnění je v soula du s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 405-32/08 ze dne 15.září 2008 vyhotovený znalkyní paní Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc., Růženec 31b, 644 00 Brno (dále též jen "znalecký posudek"). Z výrokové části z naleckého posudku vyplývá, že: "Zjištěná tržní hodnota akcie přiměřená hodnotě kmenové akcie společnosti VINIUM a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč k směrodatnému datu ocenění, tj. k 31.07.2008 činí 294,-Kč (slovy: dvěstědevadestáčtyři koruny české)". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie stanovena na základě metody diskontovaných peněžních toků. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti dnů, ode dne přechodu vlastnického práva k vykoupeným akciím. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prok ázáno zastavení akcie či akcií, pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Hlavní akcionář poskyt ne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám prostřednictvím svého zmocněnce společnosti Komerční banka, a.s.. Protiplnění bude akcionářům zasláno formou peněžní poukázky na adresu uvedenou ve výpisu ze seznamu akcionářů. do 5. 1. 2009 od 10. 11. 2008

základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 10.304.000,- Kč, slovy: deset milionů tři sta čtyři tisíc korun českých, upsáním 10 304, slovy: deseti tisíc tři sta čtyř, kusů nových kmenových neregistrovaných akcií na majitele v listinné podobě ve jmeno vité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých s tím, že upisování akcií nad navrženou výši zvýšení se nepřipouští - všechny nově vydané akcie lze upisovat s využitím přednostního práva v sídle společnosti ve Velkých Pavlovicích, Hlavní 666, v prostorách sekretariátu generálního ředitele v pracovní dny vždy v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin, a to ve lhůtě 14, slovy: čtrnácti, dnů ode dne zveřejnění informace o přednostním právu v obchodním věstníku s tím, že tímto zveřejněním bude akcionářům oznámen počátek běhu lhůty - na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, případně podíl na jedné nově vydané akcii o velikosti 644/12481, slovy: šest set čtyřicet čtyři lomeno dvanáct tisíc čtyři sta osmdesát jedna, s tím, že upisovat lze pouze celé akcie - nově vydávané akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty určitým zájemcům, a to panu Ing. Vladimíru Ohlídalovi, CSc., bytem Rajhad, Dudíkova 440, PSČ 664 41, panu Ing. Jiřímu Tydlačkovi, bytem Olomouc, Horní náměstí 27, pa nu Ing. Leoši Navrátilovi, bytem Netolice, Obecní 60, PSČ 384 11 - nově vydávané akcie upisované bez využití přednostního práva - akcie upisované určitými zájemci - budou upsány ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, a to ve lhůtě 14, slovy: čtrnácti, dnů od doručení návrhu smlouvy na úpis akcií doručení náv rhu smlouvy na úpis akcií určitému zájemci se považuje za oznámení počátku běhu lhůty pro úpis akcií, místem pro takovýto úpis akcií je sídlo společnosti - emisní kurs nově vydaných akcií upisovaných na základě přednostního práva a nově vydávaných akcií upisovaných určitými zájemci je stejný a činí 7.764,00 Kč, slovy: sedm tisíc sedm set šedesát čtyři korun českých, za jednu akcii - upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 15, slovy: patnácti, dnů ode dne úpisu, a to na zvláštní účet společnosti č.ú. 17290753/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. pobočka Brno. do 12. 5. 2004 od 18. 3. 2004

Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady konané dne 20.5.1998. do 12. 5. 2004 od 28. 9. 1998

Byly předloženy stanovy ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 21.4.1997. do 12. 5. 2004 od 15. 7. 1997

Dozorčí rada společnosti: - Marie Šalleová, Břeclav 4, Májová 4 - ing. Jakub Šebesta, Brno, Božetěchova 95 - Dušan Tůma, Zaječí, Školní 357 do 23. 2. 1994 od 2. 5. 1992

Způsob jednání jménem společnosti: Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. do 23. 2. 1994 od 2. 5. 1992

Výše základního jmění společnosti činí 199.696.000,-Kčs Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Vinium, s.p. do 12. 5. 2004 od 2. 5. 1992

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. do 12. 5. 2004 od 2. 5. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 51 000 000 Kč

od 20. 2. 2013

Základní kapitál

vklad 230 000 000 Kč

do 20. 2. 2013 od 2. 7. 2009

Základní kapitál

vklad 210 000 000 Kč

do 2. 7. 2009 od 12. 5. 2004

Základní kapitál

vklad 199 696 000 Kč

do 12. 5. 2004 od 2. 5. 1992
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 51 000 000 Kč, počet: 1 od 20. 2. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 230 000 000 Kč, počet: 1 do 20. 2. 2013 od 8. 1. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 230 000 do 8. 1. 2013 od 2. 7. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 210 000 do 2. 7. 2009 od 1. 4. 2005
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 210 000 do 1. 4. 2005 od 12. 5. 2004
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 199 696 do 12. 5. 2004 od 8. 8. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 199 696 do 8. 8. 2002 od 2. 5. 1992

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Vladimír Hladiš

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2023

vznik členství: 2. 2. 2019

vznik funkce: 2. 2. 2019

Opavská 498, Dolní Benešov, 747 22, Česká republika

Historické vztahy

Bronislav Hejl

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 8. 2014 - Poslední vztah: 22. 5. 2015

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 26. 6. 2014

V Údolí 309/29, Velké Pavlovice, 691 06, Česká republika

Ing. Martin Cięžák

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 5. 2014 - Poslední vztah: 22. 5. 2015

vznik členství: 7. 2. 2014

zánik členství: 26. 6. 2014

Řadová 91, Šenov, 739 34, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Vladimír Hladiš

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 5. 2014 - Poslední vztah: 4. 7. 2023

vznik členství: 1. 2. 2014

zánik členství: 1. 2. 2019

vznik funkce: 7. 2. 2014

zánik funkce: 1. 2. 2019

Opavská 498, Dolní Benešov, 747 22, Česká republika

Ing. Petr Šimice

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 2012 - Poslední vztah: 1. 5. 2014

vznik členství: 31. 5. 2012

zánik členství: 31. 1. 2014

Tvardkova 2/898, Ostrava, 710 00, Česká republika

Bronislav Hejl

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 7. 2009 - Poslední vztah: 26. 8. 2014

vznik členství: 1. 7. 2009

Nová 56, Velké Pavlovice, 691 06, Česká republika

Ing. Martin Cięžák

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2009 - Poslední vztah: 1. 5. 2014

vznik členství: 28. 5. 2009

zánik členství: 7. 2. 2014

vznik funkce: 28. 5. 2009

zánik funkce: 7. 2. 2014

Řadová 91, Šenov, 739 34, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Otmar Sikora

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2007 - Poslední vztah: 12. 6. 2009

vznik členství: 26. 4. 2007

zánik členství: 28. 5. 2009

vznik funkce: 30. 4. 2007

zánik funkce: 28. 5. 2009

Údolní 578, Orlová, Česká republika

Ing. Petr Šimice

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2007 - Poslední vztah: 11. 6. 2012

vznik členství: 26. 4. 2007

zánik členství: 31. 5. 2012

Tvardkova 2/898, Ostrava, Česká republika

Ing. Richard Novák

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2006 - Poslední vztah: 2. 5. 2006

vznik členství: 15. 12. 2004

zánik členství: 7. 12. 2005

vznik funkce: 9. 3. 2005

zánik funkce: 7. 12. 2005

Na pernikářce 28, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. František Pavelka

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2006 - Poslední vztah: 2. 5. 2006

vznik členství: 3. 3. 2004

zánik členství: 30. 3. 2006

vznik funkce: 9. 3. 2005

zánik funkce: 30. 3. 2006

Dlouhá 17, Velké Pavlovice, 691 06, Česká republika

Viktor Labský

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2006 - Poslední vztah: 12. 3. 2007

vznik členství: 30. 3. 2006

zánik členství: 7. 12. 2006

Holečkova 332/5, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Jiří Lexa

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2006 - Poslední vztah: 15. 6. 2007

vznik členství: 23. 1. 2006

zánik členství: 26. 4. 2007

vznik funkce: 16. 3. 2006

zánik funkce: 26. 4. 2007

Solidarity 2464/5, Praha 10, 100 00, Česká republika

Jaroslav Trsťan

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2006 - Poslední vztah: 22. 7. 2009

vznik členství: 16. 1. 2006

zánik členství: 29. 5. 2009

Nová 22, Velké Pavlovice, 691 06, Česká republika

Miluše Šťavíková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2005 - Poslední vztah: 2. 5. 2006

vznik funkce: 21. 8. 2001

zánik funkce: 31. 12. 2005

Velké Pavlovice, 691 06, Česká republika

Ing. Richard Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2005 - Poslední vztah: 2. 5. 2006

vznik členství: 15. 12. 2004

Na pernikářce 28, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jiří Vlach

člen

První vztah: 12. 5. 2004 - Poslední vztah: 1. 4. 2005

vznik funkce: 3. 3. 2004

zánik funkce: 15. 12. 2004

Vězeňská 116/5, Praha 1, Česká republika

Ing. František Pavelka

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2004 - Poslední vztah: 2. 5. 2006

vznik funkce: 3. 3. 2004

zánik funkce: 9. 3. 2005

Dlouhá 17, Velké Pavlovice, Česká republika

Ing. David Krch

předseda

První vztah: 2. 7. 2003 - Poslední vztah: 12. 5. 2004

vznik funkce: 3. 4. 2003

zánik funkce: 3. 3. 2004

Nad Petruskou 6, Praha 2-Vinohrady, 120 00, Česká republika

JUDr. Zdeněk Hanus

člen

První vztah: 2. 7. 2003 - Poslední vztah: 12. 5. 2004

vznik funkce: 3. 4. 2003

zánik funkce: 3. 3. 2004

Vlachova 1508/14, Praha 5-Stodůlky, 155 00, Česká republika

Miluše Šťavíková

čleknka

První vztah: 2. 7. 2003 - Poslední vztah: 1. 4. 2005

vznik funkce: 21. 8. 2001

Velké Pavlovice, 691 06, Česká republika

Drs.Ing. Peter H.M. Winkelman

člen

První vztah: 17. 4. 2002 - Poslední vztah: 2. 7. 2003

vznik funkce: 21. 8. 2001

zánik funkce: 3. 4. 2003

Jacob van Bredastraat 24, 7412 AX Deventer, Nizozemské království

Ing. Libor Šparlinek

předseda

První vztah: 17. 4. 2002 - Poslední vztah: 2. 7. 2003

vznik funkce: 21. 8. 2001

zánik funkce: 3. 4. 2003

Krajní 1951/2, Blansko, 678 01, Česká republika

Ing. Libor Šparlinek

člen

První vztah: 8. 1. 2002 - Poslední vztah: 17. 4. 2002

vznik funkce: 29. 6. 2001

zánik funkce: 21. 8. 2001

Krajní 2, Blansko, 678 01, Česká republika

Jan Dobrovský

místopředseda

První vztah: 12. 10. 2000 - Poslední vztah: 8. 1. 2002

zánik funkce: 2. 7. 2001

Janouškova 1, Praha 6, Česká republika

Ing. Oldřich Nepraš

předseda

První vztah: 12. 10. 2000 - Poslední vztah: 8. 1. 2002

zánik funkce: 29. 6. 2001

Jiráskova 804, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Miluše Šťavíková

členka

První vztah: 12. 10. 2000 - Poslední vztah: 2. 7. 2003

vznik funkce: 21. 8. 2001

Zahradní 41, Velké Pavlovice, Česká republika

Ing. František Pich

člen

První vztah: 15. 7. 1997 - Poslední vztah: 12. 10. 2000

Nosislav 393, Česká republika

Ing. Oldřich Nepraš

člen

První vztah: 15. 7. 1997 - Poslední vztah: 12. 10. 2000

Strážovská 381, Praha 5 - Radotín, Česká republika

Jan Dobrovský

člen

První vztah: 15. 7. 1997 - Poslední vztah: 12. 10. 2000

Janouškova 1, Praha 6, Česká republika

Ing. Miroslav Nepraš

člen

První vztah: 16. 7. 1996 - Poslední vztah: 15. 7. 1997

Plánická 723/3, Praha - Radotín, Česká republika

Jindřich Krupka

člen

První vztah: 16. 7. 1996 - Poslední vztah: 15. 7. 1997

Kozmice u Benešova 55, Česká republika

Ing. František Pich

člen

První vztah: 16. 7. 1996 - Poslední vztah: 15. 7. 1997

Nosislav 393, Česká republika

ing. František Pich

První vztah: 23. 2. 1994 - Poslední vztah: 16. 7. 1996

Nosislav 393, Česká republika

Jaroslav Trsťan

První vztah: 23. 2. 1994 - Poslední vztah: 16. 7. 1996

Nová 22, Velké Pavlovice, Česká republika

Jana Prátová

První vztah: 23. 2. 1994 - Poslední vztah: 16. 7. 1996

Růžová 17, Velké Pavlovice, Česká republika

Prof.Ing. Miroslav Martinek

První vztah: 23. 2. 1994 - Poslední vztah: 16. 7. 1996

Údolní 21, Brno, Česká republika

Ing. Josef Vašíček

První vztah: 23. 2. 1994 - Poslední vztah: 16. 7. 1996

Jilmová 10, Praha 3, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Vladimír Kurka

předseda představenstva

První vztah: 4. 7. 2023

vznik členství: 21. 7. 2017

vznik funkce: 21. 7. 2017

náměstí Biskupa Bruna 3347/1, Ostrava, 702 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Bc. Vladimír Kurka

předseda představenstva

První vztah: 7. 12. 2018 - Poslední vztah: 4. 7. 2023

vznik členství: 20. 7. 2012

zánik členství: 20. 7. 2017

vznik funkce: 20. 7. 2012

zánik funkce: 20. 7. 2017

náměstí Biskupa Bruna 3347/1, Ostrava, 702 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Bc. Vladimír Kurka

předseda představenstva

První vztah: 26. 8. 2014 - Poslední vztah: 7. 12. 2018

vznik členství: 20. 7. 2012

vznik funkce: 20. 7. 2012

Životická 1417/41, Havířov, 735 64, Česká republika

Bc. Vladimír Kurka

předseda představenstva

První vztah: 23. 7. 2012 - Poslední vztah: 26. 8. 2014

vznik členství: 20. 7. 2012

vznik funkce: 20. 7. 2012

Životická 1417/41, Havířov, 735 64, Česká republika

Ing. Dušan Nevrtal

předseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2011 - Poslední vztah: 23. 7. 2012

vznik členství: 29. 12. 2008

zánik členství: 19. 7. 2012

vznik funkce: 29. 12. 2008

zánik funkce: 19. 7. 2012

Mladá 251/6, Brno, 644 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Dušan Nevrtal

předseda představenstva

První vztah: 5. 1. 2009 - Poslední vztah: 1. 7. 2011

vznik členství: 29. 12. 2008

vznik funkce: 29. 12. 2008

Ve Vilkách 103/12, Brno, 644 00, Česká republika

Jozef Marček

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 5. 2008 - Poslední vztah: 12. 6. 2009

vznik členství: 10. 4. 2008

zánik členství: 28. 5. 2009

vznik funkce: 10. 4. 2008

zánik funkce: 28. 5. 2009

Vybíralova 974/5, Praha 9, Česká republika

Jiří Čábelka

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2007 - Poslední vztah: 20. 5. 2008

vznik členství: 26. 4. 2007

zánik členství: 9. 4. 2008

vznik funkce: 26. 4. 2007

zánik funkce: 9. 4. 2008

Podskalská 366/27, Praha 2, Česká republika

Ing. Václav Ryšánek

předseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2007 - Poslední vztah: 5. 1. 2009

vznik členství: 26. 4. 2007

zánik členství: 29. 12. 2008

vznik funkce: 26. 4. 2007

zánik funkce: 29. 12. 2008

Nad Olšinou 1400, Šenov, Česká republika

Ing. Martin Cięžák

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2007 - Poslední vztah: 12. 6. 2009

vznik členství: 26. 4. 2007

zánik členství: 28. 5. 2009

Řadová 91, Šenov, Česká republika

Ondřej Valenta

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 10. 2005 - Poslední vztah: 27. 9. 2006

vznik členství: 29. 9. 2005

zánik členství: 2. 8. 2006

vznik funkce: 29. 9. 2005

zánik funkce: 2. 8. 2006

Spořilov 602, Letohrad, 561 51, Česká republika

Ing. Leoš Navrátil

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 4. 2005 - Poslední vztah: 27. 10. 2005

vznik členství: 3. 3. 2004

zánik členství: 21. 6. 2005

vznik funkce: 22. 12. 2004

zánik funkce: 21. 6. 2005

Obecní 60, Netolice, Česká republika

Ing. Jiří Vlach

člen představenstva

První vztah: 1. 4. 2005 - Poslední vztah: 15. 6. 2007

vznik členství: 15. 12. 2004

zánik členství: 26. 4. 2007

Vězeňská 116/5, Praha 1, Česká republika

Ing. Hana Smržová

člen představenstva

První vztah: 1. 4. 2005 - Poslední vztah: 3. 11. 2006

vznik členství: 15. 12. 2004

zánik členství: 12. 10. 2006

Římská 32, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Jiří Tydlačka

člen představenstva

První vztah: 1. 4. 2005 - Poslední vztah: 15. 6. 2007

vznik členství: 3. 3. 2004

zánik členství: 26. 4. 2007

Bukovany 150, Česká republika

Ing. Vladimír Peřina

člen představenstva

První vztah: 1. 4. 2005 - Poslední vztah: 15. 6. 2007

vznik členství: 15. 12. 2004

zánik členství: 26. 4. 2007

Zelená 1083/17, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Leoš Navrátil

člen

První vztah: 12. 5. 2004 - Poslední vztah: 1. 4. 2005

vznik funkce: 3. 3. 2004

Obecní 60, Netolice, Česká republika

Ing. Richard Novák

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 5. 2004 - Poslední vztah: 1. 4. 2005

zánik členství: 15. 12. 2004

vznik funkce: 21. 4. 2004

zánik funkce: 15. 12. 2004

U Starého židovského hřbitova 3133/2, Praha 5, Česká republika

ing. Jiří Tydlačka

člen

První vztah: 12. 5. 2004 - Poslední vztah: 1. 4. 2005

vznik funkce: 3. 3. 2004

Horní náměstí 27, Olomouc, Česká republika

Ing. Vladimír Ohlídal, CSc.

člen

První vztah: 12. 5. 2004 - Poslední vztah: 15. 6. 2007

vznik funkce: 3. 3. 2004

zánik funkce: 26. 4. 2007

Dudíkova 440, Rajhrad, Česká republika

PhDr.Ing. Pavel Stefanovič

předseda představenstva

První vztah: 12. 5. 2004 - Poslední vztah: 15. 6. 2007

vznik funkce: 21. 4. 2004

zánik funkce: 26. 4. 2007

Na Vápenném 310/5, Praha 4, Česká republika

Ing. Radim Štěpánek

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2003 - Poslední vztah: 12. 5. 2004

vznik funkce: 3. 4. 2003

zánik funkce: 3. 3. 2004

Lipová 383, Valtice, 691 42, Česká republika

Ing. Ludvik Lovše

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2003 - Poslední vztah: 12. 5. 2004

vznik funkce: 3. 4. 2003

zánik funkce: 3. 3. 2004

Lochotínská 481, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Jiří Vlach

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2003 - Poslední vztah: 12. 5. 2004

vznik funkce: 3. 4. 2003

zánik funkce: 3. 3. 2004

Vězeňská 116/5, Praha 1-Staré Město, 110 00, Česká republika

PhDr.Ing. Pavel Stefanovič

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 7. 2003 - Poslední vztah: 12. 5. 2004

vznik funkce: 3. 4. 2003

zánik funkce: 21. 4. 2004

Na Vápenném 310/5, Praha 4-Podolí, 147 00, Česká republika

Ing. Richard Novák

předseda představenstva

První vztah: 2. 7. 2003 - Poslední vztah: 12. 5. 2004

vznik funkce: 3. 4. 2003

zánik funkce: 21. 4. 2004

U starého židovského hřbitova 3133/2, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Martin Leskour

člen představenstva

První vztah: 17. 4. 2002 - Poslední vztah: 2. 7. 2003

vznik funkce: 21. 8. 2001

zánik funkce: 3. 4. 2003

Neumannova 2046/13, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Ing. Igor Fait

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 4. 2002 - Poslední vztah: 2. 7. 2003

vznik funkce: 21. 8. 2001

zánik funkce: 3. 4. 2003

Stará Osada 17, Brno, Česká republika

Jiří Šmehlík

předseda představenstva

První vztah: 17. 4. 2002 - Poslední vztah: 2. 7. 2003

vznik funkce: 21. 8. 2001

zánik funkce: 3. 4. 2003

Čsl.armády 169/34, Rousínov, 683 01, Česká republika

Ing. Martin Leskour

člen představenstva

První vztah: 8. 1. 2002 - Poslední vztah: 17. 4. 2002

vznik funkce: 29. 6. 2001

zánik funkce: 21. 8. 2001

Neumannova 2046/13, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Ing. Igor Fait

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 1. 2002 - Poslední vztah: 17. 4. 2002

vznik funkce: 29. 6. 2001

zánik funkce: 21. 8. 2001

Stará Osada 17, Brno, Česká republika

Jiří Šmehlík

předseda představenstva

První vztah: 8. 1. 2002 - Poslední vztah: 17. 4. 2002

vznik funkce: 29. 6. 2001

zánik funkce: 21. 8. 2001

Čsl.armády 169/34, Rousínov, 683 01, Česká republika

Mgr. Josef Žáček

předseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2001 - Poslední vztah: 8. 1. 2002

vznik funkce: 26. 3. 2001

zánik funkce: 29. 6. 2001

Borovanského 2215/1, Praha 5, Česká republika

Mgr.Ing. Aleš Doležal

předseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2001 - Poslední vztah: 25. 7. 2001

zánik členství: 26. 3. 2001

zánik funkce: 26. 3. 2001

Korunní 87, Praha 3, 130 00, Česká republika

Jan Dostálek

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2001 - Poslední vztah: 8. 1. 2002

vznik funkce: 26. 3. 2001

zánik funkce: 29. 6. 2001

Lučina 43, 739 39, Česká republika

Mgr.Ing. Aleš Doležal

předseda představenstva

První vztah: 8. 3. 2000 - Poslední vztah: 25. 7. 2001

Korunní 87, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Petr Pauřík

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 3. 2000 - Poslední vztah: 8. 1. 2002

zánik funkce: 29. 6. 2001

Viklefova 1825/8, Praha 3, 130 00, Česká republika

Mgr. Josef Žáček

člen představenstva

První vztah: 28. 9. 1998 - Poslední vztah: 25. 7. 2001

Borovanského 2215/1, Praha 5, Česká republika

Ing. Jan Jakeš

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 1997 - Poslední vztah: 28. 9. 1998

Buková 396/2, Praha 3 - Žižkov, Česká republika

Ing. Jaroslav Machovec

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 7. 1997 - Poslední vztah: 8. 3. 2000

Na zahradách 626, Lednice na Moravě, Česká republika

Ing. Svatopluk Chalupa, Csc.

předseda představenstva

První vztah: 15. 7. 1997 - Poslední vztah: 8. 3. 2000

Tererova 1354/15, Praha 4 - Chodov, Česká republika

Ing. Svatopluk Chalupa, Csc.

předseda představenstva

První vztah: 16. 7. 1996 - Poslední vztah: 15. 7. 1997

Tererova 1354/15, Praha 4 - Chodov, Česká republika

Ing. Jaroslav Machovec

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 1996 - Poslední vztah: 15. 7. 1997

Na zahradách 626, Lednice na Moravě, Česká republika

Mgr. Martin Řehořek

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 1996 - Poslední vztah: 15. 7. 1997

Okružní 2218, Česká Lípa, Česká republika

Ing. Vlastimil Lubal

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 1994 - Poslední vztah: 16. 7. 1996

Vrbice 390, Česká republika

Ing. Zdeněk Činčera

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 1994 - Poslední vztah: 16. 7. 1996

Vrážská 1008, Černošice, Česká republika

Ing. Svatoslav Chalupa

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 1994 - Poslední vztah: 16. 7. 1996

Tererova 15, Praha 4, Česká republika

Ing. Martin B Á L K A

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 1994 - Poslední vztah: 16. 7. 1996

Dlouhá 38, Velké Pavlovice, Česká republika

ing. František Pich

člen představenstva

První vztah: 2. 5. 1992 - Poslední vztah: 23. 2. 1994

Nosislav 393, Česká republika

ing. Jaroslav Machovec

člen představenstva

První vztah: 2. 5. 1992 - Poslední vztah: 16. 7. 1996

V Zahradách 626, Lednice, Česká republika

ing. Ludmila Hlavenková

člen představenstva

První vztah: 2. 5. 1992 - Poslední vztah: 16. 7. 1996

Čs. armády 121, Břeclav 4, Česká republika

Způsob jednání: Za společnost jedná předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě připojí předseda představenstva svůj podpis.

od 12. 6. 2009

Způsob jednání: Společnosti zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo.Za představenstvo jednají společně předseda a místopředseda představenstva nebo kterýkoli z nich spolu s dalším členem představenstva

do 12. 6. 2009 od 12. 5. 2004

Způsob jednání: Společnosti zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo.Za představenstvo jednají společně předseda nebo místopředseda představenstva spolu s dalším členem představenstva. Za společnost podepisují společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Všichni tak činí tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis či podpisy.

do 12. 5. 2004 od 17. 4. 2002

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za společnost jednají společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému, nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva. Generální ředitel je oprávněn podepisovat za společnost v rozsahu daném speciální plnou mocí, kterou udělí představenstvo.

do 17. 4. 2002 od 28. 9. 1998

Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za společnost podepisují dva členové představenstva, z nichž jeden je předseda nebo místopředseda představenstva. Děje se tak tím způsobem, že k názvu společnosti nebo otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 28. 9. 1998 od 15. 7. 1997

Zastupování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo osoba k tomu představenstvem písemně zmocněná. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, anebo osoba k tomu představenstvem písemně zmocněná tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 15. 7. 1997 od 23. 2. 1994

České vinařské závody a.s.

První vztah: 10. 7. 2023

Bělehradská 7/13, Praha, 140 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Vladimír Kurka

  předseda dozorčí rady

  náměstí Biskupa Bruna 3347/1, Ostrava, 702 00, Česká republika

 • Ing. Luboš Prokš

  člen dozorčí rady

  Husova 337/13, Novosedlice, 417 31, Česká republika

 • Mgr. Kamila Geletková

  člen dozorčí rady

  Životická 1417/41, Havířov, 735 64, Česká republika

 • Ing. Jiří Němec

  člen představenstva

  Kosmonautů 1213/5, Havířov, 736 01, Česká republika

 • Ing. Miroslav Kurka

  předseda představenstva

  Bělehradská 7/13, Praha, 140 00, Česká republika

 • JUDr. František Doubek

  místopředseda představenstva

  Pod Terebkou 1164/6, Praha, 140 00, Česká republika

České vinařské závody a.s.

První vztah: 22. 5. 2015 - Poslední vztah: 10. 7. 2023

Bělehradská 7/13, Praha, 140 00

České vinařské závody a.s.

První vztah: 26. 8. 2014 - Poslední vztah: 22. 5. 2015

Bělehradská 7/13, Praha, 140 00

České vinařské závody a.s.

První vztah: 5. 1. 2009 - Poslední vztah: 26. 8. 2014

Bělehradská 7/13, Praha, 140 00

Akcionáři

České vinařské závody a.s., IČ: 60193182

Bělehradská, Česká republika, Praha 4, 140 16

od 10. 7. 2023

České vinařské závody a.s., IČ: 60193182

Bělehradská, Česká republika, Praha, 140 16

do 10. 7. 2023 od 22. 5. 2015

České vinařské závody a.s., IČ: 60193182

Bělehradská, Česká republika, Praha 4, 140 16

do 22. 5. 2015 od 26. 8. 2014

České vinařské závody a.s., IČ: 60193182

Bělehradská, Česká republika, Praha 4, 140 16

do 26. 8. 2014 od 5. 1. 2009

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 16. 6. 1993

Živnosti

Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 11. 2010
Vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 8. 7. 1998
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 16. 6. 1993
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).