Hlavní navigace

WITKOWITZ ENVI a.s.

Firma WITKOWITZ ENVI a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 10753, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 45 514 234 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

04528131

Sídlo:

Ruská 1142/30, Ostrava Vítkovice, 703 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

2. 11. 2015

DIČ:

CZ04528131

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
2511 Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
2561 Povrchová úprava a zušlechťování kovů
2562 Obrábění
257 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
28 Výroba strojů a zařízení j. n.
302 Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
3299 Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
33 Opravy a instalace strojů a zařízení
332 Instalace průmyslových strojů a zařízení
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
4312 Příprava staveniště
4520 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
52290 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
55 Ubytování
58 Vydavatelské činnosti
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
7111 Architektonické činnosti
7112 Inženýrské činnosti a související technické poradenství
71209 Ostatní technické zkoušky a analýzy
72 Výzkum a vývoj
749 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
7729 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
8211 Univerzální administrativní činnosti
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 10753, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

VÍTKOVICE ENVI a.s. od 2. 11. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 2. 11. 2015

adresa

Ruská 1142/30
Ostrava 70300 od 2. 11. 2015

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 2. 11. 2015

Galvanizérství, smaltérství od 2. 11. 2015

Zámečnictví, nástrojářství od 2. 11. 2015

Klempířství a oprava karoserií od 2. 11. 2015

Projektová činnost ve výstavbě od 2. 11. 2015

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny od 2. 11. 2015

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 2. 11. 2015

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 2. 11. 2015

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 2. 11. 2015

Ostatní skutečnosti

Na základě smlouvy o vkladu části závodu ze dne 23. 12. 2015 přešla na společnost část závodu společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s., se sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 268 23 357, označená jako PJ - 814 ENVI. od 23. 4. 2019

Valná hromada společnosti rozhodla dne 26.3.2019 o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajících 22 511 861,- Kč, slovy: dvacet dva milionů pět set jedenáct tisíc osm set šedesát jedna korun českých, o částku 24 316 991,- Kč, slovy: dvacet čtyři miliónů tři sta šestnáct tisíc devět set devadesát jedna korun českých, na částku 46 828 852,- Kč, slovy: čtyřicet šest miliónů osm set dvacet osm tisíc osm set padesát dva korun českých. Upisování akcií nad částku nav rhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upisování akcií pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští. 2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním 24 316 991ks (slovy: dvacet čtyři miliónů tři sta šestnáct tisíc devět set devadesát jedna kusů) nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 1,- Kč (slovy: jedna koruna čes ká) každá. 3. Údaje pro využití přednostního práva na upsání akcií se upravují pro všechny akcionáře, neboť před hlasováním o zvýšení základního kapitálu se akcionáři nevzdali svého přednostního práva na upsání akcií. 4. Údaje pro využití přednostního práva na upsání akcií (dále jen Přednostní právo): 4.1. Při úpisu budou všechny nové akcie, tj. 24 316 991 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 Kč každá akcie, nabídnuty k upsání akcionářům s využitím Přednostního práva, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti. 4.2. Lhůta pro upisování akcií s využitím Přednostního práva je 2 (dva) týdny a počíná běžet ode dne následujícího po doručení oznámení o Přednostním právu upisujícím akcionářům. 4.3. Místem vykonání přednostního práva je sídlo Společnosti Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava. K upsání akcií dojde zápisem do listiny upisovatelů. 4.4. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 Kč připadá podíl 1,080 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1 Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. 4.5. Jmenovitá hodnota každé upisované akcie činí 1 Kč, s využitím přednostního práva se upisuje 24 316 991 kmenových akcií na jméno v listinné podobě. Emisní kurz každé akcie je 1 Kč. 5. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty k úpisu stávajícím akcionářům v takovém poměru, aby jejich podíl na novém úpisu akcií ať už s využitím či bez využití přednostního práva byl v celkovém součtu následující : a) 23 000 000 ks (slovy: dvacet tři miliónů kusů) bude nabídnuto k úpisu konkrétnímu akcionáři, kterým je společnost FARTEM s.r.o., se sídlem Nad Rokoskou 2361/2a, Libeň, 182 00 Praha 8, IČ 068 34 213, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze , spis. zn. C 289854, a budou splaceny peněžitým vkladem; b) 2 373 ks (slovy: dva tisíce tři sta sedmdesát tři kusů) bude nabídnuto k úpisu konkrétnímu akcionáři, kterým je společnost VÍTKOVICE IOS s.r.o., se sídlem Tušimice 13, 432 01 Kadaň, IČ: 473 06 891, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. zn. C 3366, a budou splaceny peněžitým vkladem. c) 1 249 505 ks (slovy: jeden milión dvě stě čtyřicet devět tisíc pět set pět kusů) bude nabídnuto k úpisu konkrétnímu akcionáři, kterým je společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., se sídlem Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 286 06 582 , zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. B 4229, a budou splaceny peněžitým vkladem. d) 65 113 ks (slovy: šedesát pět tisíc sto třináct kusů) bude nabídnuto k úpisu konkrétnímu akcionáři, kterým je společnost VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s., se sídlem 1. máje 3302/102a, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava, IČ: 259 09 339, zapsaná v obchodním rejstří ku Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. B 2595, a budou splaceny peněžitým vkladem. 6. Celá výše emisního kursu upsaných akcií musí být splacena ve lhůtě do 30 dnů ode dne úpisu. Schvaluje se splacení celého emisního kurzu započtením pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu za následujících podmínek: a) písemný návrh smlouvy na započtení pohledávky na splacení emisního kursu proti pohledávce vůči společnosti doručí akcionář představenstvu společnosti ve lhůtě 10 dnů ode dne upsání akcií. Smlouva o započtení musí splňovat náležitosti dle ust. § 479 ZOK ; b) Schvaluje se započtení následujících pohledávek: akcionáře FARTEM s.r.o.: -pohledávka ve výši 23 000 000 Kč (slovy: dvacet tři miliónů korun českých) z titulu Úvěrové smlouvy ze dne 10. 8. 2017 uzavřené mezi VÍTKOVICE, a.s. jako věřitelem a VÍTKOVICE ENVI a.s. jako dlužníkem a postoupené společnosti VÍTKOVICE, a.s. na společnost FARTEM s.r.o. dne 17. 4. 2018. vlastník pohledávky je společnost FARTEM s.r.o.; proti pohledávce na splacení emisního kurzu; 7. Nově emitované akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. 8. Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, která bude uzavřena mezi společností a akcionářem, dle předloženého návrhu. 9. Akcie ani jejich část nebudou upisovány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 10. Emisní kurs akcií splatí upisovatelé ve stanovené lhůtě na účet číslo 5080127556/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. do 23. 4. 2019 od 26. 3. 2019

Valná hromada společnosti rozhodla dne 28.3.2018 o zvýšení základního kapitálu takto: 1.Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajících 10 668 115,- Kč o částku 11 843 746,- Kč, na částku 22 511 861,- Kč. Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Základní kapitál bude zvýšen upisováním 11 843 746 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 1,- Kč každá. 3.Údaje pro využití přednostního práva na upsání akcií se neupravují, neboť před hlasováním o zvýšení základního kapitálu se všichni stávající akcionáři vzdali svého přednostního práva na upsání akcií. 4.Všechny nové akcie, které nebudou upisovány s využitím přednostního práva, budou nabídnut y k úpisu určeným zájemcům takto: a)11 783 467 ks bude nabídnuto k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 45193070, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B., vložka 302, a budou splaceny peněžitým vkladem; b)60 279 ks bude nabídnuto k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost VÍTKOVICE Doprava, a.s., se sídlem 1. máje 3302/102a, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava, IČ: 259 09 339, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B. vlož ka 2595, a budou splaceny peněžitým vkladem. 5.Akcie ani jejich část nebudou upisovány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 6.Nové akcie jsou akcionáři oprávněni upisovat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a. s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, kterou akcionáři uzavřou se společností VÍTKOVICE ENVI a.s. Upisování akcií bude zahájeno ihned po podání návrhu soudu či žádosti notáři na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu či odmítnutí žádosti n otářem na tento zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost VÍTKOVICE ENVI a.s. nejpozději do pěti pracovních dnů od podání tohoto návrhu soudu či této žádosti notáři sdělí písemně tuto skutečnost akcionářům. Lhůta pro upisován í akcií končí devadesátým dnem poté, co usnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci nebo co bude notářem proveden zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich j menovité hodnotě. 7.Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1,-- Kč u akcií se jmenovitou hodnotou 1,-- Kč. 8.Celá výše emisního kursu upsaných akcií musí být splacena ve lhůtě do 30 dnů ode dne úpisu. Schvaluje se splacení celého emisního kurzu výhradně započtením pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu za následujících podmínek : a)písemný návrh smlouvy na započtení pohledávky na splacení emisního kursu proti pohledávce vůči společnosti doručí předem určení zájemci představenstvu společnosti ve lhůtě 10 dnů ode dne upsání akcií. Smlouva o započtení musí splňovat náležitosti dle us t. § 479 ZOK; b)Schvaluje se započtení následujících pohledávek: upisovatele VÍTKOVICE a.s.: -části pohledávky ve výši 10.151,30 Kč z titulu nároku na uhrazení odměny dle Smlouvy o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti prevence požární ochrany č. 90116R1028, -části pohledávky ve výši 5.610,50 Kč z titulu nároku na uhrazení odměny dle Příkazní smlouvy č. 01/20169 ze dne 5.1.2016, -části pohledávky ve výši 18.529,- Kč z titulu nároku na uhrazení odměny dle mandátní smlouvy č. 018/EN/ENVI ze dne 5.1.2016, -části pohledávky ve výši 14.251,10 Kč z titulu nároku na uhrazení odměny dle Smlouvy rámcové o poskytování služeb č. 9011R1035 ze dne 23.12.2015, -části pohledávky ve výši 69.456,90 Kč z titulu nároku na uhrazení odměny dle Licenční smlouvy č. 04016N0001 ze dne 21.12.2015, -části pohledávky ve výši 6.062,50 Kč z titulu nároku na uhrazení odměny dle Rámcové smlouvy č. VTK060/2016/007 ze dne 27.6.2016, -části pohledávky ve výši 23.983,70 Kč z titulu nároku na uhrazení odměny dle Smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb č. 11-005-2012-FO ze dne 1.10.2012, -části pohledávky ve výši 11.635.422,- Kč z titulu nároku na uhrazení odměny dle Smlouvy o postoupení pohledávek č. 87410216 ze dne 27.4.2016, vlastník pohledávky je společnost VÍTKOVICE, a.s.; proti pohledávce na splacení emisního kurzu; upisovatele VÍTKOVICE Doprava, a.s.: -části pohledávky ve výši 36.109,20 Kč z titulu nároku na uhrazení odměny dle Smlouvy o přepravě věci č. 87814V0008 ze dne 28.1.2014, -části pohledávky ve výši 14.770,10 Kč z titulu nároku na uhrazení odměny dle Smlouvy o přepravě věci č. 90916V0005, -části pohledávky ve výši 9.399,70 Kč z titulu nároku na uhrazení odměny dle Smlouvy o přepravě věci č. 90916V009 ze dne 5.5.2016, vlastník pohledávky VÍTKOVICE Doprava, a.s.; proti pohledávce na splacení emisního kurzu; 9.Nově emitované akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. 10.Valná hromada schvaluje návrhy smluv o započtení pohledávek předem určených zájemců vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, které budou uzavřeny mezi společností a předem určenými zájemci, dle předložených návrhů. do 23. 10. 2018 od 3. 4. 2018

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 23.12.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti t a k t o : 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajících 2.000.0000,- Kč, slovy dva milióny korun českých, o částku 77.000.000,- Kč, slovy: sedmdesát sedm miliónů korun českých, na částku 79.000.000,- Kč, slovy sedmdesát devět miliónů korun českých. Upis ování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním 7 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě o 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) každá a 7 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jmén o ve jmenovité hodnotě o 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každá. Všechny nové akcie budou upsány jediným akcionářem, kterým je společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s., se sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 26823357, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B., vložka 2751, a budou splaceny nepeněžitým vkladem, tedy bez využití přednostního práva. Údaje pro využití přednostního práva se s ohledem na tuto skutečnost a na ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích neupravují. 3. Akcie ani jejich část nebudou upisovány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 4. Veškeré nové akcie je určený zájemce oprávněn upisovat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a. s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, kterou určený zájemce uzavře se společností VÍTKOVICE ENVI a. s. Upisování akcií bude zahájeno ihned po přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a lhůta skončí uplynutím patnáctého dne ode dne přijetí rozhodnutí. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 5. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti VÍTKOVICE, a. s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 451 93 070 ve lhůtě do třiceti dnů ode dne upsání akcií. 6. Schvaluje se upisování všech nově emitovaných akcií výlučně nepeněžitým vkladem. 7. Schvaluje se nepeněžitý vklad určitého zájemce VÍTKOVICE POWER ENGINEERNG a. s., jehož předmětem je následující část závodu: (i) část obchodního závodu společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. fungující pod názvem PJ 814 ENVI Přesný popis nepeně žitého vkladu je obsažen ve znaleckém posudku zpracovaném Ostravskou znaleckou a.s., Poděbradova 16, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, znalcem Ing. Reném Urbaniecem a Ing. Martinou Zublovou. Nepeněžitý vklad byl oceněn na částku 117.014.000,- Kč (slovy: j edno sto sedmnáct miliónů čtrnáct tisíc korun českých) znaleckým posudkem číslo 854/57/2015 ze dne 12.11.2015 tohoto znaleckého ústavu zadaného pro tento účel společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., IČ: 268 23 357, se sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice , 703 00 Ostrava. Určuje se, že na vklad upisovatele do základního kapitálu bude započtena částka 77.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát sedm miliónů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad se vydá 7 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na j méno ve jmenovité hodnotě po 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) v emisním kursu po 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) za jednu akcii a 7 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnot ě po 1.000.000 Kč (slovy: jeden milión korun českých) v emisním kursu po 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) za jednu akcii. Rozdíl mezi částkou, na kterou byl oceněn předmět nepeněžitého vkladu a částkou, která bude započtena na vklad upis ovatele, bude vyplacen upisovateli. 8.´Nově emitované akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. do 15. 3. 2016 od 1. 1. 2016

Kapitál

Základní kapitál

vklad 45 514 234 Kč

od 23. 4. 2019

Základní kapitál

vklad 22 511 861 Kč

do 23. 4. 2019 od 3. 4. 2018

Základní kapitál

vklad 10 668 115 Kč

do 3. 4. 2018 od 18. 9. 2017

Základní kapitál

vklad 79 000 000 Kč

do 18. 9. 2017 od 1. 1. 2016

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 1. 1. 2016 od 2. 11. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 45 514 234 od 23. 4. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 22 511 861 do 23. 4. 2019 od 3. 4. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 10 668 115 do 3. 4. 2018 od 18. 9. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 7 do 18. 9. 2017 od 1. 1. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 7 do 18. 9. 2017 od 1. 1. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 18. 9. 2017 od 2. 11. 2015

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Michaela Žvaková

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 3. 2020

vznik členství: 10. 2. 2020

vznik funkce: 10. 2. 2020

Karla Velčovského 1324, Vratimov, 739 32, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Štěpánka Havlová

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2018

vznik členství: 11. 9. 2018

Lesní 650/3, Těrlicko, 735 42, Česká republika

JUDr. Vladimír Sitta

předseda představenstva

První vztah: 4. 5. 2017

vznik členství: 22. 11. 2016

vznik funkce: 6. 3. 2017

Pavlišovská 2288/11, Praha, 193 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Kamila Píšťková

člen představenstva

První vztah: 4. 5. 2017 - Poslední vztah: 23. 10. 2018

vznik členství: 3. 3. 2017

zánik členství: 11. 9. 2018

1. máje 1267, Orlová, 735 14, Česká republika

Kamila Píšťková

člen představenstva

První vztah: 4. 5. 2017 - Poslední vztah: 23. 10. 2018

vznik členství: 3. 3. 2017

zánik členství: 11. 9. 2018

1. máje 1267, Orlová, 735 14, Česká republika

Petr Kutěj

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 5. 2017 - Poslední vztah: 11. 3. 2020

vznik členství: 3. 3. 2017

zánik členství: 10. 2. 2020

vznik funkce: 6. 3. 2017

zánik funkce: 10. 2. 2020

Dr. Martínka 1489/1, Ostrava, 700 30, Česká republika

Petr Kutěj

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 4. 5. 2017

vznik členství: 28. 1. 2016

zánik členství: 31. 10. 2016

vznik funkce: 16. 2. 2016

zánik funkce: 31. 10. 2016

Dr. Martínka 1489/1, Ostrava, 700 30, Česká republika

Petr Kutěj

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 4. 5. 2017

vznik členství: 28. 1. 2016

zánik členství: 31. 10. 2016

vznik funkce: 16. 2. 2016

zánik funkce: 31. 10. 2016

Dr. Martínka 1489/1, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Oleg Hruška

člen představenstva

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 4. 5. 2017

vznik členství: 28. 1. 2016

zánik členství: 3. 3. 2017

Krestova 1290/9, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Oleg Hruška

člen představenstva

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 4. 5. 2017

vznik členství: 28. 1. 2016

zánik členství: 3. 3. 2017

Krestova 1290/9, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Jan Světlík

Předseda představenstva

První vztah: 2. 11. 2015 - Poslední vztah: 4. 5. 2017

vznik členství: 2. 11. 2015

zánik členství: 3. 3. 2017

vznik funkce: 2. 11. 2015

zánik funkce: 3. 3. 2017

Veleslavínova 1766/13, Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Jan Světlík

Předseda představenstva

První vztah: 2. 11. 2015 - Poslední vztah: 4. 5. 2017

vznik členství: 2. 11. 2015

zánik členství: 3. 3. 2017

vznik funkce: 2. 11. 2015

zánik funkce: 3. 3. 2017

Veleslavínova 1766/13, Ostrava, 702 00, Česká republika

Společnost navenek zastupuje vždy předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva.

od 15. 3. 2016

Společnost navenek zastupuje vždy předseda představenstva samostatně.

do 15. 3. 2016 od 2. 11. 2015

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. David Chrobok

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2018

vznik členství: 11. 9. 2018

vznik funkce: 11. 9. 2018

Na Jezírkách 316/48, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jan Světlík

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2017 - Poslední vztah: 23. 10. 2018

vznik členství: 3. 3. 2017

zánik členství: 11. 9. 2018

vznik funkce: 3. 3. 2017

zánik funkce: 11. 9. 2018

Veleslavínova 1766/13, Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Jan Světlík

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2017 - Poslední vztah: 23. 10. 2018

vznik členství: 3. 3. 2017

zánik členství: 11. 9. 2018

vznik funkce: 3. 3. 2017

zánik funkce: 11. 9. 2018

Veleslavínova 1766/13, Ostrava, 702 00, Česká republika

JUDr. Jiří Skuhra

Předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2016 - Poslední vztah: 4. 5. 2017

vznik členství: 2. 11. 2015

zánik členství: 3. 3. 2017

vznik funkce: 2. 11. 2015

zánik funkce: 3. 3. 2017

Matějkova 2443/13, Praha, 190 00, Česká republika

JUDr. Jiří Skuhra

Předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2016 - Poslední vztah: 4. 5. 2017

vznik členství: 2. 11. 2015

zánik členství: 3. 3. 2017

vznik funkce: 2. 11. 2015

zánik funkce: 3. 3. 2017

Matějkova 2443/13, Praha, 190 00, Česká republika

JUDr. Jiří Skuhra

Předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2015 - Poslední vztah: 24. 2. 2016

vznik členství: 2. 11. 2015

vznik funkce: 2. 11. 2015

Bubenečská 282/8, Praha, 160 00, Česká republika

JUDr. Jiří Skuhra

Předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2015 - Poslední vztah: 24. 2. 2016

vznik členství: 2. 11. 2015

vznik funkce: 2. 11. 2015

Bubenečská 282/8, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztahy firmy WITKOWITZ ENVI a.s.

Historické vztahy

Mgr. Ing. Eva Hepperová

První vztah: 26. 4. 2017 - Poslední vztah: 7. 2. 2018

Rybářská 1665/2, Opava, 746 01, Česká republika

Mgr. Ing. Eva Hepperová

První vztah: 26. 4. 2017 - Poslední vztah: 7. 2. 2018

Rybářská 1665/2, Opava, 746 01, Česká republika

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 18. 9. 2017

Štramberská 2871/47, Ostrava Hulváky, 703 00

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., IČ: 26823357

Ruská 1142/30, Česká republika, Ostrava, 703 00

do 18. 9. 2017 od 15. 3. 2016

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 2. 11. 2015

Živnosti

Galvanizérství, smaltérství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 2. 11. 2015
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 2. 11. 2015
Klempířství a oprava karoserií
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 2. 11. 2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 2. 11. 2015
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 2. 11. 2015
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 2. 11. 2015
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 2. 11. 2015
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 2. 11. 2015
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 2. 11. 2015

Insolvenční rejstřík

VÍTKOVICE ENVI a.s.

spisová značka: INS 19481/2016

stav řízení: odškrtnutá - skončená věc

poslední záznam: 2019-09-09 07:04:55.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).