Hlavní navigace

YDISTRI, SE

Firma YDISTRI, SE, evropská společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou H 2134, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 3 572 131 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

07141998

Sídlo:

Boudníkova 2506/3, Praha, 180 00

Právní forma:

Evropská společnost

Datum vzniku:

21. 5. 2018

DIČ:

CZ07141998

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody

Adresa

Boudníkova 2506/3, Praha 18000

Obchodní rejstřík

Spisová značka

H 2134, Městský soud v Praze

Obchodní firma

LIVREN Business, SE od 21. 5. 2018

Právní forma

Evropská společnost od 21. 5. 2018

adresa

Boudníkova 2506/3
Praha 18000 od 10. 11. 2022

adresa

Pernerova 702/39
Praha 18600 do 10. 11. 2022 od 18. 12. 2020

adresa

Křižíkova 148/34
Praha 18600 do 18. 12. 2020 od 18. 9. 2019

adresa

U kamýku 284/11
Praha 14200 do 18. 9. 2019 od 21. 5. 2018

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 14. 8. 2019

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 14. 8. 2019 od 21. 5. 2018

Správa vlastního majetku do 14. 8. 2019 od 21. 5. 2018

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 14. 8. 2019

Správa vlastního majetku od 14. 8. 2019

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti YDISTRI, SE rozhodla dne 3. prosince 2021 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1) Základní kapitál společnosti YDISTRI, SE ve výši 3.536.048,- Kč (slovy: tři miliony pět set třicet šest tisíc čtyřicet osm korun českých), vyjádřený v českých korunách dle přepočtu kurzu České národní banky k 30. 3. 2018 (1 EUR = 25,43 Kč) částkou 139. 050,26 EUR (slovy: sto třicet devět tisíc padesát euro a dvacet šest centů), se zvyšuje o částku ve výši 36.083,- Kč (slovy: třicet šest tisíc osmdesát tři korun českých), tj. dle přepočtu kurzu České národní banky k 30. 3. 2018 (1 EUR = 25,43 Kč) o částk u ve výši 1.418,91 EUR (slovy: jeden tisíc čtyři sta osmnáct euro a devadesát jedna centů), na částku 3.572.131,- Kč (slovy: tři miliony pět set sedmdesát dva tisíc sto třicet jedna korun českých), tj. dle přepočtu kurzu České národní banky k 30. 3. 2018 na částku 140.469,17 EUR (slovy: sto čtyřicet tisíc čtyři sta šedesát devět euro a sedmnáct centů), s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno celkem 36.083 ks (slovy: třicet šest tisíc osmdesát tři kusů) nových Základních akcií, všechny o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- K č (slovy: jedna koruna česká), tj. dle přepočtu kurzu České národní banky k 30. 3. 2018 (1 EUR = 25,43 Kč) o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,03932 EUR, znějících na jméno, vydaných jako cenný papír (tj. nebudou ani imobilizované ani zaknihované); akcie ne budou obchodovány na evropském regulovaném trhu ani jiném trhu a budou s nimi spojená práva uvedená ve stanovách ze dne 28. 4. 2021 (dále jako akcie). 3) Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 4) Základní kapitál se zvyšuje bez využití přednostních práv stávajících akcionářů, neboť tito se svých přednostních práv na úpis akcií vzdali před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 5) Akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány následovně: (i) 36.083 ks (slovy: třicet šest tisíc osmdesát tři kusů) Základních akcií bude upsáno stávajícím akcionářem - společností Falco Capital AG, společností založenou a existující podle švýcarského práva, se sídlem Färberstrasse 3, 8832 Wollerau, Švýcarsko, zapsanou v obchodním rejstříku kantonu Schwyz pod reg. č. CHE-312.645.73 (dále jen Falco Capital AG), a to jako předem určeným zájemcem dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích. 6) Akcie budou upsány na základě smlouvy, kterou uzavře upisovatel Falco Capital AG (dále také jen upisovatel) se společností YDISTRI, SE, a to podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále také jen Smlouva o úpisu akcií) v místě konání valné hro mady na adrese Praha 2, Václavská 316/12, a to ve lhůtě do 1 (slovy: jednoho) dne ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Informace ohledně přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a možnosti uzavření Smlouvy o úpisu akcií bude upisovateli sdělena představenstvem společnosti YDISTRI, SE bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto rozhodnutí ústně, písemně nebo elektroni cky. 7) Emisní kurs Základních akcií upisovaných upisovatelem Falco Capital AG bude činit částku 2,77138 EUR, tj. dle přepočtu kurzu České národní banky k 30. 3. 2018 částku 70,48 Kč (slovy: sedmdesát korun českých a čtyřicet osm haléřů), když z této částky bu de 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) tvořit jmenovitou hodnotu akcie a 69,48 Kč (slovy: šedesát devět korun českých a čtyřicet osm haléřů) bude tvořit emisní ážio. Celková výše emisního kurzu všech akcií upsaných upisovatelem Falco Capital AG tedy bude č init částku 100.000 EUR (slovy: jedno sto tisíc euro), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k 31. 3. 2018 (1 EUR = 25,43 Kč) částku 2.543.000,- Kč. 8) Emisní kurs všech nově upisovaných a vydávaných akcií ve výši 100.000 EUR (slovy: jedno sto tisíc euro) bude upisovatelem splacen v penězích do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy o úpisu akcií, a to převodem na účet společnosti YDI STRI, SE, č. 1768473002/5500, IBAN: CZ58 5500 0000 0017 6847 3002, BIC: RZBCCZPP. od 9. 12. 2021

Valná hromada společnosti YDISTRI, SE rozhodla dne 28. dubna 2021 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1) Základní kapitál společnosti YDISTRI, SE ve výši 3.250.639,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě padesát tisíc šest set třicet devět korun českých), vyjádřený v českých korunách dle přepočtu kurzu České národní banky k 31. 3. 2018 (1 EUR = 25,43 Kč) částkou 127.826,93 EUR (slovy. sto dvacet sedm tisíc osm set dvacet šest euro a devadesát tři centů), se zvyšuje o částku ve výši 285.409,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát pět tisíc čtyři sta devět korun českých), tj. dle přepočtu kurzu České národní banky k 31. 3. 2018 (1 EUR = 25,43 Kč) o částku ve výši 11.223,31 EUR (slovy: jedenáct tisíc dvě stě dvacet tři euro a třicet jedna centů), na částku 3.536.048,- Kč (slovy: tři miliony pět set třicet šest tisíc čtyřicet osm korun českých), tj. dle přepočtu kurzu České n árodní banky k 31. 3. 2018 na částku 139.050,26 EUR (slovy: sto třicet devět tisíc padesát euro a dvacet šest centů), s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno celkem 250.049 ks (slovy: dvě stě padesát tisíc čtyřicet devět kusů) nových akcií zvláštního druhu, označovaných jako preferenční ak cie třídy A, a 35.360 ks (slovy: třicet pět tisíc tři sta šedesát kusů) nových základních akcií, všechny o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), tj. dle přepočtu kurzu České národní banky k 31. 3. 2018 (1 EUR = 25,43 Kč) o jmen ovité hodnotě jedné akcie 0,3932 EUR, znějících na jméno, vydaných jako cenný papír (tj. nebudou ani imobilizované ani zaknihované); akcie nebudou obchodovány na evropském regulovaném trhu ani jiném trhu a budou s nimi spojená práva uvedená ve stanovách z e dne 19. 11. 2020 (dále samostatně jako "Preferenční akcie A" a "Základní akcie" nebo společně také jako "akcie"). 3) Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 4) Základní kapitál se zvyšuje bez využití přednostních práv stávajících akcionářů, neboť tito se svých přednostních práv na úpis akcií vzdali před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 5) Akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány následovně: (i) 100.020 ks (slovy: sto tisíc dvacet kusů) Preferenčních akcií A bude upsáno stávajícím akcionářem - společností Nation1, société en commandite spéciale, společností založenou a existující podle lucemburského práva, se sídlem 7, rue Robert Stümper, L-2 557 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, zapsanou v lucemburském obchodním rejstříku pod reg. č. B230471 (dále jen "Nation1, société en commandite spéciale"), a to jako předem určeným zájemcem dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích; (ii) 150.029 ks (slovy: sto padesát tisíc dvacet devět kusů) Preferenčních akcií A bude upsáno společností Tensa Kft., společností založenou a existující podle maďarského práva, se sídlem Gyömröi út 105., 1103 Budapest, Maďarská republika, registrační čís lo: 01-09-666557 (dále jen "Tensa Kft."), a to jako předem určeným zájemcem dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích; (iii) 35.360 ks (slovy: třicet pět tisíc tři sta šedesát kusů) Základních akcií bude upsáno společností Falco Capital AG, společností založenou podle práva Švýcarské konfederace, zapsaná v obchodním rejstříku kantonu Schwyz pod reg.č. CHE-312.645.731, se sídlem Färberstrasse 3, 8832 Wollerau, Švýcarsko (dále jen "Falco Capital AG"), a to jako předem určeným zájemcem dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích. 6) Akcie budou upsány na základě smlouvy, kterou uzavřou upisovatelé Nation1, société en commandite spéciale, Tensa Kft. a Falco Capital AG (dále také jen "upisovatelé") se společností YDISTRI, SE, a to podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dá le také jen "Smlouva o upsání akcií") v místě konání valné hromady na adrese Praha 2, Václavská 316/12, a to ve lhůtě do 1 (slovy: jednoho) dne ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Informace ohledně přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a možnosti uzavření Smlouvy o upsání akcií bude upisovatelům sdělena představenstvem společnosti YDISTRI, SE bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto rozhodnutí ústně, písemně nebo elektro nicky. 7) Emisní kurs Preferenčních akcií A upisovaných upisovatelem Nation1, société en commandite spéciale bude činit 25,43 Kč (slovy: dvacet pět korun českých a čtyřicet tři haléřů), když z této částky bude 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) tvořit jmenovitou hodnotu akcie a 24,43 Kč (slovy: dvacet čtyři korun českých a čtyřicet tři haléřů) bude tvořit emisní ážio. Celková výše emisního kurzu všech akcií upsaných upisovatelem Nation1, société en commandite spéciale tedy bude činit částku 100.000 EUR (slovy: s to tisíc euro), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k 31. 3. 2018 (1 EUR = 25,43 Kč) částku 2.543.000,- Kč. Emisní kurs Preferenčních akcií A upisovaných upisovatelem Tensa Kft. bude činit 25,43 Kč (slovy: dvacet pět korun českých a čtyřicet tři haléřů), když z této částky bude 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) tvořit jmenovitou hodnotu akcie a 24,43 Kč (slovy : dvacet čtyři korun českých a čtyřicet tři haléřů) bude tvořit emisní ážio. Celková výše emisního kurzu všech akcií upsaných upisovatelem Tensa Kft. tedy bude činit částku 150.000 EUR (slovy: sto padesát tisíc euro), resp. dle přepočtu kurzu České národn í banky k 31. 3. 2018 (1 EUR = 25,43 Kč) částku 3.814.500,- Kč. Emisní kurs Základních akcií upisovaných upisovatelem Falco Capital AG bude činit 25,43 Kč (slovy: dvacet pět korun českých a čtyřicet tři haléřů), když z této částky bude 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) tvořit jmenovitou hodnotu akcie a 24,43 Kč (slov y: dvacet čtyři korun českých a čtyřicet tři haléřů) bude tvořit emisní ážio. Celková výše emisního kurzu všech akcií upsaných upisovatelem Falco Capital AG tedy bude činit částku 35.000 EUR (slovy: třicet pět tisíc euro), resp. dle přepočtu kurzu České n árodní banky k 31. 3. 2018 (1 EUR = 25,43 Kč) částku 890.050,- Kč. 8) Emisní kurs všech nově upisovaných a vydávaných akcií ve výši 285.000 EUR (slovy: dvě stě osmdesát pět tisíc euro) bude upisovateli splacen v penězích do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, a to převodem na účet spol ečnosti YDISTRI, SE, č. 1768473002/5500, IBAN: CZ58 5500 0000 0017 6847 3002, BIC: RZBCCZPP. do 9. 12. 2021 od 5. 5. 2021

Valná hromada společnosti YDISTRI, SE rozhodla dne 19.11.2020 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1) Základní kapitál společnosti YDISTRI, SE ve výši 3.051.600,- Kč (slovy: tři miliony padesát jedna tisíc šest set korun českých), vyjádřený v českých korunách dle přepočtu kurzu České národní banky k 31. 3. 2018 (1 EUR = 25,43 Kč) částkou 120.000,- EUR (slovy. sto dvacet tisíc euro), se zvyšuje o částku ve výši 199.039,- Kč (slovy: sto devadesát devět tisíc třicet devět korun českých), tj. dle přepočtu kurzu České národní banky k 31. 3. 2018 (1 EUR = 25,43 Kč) o částku ve výši 7.826,93 EUR (slovy: sedm tisíc osm set dvacet šest euro a devadesát tři centů), na částku 3.250.639,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě padesát tisíc šest set třicet devět korun českých), tj. dle přepočtu kurzu České národní banky k 31. 3. 2018 na částku 127.826,93 EUR (slovy: sto d vacet sedm tisíc osm set dvacet šest euro a devadesát tři centů), s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 199.039 ks (slovy: sto devadesát devět tisíc třicet devět kusů) nových akcií zvláštního druhu, označovaných jako preferenční akcie t řídy A, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), tj. dle přepočtu kurzu České národní banky k 31. 3. 2018 (1 EUR = 25,43 Kč) o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,3932 EUR, znějících na jméno, vydaných jako cenný papír (tj. nebudou ani imobilizované ani zaknihované); akcie nebudou obchodovány na evropském regulovaném trhu ani jiném trhu a budou s nimi spojená práva uvedená ve stanovách ze dne 19. 11. 2020 (dále také jen akcie). 3) Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 4) Základní kapitál se zvyšuje bez využití přednostních práv stávajících akcionářů, neboť tito se svých přednostních práv na úpis akcií vzdali před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 5) Jelikož mají být akcie upsány bez možnosti využití přednostního práva, nevyžaduje se zaslání informací o přednostním právu v souladu s ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 6) Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány společností Nation1, société en commandite spéciale, společností založenou a existující podle lucemburského práva, se sídlem 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, zapsanou v lucemburském obchodním rejstříku pod reg. č. B230471 (dále jen Nation1, société en commandite spéciale), a to jako předem určeným zájemcem dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích. 7) Akcie budou upsány na základě smlouvy, kterou uzavře upisovatel Nation1, société en commandite spéciale (dále také jen upisovatel) se společností YDISTRI, SE, a to podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále také jen Smlouva o upsání akcií) v místě konání valné hromady na adrese Praha 2, Václavská 316/12, a to ve lhůtě do 1 (slovy: jednoho) dne ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Informace ohledně přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a možnosti uzavření Smlouvy o upsání akcií bude upisovateli sdělena představenstvem společnosti YDISTRI, SE bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto rozhodnutí ústně, písemně nebo elektron icky. 8) Emisní kurs každé akcie bude činit 25,43 Kč (slovy: dvacet pět korun českých a čtyřicet tři haléřů), když z této částky bude 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) tvořit jmenovitou hodnotu akcie a 24,43 Kč (slovy: dvacet čtyři korun českých a čtyřicet tři haléřů) bude tvořit emisní ážio. Celková výše emisního kurzu všech akcií upsaných upisovatelem Nation1, société en commandite spéciale tedy bude činit částku 199.000 EUR (slovy: sto devadesát tisíc euro), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k 31 . 3. 2018 (1 EUR = 25,43 Kč) částku 5.060.570,- Kč. 9) Emisní kurs všech nově upisovaných a vydávaných akcií ve výši 199.000 EUR (slovy: sto devadesát devět tisíc euro) bude upisovatelem splacen v penězích do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to převodem na účet spol ečnosti YDISTRI, SE, č. 1768473002/5500, IBAN: CZ58 5500 0000 0017 6847 3002, BIC: RZBCCZPP. do 5. 5. 2021 od 27. 11. 2020

Kapitál

Základní kapitál

vklad 3 572 131 Kč

od 9. 12. 2021

Základní kapitál

vklad 3 536 048 Kč

do 9. 12. 2021 od 5. 5. 2021

Základní kapitál

vklad 3 250 639 Kč

do 5. 5. 2021 od 27. 11. 2020

Základní kapitál

vklad 3 051 600 Kč

do 27. 11. 2020 od 21. 5. 2018
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 3 123 043 od 9. 12. 2021
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 449 088 od 5. 5. 2021
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 3 086 960 do 9. 12. 2021 od 5. 5. 2021
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 3 051 600 do 5. 5. 2021 od 27. 11. 2020
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 199 039 do 5. 5. 2021 od 27. 11. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 3 051 600 do 27. 11. 2020 od 14. 8. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 152 580 Kč, počet: 20 do 14. 8. 2019 od 21. 5. 2018

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Roland Džogan

Předseda představenstva

První vztah: 12. 11. 2022

vznik členství: 5. 8. 2019

vznik funkce: 5. 8. 2019

V třešňovce 227/12, Praha, 190 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Roland Džogan

Předseda představenstva

První vztah: 11. 8. 2021 - Poslední vztah: 12. 11. 2022

vznik členství: 5. 8. 2019

vznik funkce: 5. 8. 2019

V třešňovce 227/12, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Alexander Čopák

Člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2019 - Poslední vztah: 5. 2. 2020

vznik členství: 5. 8. 2019

zánik členství: 10. 1. 2020

Nad Smetankou 221/3, Praha, 190 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Michal Menšík

Člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2019 - Poslední vztah: 5. 2. 2020

vznik členství: 5. 8. 2019

zánik členství: 28. 1. 2020

Šaldova 219/1, Praha, 186 00, Česká republika

Ing. Roland Džogan

Předseda představenstva

První vztah: 14. 8. 2019 - Poslední vztah: 11. 8. 2021

vznik členství: 5. 8. 2019

vznik funkce: 5. 8. 2019

V třešňovce 227/12, Praha, 190 00, Česká republika

Mgr. Martin Žižka

člen představenstva

První vztah: 21. 5. 2018 - Poslední vztah: 14. 8. 2019

vznik členství: 21. 5. 2018

zánik členství: 5. 8. 2019

U kamýku 284/11, Praha, 142 00, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva.

od 27. 11. 2020

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

do 27. 11. 2020 od 5. 2. 2020

Společnost zastupují navenek ve všech záležitostech všichni členové představenstva společně.

do 5. 2. 2020 od 14. 8. 2019

Společnost zastupuje navenek ve všech záležitostech každý člen představenstva samostatně.

do 14. 8. 2019 od 21. 5. 2018

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Viera Slota Gecková

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2019

vznik členství: 5. 8. 2019

Nad Smetankou 226/4, Praha, 190 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Jaroslav Málek

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 5. 2018 - Poslední vztah: 14. 8. 2019

vznik členství: 21. 5. 2018

zánik členství: 5. 8. 2019

Na Bulánce 124, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Companies.cz Consulting, SE

První vztah: 21. 5. 2018 - Poslední vztah: 14. 8. 2019

U Kamýku 284/11, Praha, 142 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

Companies.cz Consulting, SE, IČ: 24204846

U Kamýku 284/11, Česká republika, Praha, 142 00

do 14. 8. 2019 od 21. 5. 2018

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 5. 8. 2019

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba a zpracování skla
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Broušení technického a šperkového kamene
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 5. 8. 2019
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).