Hlavní navigace

Zkušebnictví, a. s.

Firma Zkušebnictví, a. s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1563, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

45274355

Sídlo:

Podnikatelská 547, Praha, 190 11

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 5. 1992

DIČ:

CZ45274355

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

27110 Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
27120 Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
7120 Technické zkoušky a analýzy
71209 Ostatní technické zkoušky a analýzy

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1563, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Zkušebnictví, a. s. od 23. 12. 2014

Obchodní firma

Zkušebnictví, a. s. do 23. 12. 2014 od 1. 5. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 1. 5. 1992

adresa

Podnikatelská 547
Praha 9 19011 od 17. 10. 2001

adresa

Běchovice
Praha 9 19011 do 17. 10. 2001 od 16. 12. 1996

adresa

Běchovice
Praha 9 19000 do 16. 12. 1996 od 1. 5. 1992

Předmět podnikání

výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 31. 10. 2011

poskytování technických služeb do 31. 10. 2011 od 1. 10. 2002

poradenské a konzultační služby pro elektronický průmysl a energetiku do 7. 8. 1996 od 7. 8. 1996

výroba,instalace a opravy el. strojů a přístrojů do 31. 10. 2011 od 7. 8. 1996

zkoušení silnoproudých el. zařízení, strojů a přístrojů do 31. 10. 2011 od 7. 8. 1996

výzkum a vývoj pro elektrotechnický průmysl a energetiku do 31. 10. 2011 od 7. 8. 1996

vývoj, modofikace a obchodování se software do 31. 10. 2011 od 7. 8. 1996

poradenské a konzultační služby pro elektrotechnický průmysl a energetiku do 31. 10. 2011 od 7. 8. 1996

poradenská činnost v oblasti zkušebnictví v silnoproudé elektrotechnice a EMC do 31. 10. 2011 od 7. 8. 1996

projektování, vývoj a výroba odrušovacích a filtračních kompenzačních prostředků do 31. 10. 2011 od 7. 8. 1996

odborná měření a zkoušky v oblasti radiového rušení, energetického rušenía odolnosti proti průmyslovénu rušení, výzkum a vývoj nových zkušebních metod do 31. 10. 2011 od 7. 8. 1996

vývoj, výroba a odbyt speciálních zkušebních přístrojů a zaří- zení do 7. 8. 1996 od 1. 5. 1992

vývojové, typové a ověřovací zkoušky silnoproudých zařízení do 7. 8. 1996 od 1. 5. 1992

odborná měření a zkoušky v oblasti radiového rušení, energetic- kého rušení a odolnosti proti průmyslovému rušení, výzkum a vý- voj nových zkušebních metod do 7. 8. 1996 od 1. 5. 1992

projektování, vývoj a výroba odrušovacích a filtračně kompen- začních prostředků do 7. 8. 1996 od 1. 5. 1992

konzultační a poradenská činnost v oblasti zkušebnictví do 7. 8. 1996 od 1. 5. 1992

zahraničně obchodní činnost v rozsahu předmětu podnikání do 7. 8. 1996 od 1. 5. 1992

Ostatní skutečnosti

Společnost KEMA International B.V. jako jediný akcionář společnosti Zkušebnictví, a.s. (dále jen "Společnost") rozhodl dne 21.12.2010 o snížení základního kapitálu Společnosti ze stávající výše 71.965.000,-- Kč (slovy sedmdesát jedna milionů devět set šed esát pět tisíc korun českých) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu o pevnou částku 69.965.000,-- Kč (slovy šedesát devět milionů devět set šedesát pět tisíc korun českých) na částku 2.000.000,-- Kč (slo vy dva miliony korun českých). Důvodem tohoto snížení základního kapitálu Společnosti je převod částky, o kterou bude základní kapitál Společnosti snížen, na účet nerozděleného zisku minulých let. S částkou, o kterou bude základní kapitál snížen, bude naloženo tak, že bude převedena z účetní položky základní kapitál do účetní položky nerozdělený zisk minulých let, (a to ke dni zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku). Jediný akcionář je povinen předložit Společnosti 69.965 (slovy šedesát devět tisíc devět set šedesát pět) kusů kmenových akcií Společnosti na jméno s nominální hodnotou 1.000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) každá, ve lhůtě do 15 (slovy patnácti) d nů ode dne zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku za účelem jejich zničení. do 8. 7. 2011 od 31. 12. 2010

Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 9.9.2005 Rozhodnutí o přechodu akcií emitovaných společností ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akconáře ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku: a) Hlavním akcionářem se určuje společnost OEZ s.r.o. se sídlem Letohrad, Šedivská 339, PSČ 561 51, IČ 49810146, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu C, vložce 4649 /dále jen hlavní akcionář/. Vlastnictví akcií b ylo hlavním akcionářem doloženo předložením celkem 71292 kusů kmenových listinných akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 1 akcie 1.000,- Kč, emitenta společnosti Zkušebnictví, a.s. a čestným prohlášením společnosti OEZ s.r.o., že je vlastníkem 71292 kusů kmenových listinných akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 1 akcie 1000,- Kč, emitenta společnosti Zkušebnictví, a.s., se kterými je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti Zkušebnictví, a.s. ve výši 99,06%. Společnost OEZ s.r.o. je osobou op rávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů společnosti Zkušebnictví, a.s. ve smyslu ustanovení § 183i) a následujících obchodního zákoníku. b/ Všechny účastnické cenné papíry společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přecházejí za podmínek podle § 183 i) a následujících obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, to je na společnost OEZ s.r.o. se sídlem Letohrad, Šed ivská 339, PSČ 562 51, IČ 49810146, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložce 4649. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře dojde podle § 183 l), odst.3, obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení této mimořádné valné hromady o přec hodu akcií do obchodního rejstříku. c/ Po přechodu účastnických cenných papírů společnosti podle § 183 i) a následujících obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti za podmínek podle § 183 m), odst.2 obchodního z ákoníku na zplacení protiplnění, určeného na základě znaleckého posudku ve výši 802,- Kč za každou kmenovou akcii společnosti v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 183 m), odst.1, písm.b), obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 050815 ze dne 15.8.2005, vpracovaného znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ 25640585, zapsaná v o bchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 57202. Znalec při stanovení výše protiplnění použil metodu DCF entity a stanovil přiměřené protiplnění. d/ Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů společnosti, odlišní od hlavního akcionáře, mohou požádat o výplatu protiplnění osobně v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., Křižíkova 1, Praha 8, PSČ 186 00 ve lhůtě ode dne následujícího po p řechodu vlastnického práva k těmto účastnickým cenným papírům na hlavního akcionáře do 30-ti dnů od přechodu vlastnického práva, a to každý pracovní den v době od 9.00 do 15.00 hodin. Dosavadní akcionáři, kteří mají v držení listinné akcie, tyto předloží v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s. při podání žádosti o výplatu protiplnění. GAUDEA a.s. vyhotoví protokol o přijetí žádosti o výplatu protiplnění s uvedením způsobu výplaty protiplnění /bankovním převodem nebo poštovní poukázkou/ a případně o převzetí akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení akcií. Protiplnění může být poskytnuto rovněž v hotovosti v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s. při předložení akcií, pokud výše protiplnění vypláceného akcionáři nepřesáhne 5.000,- Kč. Dosavadní akcionáři mohou účastnické cenné papíry předložit i form ou jejich zaslání poštou na adresu obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., kdy k zaslaným účastnickým papírům bude připojena písemná žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění hlavním akcionářem /bankovním převodem nebo poštovní poukázkou/. Podpis dosavadn ího akcionáře na žádosti musí být úředně ověřen. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Veškerá rizika, spojená se zasláním akcií nese akcionář. Protiplnění bude po přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců poté, kdy bude přijata žádost daného akcionáře o výplatu protiplnění a budou splněny podmínky podle § 183 m), odst.2 obchodního zákoníku, týkající se předložení účastnických cenných papírů společnosti daného akcionáře. Osobou oprávněnou k výplatě protiplnění bude vždy vlastník daných akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V tomto případě bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií vyplaceno zástavnímu věřiteli /to neplatí prokáže-li vlastník, že zásta vní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi vlastníkem a zástavním věřitelem určuje jinak/. od 19. 12. 2008

Akcie jsou kmenové v listinné podobě, znějící na majitele a nejsou veřejně obchodovatelné. od 16. 4. 2003

Akcie jsou kmenové v zaknihované podobě a veřejně obchodovatelné. do 16. 4. 2003 od 16. 12. 1996

Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede- ného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaže- no ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Výzkum- ný ústav silnoproudé elektrotechniky. od 1. 5. 1992

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zá- koníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majet- ku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Výzkumný ústav silnoprou- dé elektrotechniky. V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu, bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů před- stavenstva a dozorčí rady. od 1. 5. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 8. 7. 2011

Základní kapitál

vklad 71 965 000 Kč

do 8. 7. 2011 od 13. 10. 1993

Základní kapitál

vklad 68 817 000 Kč

do 13. 10. 1993 od 1. 5. 1992
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 000 od 8. 7. 2011
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 71 965 do 8. 7. 2011 od 18. 8. 2010
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 71 965 do 18. 8. 2010 od 13. 10. 1993
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 68 817 do 13. 10. 1993 od 1. 5. 1992

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Aaldert David Van De Hel

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2020

vznik členství: 30. 12. 2019

Koningsboulevard 162, 6852 PM Huissen, Nizozemské království

Historické vztahy

Alexander Henricus Franciscus Van Der Meijden

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 6. 2019 - Poslední vztah: 20. 1. 2020

vznik členství: 1. 5. 2019

zánik členství: 30. 12. 2019

Vosbergerhout 37, Harderwijk, Nizozemské království

Další 2 vztahy k této osobě

Vasileios Stavridis

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2019 - Poslední vztah: 20. 6. 2019

vznik členství: 6. 12. 2018

zánik členství: 1. 5. 2019

Molenweg 8d, Oosterbeek, Nizozemské království

Jacob Pieter Fontijne

První vztah: 23. 12. 2014 - Poslední vztah: 22. 1. 2019

vznik členství: 28. 10. 2014

zánik členství: 6. 12. 2018

Brandsestraat 10, Sint-Michielsgestel, Nizozemské království

Adrianus Van Den Bos

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2012 - Poslední vztah: 23. 12. 2014

vznik členství: 1. 8. 2012

zánik členství: 28. 10. 2014

Baandijk 8, Ovezande, Nizozemské království

Adrianus Van Den Bos

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2012 - Poslední vztah: 23. 12. 2014

vznik členství: 1. 8. 2012

zánik členství: 28. 10. 2014

Baandijk 8, Ovezande, Nizozemské království

Elisabeth Harstad

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2012 - Poslední vztah: 5. 8. 2016

vznik členství: 1. 8. 2012

zánik členství: 14. 7. 2016

vznik funkce: 2. 8. 2012

zánik funkce: 14. 7. 2016

Arnhem, Velperplein 12-19, 6811 AG, Nizozemské království

Elisabeth Harstad

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2012 - Poslední vztah: 5. 8. 2016

vznik členství: 1. 8. 2012

zánik členství: 14. 7. 2016

vznik funkce: 2. 8. 2012

zánik funkce: 14. 7. 2016

Arnhem, Velperplein 12-19, 6811 AG, Nizozemské království

Adrianus Van Den Bos

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2012 - Poslední vztah: 17. 10. 2012

vznik členství: 1. 8. 2012

Palazzago (BG), Via Salvano 9, 24030, Italská republika

Gerrit Derk Enoch

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2011 - Poslední vztah: 5. 8. 2016

vznik členství: 28. 3. 2011

zánik členství: 28. 3. 2016

Borne, Erve Jenneboer 11, 7623, Nizozemské království

Gerrit Derk Enoch

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2011 - Poslední vztah: 5. 8. 2016

vznik členství: 28. 3. 2011

zánik členství: 28. 3. 2016

Borne, Erve Jenneboer 11, 7623, Nizozemské království

Johannes Wilhelmus Jozef Van Haarst

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2011 - Poslední vztah: 14. 8. 2012

vznik členství: 29. 7. 2011

zánik členství: 31. 7. 2012

vznik funkce: 1. 8. 2011

zánik funkce: 31. 7. 2012

Velp, Rembrandtlaan 13, 6881 Cn, Nizozemské království

Josephus Johannes Willem Maria Huijbregts

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2011 - Poslední vztah: 14. 8. 2012

vznik členství: 29. 7. 2011

zánik členství: 31. 7. 2012

Hoogland, Hamseweg 37, 3828 AA, Nizozemské království

Gerrit Derk Enoch

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2011 - Poslední vztah: 29. 9. 2011

vznik členství: 28. 3. 2011

vznik funkce: 30. 3. 2011

zánik funkce: 31. 7. 2011

Borne, Erve Jenneboer 11, 7623, Nizozemské království

Dirk Fenske

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2011 - Poslední vztah: 29. 9. 2011

vznik členství: 28. 3. 2011

zánik členství: 28. 7. 2011

Groß-Gerau, Neckarring 101, 64521, Spolková republika Německo

Paulus Xaverius Hubertus Mathias Dautzenberg

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2010 - Poslední vztah: 29. 9. 2011

vznik členství: 18. 12. 2009

zánik členství: 28. 7. 2011

Utrecht, Prof. Hugo de Vrieslaan 63, 3571, Nizozemské království

Gerard Herman Marie Van Beek

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2010 - Poslední vztah: 6. 6. 2011

vznik členství: 20. 5. 2010

zánik členství: 28. 3. 2011

Harleem, AV Apeldoorn, Sparrenlaan 12, 7313, Nizozemské království

Petrus Johannes Jacobus Gerardus Nabuurs

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2010 - Poslední vztah: 6. 6. 2011

vznik členství: 18. 12. 2009

zánik členství: 28. 3. 2011

vznik funkce: 18. 12. 2009

zánik funkce: 28. 3. 2011

Antwerpen, Verschansingstraat 54, B52, 2000, Belgické království

Petrus Gerardus Albertus Bus

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2010 - Poslední vztah: 27. 7. 2010

vznik členství: 18. 12. 2009

zánik členství: 20. 5. 2010

Elst, De Kist 22, 6661, Nizozemské království

Ing. Roman Schiffer

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2009 - Poslední vztah: 27. 7. 2010

vznik členství: 1. 10. 2009

zánik členství: 18. 12. 2009

U Dráhy 2290/100, Zábřeh, 789 01, Česká republika

Markus Tappert

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2009 - Poslední vztah: 27. 7. 2010

vznik členství: 1. 10. 2009

zánik členství: 18. 12. 2009

vznik funkce: 7. 10. 2009

zánik funkce: 18. 12. 2009

Langensendelbach, Am Sportplatz 5, PSČ 91094, Spolková republika Německo

Ing. Stanislav Adamec

člen

První vztah: 5. 11. 2009 - Poslední vztah: 5. 11. 2009

vznik členství: 26. 7. 2007

zánik členství: 30. 4. 2009

U Bažantnice 837, Letohrad, Česká republika

Dr. Bohumil Brodský

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2007 - Poslední vztah: 27. 7. 2010

vznik členství: 26. 7. 2007

zánik členství: 18. 12. 2009

Komárov 57, 267 62, Česká republika

Ing. Jaromír Mynář

člen

První vztah: 20. 10. 2004 - Poslední vztah: 2. 11. 2007

vznik členství: 20. 5. 2004

Podohradská 1696/5, Praha 5, Česká republika

Ing. Libor Vlček

člen

První vztah: 20. 10. 2004 - Poslední vztah: 5. 11. 2009

vznik členství: 20. 5. 2004

zánik členství: 30. 4. 2009

Letohrad 285, Česká republika

Ing. Stanislav Adamec

člen

První vztah: 26. 3. 2003 - Poslední vztah: 5. 11. 2009

vznik členství: 9. 12. 2002

zánik členství: 25. 7. 2007

U Bažantnice 837, Letohrad, Česká republika

ing. Karel Kubů

člen

První vztah: 26. 3. 2003 - Poslední vztah: 20. 10. 2004

vznik členství: 9. 12. 2002

zánik členství: 20. 5. 2004

Divadelní 346, Letohrad, Česká republika

ing. Ivan Chmelíček

člen

První vztah: 26. 3. 2003 - Poslední vztah: 20. 10. 2004

vznik členství: 9. 12. 2002

zánik členství: 20. 5. 2004

Na rozmezí 179, Letohrad, Česká republika

Ing. Ladislav Ornst

předseda

První vztah: 24. 2. 2003 - Poslední vztah: 26. 3. 2003

vznik členství: 24. 10. 2002

zánik členství: 9. 12. 2002

vznik funkce: 24. 10. 2002

zánik funkce: 9. 12. 2002

Píškova 1943/6, Praha 5, 155 00, Česká republika

Petr Matuška

člen

První vztah: 24. 2. 2003 - Poslední vztah: 26. 3. 2003

vznik členství: 24. 10. 2002

zánik členství: 9. 12. 2002

28. pluku 295/37, Praha 10, 100 00, Česká republika

Jacgues Jouaire

předseda

První vztah: 6. 3. 2002 - Poslední vztah: 24. 2. 2003

vznik členství: 4. 12. 2001

zánik členství: 24. 10. 2002

vznik funkce: 20. 12. 2001

zánik funkce: 24. 10. 2002

92340 Bourg-La-Reine, 18 Rue André Theuriet, Francouzská republika

RNDr. Luděk Cigler

člen

První vztah: 6. 8. 2001 - Poslední vztah: 26. 3. 2003

vznik členství: 21. 5. 2001

zánik členství: 29. 11. 2002

Kaznějovská 276, Praha 10, 109 00, Česká republika

Roger Ballay

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2001 - Poslední vztah: 6. 3. 2002

zánik členství: 4. 12. 2001

vznik funkce: 30. 11. 2000

zánik funkce: 4. 12. 2001

91370 Verrieres le Buisson, Rue d ´Amblainvilliers 44, Francouzská republika

Ing. Vladimír Mastný

První vztah: 9. 4. 2001 - Poslední vztah: 6. 8. 2001

vznik členství: 8. 7. 1998

zánik členství: 21. 5. 2001

vznik funkce: 8. 7. 1998

Mánesova 866/23, Praha 2, 120 00, Česká republika

Denis Olivier Marie Givois

První vztah: 9. 4. 2001 - Poslední vztah: 24. 2. 2003

zánik členství: 24. 10. 2002

vznik funkce: 30. 11. 2000

Pod srázem 7/1755, Praha 4, 147 00, Česká republika

ing. Vladimír Mastný

člen

První vztah: 8. 7. 1998 - Poslední vztah: 9. 4. 2001

Mánesova 866/23, Praha 2, Česká republika

Robert Ballay

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 1996 - Poslední vztah: 9. 4. 2001

Rue d'Amblainvilliers 44, 91370 Verrieres le Buisson, Francouzská republika

Roger Ballay

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 1996 - Poslední vztah: 16. 12. 1996

Rue d'Amblainvilliers 44, 91370 Verrieres le Buisson, Francouzská republika

Ing. Jaroslav Lieb

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 1994 - Poslední vztah: 7. 8. 1996

A.Nováka 340, Stránčice, 251 63, Česká republika

Ing. Stanislav Zábranský

člen

První vztah: 13. 10. 1993 - Poslední vztah: 27. 10. 1994

Krausova 604/31, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Lieb

člen

První vztah: 13. 10. 1993 - Poslední vztah: 27. 10. 1994

A.Nováka 340, Stránčice, Česká republika

Miloš Sladký

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 1993 - Poslední vztah: 27. 10. 1994

Vyžlovka, okr. Praha - východ, Česká republika

Ing. Juraj Kollár

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 9. 4. 2001

Kukučínova 16, Bratislava, 810 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Caldr

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 8. 7. 1998

Na výspě 27, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Jan Dvořák

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 13. 10. 1993

Vinařská 7, Praha 7, 170 00, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Domenico Villani

Člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2020

vznik členství: 30. 12. 2019

via G. Gavazzeni 12, Crema (CR), 260 13, Italská republika

Marcello Biroli

Předseda představenstva

První vztah: 20. 1. 2020

vznik členství: 30. 12. 2019

vznik funkce: 30. 12. 2019

via T. Gulli 51, Miláno, 201 47, Italská republika

Historické vztahy

Ing. Robert Jech

předseda představenstva

První vztah: 5. 1. 2017 - Poslední vztah: 20. 1. 2020

vznik členství: 1. 8. 2016

zánik členství: 30. 12. 2019

vznik funkce: 12. 12. 2016

zánik funkce: 30. 12. 2019

Na Sedlišti 434/29, Praha, 102 00, Česká republika

Aaldert David Van De Hel

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2016 - Poslední vztah: 20. 1. 2020

vznik členství: 14. 7. 2016

zánik členství: 30. 12. 2019

Koningsboulevard 162, 6852 PM Huissen, Nizozemské království

Ing. Robert Jech

předseda představenstva

První vztah: 13. 3. 2014 - Poslední vztah: 5. 1. 2017

vznik členství: 1. 8. 2011

zánik členství: 1. 8. 2016

vznik funkce: 30. 1. 2014

zánik funkce: 1. 8. 2016

Na Sedlišti 434/29, Praha, 102 00, Česká republika

Ebel Visser

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 3. 2014 - Poslední vztah: 5. 8. 2016

vznik členství: 29. 1. 2014

zánik členství: 14. 7. 2016

vznik funkce: 30. 1. 2014

zánik funkce: 14. 7. 2016

Zandpoort 20, BM Deventer, 7 411, Nizozemské království

Ing. Robert Jech

předseda představenstva

První vztah: 13. 3. 2014 - Poslední vztah: 5. 1. 2017

vznik členství: 1. 8. 2011

zánik členství: 1. 8. 2016

vznik funkce: 30. 1. 2014

zánik funkce: 1. 8. 2016

Na Sedlišti 434/29, Praha, 102 00, Česká republika

Ing. Robert Jech

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2014 - Poslední vztah: 13. 3. 2014

vznik členství: 1. 8. 2011

Na Sedlišti 434/29, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Robert Jech

člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2011 - Poslední vztah: 31. 1. 2014

vznik členství: 1. 8. 2011

Na Sedlišti 434/29, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Petr Šmejcký

předseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2011 - Poslední vztah: 13. 7. 2012

vznik členství: 1. 8. 2011

zánik členství: 28. 6. 2012

vznik funkce: 1. 8. 2011

zánik funkce: 28. 6. 2012

Za Sadem 208, Praha 8, 182 00, Česká republika

Dirk Fenske

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2011 - Poslední vztah: 13. 3. 2014

vznik členství: 1. 8. 2011

zánik členství: 28. 1. 2014

vznik funkce: 1. 8. 2011

zánik funkce: 28. 1. 2014

Groß-Gerau, Neckarring 101, 64521, Spolková republika Německo

Petrus Gerardus Albertus Bus

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2010 - Poslední vztah: 29. 9. 2011

vznik členství: 21. 5. 2010

zánik členství: 31. 7. 2011

Elst, De Kist 22, 6661, Nizozemské království

Ing. Zdeněk Kotlář

člen představenstva

První vztah: 5. 11. 2009 - Poslední vztah: 27. 7. 2010

vznik členství: 7. 10. 2009

zánik členství: 18. 12. 2009

Petříkov 297, Letohrad, 561 51, Česká republika

Markus Tappert

člen představenstva

První vztah: 5. 11. 2009 - Poslední vztah: 5. 11. 2009

vznik členství: 4. 2. 2009

zánik členství: 30. 9. 2009

Langensendelbach, Am Sportplatz 5, PSČ 91094, Spolková republika Německo

Ing. Robert Jech

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 3. 2008 - Poslední vztah: 27. 7. 2010

vznik členství: 1. 10. 2007

zánik členství: 18. 12. 2009

vznik funkce: 4. 12. 2007

zánik funkce: 18. 12. 2009

Na Sedlišti 434/29, Praha 10, 102 00, Česká republika

Werner Klaus Freeman Liebl

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2007 - Poslední vztah: 5. 11. 2009

vznik členství: 1. 10. 2007

zánik členství: 5. 12. 2008

Tränkbachweg 8, Mnichov, 855 51, Spolková republika Německo

Ing. Robert Jech

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2007 - Poslední vztah: 11. 3. 2008

vznik členství: 1. 10. 2007

Na Sedlišti 434/29, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Pavel Křemen Csc.

člen představenstva

První vztah: 23. 1. 2004 - Poslední vztah: 2. 11. 2007

vznik členství: 24. 10. 2002

zánik členství: 30. 9. 2007

Slavětínská 544, Praha 9, 190 14, Česká republika

Ing. Jaroslav Svoboda

Předseda představenstva

První vztah: 23. 1. 2004 - Poslední vztah: 27. 7. 2010

vznik členství: 29. 11. 2003

zánik členství: 20. 5. 2010

vznik funkce: 1. 12. 2003

zánik funkce: 20. 5. 2010

U Kříže 633/28, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Jan Krejčí

Místopředseda představenstva

První vztah: 23. 1. 2004 - Poslední vztah: 2. 11. 2007

vznik členství: 6. 12. 2002

zánik členství: 30. 9. 2007

vznik funkce: 1. 12. 2003

zánik funkce: 30. 9. 2007

U potoka 803, Letohrad, Česká republika

Ing. Pavel Křemen Csc.

Místopředseda představenstva

První vztah: 16. 4. 2003 - Poslední vztah: 23. 1. 2004

vznik členství: 24. 10. 2002

vznik funkce: 9. 12. 2002

zánik funkce: 18. 12. 2003

Slavětínská 544, Praha 9, 190 14, Česká republika

Ing. Jan Krejčí

člen

První vztah: 26. 3. 2003 - Poslední vztah: 23. 1. 2004

vznik členství: 6. 12. 2002

U potoka 803, Letohrad, Česká republika

Ing. Radim Adamec

Předseda představenstva

První vztah: 26. 3. 2003 - Poslední vztah: 23. 1. 2004

vznik členství: 6. 12. 2002

zánik členství: 29. 11. 2003

vznik funkce: 6. 12. 2002

zánik funkce: 29. 11. 2003

V Aleji 742, Letohrad, Česká republika

Ing. Vladimír Mastný

člen

První vztah: 24. 2. 2003 - Poslední vztah: 23. 1. 2004

vznik členství: 24. 10. 2002

zánik členství: 29. 11. 2003

Mánesova 866/23, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Pavel Křemen Csc.

člen

První vztah: 24. 2. 2003 - Poslední vztah: 16. 4. 2003

vznik členství: 24. 10. 2002

Slavětínská 544, Praha 9, 190 14, Česká republika

Andrea Stáhalová

místopředseda

První vztah: 24. 2. 2003 - Poslední vztah: 26. 3. 2003

vznik členství: 24. 10. 2002

zánik členství: 6. 12. 2002

vznik funkce: 24. 10. 2002

zánik funkce: 6. 12. 2002

Kafkova 678/36, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Ivan Glemba

předseda

První vztah: 24. 2. 2003 - Poslední vztah: 26. 3. 2003

vznik členství: 3. 10. 2002

zánik členství: 6. 12. 2002

vznik funkce: 24. 10. 2002

zánik funkce: 6. 12. 2002

Edisonova 402, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Ivan Glemba

člen

První vztah: 18. 12. 2002 - Poslední vztah: 24. 2. 2003

vznik členství: 3. 10. 2002

Edisonova 402, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Pavel Křemen Csc.

člen

První vztah: 9. 4. 2001 - Poslední vztah: 18. 12. 2002

zánik členství: 3. 10. 2002

vznik funkce: 30. 11. 2000

Slavětínská 544, Praha 9, 190 14, Česká republika

Alain Hubert Pons

místopředseda

První vztah: 9. 4. 2001 - Poslední vztah: 24. 2. 2003

zánik členství: 24. 10. 2002

vznik funkce: 30. 11. 2000

zánik funkce: 24. 10. 2002

pobyt v ČR Praha 9 - Klánovice , Slavětínská 544, Psč 190 14 do 24. 2. 2003 od 9. 4. 2001

78770 Thoiry, 1 Clos de la Troix Buissee, Francouzská republika

Patrik Antonie Gaston Luccioni

člen

První vztah: 9. 4. 2001 - Poslední vztah: 24. 2. 2003

zánik členství: 24. 10. 2002

vznik funkce: 30. 11. 2000

zánik funkce: 24. 10. 2002

pobyt v ČR Praha 1 - Staré Město, Štupartská 746/11, Psč 110 00 do 24. 2. 2003 od 9. 4. 2001

75015 Paris, 8.rue Cauchy, Francouzská republika

Pavel Míčka

předseda představenstva

První vztah: 9. 4. 2001 - Poslední vztah: 24. 2. 2003

zánik členství: 24. 10. 2002

vznik funkce: 30. 11. 2000

zánik funkce: 24. 10. 2002

Na Domovině 691/16, Praha 4, 142 00, Česká republika

Alain Hubert Pons Nar. 15.4.1953

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 1996 - Poslední vztah: 9. 4. 2001

Slavětínská 544, Praha 9, 190 00, Česká republika

Alain Hubert Pons

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 1996 - Poslední vztah: 16. 12. 1996

Slavětínská 544, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Pavel Křemen CSc.

předseda představenstva

První vztah: 13. 10. 1993 - Poslední vztah: 9. 4. 2001

Slavětínská 544, Praha 9, Česká republika

Ing. Arnošt Zajíc

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 1993 - Poslední vztah: 9. 4. 2001

U Klimentky 3, Praha 5, 150 00, Česká republika

Jiří Lula

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 10. 1993 - Poslední vztah: 7. 8. 1996

Trojmezní 199/15, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Arnošt Zajíc

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 13. 10. 1993

Nad Kesnerkou 2384/6, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Pavel Křemen CSc.

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 13. 10. 1993

Slavětínská 544, Praha 9, 190 00, Česká republika

Prof.Ing. Zdeněk Vostracký DrSc.

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 13. 10. 1993

Motýlý 14, Plzeň, 301 00, Česká republika

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

od 5. 8. 2016

Jménem společnosti jedná předseda představenstva, a to vždy společně s členem představenstva, nebo místopředseda představenstva, a to samostatně.

do 5. 8. 2016 od 29. 9. 2011

Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva.

do 29. 9. 2011 od 27. 7. 2010

Jednání a podepisování jménem společnosti: Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

do 27. 7. 2010 od 23. 1. 2004

Způsob jednání jménem společnosti : Jménem společnosti jedná společně předseda a jeden člen představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě připojí společně svůj podpis předseda a jeden člen představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva.

do 23. 1. 2004 od 17. 10. 2001

Způsob jednání jménem společnosti : - podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a jeden člen představenstva, v nepřítomnosti předsedy místopředseda a jeden člen představenstva. Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen.

do 17. 10. 2001 od 7. 8. 1996

Způsob jednání jménem společnosti : - podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda předsta- venstva a jeden člen představenstva,v nepřítomnosti předsedy místopředseda a jeden člen představenstva.

do 7. 8. 1996 od 13. 10. 1993

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všich- ni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pí- semně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku ra- zítka společnosti.

do 13. 10. 1993 od 1. 5. 1992

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Dirk Fenske

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2011 - Poslední vztah: 13. 3. 2014

vznik členství: 1. 8. 2011

zánik členství: 28. 1. 2014

vznik funkce: 1. 8. 2011

zánik funkce: 28. 1. 2014

Groß-Gerau, Neckarring 101, 64521, Spolková republika Německo

Petrus Gerardus Albertus Bus

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2010 - Poslední vztah: 29. 9. 2011

vznik členství: 21. 5. 2010

zánik členství: 31. 7. 2011

Elst, De Kist 22, 6661, Nizozemské království

Markus Tappert

člen představenstva

První vztah: 5. 11. 2009 - Poslední vztah: 5. 11. 2009

vznik členství: 4. 2. 2009

zánik členství: 30. 9. 2009

Langensendelbach, Am Sportplatz 5, PSČ 91094, Spolková republika Německo

Alain Hubert Pons

místopředseda

První vztah: 9. 4. 2001 - Poslední vztah: 24. 2. 2003

zánik členství: 24. 10. 2002

vznik funkce: 30. 11. 2000

zánik funkce: 24. 10. 2002

pobyt v ČR Praha 9 - Klánovice , Slavětínská 544, Psč 190 14

78770 Thoiry, 1 Clos de la Troix Buissee, Francouzská republika

Patrik Antonie Gaston Luccioni

člen

První vztah: 9. 4. 2001 - Poslední vztah: 24. 2. 2003

zánik členství: 24. 10. 2002

vznik funkce: 30. 11. 2000

zánik funkce: 24. 10. 2002

pobyt v ČR Praha 1 - Staré Město, Štupartská 746/11, Psč 110 00

75015 Paris, 8.rue Cauchy, Francouzská republika

Další vztahy firmy Zkušebnictví, a. s.

Historické vztahy

Ing. Robert Jech

První vztah: 22. 1. 2014 - Poslední vztah: 5. 8. 2016

Na Sedlišti 434/29, Praha, 102 00, Česká republika

OEZ s.r.o.

První vztah: 5. 11. 2009 - Poslední vztah: 27. 7. 2010

Šedivská 339, Letohrad, 561 51

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Franz Girschick

  jednatel

  St.-Emmeram-Weg 15, Thalmassing, 931 07, Spolková republika Německo

 • Ing. Roman Schiffer

  jednatel

  U Dráhy 2290/10, Zábřeh, 789 01, Česká republika

Akcionáři

CESI S.p.A.

via Rubattino 54, Italská republika, Miláno

od 20. 1. 2020

DNV GL AS

Veritasveien 1, Norské království, H vik, 1363

do 20. 1. 2020 od 16. 3. 2018

KEMA International B.V.

Nizozemské království

do 16. 3. 2018 od 27. 7. 2010

OEZ s.r.o., IČ: 49810146

Šedivská, Česká republika, Letohrad, 561 51

do 27. 7. 2010 od 5. 11. 2009

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 10. 3. 1992

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vývoj, modifikace a obchodování se software
 • Projektování,vývoj a výroba odrušovacích a filtračních kompenzačních prostředků
 • Výzkum a vývoj pro elektrotechnický průmysl a energetiku
 • Odborná měření a zkoušky v oblasti radiového rušení, energetického rušení a odolnosti proti průmyslovému rušení, výzkum a vývoj nových zkušebních metod
 • Zkoušení silnoproudých elektrických zařízení, strojů a přístrojů
 • Poradenská činnost v oblasti zkušebnictví v silnoproudé elektrotechnice a EMC
 • Poradenské a konzultační služby pro elektrotechnický průmysl a energetiku
 • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 10. 3. 1992

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).