Hlavní navigace

ZZN Semily, a.s.

Firma ZZN Semily, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 865, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 31 651 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

47452986

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 11. 1992

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 865, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

ZZN Semily, a.s. od 19. 9. 1995

Obchodní firma

Zemědělské zásobování a nákup v Semilech, a.s. do 19. 9. 1995 od 1. 11. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 1. 11. 1992

adresa

Gočárova 1105/36
Hradec Králové 50002 od 7. 6. 2007

adresa

U Černého mostu 486
Semily do 7. 6. 2007 od 1. 11. 1992

Předmět podnikání

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců od 18. 7. 2007

zprostředkování obchodu od 17. 6. 2002

velkoobchod od 17. 6. 2002

maloobchod se smíšeným zbožím do 7. 6. 2007 od 17. 6. 2002

specializovaný maloobchod do 7. 6. 2007 od 17. 6. 2002

skladování zboží a manipulace s nákladem do 7. 6. 2007 od 17. 6. 2002

výroba krmiv a krmných směsí do 7. 6. 2007 od 17. 6. 2002

poskytování technických služeb do 7. 6. 2007 od 17. 6. 2002

poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví do 7. 6. 2007 od 17. 6. 2002

- nákup, skladování, očetřování, úprava a odbyt zemědělských výrobků včetně federálních hmotných rezerv do 17. 6. 2002 od 1. 11. 1992

- výroba a dodávky zemědělských potřeb a ostatních výrobků při poskytování služeb do 17. 6. 2002 od 1. 11. 1992

- odbytová a obchodní činnost do 17. 6. 2002 od 1. 11. 1992

- výroba krmných směsí, krmných koncentrátů, minerálních přísad - doplňků biofaktorů a surovin pro jejich výrobu do 17. 6. 2002 od 1. 11. 1992

- výroba chemikálií, ochranných chemických a biologických přípravků do 17. 6. 2002 od 1. 11. 1992

- pěstování jedlých hub a výroba sadby, živného substrátu a krycí zeminy pro jejich výrobu do 17. 6. 2002 od 1. 11. 1992

- výroba keratinu, průmyslových a dalších výrobků, zpracováním rohoviny a jiných živočišných odpadů do 17. 6. 2002 od 1. 11. 1992

- výroba strojů, přístrojů, konstrukcí a zařízení pro měření a regulaci, elektrotechnických výrobků včetně mikroelektroniky a náhradních dílů do 17. 6. 2002 od 1. 11. 1992

- dřevovýroba do 17. 6. 2002 od 1. 11. 1992

- výroba lihu podle zvláštního povolení do 17. 6. 2002 od 1. 11. 1992

- výroba elektrického proudu a tepla do 17. 6. 2002 od 1. 11. 1992

- stavební, montážní a technologické práce do 17. 6. 2002 od 1. 11. 1992

- opravárenská činnost do 17. 6. 2002 od 1. 11. 1992

- servisní a analytická laboratorní činnost do 17. 6. 2002 od 1. 11. 1992

- neveřejná silniční přeprava nákladů a osob podle zvláštního povolení do 17. 6. 2002 od 1. 11. 1992

- montáž přístrojů a zařízení pro měření a regulaci do 17. 6. 2002 od 1. 11. 1992

- zprostředkování prodeje nevyužitých zásob z vedlejší výroby zemědělských organizací do 17. 6. 2002 od 1. 11. 1992

- tiskařské a reprografické práce podle zvláštního povolení do 17. 6. 2002 od 1. 11. 1992

- propagační a publikační činnost do 17. 6. 2002 od 1. 11. 1992

- práce a služby v oblasti výpočetní techniky a VTEI do 17. 6. 2002 od 1. 11. 1992

- zajišťování vzdělávání a přípravy pracovníků ve vybraných profesích do 17. 6. 2002 od 1. 11. 1992

- činnost školního závodu pro odborný výcvik žáků SOU do 17. 6. 2002 od 1. 11. 1992

- vydávání a prodej podnikových novin a časopisů podle zvláštního povolení do 17. 6. 2002 od 1. 11. 1992

- provoz veřejného vážení na vážících zařízení do 17. 6. 2002 od 1. 11. 1992

- revize zařízení, elektrozařízení a elektroinstalací, hromosvodů, tlakových nádob, zdvihadel a ocelových konstrukcí podle zvláštního povolení do 17. 6. 2002 od 1. 11. 1992

- projektová činnost podle zvláštního povolení do 17. 6. 2002 od 1. 11. 1992

- inženýrská činnost ve výstavbě podle zvláštního povolení do 17. 6. 2002 od 1. 11. 1992

- výroba a aplikace desinfekčních, desinsekčních a deratizačních prostředků, včetně bílení a malování do 17. 6. 2002 od 1. 11. 1992

- zahraničně obchodní činnost podle zvláštního povolení do 17. 6. 2002 od 1. 11. 1992

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 28. 8. 2014

Počet členů správní rady: 3 od 28. 8. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 28. 8. 2014

Řádná valná hromada ZZN Semily, a.s., se sídlem Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, IČ: 474 52 986, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 865 (dále jen Společnost), konaná dne 30. 6.2014 (třicátého června roku dva tisíce čtrnáct), v souladu s § 375 a následujících Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (dále jen ZOK): 1. Určuje, že Hlavním akcionářem společnosti ZZN Semily, a.s., je společnost DFJ, spol. s.r.o., se sídlem Vlkov pod Oškobrhem čp. 21, PSČ 289 04, IČ: 43145051, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7072 (dále jen H lavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále jen též akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devade sát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesátiprocentní) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 22.4.2014 (dvacátého druhého dubna roku dva tisíce čtrn áct) jejich předložením představenstvu Společnosti s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s § 265, odst. 1) ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 31 361 (třiceti jednoho tisíce tří set šedesáti jedné) kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota předsta vuje 99,083 % (devadesát devět celých osmdesát tři tisíciny procenta) (zaokrouhleně) základního kapitálu a 99,083 % (devadesát devět celých osmdesát tři tisíciny procenta) (zaokrouhleně) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Společnost DFJ, spol. s r .o., je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu. 2. Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveř ejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku os oby odlišné od Hlavního akcionáře. Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 771,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát jedna koruna česká) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 40-05/14 ze dne 26.5.2014, který vypracoval Ing. Petr Pelc, Ph.D., znalec v oboru ekonomika, se síd lem Květinářská 2, 602 00 Brno. Posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 31. 3. 2014. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo je uvedeno: Posudek je zpracován na základě objednávky společnosti DFJ, spol. s r.o. Jeho účelem bylo stanovit hodnotu akcií společnosti ZZN Semily, a.s., a to pro účely přiměřené výše protiplnění za akcie společnosti ZZN Semily, a.s. při uplatnění práva nuceného pře chodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře dle § 375 zákona 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích. Jako stěžejní byla použita metoda přecenění aktiv. Tato metoda nejlépe zobrazuje skutečnou hodnotu podniku ve stávajícím stádiu vývoje. Z důvodu úplnosti znaleckého posudku je stanovena i účetní hodnotu vlastního kapitálu společnosti a posouzena tržní hodnota v závěru obchodování akcií na veřejném trhu. Po zvážení předpokladů právní, ekonomické, provozní a všeobecné povahy, které jsou mi k datu zpracování posudku známi, z pohledu objektivity, opatrnosti a pro zadaný účel ocenění činím závěr: Přiměřená hodnota protiplnění za 1 (jeden) kus akcie s nominální hodnotou 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) společnosti ZZN Semily, a.s. činí 77 0,84 Kč. (sedm set sedmdesát korun českých osmdesát čtyři haléře." 3. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 27758419, se sídlem 616 00 Brno, Veveří 111, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 5249, která je oprávněna poskytovat služby jako obchodník s cennými papíry. Předání peněžníc h prostředků ve výši celkového protiplnění bylo osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. 4. Informuje, že veřejná listina - notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady ze dne 30. 6. 2014, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8. 00 hod. do 14.00 hod. Termín nahlédnutí je možné předem dojednat se Společností telefonní číslo 608 434 789, e-mail: janosik@dfj.cz. 5. Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 27758419, se sídlem 616 00 Brno, Veveří 111, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 5249, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dnů po předložení akcií. Akcionářům S polečnosti, kteří předloží akcie na jméno, bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet, uvedený v seznamu akcionářů. Akcionářům, kteří dosud výměnu akcií neprovedli a předloží akcie s vyznačenou formou na majitele, bude protiplnění vyplaceno na bankovní ú čet nebo poštovní poukázkou. Dosavadní vlastník akcií s vyznačenou formou na majitele je povinen sdělit způsob vyplacení protiplnění při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštov ní poukázkou. 6. Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s § 387 odst. 1. ZOK do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, obchodníku s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČO: 27758419, a to v sídle této společnosti na adrese 616 00 Brno, Veveří 111, a to v pracovních dnech, mimo pátek, v době od 9.00 hodin do 12.00 hodin a od 13.00 hodin do 16.00 hodin. Obchodníka je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na telefonním č ísle 538 705 742, 538 705 773, e-mail: corporate@cyrrus.cz. 7. Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry zmocněnci Společnosti do 1 (jednoho) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností v délce minimálně 15 (patnácti) dnů, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1. ZOK věty první. Společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389 odst. 1. ZOK). 8. Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s § 387 odst. 3. ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s § 387 odst. 4. ZOK bez zbytečného od kladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. od 28. 8. 2014

Valná hromada akciové společnosti konaná dne 27.9.2000 rozhodla, že z důvodu zlepšení finanční situace společnosti zvyšuje základní jmění společnosti o 4 500 000,-- Kč (slovy čtyři miliony pětset tisíc korun českých), s vyloučením přednostního práva akcionářů na úpis nových akcií, a to nepeněžitým vkladem spočívajícím v nemovitostech s tím, že se jedná o tyto nemovi- tosti: sklad čp. 210 postavený na stavební parcele č.parc.349/2 a pozemky č.parc. 349/2, 1953/4, 1953/7 a 2368/4 v katastrálním území Lomnice nad Popelkou, zapsané na listu vlastnictví č.1573, rodinný dům čp. 29 postavený na stavební parcele č.parc. 1118 a pozemky č.parc. 1118, 1094/1, 1094/2, 1094/3 a 1116 v katastrálním území Semily, zapsané na listu vlastnictví č. 2721 a sklad čp. 299 postavený na stavební parcele č.par. 937 a pozemky č.parc. 937 a 938 v katastrálním území Jilemnice, zapsané na listu vlastnictví č. 2017, přičemž tyto nemovitosti byly oceněny znaleckými posudky dvou soudních znalců pana Pavla Danyse ze dne 1.9.2000 č. 1499-119/2000, č. 1498-118/2000 a č. 1505-125/2000 částkou ve výši 4 670 180,-- Kč (slovy čtyři miliony šestset sedmdesát tisíce jednosto osmdesát korun českých) a pana Pavla Rejna ze dne 1.9.2000 č. 3408-74/2000, č. 3409-75/2000 a č. 3410-76/2000 částkou ve výši 4 768 572,-- Kč (slovy čtyři miliony sedmset šedesát osm tisíc pětset sedmdesát dvě koruny české), a schvaluje podle těchto znaleckých posudků hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu částkou 4 500 000,-- Kč (slovy čtyři miliony pětset tisíc korun českých). Na toto zvýšení základního jmění bude vydáno 4500 kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za emisní kurs ve výši 1 000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za jednu akcii, které budou nabídnuty k upsání vlastníku nepeněžitého vkladu akciové společnosti PTS Semily, a.s. se sídlem Semily, U Černého mostu 486, PSČ 513 16, IČO 25 28 43 39. Nové akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě, která počne běžet jeden týden ode dne nabytí právní moci usnesení soudu, kterým bude usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění zapsáno do obchodního rejstříku, a skončí čtrnáct dnů ode dne počátku běhu této lhůty. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií do čtrnácti dnů ode dne upsání předáním písemného prohlášení o vkladu nemovitostí s úředně ověřenými podpisy v sídle společnosti a předáním nepeněžitého vkladu společnosti. do 30. 1. 2001 od 5. 10. 2000

Valná hromada rozhodla dne 25. 6. 1997 o zvýšení základního jmění na 27,151.000,-- Kč do 28. 7. 1998 od 13. 1. 1998

Právní poměry - ve znění změny ze dne 13.4.1993. od 14. 5. 1993

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 o.z. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst.3 zák.č. 92/91 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 7.10.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. od 1. 11. 1992

Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstva a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. do 1. 11. 1992 od 1. 11. 1992

Dozorčí rada: do 1. 11. 1992 od 1. 11. 1992

Ing. František V á c l a v í k , CSc., rč. 400229/035, bytem Dolní Sytová 49 do 1. 11. 1992 od 1. 11. 1992

Ing. Karel M e č í ř , rč. 550209/0286, bytem Semily 535 do 1. 11. 1992 od 1. 11. 1992

Věra J ó n o v á , rč. 425806/036, bytem Semily 461 do 1. 11. 1992 od 1. 11. 1992

Výše základního jmění společnosti: Základní jmění společnosti činí Kčs 24.914.000,--. Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Zemědělské zásobování a nákup v Semilech. Základní jmění společnosti je rozděleno na 19.934 akcií na majitele po Kčs 1.000,-- jmenovité hodnoty a 4.980 akcií na jméno po Kčs 1.000,-jmenovité hodnoty. do 14. 5. 1993 od 1. 11. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 31 651 000 Kč

od 30. 1. 2001

Základní kapitál

vklad 27 151 000 Kč

do 30. 1. 2001 od 28. 7. 1998

Základní kapitál

vklad 25 029 000 Kč

do 28. 7. 1998 od 14. 5. 1993
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 31 651 od 28. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 5 006 do 28. 8. 2014 od 7. 6. 2007
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 26 645 do 28. 8. 2014 od 7. 6. 2007
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 26 645 do 7. 6. 2007 od 30. 1. 2001
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 22 145 do 30. 1. 2001 od 28. 7. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 20 023 do 28. 7. 1998 od 14. 5. 1993
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 5 006 do 7. 6. 2007 od 14. 5. 1993

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. David Jánošík

předseda správní rady

První vztah: 28. 8. 2014

vznik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2014

Vlkov pod Oškobrhem 21, 289 04, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Poživil

člen správní rady

První vztah: 28. 8. 2014

vznik členství: 30. 6. 2014

Česká Lípa 90, 470 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Magdalena Jánošíková

člen správní rady

První vztah: 28. 8. 2014

vznik členství: 30. 6. 2014

U třešňovky 255/17, Praha, 182 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. David Jánošík

První vztah: 28. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 30. 6. 2014

Vlkov pod Oškobrhem 21, 289 04, Česká republika

Ing. David Jánošík

předseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2012 - Poslední vztah: 28. 8. 2014

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 29. 6. 2012

zánik funkce: 30. 6. 2014

Opočnice 21, 289 04, Česká republika

Ing. Jiří Poživil

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2012 - Poslední vztah: 28. 8. 2014

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 29. 6. 2012

zánik funkce: 30. 6. 2014

Česká Lípa, Žíznikov 90, PSČ 470 0l

Ing. Ivo Hradecký

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2012 - Poslední vztah: 28. 8. 2014

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 30. 6. 2014

Bavlnářská 536, Semily, 513 01, Česká republika

Ing. David Jánošík

předseda představenstva

První vztah: 16. 9. 2008 - Poslední vztah: 9. 10. 2012

vznik členství: 30. 6. 2008

zánik členství: 29. 6. 2012

vznik funkce: 30. 6. 2008

zánik funkce: 29. 6. 2012

Opočnice 21, 289 04, Česká republika

Ing. Jiří Poživil

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2008 - Poslední vztah: 9. 10. 2012

vznik členství: 30. 6. 2008

zánik členství: 29. 6. 2012

Česká Lípa 90, 470 01, Česká republika

Ing. Ivo Hradecký

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 9. 2008 - Poslední vztah: 9. 10. 2012

vznik členství: 30. 6. 2008

zánik členství: 29. 6. 2012

vznik funkce: 30. 6. 2008

zánik funkce: 29. 6. 2012

Bavlnářská 536, Semily, 513 01, Česká republika

Ing. Ivo Hradecký

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 16. 9. 2008

vznik členství: 10. 6. 2005

zánik členství: 30. 6. 2008

vznik funkce: 10. 6. 2005

zánik funkce: 30. 6. 2008

Bavlnářská 536, Semily, 513 01, Česká republika

Ing. David Jánošík

předseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 16. 9. 2008

vznik členství: 10. 6. 2005

zánik členství: 30. 6. 2008

vznik funkce: 10. 6. 2005

zánik funkce: 30. 6. 2008

Vlkov pod Oškobrhem 21, 289 04, Česká republika

Ing. Jiří Poživil

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 16. 9. 2008

vznik členství: 10. 6. 2005

zánik členství: 30. 6. 2008

vznik funkce: 10. 6. 2005

Česká Lípa, Žíznikov 90, PSČ 470 0l

Slavoj Kvíz

předseda představenstva

První vztah: 22. 11. 2004 - Poslední vztah: 30. 9. 2005

vznik členství: 17. 6. 2004

vznik funkce: 17. 6. 2004

zánik funkce: 10. 6. 2005

Husova 78, Semily, 513 01, Česká republika

Ing. Ivo Hradecký

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 11. 2004 - Poslední vztah: 30. 9. 2005

vznik členství: 17. 6. 2004

vznik funkce: 17. 6. 2004

zánik funkce: 10. 6. 2005

Bavlnářská 536, Semily, 513 01, Česká republika

Ing. David Jánošík

člen představenstva

První vztah: 22. 11. 2004 - Poslední vztah: 30. 9. 2005

vznik členství: 17. 6. 2004

zánik členství: 10. 6. 2005

Vlkov pod Oškobrhem 21, 289 04, Česká republika

Ing. Ivo Hradecký

Místopředseda představenstva

První vztah: 17. 6. 2002 - Poslední vztah: 22. 11. 2004

vznik členství: 29. 6. 2001

zánik členství: 17. 6. 2004

vznik funkce: 29. 6. 2001

zánik funkce: 17. 6. 2004

Bavlnářská 536, Semily, 513 01, Česká republika

Slavoj Kvíz

Předseda představenstva

První vztah: 17. 6. 2002 - Poslední vztah: 22. 11. 2004

vznik členství: 29. 6. 2001

zánik členství: 17. 6. 2004

vznik funkce: 29. 6. 2001

zánik funkce: 17. 6. 2004

Husova 78, Semily, 513 01, Česká republika

Ing. David Jánošík

Člen představenstva

První vztah: 17. 6. 2002 - Poslední vztah: 22. 11. 2004

vznik členství: 29. 6. 2001

zánik členství: 17. 6. 2004

Vlkov pod Oškobrhem 21, 289 04, Česká republika

Ing. Ivo Hradecký

Místopředseda představenstva

První vztah: 13. 1. 1998 - Poslední vztah: 17. 6. 2002

Bavlnářská 536, Semily, 513 01, Česká republika

Ing. David Jánošík

Člen představenstva

První vztah: 13. 1. 1998 - Poslední vztah: 17. 6. 2002

Vlkov pod Oškobrhem 21, 289 04, Česká republika

Slavoj Kvíz

Předseda představenstva

První vztah: 19. 9. 1995 - Poslední vztah: 17. 6. 2002

Husova 78, Semily, Česká republika

Ing. Ivo Hradecký

Člen představenstva

První vztah: 19. 9. 1995 - Poslední vztah: 13. 1. 1998

Bavlnářská 536, Semily, Česká republika

Ing.Blanka D V O R N Í K O V Á Csc.

Místopředseda představenstva

První vztah: 19. 9. 1995 - Poslední vztah: 13. 1. 1998

U hřbitova 12, Jihlava, Česká republika

Ing. Ivo Hradecký

Předseda představenstva

První vztah: 21. 3. 1995 - Poslední vztah: 19. 9. 1995

Jana Žižky 176, Semily, Česká republika

Zdeněk Prokůpek

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1992 - Poslední vztah: 19. 9. 1995

Pod Černým mostem 478, Semily, Česká republika

Ing. Jiří Lukeš

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1992 - Poslední vztah: 19. 9. 1995

Bavlnářská 536, Semily, Česká republika

Ing. Ivo Hradecký

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1992 - Poslední vztah: 21. 3. 1995

Jana Žižky 176, Semily, Česká republika

Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech věcech.

do 1. 1. 2021 od 28. 8. 2014

Zastupování a podepisování: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují všichni členové představenstva společně nebo samostatně předseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

do 28. 8. 2014 od 7. 6. 2007

Zastupování a podepisování: Za společnost jedná představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, ane samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 7. 6. 2007 od 1. 11. 1992

Statutární orgán - představenstvo

1 fyzická osoba

Ing. Jiří Poživil

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2012

vznik členství: 29. 6. 2012

vznik funkce: 29. 6. 2012

Česká Lípa, Žíznikov 90, PSČ 470 0l

Historické vztahy

Ing. Jiří Poživil

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 16. 9. 2008

vznik členství: 10. 6. 2005

vznik funkce: 10. 6. 2005

Česká Lípa, Žíznikov 90, PSČ 470 0l

Dozorčí rada

Historické vztahy

Magdalena Jánošíková

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2012 - Poslední vztah: 28. 8. 2014

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 29. 6. 2012

zánik funkce: 30. 6. 2014

U Třešňovky 225/17, Praha 8, 182 00, Česká republika

Monika Poživilová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2012 - Poslední vztah: 28. 8. 2014

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 30. 6. 2014

Česká Lípa 90, 470 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jana Kašparová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2012 - Poslední vztah: 28. 8. 2014

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 30. 6. 2014

Družstevní 386, Zákupy, 471 23, Česká republika

Magdalena Jánošíková

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2008 - Poslední vztah: 9. 10. 2012

vznik členství: 30. 6. 2008

zánik členství: 29. 6. 2012

vznik funkce: 30. 6. 2008

zánik funkce: 29. 6. 2012

U Třešňovky 17/225, Praha 8, 182 00, Česká republika

Monika Poživilová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2008 - Poslední vztah: 9. 10. 2012

vznik členství: 30. 6. 2008

zánik členství: 29. 6. 2012

Česká Lípa 90, 470 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jana Kašparová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2008 - Poslední vztah: 9. 10. 2012

vznik členství: 30. 6. 2008

zánik členství: 29. 6. 2012

Družstevní 386, Zákupy, 471 23, Česká republika

Monika Poživilová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2007 - Poslední vztah: 16. 9. 2008

vznik členství: 18. 5. 2007

zánik členství: 30. 6. 2008

Česká Lípa 90, 470 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Magdalena Jánošíková

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 16. 9. 2008

vznik členství: 10. 6. 2005

zánik členství: 30. 6. 2008

vznik funkce: 10. 6. 2005

zánik funkce: 30. 6. 2008

Stoupající 786/14, Praha 9-Prosek, 190 00, Česká republika

Zdeněk Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 7. 6. 2007

vznik členství: 10. 6. 2005

zánik členství: 18. 5. 2007

Bítouchov 63, Semily, Česká republika

Jana Kašparová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 16. 9. 2008

vznik členství: 10. 6. 2005

zánik členství: 30. 6. 2008

Družstevní 386, Zákupy, 471 23, Česká republika

Zdeněk Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 2004 - Poslední vztah: 30. 9. 2005

vznik členství: 17. 6. 2004

zánik členství: 10. 6. 2005

Semily 63, Česká republika

Ing. Jiří Poživil

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 2004 - Poslední vztah: 30. 9. 2005

vznik členství: 17. 6. 2004

zánik členství: 10. 6. 2005

vznik funkce: 17. 6. 2004

zánik funkce: 10. 6. 2005

Česká Lípa 90, 470 01, Česká republika

Jana Kašparová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 2004 - Poslední vztah: 30. 9. 2005

vznik členství: 17. 6. 2004

zánik členství: 10. 6. 2005

Družstevní 386, Zákupy, Česká republika

Mgr. Iva Kvízová

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2002 - Poslední vztah: 22. 11. 2004

vznik členství: 29. 6. 2001

zánik členství: 17. 6. 2004

Husova 78, Semily, 513 01, Česká republika

Mgr. Iva Kvízová

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 1999 - Poslední vztah: 17. 6. 2002

Husova 78, Semily, 513 01, Česká republika

Zdeněk Novák

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 1999 - Poslední vztah: 22. 11. 2004

zánik členství: 17. 6. 2004

zánik funkce: 17. 6. 2004

Bítouchov 63, Semily, 513 01, Česká republika

Ing. Josef Bílek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 1999 - Poslední vztah: 17. 6. 2002

Rakousy 24, Turnov 1, 511 01, Česká republika

Ing. Josef Bílek

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 1. 1998 - Poslední vztah: 11. 11. 1999

Rakousy 24, Turnov 1, 511 01, Česká republika

Věra Jónová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 1. 1998 - Poslední vztah: 11. 11. 1999

Semily 461, Česká republika

Ing. Petr Hamouz

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 1. 1998 - Poslední vztah: 11. 11. 1999

Tomáškova 478, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. David Jánošík

První vztah: 19. 9. 1995 - Poslední vztah: 13. 1. 1998

U lip 367, Daliměřice p.Turnov, 511 01, Česká republika

ing. Jiří Dědeček

První vztah: 19. 9. 1995 - Poslední vztah: 13. 1. 1998

Marie Majerové 744, Třebíč, Česká republika

Věra Jónová

První vztah: 1. 11. 1992 - Poslední vztah: 13. 1. 1998

Semily 461, Česká republika

Ing. Karel Mečíř

První vztah: 1. 11. 1992 - Poslední vztah: 19. 9. 1995

Semily 535, Česká republika

Ing. František Václavík CSc.

První vztah: 1. 11. 1992 - Poslední vztah: 19. 9. 1995

Dolní Sytová 49, Česká republika

Další vztahy firmy ZZN Semily, a.s.

3 fyzické osoby

Ing. David Jánošík

předseda správní rady

První vztah: 28. 8. 2014

vznik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2014

Vlkov pod Oškobrhem 21, 289 04, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Poživil

člen správní rady

První vztah: 28. 8. 2014

vznik členství: 30. 6. 2014

Česká Lípa 90, 470 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Magdalena Jánošíková

člen správní rady

První vztah: 28. 8. 2014

vznik členství: 30. 6. 2014

U třešňovky 255/17, Praha, 182 00, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 8. 12. 1992

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu
  • Velkoobchod
  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 8. 12. 1992

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).