Hlavní navigace

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Chystáte se prodat nemovitost nebo nějakou movitou věc vysoké hodnoty a máte obavy, že si kupující před podepsáním kupní smlouvy nákup rozmyslí? Abyste měli jistotu, že k podobné situaci nedojde, stačí sepsat takzvanou smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Abychom vám s tím usnadnili práci, připravili jsme vám pro inspiraci vzor tohoto dokumentu zdarma ke stažení.

Co je smlouva o smlouvě budoucí kupní

Smlouva o smlouvě budoucí kupní představuje právní dokument, který má zaručit budoucí nákup movité či nemovité věci. Jedná se tedy o smlouvu, která předchází samotné kupní smlouvě, jíž se minimálně jedna ze smluvních stran zavazuje do stanoveného termínu uzavřít. Pakliže tato lhůta nebyla v listině ujednána, je termín automaticky stanoven na jeden rok. Podmínky pro uzavření smlouvy o smlouvě budoucí pak upravuje zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník.

Předmět smlouvy

Nejčastěji se tento typ listiny sjednává při nákupu nemovitostí. Výjimkou nejsou ale například také automobily či jiné dražší movité věci. Důležité je, aby byl v dokumentu vždy konkrétně popsán předmět smlouvy. Jeho identifikace závisí na typu prodávané věci. Smlouva o budoucí kupní smlouvě na nemovitou věc by tak měla vždy obsahovat detailní popis prodávané nemovitosti podle toho, zda se jedná o bytovou jednotku, pozemek, budovu, či úplně jinou stavbu.

V případě, že je předmětem smlouvy pozemek, je třeba uvést parcelní číslo, název katastrálního území, v němž se nachází, a údaj o tom, zda se jedná o stavební, nebo o pozemkovou parcelu. U budov se pak uvádí informace o pozemku, na kterém stojí, číslo popisné nebo evidenční, příslušnost budovy k části obce a případně údaj o tom, zda se jedná o rozestavěnou budovu. Co se týká bytových jednotek, uvádí se vždy budova, ve které se nachází, jejich čísla a pojmenování.

Smluvní strany

Každá smlouva obsahuje identifikaci smluvních stran, tedy subjektů uzavírajících právní vztah. Smlouva o smlouvě budoucí kupní má na jedné straně budoucího prodávajícího a na straně druhé budoucího kupujícího. V obou případech může být subjektem jak fyzická, tak právnická osoba. Pro každou z nich je pak stanoveno, jaké specifické údaje mají být v dokumentu uvedeny. 

Údaje o fyzické osobě musí zahrnovat:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození nebo rodné číslo,
 • místo trvalého bydliště.

Údaje o právnické osobě jsou následující:

 • název, pod kterým je zapsána v obchodním rejstříku,
 • sídlo,
 • identifikační číslo (IČ),
 • informace o oprávněné zastupující osobě.

Náležitosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní

Smlouva o smlouvě budoucí kupní je vždy písemná a musí být v souladu se zákonem. Budoucí kupující se v ní zavazuje, že od budoucího prodávajícího koupí ve stanoveném termínu předmět smlouvy. Prodávající se zase upisuje k tomu, že danou věc prodá. Vzniká tak mezi nimi závazek k budoucímu uzavření standardní kupní smlouvy. Aby byl takový dokument platný, musí obsahovat kromě identifikace smluvních stran také další náležitosti. Mezi ty nejdůležitější patří následující:

 • prohlášení smluvních stran – prodávající deklaruje, že je vlastníkem předmětu smlouvy a že na něm neváznou žádné vady, a kupující zase prohlašuje, že je se stavem prodávané věci seznámen,
 • podrobný popis předmětu smlouvy,
 • informace o termínu a způsobu převodu vlastnických práv,
 • dohoda o kupní ceně a způsob její úhrady,
 • informace o odpovědnosti za případné vady a záruce,
 • platnost smlouvy,
 • závěrečná ujednání (tzn. údaje o počtu vyhotovení, účinnosti smlouvy, povinnostech zúčastněných stran apod.),
 • datum, místo a podpisy obou smluvních stran.
Využijte naší konzultaci s advokátem. Vyřeší váš problém a nebo poradí, jak ho nejlépe řešit.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní: vzor

Pokud si netroufáte sepsat tento dokument sami, připravili jsme vám pro inspiraci vzor smlouvy o smlouvě budoucí kupní, jenž zahrnuje všechny potřebné údaje. Jedná se o obecnou listinu, kterou je případně potřeba upravit podle konkrétních požadavků prodávajícího a kupujícího. Nezapomeňte ve smlouvě především detailně specifikovat prodávanou věc. Nejspolehlivější způsob, jak mít jistotu, že máte dokument v pořádku, je nechat si jej po jeho sepsání zkontrolovat právníkem.

Odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí

Vyvázat se ze smlouvy o smlouvě budoucí nemusí být úplně jednoduché a v některých případech vás to může stát nemalé peníze. Důvodem pro odstoupení je porušení smluvních podmínek jednou ze smluvních stran. To se může stát například v momentě, kdy budoucí prodávající prodá předmět smlouvy někomu jinému, ačkoliv již smlouva s budoucím kupujícím byla podepsána.

Aby se takovým situacím předešlo, ujednává se ve smlouvě někdy také výše sankcí. Tyto pokuty by měly zabránit jednání, které by bylo v rozporu se smluvními podmínkami. Někdy se můžete setkat i s případy, kdy jsou ve smlouvě uvedena pravidla pro její výpověď. Nicméně neděje se tak příliš často, neboť pokud se obě strany domluvily na podpisu smlouvy, předpokládá se, že má budoucí prodávající i budoucí kupující zájem o to, aby se obchod uskutečnil.

Kdy se uzavírá smlouva o smlouvě budoucí kupní?
Smlouva o smlouvě budoucí kupní se uzavírá ve chvíli, kdy chtějí mít budoucí prodávající a budoucí kupující jistotu, že obchod proběhne, ale z nějakého důvodu ještě není možné uzavřít regulérní kupní smlouvu. Tento dokument zavazuje obě smluvní strany dodržet podmínky v něm ujednané pod případnými sankcemi za jejich porušení.
Kdo může uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní?
Smluvními stranami jsou budoucí prodávající a budoucí kupující a může se jednat jak o fyzické, tak o právnické osoby. Důležité je, aby obě strany byly způsobilé k právním úkonům. Jako identifikační údaje ve smlouvě u fyzické osoby je potřeba uvést její jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého bydliště. V případě právnických osob se uvádí název, adresa sídla, identifikační číslo a pověřený zástupce.
Za jakých podmínek je možné odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí?
Odstoupit od smlouvy o smlouvě budoucí kupní je možné za předpokladu, že jedna ze smluvních stran poruší ujednané podmínky. Může se jednat například o prodej předmětu smlouvy jiné osobě než budoucímu kupujícímu. Pakliže byla ve smlouvě domluvena pravidla pro její výpověď, je možné ji vyvázat za předpokladu dodržení těchto pravidel.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).