Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb. (úplné znění)

Předpis č. 80/2004 Sb.

Znění od 25. 2. 2004

80/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb.

80

ZÁKON

ze dne 22. ledna 2004,

kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova "nebo vědu" nahrazují slovy " , vědu nebo techniku".

2. V § 1 odstavec2 zní:

"(2) Tento zákon se nevztahuje na prodej a vývoz kulturních památek a národních kulturních památek,1) evidovaných sbírek muzejní povahy a sbírkových předmětů, které jsou jejich součástmi,2) archiválií,3) originálů uměleckých děl žijících autorů, a na předměty dovezené do České republiky, které byly propuštěny do režimu dočasného použití.".

3. § 2 včetně poznámek pod čarou č. 3a) a 3b) zní:

"§ 2

(1) Předměty kulturní hodnoty lze vyvézt z území České republiky, pouze jsou-li doloženy osvědčením k vývozu na dobu určitou nebo osvědčením k trvalému vývozu (dále jen "osvědčení"). Osvědčení nemůže být nahrazeno posudkem znalce.

(2) Osvědčení vydávají na základě žádosti podané fyzickou nebo právnickou osobou, která je vlastníkem předmětu kulturní hodnoty (dále jen "vlastník"), muzea, galerie, knihovny a pracoviště Národního památkového ústavu (dále jen "odborná organizace"), popřípadě Ministerstvo kultury (dále jen "ministerstvo"). Seznam odborných organizací s uvedením oborů, v nichž působí, a s vymezením jejich územní působnosti je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(3) Vlastník může na základě plné moci3a) pověřit třetí osobu vykonáním všech úkonů spojených s vývozem předmětu kulturní hodnoty.

(4) Osvědčení k vývozu na dobu určitou se vydá, pokud předmět kulturní hodnoty není předmětem chráněným podle zvláštních právních předpisů.3b)

(5) Osvědčení k trvalému vývozu se vydá, pokud předmět kulturní hodnoty není předmětem chráněným podle zvláštních právních předpisů,3b) nevykazuje znaky předmětu chráněného podle zvláštního právního předpisu,1) ani není uveden v bodě XVII přílohy č. 1 k tomuto zákonu.

3a) § 31 a následující občanského zákoníku.

3b) Zákon č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 122/2000 Sb.".

Poznámka pod čarou č. 4) se zrušuje.

4. V § 3 se slova "před jejich prodejem" nahrazují slovy "k trvalému vývozu" a slovo "vyhotoveních" se nahrazuje slovy "stejnopisech označených B, C a D".

5. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec1 a doplňuje se odstavec2, který zní:

"(2) Nabídkou k prodeji podle odstavce 1 se rozumí i vystavení předmětů ve veřejných prodejních prostorách, na dražbách a sběratelských trzích.".

6. § 4 zní:

"§ 4

(1) Žádost o vydání osvědčení k vývozu na dobu určitou a žádost o vydání osvědčení k trvalému vývozu, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 3 a 4 k tomuto zákonu, předkládá vlastník odborné organizaci ve čtyřech stejnopisech označených A, B, C a D.

(2) Žádost podle odstavce 1 se předkládá oborově a místně příslušné odborné organizaci podle místa trvalého pobytu nebo sídla vlastníka. Je-li vlastníkem fyzická nebo právnická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt nebo sídlo, předloží se žádost místně příslušné odborné organizaci podle místa, kde se předmět kulturní hodnoty nacházel v době jeho nabytí. Nelze-li místní příslušnost odborné organizace podle věty druhé určit, předloží se žádost kterékoli oborově příslušné odborné organizaci.

(3) Vlastník je povinen umožnit ohledání předmětu kulturní hodnoty a poskytnout odborné organizaci, popřípadě ministerstvu potřebnou součinnost.".

7. V § 5 odst. 1 se slova "je jeden měsíc" nahrazují slovy "odbornou organizací je 21 kalendářních dnů".

8. V § 5 odst. 2 větě první se slova "zjistí, že předmět kulturní hodnoty by mohl být prohlášen za kulturní památku,5)" nahrazují slovy "po posouzení předmětu kulturní hodnoty", slovo "a" se nahrazuje čárkou a ve větě druhé se slova "informuje žadatele" nahrazují slovy "současně písemně vyrozumí vlastníka". Poznámka pod čarou č. 5) se zrušuje.

9. V § 5 odstavec3 zní:

"(3) Ministerstvo ve lhůtě 3 měsíců od doručení žádosti odborné organizaci vydá vlastníku osvědčení, nebo vykazuje-li předmět kulturní hodnoty znaky předmětu chráněného podle zvláštního právního předpisu1) a byla-li podána žádost o vydání osvědčení k trvalému vývozu, osvědčení nevydá a zahájí řízení podle zvláštního právního předpisu.1) Osvědčení nevydá rovněž v případě, že předmět kulturní hodnoty je předmětem chráněným podle zvláštních právních předpisů.3b)".

10. V § 5 se doplňuje odstavec4, který zní:

"(4) Byla-li podána žádost o vydání osvědčení k trvalému vývozu a osvědčení nebylo vydáno z důvodu, že se jedná o předmět kulturní hodnoty, který je uveden v bodě XVII přílohy č. 1 k tomuto zákonu, vydá o tom ministerstvo ve lhůtě stanovené v odstavci 3 rozhodnutí.".

11. V § 6 odst. 1 větě první se za slovo "se" vkládá slovo "vlastníku", slova "vyhotoveních potvrzením příslušné části tiskopisu" se nahrazují slovy "stejnopisech označených B, C a D", dosavadní věta druhá se zrušuje a v dosavadní větě třetí se slova "jednu kopii vydaného osvědčení " nahrazují slovy "stejnopis označený A".

12. V § 6 odstavec2 zní:

"(2) Osvědčení je žadateli vydáno za poplatek 500 Kč. Toto ustanovení se nevztahuje na vydání osvědčení podle § 2 odst. 4, § 3 odst. 1 a § 5 odst. 3. Příjemcem poplatku je odborná organizace.".

13. V § 6 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Osvědčení k vývozu na dobu určitou lze vydat nejdéle na dobu 5 let.

(4) Osvědčení k trvalému vývozu platí po dobu 3 let ode dne jeho vydání.".

14. § 7 zní:

"§ 7

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která předmět kulturní hodnoty vyváží (dále jen "vývozce"), je povinna předložit stejnopisy označené B, C a D celnímu úřadu propouštějícímu tento předmět do režimu vývozu nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku, a v případě, že tímto celním úřadem bude vnitrozemský celní úřad, i pohraničnímu celnímu úřadu, u kterého předmět kulturní hodnoty vystupuje do zahraničí a který výstup do osvědčení vyznačí.

(2) Celní úřad propouštějící předmět kulturní hodnoty do režimu vývozu nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku potvrdí všechny předložené stejnopisy osvědčení. Pohraniční celní úřad odešle stejnopis označený B ministerstvu nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění vývozu. Stejnopis označený C provází předmět kulturní hodnoty, stejnopis označený D si vývozce ponechá pro případnou kontrolu.

(3) Zpětný dovoz předmětu kulturní hodnoty vyvezeného na dobu určitou potvrdí celní úřad na stejnopisech označených C a D. Stejnopis označený C náleží vlastníkovi, stejnopis označený D je povinna fyzická nebo právnická osoba, která předmět kulturní hodnoty dováží (dále jen "dovozce"), odevzdat ve lhůtě 15 dnů po uplynutí doby stanovené v osvědčení pro vývoz na dobu určitou odborné organizaci, která osvědčení vydala, nebo ministerstvu, pokud osvědčení vydalo. Dovozce je rovněž povinen na vyžádání předložit předmět kulturní hodnoty po zpětném dovozu ke kontrole a identifikaci odborné organizaci, která osvědčení vydala, nebo ministerstvu, pokud osvědčení vydalo, nebo tuto kontrolu a identifikaci umožnit na místě uložení předmětu.

(4) V případě, že se vývoz neuskutečnil, je vlastník povinen vrátit stejnopisy označené B, C a D odborné organizaci, která osvědčení vydala, nebo ministerstvu, pokud osvědčení vydalo, a to nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení platnosti osvědčení.

(5) Odborné organizace sledují dodržování lhůt k vývozu na dobu určitou a jejich nedodržení oznámí písemně ministerstvu nejpozději do 30 dnů po uplynutí lhůty.".

15. Za § 7 se vkládají nové § 7a a 7b, které včetně poznámky pod čarou č. 6a) znějí:

"§ 7a

(1) V případě, že vývozce podá u celního úřadu celní prohlášení, kterým navrhuje propustit předmět do režimu vývozu nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku, a celní úřad má podezření, že vyvážený předmět je předmětem kulturní hodnoty, který je vyvážen bez osvědčení, a vývozce neprokáže, že o předmět kulturní hodnoty nejde, tento předmět zajistí, informuje o tom neprodleně oborově a místně příslušnou odbornou organizaci podle sídla celního úřadu a umožní jí ohledání předmětu. Obdobně postupuje celní úřad v případě, kdy je uskutečňován vývoz takového předmětu a celní prohlášení nebylo podáno.

(2) Odborná organizace je povinna neprodleně, nejdéle však ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne podání informace, vyhotovit pro celní úřad posudek o tom, zda vyvážený předmět je předmětem kulturní hodnoty. Jedno vyhotovení posudku obdrží rovněž vývozce.

(3) Vývozce je povinen strpět úkony nezbytné k identifikaci a prověření předmětu.

(4) Náklady související se zajištěním předmětu a se zpracováním posudku hradí vývozce, pokud mu bylo prokázáno porušení tohoto zákona.

§ 7b

Dohled nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí ministerstvo a celní orgány. Tím není dotčeno oprávnění celních orgánů vyplývající ze zvláštního zákona.6a)

6a) Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.".

16. § 8 včetně nadpisu zní:

"Sankce

§ 8

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) vyváží nebo vyveze předmět kulturní hodnoty bez osvědčení, nebo

b) při prodeji nabídne předmět kulturní hodnoty z oboru archeologie nebo předmět kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy bez osvědčení k trvalému vývozu.

(2) Vlastník se dopustí přestupku tím, že

a) neumožní ohledání předmětu kulturní hodnoty nebo neposkytne odborné organizaci, popřípadě ministerstvu potřebnou součinnost (§ 4 odst. 3),

b) nevrátí stejnopisy označené B, C a D ve stanovené lhůtě odborné organizaci, která osvědčení vydala, nebo ministerstvu, pokud osvědčení vydalo, v případě, že se vývoz neuskutečnil (§ 7 odst. 4), nebo

c) nedoveze ve stanovené době zpět předmět kulturní hodnoty vyvezený na dobu určitou stanovenou v osvědčení.

(3) Vývozce se dopustí přestupku tím, že

a) nepředloží stejnopisy označené B, C a D celnímu úřadu (§ 7 odst. 1), nebo

b) nestrpí úkony nezbytné k identifikaci a prověření předmětu (§ 7a odst. 3).

(4) Dovozce se dopustí přestupku tím, že ve stanovené lhůtě neodevzdá stejnopis označený D odborné organizaci, která osvědčení vydala, nebo ministerstvu, pokud osvědčení vydalo, nebo na vyžádání nepředloží předmět kulturní hodnoty ke kontrole a identifikaci, anebo tuto kontrolu neumožní na místě uložení předmětu (§ 7 odst. 3).

(5) Za přestupek podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. c) lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 2 písm. a) a b) a podle odstavců 3 a 4 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.

(6) Dopustí-li se protiprávního jednání uvedeného v § 8 odst. 1 až 4 právnická osoba, uloží se jí pokuta ve výši podle odstavce 5.

(7) Odborné organizaci, která písemně neoznámí ministerstvu nedodržení lhůt k vývozu na dobu určitou ve stanovené lhůtě (§ 7 odst. 5), se uloží pokuta ve výši 20 000 Kč.".

17. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně poznámek pod čarou č. 6b) a 6c) zní:

"§ 8a

(1) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti protiprávního jednání, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž bylo spácháno.

(2) Odpovědnost právnické osoby za protiprávní jednání zaniká uplynutím 3 roků od jeho spáchání.

(3) Za protiprávní jednání podle § 8 odst. 1, § 8 odst. 2 písm. a) a c) a § 8 odst. 4 lze právnické osobě uložit propadnutí věci, pokud jí tato věc náleží a pokud byla ke spáchání protiprávního jednání užita nebo určena. Vlastníkem propadlé věci se stává stát.

(4) Přestupky a protiprávní jednání právnických osob podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo.

(5) Protiprávní jednání spáchané fyzickou osobou, která je podnikatelem,6b) při podnikatelské činnosti nebo v přímé souvislosti s podnikatelskou činností se posoudí podle ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo podle zvláštního právního předpisu.6c)

(7) Výnos z pokut je příjmem státního rozpočtu.

6b) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

6c) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

18. V § 9 odst. 2 se za slovo "výjimkou" vkládají slova "§ 5 odst. 4, § 7a odst. 1,", za číslo "8" se vkládají slova "a 8a" a na konci odstavce se doplňuje věta "Odvolání proti rozhodnutí podle § 7a odst. 1 nemá odkladný účinek.".

19. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k zákonu č. 71/1994 Sb.

SEZNAM PŘEDMĚTŮ KULTURNÍ HODNOTY

I.Předměty z oborů mineralogie, paleontologie, botaniky, zoologie a entomologiedoba vzniku
1. herbáře obsahující více než 50 herbářových položek opatřených schedami (++)starší 50 let
2. soubory preparovaných těl vymřelých živočichů, čítající více než 5 kusů (+) a soubory preparovaných i nepreparovaných částí těl živočichů čítající více než 5 kusů (+) 
3. soubory paleobotanických nebo paleozoologických předmětů, čítající více než 5 kusů (++) 
4. jednotlivé minerály a drahé kameny v přírodním stavu
i broušené
cena tržní vyšší než 10 000 Kč
 
II.Předměty z oboru archeologiedoba vzniku
archeologické nálezy, které jsou dokladem života člověka od počátků jeho vývoje a zachovaly se v zemi nebo pod vodou včetně kosterních nálezů lidských a zvířecích (+) 
III.Umělecká díla, předměty uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce sakrální a kultovní povahydoba vzniku
1. malby, kresby a původní grafické listy provedené školenými a neskolenými tvůrci na jakémkoliv podkladu a jakoukoliv technikou s náboženskými náměty nebo zobrazující církevní osobnosti a obřadystarší 50 let
2. sochařská díla, reliéfy a objekty nebo jejich části provedené školenými a neskolenými tvůrci jakoukoliv technikou z jakéhokoliv materiálu s náboženskými náměty nebo zobrazující církevní osobnosti a obřady a kopie zhotovené stejným způsobem jako originálstarší 50 let
3. oltáře a jejich součástistarší 50 let
4. kazatelny, zpovědnice, křtitelnice, poprsně, klekátka, sedes, lavice, ambony, asistenční stolky, sakristijní nábytek a jakékoliv části jejich umělecké výzdobystarší 50 let
5. bohoslužebné nádoby a bohoslužebné náčiní, např. kalichy, patény, ciboria, mešní konvičky, monstrance, křestní soupravy, umývací soupravy, olejnice, kropenky, kropáče, kánonické tabulky, pacifikály, procesní kříže, almužní hole, oplatnice, pokladničkystarší 50 let
6. paramenta a další textilie, např. korouhve, praporce, baldachýnystarší 50 let
7. lustry, lampy, lucerny, svícny, zhášedla, kratiknoty, věčná světla, vykuřovadla, kadidelnice, schránky na kadidlostarší 50 let
8. varhany a jejich částistarší 50 let
9. zvony a zvonkystarší 50 let
10. betlémy a jejich částistarší 50 let
11. erby a insignie všech duchovních stavů a řeholních řádů a kongregacístarší 50 let
12. liturgické knihy, modlitební knihy a zpěvníkystarší 100 let
13. relikviáře a devocionálie všeho druhudo roku 1960 včetně
14. funerálie všeho druhu, např. pohřební štíty, rakve, náhrobky a jejich části, hřbitovní kříže, lucernystarší 50 let
15. judaikastarší 50 let
IV.Předměty z oboru výtvarného umění mimo předmětů uvedených v bodě III.doba vzniku
1. malby provedené jakoukoliv technikou na jakémkoliv podkladu
cena tržní vyšší než 30 000 Kč
starší 50 let
2. kresby provedené jakoukoliv technikou na jakémkoliv podkladu
cena tržní vyšší než 10 000 Kč
starší 50 let
3. koláže, asambláže, mozaiky
cena tržní vyšší než 30 000 Kč
starší 50 let
4. originální grafická díla všech technik včetně serigrafií a tiskové matrice (+)
za jednotlivý kus cena tržní vyšší než 6 000 Kč,
za soubor cena tržní vyšší než 30 000 Kč
starší 50 let
5. miniatury provedené jakoukoliv technikou na jakémkoliv podkladu
cena tržní vyšší než 6 000 Kč
starší 50 let
6. sochařská díla včetně reliéfů a objektů vytvořená jakoukoliv technikou z jakéhokoliv materiálu a kopie zhotovené stejným způsobem jako originál cena tržní vyšší než 30 000 Kčstarší 50 let
7. autorské lité plakety a medaile cena tržní vyšší než 6 000 Kčstarší 50 let
V.Předměty z oboru fotografické tvorbydoba vzniku
1. daguerrotypie, ambrotypie, panotypie, kalotypie, ferrotypie, chromofotografie včetně negativůdo roku 1918 včetně
2. autorizovaná umělecká fotografie včetně negativů cena tržní vyšší než 6 000 Kčstarší 50 let
VI.Předměty z oboru uměleckého řemesla
a uměleckoprůmyslové práce mimo předmětů
uvedených v bodě III.
doba vzniku
1. nábytek(+)
za jednotlivý kus cena tržní vyšší než 20 000 Kč za soubor cena tržní vyšší než 100 000 Kč
do roku 1938 včetně
2. interiérové vybavení a doplňky včetně zrcadel, vitráží a mříží
cena tržní vyšší než 20 000 Kč
do roku 1938 včetně
3. osvětlovací tělesa
cena tržní vyšší než 20 000 Kč
do roku 1938 včetně
4. kamna
cena tržní vyšší než 50 000 Kč
do roku 1918 včetně
5. a) porcelánové a keramické servisy a jejich součásti, stolní ozdoby, např. vázy, žardiniéry, mísy, značené, vzniklé na území ČR (+)do roku 1938 včetně
b) porcelánové a keramické servisy a jejich součásti, stolní ozdoby, např. vázy, žardiniéry, mísy, značené, vzniklé mimo území ČRdo roku 1860 včetně
c) porcelánové a keramické servisy a jejich součásti, stolní ozdoby, např. vázy, žardiniéry, mísy, neznačenédo roku 1860 včetně
6. a) porcelánové a keramické plastiky značené, vzniklé na území ČRdo roku 1938 včetně
b) porcelánové a keramické plastiky značené, vzniklé mimo území ČRdo roku 1860 včetně
c) porcelánové a keramické plastiky neznačenédo roku 1860 včetně
7. porcelánové a keramické lékárenské nádoby (+)do roku 1918 včetně
8. předměty ze skla čirého, barevného, řezaného, broušeného, malovaného a zlaceného (+)
za jednotlivý kus cena tržní vyšší než 20 000 Kč
za soubor cena tržní vyšší než 100 000 Kč
do roku 1918 včetně
9. předměty ze skla litého a lisovaného (+)
za jednotlivý kus cena tržní vyšší než 5 000 Kč
za soubor cena tržní vyšší než 25 000 Kč
do roku 1918 včetně
10. předměty a šperky z drahých kovů a drahých kamenů cena tržní vyšší než 100 000 Kčdo roku 1938 včetně
11. hodiny a hodinky
cena tržní vyšší než 50 000 Kč
do roku 1938 včetně
12. předměty z obecných kovů (cín, mosaz, měď, litina, železo, slitiny kovů) cena tržní vyšší než 20 000 Kčdo roku 1938 včetně
13. vývěsní štíty a střelecké terče a jejich částido roku 1918 včetně
14. interiérové textilie, např. koberce, závěsy a stolové pokrývky
cena tržní vyšší než 20 000 Kč
do roku 1918 včetně
15. tapiserie
cena tržní vyšší než 100 000 Kč
do roku 1938 včetně
16. oděvy a oděvní součásti (+)
cena tržní vyšší než 20 000 Kč
do roku 1938 včetně
17. hry, hračky všeho druhu, kočárky i dětské
cena tržní vyšší než 20 000 Kč
do roku 1938 včetně
18. scénické a kostýmní návrhy, scénické modely, divadelní kostýmy (+)starší 70 let
19. loutky, loutková divadla a jejich součásti (+)starší 70 let
20. autorské plakáty provedené jakoukoliv grafickou nebo tiskovou technikoustarší 70 let
21. autorská užitá grafika, grafický designstarší 70 let
VII.Předměty z oboru knižní kulturydoba vzniku
1. rukopisy knižní povahy, rukopisy literárních děl a originální kartografické práce 
2. dokumentační materiál a osobní památky vztahující se k významným osobnostem kulturního a veřejného života (++) 
3. dochované obtahy nevydaných tisků 
4. prvotisky a staré tisky včetně map, atlasů a tiskových matricdo roku 1800 včetně
5. knihy, tištěné mapy a atlasy, vydané na území ČR (++)starší 100 let
VIII.Předměty z oboru hudbydoba vzniku
1. hudební nástroje včetně lidových, jejich součásti a doplňkystarší 70 let
2. partitury tištěné (++)starší 70 let
3. rukopisné partitury a notové záznamy, dokumentační materiál a osobní památky vztahující se k významným osobnostem hudebního života (++) 
IX.Předměty z oboru etnografiedoba vzniku
1. lidové malby zhotovené jakoukoliv technikou na jakémkoliv podkladustarší 100 let
2. lidové plastiky provedené jakoukoliv technikou z jakéhokoliv materiálustarší 100 let
3. lidový nábytek např. skříně, truhly, misníky, kolébky a interiérové doplňkystarší 100 let
4. lidová keramika, hrnčina, fajáns, mezzomajolikastarší 100 let
5. lidové textilie všeho druhu včetně krojů a jejich součástí (+)starší 100 let
6. lidové šperky a hřebeny zhotovené z jakéhokoliv materiálustarší 100 let
7. nástroje a pracovní pomůcky domácí výroby zhotovené z jakéhokoliv materiálustarší 100 let
8. lidové hračky zhotovené z jakéhokoliv materiálustarší 100 let
9. ručně psané kronikystarší 50 let
X.Předměty z oboru vědy, techniky a průmysludoba vzniku
1. motorové a nemotorové silniční, kolejové, letecké a lodní dopravní prostředky i nekompletnístarší 50 let
2. časoměrné a astronomické přístroje a zařízenístarší 70 let
3. zařízení pro záznam, zpracování, přenos nebo reprodukci obrazu, zvuku, dat a informacístarší 50 let
4. polygrafické a kancelářské stroje, tiskové formystarší 50 let
5. tiskové formy k průmyslovému potisku textiliístarší 50 let
6. domácí a spotřební technikastarší 70 let
7. energetické a hnací strojestarší 80 let
8. výrobní stroje a zařízenístarší 80 let
9. vědecké a technické přístroje a zařízenístarší 80 let
10. návrhy, prototypy a individuální nebo malosériové realizace pro průmyslovou výrobustarší 50 let
11. originální náčrty, kresby, výkresová dokumentace a modely z oblasti vědy, techniky a architektury (++)starší 50 let
12. stejnokroje, znaky a odznaky (+)do roku 1950 včetně
13. dokumentační materiál a osobní památky, vztahující se k významným osobnostem z oborů vědy, techniky a dopravy (++) 
XI.Předměty z oboru militáriadoba vzniku
1. zbraně chladné, střelné, mechanické i palné včetně zbraní sportovních a loveckýchdo roku 1950 včetně
2. těžké zbraně, bojová vozidla, letouny a dopravní prostředkystarší 50 let
3. prototypy těžkých zbraní, bojových vozidel, letounů a dopravních prostředků 
4. stejnokroje a jejich součásti včetně výstroje všeho druhu (+)do roku 1950 včetně
5. zbroj všeho druhu včetně zbroje pro koně a její součásti (+)do roku 1950 včetně
6. vlajky, prapory, korouhve a jejich součástido roku 1950 včetně
7. faleristické předměty všeho druhu, např. řády, vyznamenání a jejich součásti (+)do roku 1950 včetně
8. odznaky historických pluků, vojenských útvarů, popř. útvarů domobrany a odznaky odbojových skupindo roku 1950 včetně
XII.Předměty z oboru zemědělství, potravinářské výroby, lesnictví a myslivostidoba vzniku
1. bryčky, žebřiňáky, valníky, saně, postroje, svítilnystarší 70 let
2. traktory, stabilní motory, parní motory, lokomobilystarší 50 let
3. stroje na zpracování půdy, setí a zpracování zemědělských plodinstarší 70 let
4. stroje a zařízení potravinářské výrobystarší 70 let
5. vinařské lisy kládové a vřetenovéstarší 70 let
6. úly vyřezávané, dlabané nebo vypalovanéstarší 70 let
7. kamenné žlaby, koryta a pítka, mlýnské a krupařské kameny a podobněstarší 70 let
8. lovecké nástroje a zařízení, např. železa, tenata, vršestarší 100 let
9. robotní známky, rabuše, doklady o vyvázání z roboty 
XIII.Předměty z oboru filatelie a poštovnictvídoba vzniku
1. klasické poštovní známky, celistvosti a celiny všech známkových zemí (++)do roku 1945 včetně
2. poštovní dostavníky, kočáry, vozydo roku 1945 včetně
3. typáře historických razítekdo roku 1945 včetně
XIV.Předměty z oboru numismatiky mimo předmětů uvedených v bodě II.doba vzniku
1. razidlastarší 50 let
2. mince, papírová platidla, nouzová platidla kovová, papírová, keramická i jiná, cenné papíry, např. akcie, podílové listy nebo kolky, úvěrové doklady a doklady bezhotovostního styku (++)starší 50 let
3. faleristické doklady, řády, vyznamenání (+)starší 50 let
4. plakety, medaile, žetony, známky (+)starší 50 let
XV.Předměty z oboru historie veřejného a spolkového života, zájmových činností a využívání volného časudoba vzniku
1. stejnokroje zaměstnanců státní správy a samosprávy, členů spolků a dalších dobrovolných sdružení (+)do roku 1950 včetně
2. insignie a předměty příbuzné, např. ferule, rychtářská práva, znaky, kordy, šavle, šerpy, praporydo roku 1950 včetně
3. cechovní truhlice, prapory a znaky a veškeré další doklady cechovního života 
4. prapory, znaky a odznaky spolků a další doklady spolkového života, např. poháry, diplomy, pamětní listydo roku 1950 včetně
5. sportovní, turistické a cestovní potřeby, náčiní a oděvy, soutěžní medaile a ceny a vyznamenánístarší 70 let
XVI.Předměty z oboru historie vzdělávání 
1. trojrozměrné žákovské a studentské didaktické pomůcky všech stupňů a typů školdo roku 1950 včetně
2. demonstrační pomůcky, funkční i nefunkční modely strojů a technických zařízenído roku 1950 včetně
XVII.Předměty z oboru architektury a exteriérové objektydoba vzniku
1. drobná exteriérová architektura, např. kapličky, zvoničky, boží muka, polní a smírčí kříže, jejich součásti a fragmentystarší 50 let
2. architektonické články a fragmenty a další součásti architektury provedené z jakéhokoliv materiálustarší 70 let
3. exteriérové plastiky, jejich součásti a fragmenty, provedené jakoukoliv technikou z jakéhokoliv materiálu a kopie zhotovené stejným způsobem jako originálstarší 50 let
4. exteriérové mříže a mřížová vrata provedené z jakéhokoliv materiálustarší 70 let
5. studny, kašny a jejich částistarší 70 let

(+) Jedno osvědčení pro takto označené předměty lze vydat i na jejich soubor. Žádost musí být opatřena fotografiemi, z nichž lze identifikovat jednotlivé předměty. Nedílnou přílohou žádosti musí být seznam předmětů, tvořících soubor, s uvedením příslušných identifikačních údajů.

(++) Jedno osvědčení pro takto označené předměty lze vydat i na jejich soubor. Žádost nemusí být opatřena fotografiemi. Nedílnou přílohou žádosti musí být seznam předmětů, tvořících soubor, s uvedením příslušných identifikačních údajů, umožňujících rozlišení předmětů tvořících soubor.

Poznámka: Není-li uvedena cena tržní, jedná se o předměty kulturní hodnoty bez ohledu na cenu.

Kromě souborů uvedených v I. je souborem funkční celek, např. nábytková souprava, jídelní nebo nápojový servis, souprava stolních ozdob, oděvní nebo krojová souprava, souprava oltářních svícnů nebo liturgického nářadí, autorské grafické album, scénické a kostýmní návrhy k jedné inscenaci a soubor drobných jednotlivin vzniklý sběratelskou činností.“.

20. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k zákonu č. 71/1994 Sb.

SEZNAM ODBORNÝCH ORGANIZACÍ

I.Předměty z oborů mineralogie, paleontologie, botaniky, zoologie a entomologie
odborná organizaceúzemní působnost
obory mineralogie, paleontologie 
Národní muzeumhlavní město Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Moravské zemské muzeum v BrněJihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj
Slezské zemské muzeumMoravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
obory botanika, zoologie 
Národní muzeumhlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Moravské zemské muzeum v BrněJihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj
Slezské zemské muzeumMoravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
obor entomologie 
Národní muzeumhlavní město Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Moravské zemské muzeum v BrněJihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj
Slezské zemské muzeumMoravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
II.Předměty z oboru archeologie 
odborná organizaceúzemní působnost
obor klasická archeologie 
Národní muzeumČeská republika
ostatní obory 
Národní muzeumhlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Moravské zemské muzeum v BrněJihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj
Slezské zemské muzeumMoravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
III.Umělecká díla, předměty uměleckého řemesla sakrální a kultovní povahya uměleckoprůmyslové práce
odborná organizaceúzemní působnost
všechny předměty s výjimkou judaik 
Národní památkový ústav 
ústřední pracovištěČeská republika
 hlavní město Praha
Národní památkový ústav 
územní odborné pracoviště středních Čech v PrazeStředočeský kraj
Národní památkový ústav 
územní odborné pracoviště v Českých BudějovicíchJihočeský kraj
Národní památkový ústav 
územní odborné pracoviště v PlzniPlzeňský kraj
Karlovarský kraj
Národní památkový ústav 
územní odborné pracoviště v Ústí nad LabemÚstecký kraj
Liberecký kraj
Národní památkový ústav 
územní odborné pracoviště v PardubicíchPardubický kraj
Královéhradecký kraj
Národní památkový ústav 
územní odborné pracoviště v BrněJihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj
Národní památkový ústav 
územní odborné pracoviště v OlomouciOlomoucký kraj
Národní památkový ústav 
územní odborné pracoviště v OstravěMoravskoslezský kraj
pouze judaika 
Židovské muzeum v PrazeČeská republika
IV.Předměty z oborů výtvarného umění mimo předmětů uvedených v bodě III. přílohy č. 1
odborná organizaceúzemní působnost
Národní galerie v Prazehlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Moravská galerie v BrněJihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
V.Předměty z oboru fotografické tvorby 
odborná organizaceúzemní působnost
Uměleckoprůmyslové museum v Prazehlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Moravská galerie v BrněJihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj
Slezské zemské muzeumMoravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
VI. Předměty z oboru uměleckého řemesla a předmětů uvedených v bodě III. přílohy č. 1uměleckoprůmyslové práce mimo
odborná organizaceúzemní působnost
Uměleckoprůmyslové museum v Prazehlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Moravská galerie v Brně Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj
Slezské zemské muzeumMoravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
VII.Předměty z oboru knižní kultury 
odborná organizaceúzemní působnost
Národní knihovnahlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Ústecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Moravská zemská knihovnaJihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Literární rukopisy a předměty z pozůstalostiosobností literárního života 
Památník národního písemnictvíČeská republika
pouze komeniana 
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském BroděČeská republika
VIII.Předměty z oboru hudby 
odborná organizaceúzemní působnost
Národní muzeumhlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Ústecký kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Moravské zemské muzeum v BrněJihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
IX.Předměty z oboru etnografie 
odborná organizaceúzemní působnost
Národní muzeumhlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Moravské zemské muzeum v BrněJihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod RadhoštěmZlínský kraj
Slezské zemské muzeumMoravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
X.Předměty z oboru vědy, techniky a průmyslu 
odborná organizaceúzemní působnost
Národní technické muzeumhlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Technické muzeum v BrněJihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
XI.Předměty z oboru militária 
odborná organizaceúzemní působnost
těžké zbraně, bojová vozidla, letouny, dopravní prostředky a jejich prototypy 
Vojenský historický ústavČeská republika
ostatní předměty 
Vojenský historický ústavhlavní město Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Pardubický kraj
Královéhradecký kraj
Moravské zemské muzeum v BrněJihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj
Slezské zemské muzeumMoravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
XII.Předměty z oboru zemědělství, potravinářské výroby, lesnictví a myslivosti
odborná organizaceúzemní působnost
obor výroba potravin a potravinářský průmysl 
Národní zemědělské muzeum v PrazeČeská republika
ostatní obory 
Národní zemědělské muzeum v Prazehlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Moravské zemské muzeum v BrněJihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj
Slezské zemské muzeumMoravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
XIII.Předměty z oboru filatelie a poštovnictví 
odborná organizaceúzemní působnost
Poštovní muzeumČeská republika
XIV.Předměty z oboru numismatiky mimo předmětů uvedených v bodě II. přílohy č. 1
odborná organizaceúzemní působnost
Národní muzeumhlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Ústecký kraj
Pardubický kraj
Královéhradecký kraj
Moravské zemské muzeum v BrněJihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj
Slezské zemské muzeumMoravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
XV.Předměty z oboru historie veřejného a spolkového života, zájmových činností a využívání volného času
odborná organizaceúzemní působnost
Národní muzeumhlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Pardubický kraj
Královéhradecký kraj
Moravské zemské muzeum v BrněJihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj
Slezské zemské muzeumMoravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
XVI.Předměty z oboru historie vzdělávání 
odborná organizaceúzemní působnost
Národní muzeumhlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Pardubický kraj
Královéhradecký kraj
Moravské zemské muzeum v BrněJihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj
Slezské zemské muzeumMoravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
XVII.Předměty z oboru architektury a exteriérové objekty 
odborná organizaceúzemní působnost
Národní památkový ústav 
ústřední pracovištěČeská republika
 hlavní město Praha
Národní památkový ústav 
územní odborné pracoviště pro střední Čechy v PrazeStředočeský kraj
Národní památkový ústav 
územní odborné pracoviště v Českých BudějovicíchJihočeský kraj
Národní památkový ústav 
územní odborné pracoviště v PlzniPlzeňský kraj
Karlovarský kraj
Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Ústí nad LabemÚstecký kraj
Liberecký kraj
Národní památkový ústav 
územní odborné pracoviště v PardubicíchPardubický kraj
Královéhradecký kraj
Národní památkový ústav 
územní odborné pracoviště v BrněJihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj
Národní památkový ústav 
územní odborné pracoviště v OlomouciOlomoucký kraj
Národní památkový ústav 
územní odborné pracoviště v OstravěMoravskoslezský kraj“

21. Doplňuje se příloha č. 3, která zní:

"Příloha č. 3 k zákonu č. 71/1994 Sb.

Žádost o vydání osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pro trvalý vývoz z území České republiky na dobu určitou
Žádost o vydání osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pro trvalý vývoz z území České republiky na dobu určitou

22. Doplňuje se příloha č. 4, která zní:

"Příloha č. 4 k zákonu č. 71/1994 Sb.

Žádost o vydání osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pro trvalý vývoz z území České republiky
Žádost o vydání osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pro trvalý vývoz z území České republiky

Čl. II

Přechodná ustanovení

(1) Osvědčení vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona platí po dobu 3 let ode dne jejich vydání, nejdéle však do 31. prosince 2004.

(2) Byla-li žádost o vydání osvědčení k vývozu předmětu kulturní hodnoty předložena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vztahují se na vydání osvědčení a na propuštění takového předmětu kulturní hodnoty do režimu vývozu nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku dosavadní právní předpisy. Takto vydaná osvědčení platí po dobu 1 roku ode dne jejich vydání.

(3) Řízení o uložení pokuty zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).