Hlavní navigace

Zákon o občanských průkazech - Skončení platnosti občanského průkazu

Předpis č. 328/1999 Sb.

Znění od 1. 5. 2014

328/1999 Sb. Zákon o občanských průkazech

Skončení platnosti občanského průkazu

§ 11

(1) Platnost občanského průkazu skončí

a) uplynutím doby v něm vyznačené,

b) ohlášením jeho ztráty, odcizení nebo zničení,

c) pozbytím státního občanství, úmrtím nebo právní mocí rozhodnutí soudu o prohlášení občana za mrtvého,

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný k vydání občanského průkazu, rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže

a) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,

b) občanský průkaz obsahuje neoprávněně provedené změny, nesprávné údaje, s výjimkou případů uvedených v § 12 odst. 1 a 3, nebo

c) u občana došlo k podstatné změně podoby.

Souhlasí-li občan se skončením platnosti občanského průkazu, provede se záznam do protokolu; v opačném případě se vydá rozhodnutí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(3) Nefunkčnost kontaktního elektronického čipu v občanském průkazu uvedeném v § 2 odst. 2 písm. a) není důvodem pro skončení platnosti občanského průkazu. Skončením platnosti občanského průkazu končí platnost elektronického čipu.

(4) Má-li držitel občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) zpřístupněnu datovou schránku22), ministerstvo 60 dnů před skončením platnosti tohoto občanského průkazu vyrozumí držitele prostřednictvím datové schránky o skončení platnosti občanského průkazu podle odstavce 1 písm. a).

§ 12

(1) V případě, že u občana nastane změna skutečností, které se týkají údajů zapsaných do občanského průkazu, oddělí vyznačenou část občanského průkazu

a) úřad nebo orgán církve, oprávněný k uzavírání manželství, v případě změny rodinného stavu sňatkem,

b) matriční úřad příslušný k přijetí prohlášení o vstupu do partnerství13a), v případě změny osobního stavu vznikem partnerství13b),

c) obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad v případě

1. změny jména, popřípadě jmen, nebo příjmení,

2. zániku manželství v důsledku rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, smrtí jednoho z manželů nebo rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého anebo rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,

3. zániku partnerství v důsledku rozhodnutí soudu o prohlášení partnerství za neplatné nebo rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo, smrtí jednoho z partnerů nebo rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého anebo rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,

4. změny rodného čísla.

(3) Vyznačená část občanského průkazu se oddělí i v případech, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.

(4) Oddělení vyznačené části občanského průkazu podle odstavců 1 a 3 se nepovažuje za poškození nebo zničení občanského průkazu.

(5) Co se rozumí vyznačenou částí občanského průkazu stanoví vyhláškou ministerstvo.

§ 13

Doba platnosti potvrzení o občanském průkazu

Potvrzení o občanském průkazu podle § 9 odst. 1 písm. a) až c) se vydává na dobu 2 měsíců. Potvrzení o občanském průkazu podle § 9 odst. 1 písm. d) až f) se vydává na dobu neomezenou.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).