Hlavní navigace

Zákon o občanských průkazech - ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Předpis č. 328/1999 Sb.

Znění od 19. 9. 2016

328/1999 Sb. Zákon o občanských průkazech

ČÁST OSMÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 20

Povinnost zachovávat mlčenlivost

(1) Zaměstnanci ministerstva, krajů, obcí s rozšířenou působností a obcí, zaměstnanci a příslušníci policie, jakož i osoby, které zabezpečují výrobu a vyplňování občanských průkazů nebo poskytování údajů, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při své činnosti v souvislosti s prováděním zákona nebo v přímé souvislosti s ním. Tato povinnost jim trvá i po skončení pracovněprávního nebo služebního poměru.

(2) Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být osoby uvedené v odstavci 1 zproštěny pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, a to písemně s uvedením rozsahu a účelu; tím není dotčena povinnost oznamovat určité skutečnosti orgánům příslušným podle zvláštních právních předpisů.18)

§ 22

Ministerstvo kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku občanských průkazů u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

§ 23

(1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, postupuje se v řízení, v němž se rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech občanů, podle správního řádu.

(2) V případě podání žádosti je číslo žádosti podle tohoto zákona pokládáno za spisovou značku19).

(3) Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, popřípadě jiná osoba, která je podle tohoto zákona oprávněna k podání žádosti za tohoto občana, je oprávněn požádat o zpětvzetí20) žádosti, a to v době od podání žádosti do doby odeslání technologicky zpracovaných dat ze žádosti ministerstvu pro zajištění výroby občanského průkazu, popřípadě jedná-li se o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů, do doby zahájení zpracování občanského průkazu.

§ 23a

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, úřadu městské části hlavního města Prahy, magistrátu města Brna nebo matričnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

§ 24

Platnost dosavadních občanských průkazů

(1) Občanské průkazy vydané do 30. dubna 1993, v nichž není vyznačeno státní občanství, pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2001.

(2) Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, vydané do 31. prosince 2003, pozbývají platnosti nejpozději do 31. prosince 2008, s výjimkou občanských průkazů vydaných občanům narozeným před 1. lednem 1936, pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem. Vláda stanoví nařízením lhůty, v nichž jsou občané povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, a to podle doby vydání občanských průkazů. Platnost občanských průkazů podle věty první končí vždy nejpozději dnem, který je stanoven jako konečný den lhůty pro provedení jejich výměny s výjimkou občanských průkazů vydaných občanům narozeným před 1. lednem 1936, pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem.

§ 24a

Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 6 měsíců

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mohou vydávat občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, jestliže

a) došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů, nebo

b) v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji.

§ 24b

Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce

(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávají v případě, kdy občan požádá o vydání občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce od data vydání.

(2) Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se do doby vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nevydává opakovaně.

§ 24c

Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc

(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávají v případě, kdy občan žádá o vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva nebo z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu na žádost občana občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc od data vydání.

(2) Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se do doby vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nevydává opakovaně.

§ 26

Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) vzor občanského průkazu a požadavky na technické provedení fotografie pro vydání občanského průkazu,

b) vzor potvrzení o občanském průkazu,

c) vzor potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,

d) vzor žádosti,

e) podmínky a technický způsob zasílání digitální fotografie prostřednictvím datové schránky fotografa,

f) technické parametry digitální fotografie,

g) náležitosti kryptografických klíčů a autentizačního certifikátu včetně bezpečnostních zásad pro jeho užití.

§ 27

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se zákon č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech.

§ 28

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti zákon, kterým se zavede informační systém evidence obyvatel, nejpozději však dnem 1. července 2000.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).