Hlavní navigace

3 otázky a odpovědi, které se týkají DPH

8. 8. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
V oblasti DPH řada podnikatelů občas tápe. Přinášíme výběr tří otázek a odpovědí z naší daňové poradny, které se DPH týkají.

Řada dotazů na forum.podnikatel.cz směřuje na oblast DPH. Přinášíme výběr tří otázek a odpovědí, které se k DPH vztahují.

Potřebujete poradit od odborníka? K dispozici jsou odborné poradny, kde vám vybraní odborníci odpovědí rychle a kvalitně. Další informace v Podmínkách užívání.

Jakou sazbu DPH použít?

Potřebovala bych zjistit sazbu DPH pro úklid v domově pro seniory – zda je možné použít sníženou sazbu jako pro úklid v domácnostech. Senioři mají s naší organizací uzavřeny nájemní smlouvy.

Pro odpověď na Vaši otázku je klíčové KDE, resp. CO se uklízí (a to ve smyslu pojmů používaných zákonem o DPH). Dle Přílohy č. 2 zákona o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb., v platném znění) lze sníženou sazbu DPH, tedy letos sazbu ve výši 15 %, použít, pokud jde o:

  • Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech
  • Služby mytí oken prováděné v domácnostech
Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Ilustrační obrázek

Dále se v poznámkách k Seznamu služeb upřesňuje, že za výše uvedené služby se pro účely zákona o DPH považuje „úklid v bytě nebo rodinném domě, mimo prostor, které nejsou určeny pro bydlení“. Zároveň ovšem platí, že „za úklidové práce v domácnosti se považuje také úklid společných prostor bytového domu.“Otázka tedy je, jestli jsou ve Vašem případě poskytovány úklidové služby v BYTECH, resp. uklízí-li se SPOLEČNÉ PROSTORY BYTOVÉHO DOMU. Pokud ano, potom lze uplatnit 15% sazbu. Přičemž musíme respektovat vymezení pojmu „byt“ a „bytový dům“ ve smyslu zákona o DPH.

„Byt“ je pro účely zákona o DPH definován jako „soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení“ (§ 48 odst. 1 písm. c).„Bytový dům je definován jako "stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena“ (§ 48 odst. 1 písm. a).

Pokud tedy Váš dům pro seniory splňuje tyto parametry a jsou uklízeny skutečně jen „byty“ a „společné prostory“, je možné fakturovat s 15 %. Pokud by ovšem fakturovala zahrnovala i jiné prostory či objekty, musí být fakturováno s 21 %, resp. odděleně pro část určenou k bydlení a odděleně pro nebytové prostory.

Dále je nutno vyjasnit pojem „společné prostory bytového domu“. Tento pojem není právními předpisy definován. Lze si snad pomoci zákonem o vlastnictví bytů (72/1994 Sb.), který definuje pojem SPOLEČNÉ ČÁSTI DOMU: „společnými částmi domu (jsou) části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům; dále se za společné části domu považují příslušenství1a) domu (například drobné stavby) a společná zařízení domu (například vybavení společné prádelny)“.

Společnými částmi domu (potažmo tedy ani společnými prostory bytového domu) nejsou NEBYTOVÉ PROSTORY. Ty jsou rovněž definovány v zákoně o vlastnictví bytů:" nebytovým prostorem (se rozumí) místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení; nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu1) nebo příslušenství nebytového prostoru ani společné části domu". Definici nebytového prostoru lze nalézt také v § 1 zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor.

Závěr

Shrneme-li tedy, CO je uklízeno – a s jakou sazbou DPH:

  • byt (ve smyslu § 48 ZDPH) – sazba 15 %
  • společné prostory bytového domu (ve smyslu pojmu „společné části domu“, jak je definován zákonem o vlastnictví bytů) – sazba 15 %
  • nebytové prostory (ve smyslu zákona o vlastnictví bytů či zákona o nájmu a podnájmu nebyt. prostor), resp. „prostory, které nejsou určeny k bydlení“ dle dikce Přílohy č. 2 ZPDH – sazba 21 %.

Manželé podnikatelé a DPH

Pronajala jsem si kavárnu, jsem OSVČ. Obrat předpokládám do 1 000 000 Kč, takže nejsem plátce dph. Manžel-OSVČ  má hostinskou činnost a z 20 % mi pomáhá v kavárně. Jinak si vydělává, že chodí občas vařit na svatby a rauty. Musí se jeho příjmy (svatby atd.)  započítávat do obratu mé kavárny? Tím by se mi zvýšil můj obrat nad 1 000 000 Kč a musela bych být plátce DPH ?

Do obratu Vaší kavárny se příjmy z manželova podnikání zahrnovat nebudou, a to i tehdy, pokud Váš manžel s Vámi na provozu kavárny spolupracuje a pro účely daně z příjmů na něj rozdělujete příjmy a výdaje. Do Vašeho obratu pro povinnou registraci k DPH tak budete zahrnovat pouze Vaše příjmy, resp. úplatu za Vámi uskutečněná plnění.

Pokud nepřesáhnete obrat 1 mil. Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, nemusíte se registrovat jako plátce DPH.

Zahraničí a identifikované osoby k DPH

Jsme příspěvková organizace, zřízená městskou částí. Naší hlavní činností je realizace koncertních vystoupení umělců. Nejsme plátci DPH.

V případě, že u nás vystoupí  umělec ze zahraničí (může být jak z EU tak z ostatních zemí), tedy osoba neusazená v tuzemsku,  stáváme se osobou identifikovanou k dani? Musíme tedy provést dopočet DPH, bude ve výši 15 %, a odvést finančnímu úřadu?

Do 15 dnů ode dne, kdy jsme se stali identifikovanou osobou, musíme podat přihlášku k registraci? Daň odvádíme čtvrletně? Je jedno, zda umělec je ve své zemi plátce či neplátce DPH?

Vycházíme z předpokladu, že jste příspěvková organizace zabývající se kulturní činností, jste osobou povinnou k dani a nejste plátci DPH. Pak se na Vás v případě vystoupení zahraničního umělce vztahuje § 6h zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. Tj. osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi. 

Výše sazby DPH se bude odvíjet od uzavřené smlouvy. Pokud je uzavřena s právnickou osobou, pak je nutné uplatnit základní sazbu daně. V případě, že je uzavřena se samotným umělcem, uplatňuje se sazba snížená. Pro Vaši organizaci není rozdíl, zda je umělec plátce či neplátce daně. 

Podmínky pro registraci identifikovaných osob jsou upraveny v § 6g až § 6i zákona o dani z přidané hodnoty. Povinnost registrace identifikované osoby vyplývá z ustanovení § 97 zákona o dani z přidané hodnoty. Identifikovaná osoba je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou.

Identifikované osoby na rozdíl od standardních plátců pouze vykazují a odvádí DPH, nemají nárok na odpočet daně na vstupu, ale mají přiděleno DIČ.

Osoba identifikovaná k dani, na rozdíl od plátce DPH, podává daňová přiznání pouze v případě, že jí ve zdaňovacím období vznikne daňová povinnost. 

O zrušení registrace identifikované osoby může podnikatel požádat za předpokladu, že:

  • za posledních 6 měsíců nevznikla povinnost přiznat daň z přijatých služeb, z dodání zboží s instalací nebo montáží, případně soustavami nebo sítěmi, přiznat daň z pořízení nového dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, nebo mu nevznikla povinnost podat souhrnné hlášení,
  • v současném ani předcházejícím kalendářním roce nepořídil zboží (s výjimkou nového dopravního prostředku a zboží podléhajícího spotřební dani) v hodnotě nad 326 tisíc Kč bez DPH.

Na otázky odpovídá Jan Molín ze společnosti MIVO.

 

Potřebujete radu od odborníka? Využijte našich odborných poraden.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).