Hlavní navigace

3 otázky a odpovědi, které se týkají DPH

Autor: www.isifa.com
Redakce

V oblasti DPH řada podnikatelů občas tápe. Přinášíme výběr tří otázek a odpovědí z naší daňové poradny, které se DPH týkají.

Doba čtení: 6 minut

Řada dotazů na forum.podnikatel.cz směřuje na oblast DPH. Přinášíme výběr tří otázek a odpovědí, které se k DPH vztahují.

Potřebujete poradit od odborníka? K dispozici jsou odborné poradny, kde vám vybraní odborníci odpovědí rychle a kvalitně. Další informace v Podmínkách užívání.

Jakou sazbu DPH použít?

Potřebovala bych zjistit sazbu DPH pro úklid v domově pro seniory – zda je možné použít sníženou sazbu jako pro úklid v domácnostech. Senioři mají s naší organizací uzavřeny nájemní smlouvy.

Pro odpověď na Vaši otázku je klíčové KDE, resp. CO se uklízí (a to ve smyslu pojmů používaných zákonem o DPH). Dle Přílohy č. 2 zákona o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb., v platném znění) lze sníženou sazbu DPH, tedy letos sazbu ve výši 15 %, použít, pokud jde o:

  • Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech
  • Služby mytí oken prováděné v domácnostech
Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Ilustrační obrázek

Dále se v poznámkách k Seznamu služeb upřesňuje, že za výše uvedené služby se pro účely zákona o DPH považuje „úklid v bytě nebo rodinném domě, mimo prostor, které nejsou určeny pro bydlení“. Zároveň ovšem platí, že „za úklidové práce v domácnosti se považuje také úklid společných prostor bytového domu.“Otázka tedy je, jestli jsou ve Vašem případě poskytovány úklidové služby v BYTECH, resp. uklízí-li se SPOLEČNÉ PROSTORY BYTOVÉHO DOMU. Pokud ano, potom lze uplatnit 15% sazbu. Přičemž musíme respektovat vymezení pojmu „byt“ a „bytový dům“ ve smyslu zákona o DPH.

„Byt“ je pro účely zákona o DPH definován jako „soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení“ (§ 48 odst. 1 písm. c).„Bytový dům je definován jako "stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena“ (§ 48 odst. 1 písm. a).

Pokud tedy Váš dům pro seniory splňuje tyto parametry a jsou uklízeny skutečně jen „byty“ a „společné prostory“, je možné fakturovat s 15 %. Pokud by ovšem fakturovala zahrnovala i jiné prostory či objekty, musí být fakturováno s 21 %, resp. odděleně pro část určenou k bydlení a odděleně pro nebytové prostory.

Dále je nutno vyjasnit pojem „společné prostory bytového domu“. Tento pojem není právními předpisy definován. Lze si snad pomoci zákonem o vlastnictví bytů (72/1994 Sb.), který definuje pojem SPOLEČNÉ ČÁSTI DOMU: „společnými částmi domu (jsou) části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům; dále se za společné části domu považují příslušenství1a) domu (například drobné stavby) a společná zařízení domu (například vybavení společné prádelny)“.

Společnými částmi domu (potažmo tedy ani společnými prostory bytového domu) nejsou NEBYTOVÉ PROSTORY. Ty jsou rovněž definovány v zákoně o vlastnictví bytů:" nebytovým prostorem (se rozumí) místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení; nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu1) nebo příslušenství nebytového prostoru ani společné části domu". Definici nebytového prostoru lze nalézt také v § 1 zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor.

Závěr

Shrneme-li tedy, CO je uklízeno – a s jakou sazbou DPH:

  • byt (ve smyslu § 48 ZDPH) – sazba 15 %
  • společné prostory bytového domu (ve smyslu pojmu „společné části domu“, jak je definován zákonem o vlastnictví bytů) – sazba 15 %
  • nebytové prostory (ve smyslu zákona o vlastnictví bytů či zákona o nájmu a podnájmu nebyt. prostor), resp. „prostory, které nejsou určeny k bydlení“ dle dikce Přílohy č. 2 ZPDH – sazba 21 %.

Manželé podnikatelé a DPH

Pronajala jsem si kavárnu, jsem OSVČ. Obrat předpokládám do 1 000 000 Kč, takže nejsem plátce dph. Manžel-OSVČ  má hostinskou činnost a z 20 % mi pomáhá v kavárně. Jinak si vydělává, že chodí občas vařit na svatby a rauty. Musí se jeho příjmy (svatby atd.)  započítávat do obratu mé kavárny? Tím by se mi zvýšil můj obrat nad 1 000 000 Kč a musela bych být plátce DPH ?

Do obratu Vaší kavárny se příjmy z manželova podnikání zahrnovat nebudou, a to i tehdy, pokud Váš manžel s Vámi na provozu kavárny spolupracuje a pro účely daně z příjmů na něj rozdělujete příjmy a výdaje. Do Vašeho obratu pro povinnou registraci k DPH tak budete zahrnovat pouze Vaše příjmy, resp. úplatu za Vámi uskutečněná plnění.

Pokud nepřesáhnete obrat 1 mil. Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, nemusíte se registrovat jako plátce DPH.

Zahraničí a identifikované osoby k DPH

Jsme příspěvková organizace, zřízená městskou částí. Naší hlavní činností je realizace koncertních vystoupení umělců. Nejsme plátci DPH.

V případě, že u nás vystoupí  umělec ze zahraničí (může být jak z EU tak z ostatních zemí), tedy osoba neusazená v tuzemsku,  stáváme se osobou identifikovanou k dani? Musíme tedy provést dopočet DPH, bude ve výši 15 %, a odvést finančnímu úřadu?

Do 15 dnů ode dne, kdy jsme se stali identifikovanou osobou, musíme podat přihlášku k registraci? Daň odvádíme čtvrletně? Je jedno, zda umělec je ve své zemi plátce či neplátce DPH?

Vycházíme z předpokladu, že jste příspěvková organizace zabývající se kulturní činností, jste osobou povinnou k dani a nejste plátci DPH. Pak se na Vás v případě vystoupení zahraničního umělce vztahuje § 6h zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. Tj. osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi. 

Výše sazby DPH se bude odvíjet od uzavřené smlouvy. Pokud je uzavřena s právnickou osobou, pak je nutné uplatnit základní sazbu daně. V případě, že je uzavřena se samotným umělcem, uplatňuje se sazba snížená. Pro Vaši organizaci není rozdíl, zda je umělec plátce či neplátce daně. 

Ptejte se odborníka v poradně Daně z příjmů a DPH
Ing. Tereza Lichovníková
poradkyně pro daně

Podmínky pro registraci identifikovaných osob jsou upraveny v § 6g až § 6i zákona o dani z přidané hodnoty. Povinnost registrace identifikované osoby vyplývá z ustanovení § 97 zákona o dani z přidané hodnoty. Identifikovaná osoba je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou.

Identifikované osoby na rozdíl od standardních plátců pouze vykazují a odvádí DPH, nemají nárok na odpočet daně na vstupu, ale mají přiděleno DIČ.

Osoba identifikovaná k dani, na rozdíl od plátce DPH, podává daňová přiznání pouze v případě, že jí ve zdaňovacím období vznikne daňová povinnost. 

Daň z příjmu tip_I_Podnikatel.cz

O zrušení registrace identifikované osoby může podnikatel požádat za předpokladu, že:

  • za posledních 6 měsíců nevznikla povinnost přiznat daň z přijatých služeb, z dodání zboží s instalací nebo montáží, případně soustavami nebo sítěmi, přiznat daň z pořízení nového dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, nebo mu nevznikla povinnost podat souhrnné hlášení,
  • v současném ani předcházejícím kalendářním roce nepořídil zboží (s výjimkou nového dopravního prostředku a zboží podléhajícího spotřební dani) v hodnotě nad 326 tisíc Kč bez DPH.

Na otázky odpovídá Jan Molín ze společnosti MIVO.

 

Potřebujete radu od odborníka? Využijte našich odborných poraden.