Hlavní navigace

7 slev, které můžete uplatnit v daňovém přiznání za rok 2015

12. 2. 2016
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Celkovou daňovou povinnost vám snižují slevy na dani. Oproti loňsku sice zůstal jejich počet na sedmi, u některých se však změnila jejich výše.

Oproti zdaňovacímu období roku 2014 se pro rok 2015 změnilo daňové zvýhodnění na dítě a tzv. školkovné. Přečtěte si kompletní přehled slev na dani, včetně jejich výše a podmínek uplatnění, které můžete uplatnit v daňovém přiznání za rok 2015.

Jaké slevy lze uplatnit

V daňovém přiznání za rok 2015 mohou podnikatelé dle zákona o daních z příjmů uplatnit tyto slevy a zvýhodnění:

  • Základní sleva na poplatníka
  • Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti
  • Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu
  • Sleva držitele průkazu ZTP/P
  • Sleva pro studenta
  • Daňové zvýhodnění na vyživované dítě
  • Tzv. školkovné

Základní sleva na poplatníka

Základní sleva na poplatníka zůstává na úrovni 24 840 korun. Na slevu mají nárok všichni poplatníci, kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Uplatňuje se v plné výši i tehdy, kdy výdělečná činnost trvala pouze několik měsíců.

Sleva na manžela/manželku

Ilustrační obrázek.
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Podnikatelé rovněž mohou uplatnit slevu na manželku (manžela) žijící s nimi ve společné domácnosti. Sleva činí stejně jako v případě základní slevy 24 840 korun za rok. Pokud manželka (manžel) vlastní průkaz ZTP/P, zvyšuje se na dvojnásobek. Jestliže došlo k uzavření sňatku během roku, činí sleva 1/12 z částky 24 840 Kč za každý měsíc, ve kterém byla uplatněná osoba k 1. dni manželkou (manželem). Slevu lze uplatnit pouze ročně.

K uplatnění slevy nesmí příjmy manželky/manžela přesáhnout hranici 68 000 korun za rok. Příjmy není třeba nijak dokládat, potvrzují se pouze čestným prohlášením. Za příjem se považují hrubá mzda (nikoli superhrubá), hrubé příjmy z podnikání (pouze příjmy neboli tržby), příjmy z pronájmu, důchody ze sociálního zabezpečení (starobní, invalidní), nemocenské dávky, peněžitá podpora v mateřství a dávky v nezaměstnanosti.

Do příjmů manželky/manžela se naopak nezapočítávají: rodičovský příspěvek, dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna, dávky osobám se zdravotním postižením, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání, případný vrácený přeplatek na dani z předchozího zdaňovacího období a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen podle § 4.

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů,

Od roku 2013 však platí omezení u této slevy pro podnikatele, kteří využívají výdajové paušály. Nárok na slevu na manželku/manžela mají jen ty OSVČ, jejichž součet základů daně s využitím paušálu je nižší než 50 % celkového základu daně.

Daňové zvýhodnění na dítě

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě ve společně hospodařící domácnosti patří mezi slevy, které se oproti loňsku změnily. Na první dítě je i nadále 13 404 korun. U druhého vyživovaného dítěte ve společné domácnosti se zvýhodnění zvýšilo o 200 korun měsíčně, tj. na 15 804 korun ročně a u třetího a dalšího vyživovaného dítěte ve společné domácnosti o dalších 100 korun měsíčně, tj. na 17 004 korun ročně.

Odečíst lze vždy 1/12 z této částky na každé dítě od měsíce, ve kterém se narodilo, bylo osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů, případně i vnuk a dítě nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit. Jestliže jde o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se na něj částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek.

Daňové zvýhodnění se uplatňuje slevou na dani, daňovým bonusem nebo kombinací slevy na dani a daňového bonusu (záleží od výše příjmů poplatníka). Maximální výše ročního daňového bonusu činí 60 300 Kč. Zvýhodnění na dítě může uplatnit pouze jeden z poplatníků, kteří spolu žijí ve společně hospodařící domácnosti. Na roční daňový bonus má nárok jen poplatník, který ve zdaňovacím období dosáhl příjmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k prvnímu dni zdaňovacího období, za rok 2015 tedy 55 200 korun.

Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti, včetně měsíce, kdy dovrší 18 let. Dále zletilé dítě do 26 let věku (včetně), které nepobírá invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Poplatník prokáže nárok na slevu potvrzením, že druhý z manželů daňové zvýhodnění neuplatňuje (pro rok 2015 zda a v jaké výši druhý z manželů uplatňuje). Potvrzení vydá zaměstnavatel, v případě podnikatelů nebo nezaměstnaných se doloží čestným prohlášením. U zletilých dětí je nutné potvrzení školy o studiu.

Stejně jako v případě slevy na manželku ale platí, že zvýhodnění nemohou použít podnikatelé, kteří využívají výdajové paušály a mají příjmy pouze z podnikatelské a jiné výdělečné činnosti. Nárok na slevu zůstává zachován těm OSVČ, jejichž součet základů daně s využitím paušálu je nižší než 50 % celkového základu daně.

Čtěte také: 10 hlavních novinek spojených s daňovým přiznáním za rok 2015

Základní a rozšířená sleva na invaliditu

Sleva na invaliditu prvního a druhého stupně (základní sleva na invaliditu) činí 2520 korun, na invaliditu třetího stupně (rozšířená sleva na invaliditu) pak 5040 korun. V případě změny nároku (zvýšení na třetí stupeň nebo snížení z třetího stupně na druhý) rozhoduje oprávněnost k prvnímu dni měsíce, ve kterém byl vyplácen. Nárok na slevu se prokazuje kopií výměru o přiznání důchodu a potvrzením o výplatě důchodu od ČSSZ, případně při souběhu invalidního a starobního důchodu potvrzením správce daně.

Sleva na držitele průkazu ZTP/P

Speciální slevu na dani uplatňují držitelé průkazu ZTP/P. Její výše činí 1/12 částky 16 140 korun za každý měsíc, na jehož počátku byl poplatník držitelem průkazu ZTP/P. Dokládá se průkazem ZPT/P. 

Sleva na studenta

Poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, může, a to až do dovršení věku 26 let, případně do 28 let věku u prezenční formy doktorského studia na vysoké škole, využít slevu na studium ve výši 4020 korun. Posuzuje se včetně měsíce dovršení věku 26 nebo 28 let. Nárok na slevu má student za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jeho studium trvalo.

K doložení nároku na slevu je nutné potvrzení o studiu. V případě studia vysoké školy se může jednat o prezenční, distanční i kombinovanou formu studia. Sleva se však nepočítá pro formu celoživotního vzdělávání. Pokud poplatník splňuje podmínky jen pro část roku, uplatní 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jsou podmínky splněny.

Soustavná příprava na budoucí povolání je definována zákonem o státní sociální podpoře. Soustavnou přípravou na budoucí povolání je i doba přerušení studia na vysoké škole, po kterou by jinak trvala mateřská nebo rodičovská dovolená (tj. až do tří let věku dítěte). Dokládá se potvrzením vysoké školy o přerušení studia.

Sleva za umístnění dítěte ve školce (školkovné)

Vloni poprvé mohli rodiče, kteří umístí dítě v mateřské škole nebo v jiném zařízení péče o děti, uplatnit novou slevu na dani. Jedná se o tzv. školkovné. Výše slevy odpovídá nákladům, které poplatníci za umístění dítěte platí. Maximálně lze od daně odečíst školkovné ve výši minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období. Pro rok 2015 jde tedy o částku 9200 korun.

Výši výdajů, které budou chtít rodiče uplatnit, musí potvrdit provozovatel zařízení, ve kterém je dítě umístěné. Potvrzení musí obsahovat:

školení-leden22-molín

  • jméno vyživovaného dítěte poplatníka a
  • celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil.

Slevu na dani mohou uplatnit jen rodiče, se kterými vyživované dítě žije ve společně hospodařící domácnosti. Sleva se dá uplatnit i za vnuka nebo vnuka druhého z manželů, musí se však jednat o dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů. Slevu může uplatnit pouze jeden z poplatníků. Na rozdíl od slevy na manželku či daňového zvýhodnění mohou slevu na dani pro rodiče, kteří umístí dítě v mateřské škole nebo v jiném zařízení péče o děti, využít i OSVČ, které využívají výdajové paušály.

Co se týče nákladů, nelze do nich kromě samotné platby za školku započíst související výdaje, jako například na dopravu do školky či za stravu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).