Hlavní navigace

Daňová kalkulačka pro OSVČ

Pokud nejste podnikatel, jděte na daňovou kalkulačku pro zaměstnance.

Zadejte údaje potřebné pro výpočet daně z příjmů.

§ 6 Příjmy ze zaměstnání
§ 7 Příjmy z podnikání
Paušál 80 %, nejvýše 800 000 Kč
Paušál 80 %, nejvýše 800 000 Kč
Paušál 60 %, nejvýše 600 000 Kč
Paušál 40 %, nejvýše 400 000 Kč
Paušál 30 %, nejvýše 300 000 Kč


Paušální výdaje se automaticky vypočítají podle vyplněných příjmů z podnikání
Další příjmy
§ 8 Příjmy z kapitálového majetku
§ 9 Příjmy z nájmu
§ 10 Ostatní příjmy
§ 6 Zahraniční příjmy
Odčitatelné položky
Musí se jednat o úvěr poskytnutý na bytovou potřebu splňující další podmínky dle § 15 odst. 3 a 4 zákona o daních z příjmů.
Příspěvek zaplacený účastníkem v celkovém úhrnu nejvýše 24 000 Kč.
Příspěvek zaplacený účastníkem v celkovém úhrnu nejvýše 24 000 Kč (v případě penzijního připojištění se státním příspěvkem a doplňkového penzijního spoření snížený o 24 000 Kč).
Podpora výdajů vynaložených na žáka nebo studenta (200 Kč za hodinu praxe).
Další odčitatelné položky
Úhrnná hodnota daru musí ve zdaňovacím období přesáhnout 2 % ze základu daně anebo činit alespoň 1 000 Kč. Nejvýše však lze v úhrnu odečíst 15 % ze základu daně.
Podmínky odpočtu jsou uvedeny v § 15 zákona o daních z příjmů
Výši odpočtu na podporu odborného vzdělávání včetně pořízení majetku na odborné vzdělávání definuje § 34f a 34g zákona o daních z příjmů.
Výši odpočtu na podporu výzkumu a vývoje definuje § 34a zákona o daních z příjmů
Jedním darem krve se rozumí odběr krve (plazmy, krevních destiček) provedený v jeden den.
Hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20 000 Kč.
Hodnota odběru kostní dřeně se oceňuje částkou částkou 20 000 Kč.
Slevy na dani (daňový bonus)
V případě, že uplatňujete výdaje procentem z příjmů a využíváte vyšší výdajový strop, nemůžete uplatnit daňové zvýhodnění na děti.
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
Manželka
V případě, že uplatňujete výdaje procentem z příjmů a využíváte vyšší výdajový strop, nemůžete uplatnit slevu na manželku.
Podmínkou je společná domácnost a vlastní hrubý příjem, který nepřesáhne 68 000 Kč ročně (Do příjmu patří: příjmy ze zaměstnání, příjmy z podnikání, pronájmu, důchody, nemocenské, PPM a další. Do příjmu nepatří např: dávky státní sociální podpory, rodičovský příspěvek, stipendium atd).
Podmínkou je soustavná příprava na budoucí povolání do dovršení 26 let a po dobu prezenčního doktorského studia do dovršení 28 let.
měsíců
Sleva za umístění dítěte v mateřské škole nebo v jiném zařízení péče o děti. Sleva je ve výši nákladů vynaložených na umístění dítěte, maximálně však na úrovni minimální mzdy, pro rok 2017 tedy nejvýše 11000 Kč na jedno dítě
Sleva se uplatní pouze v prvním roce, kdy poplatníkovi vznikla povinnost evidovat tržby za podmínky, že byla zaevidována alespoň jedna účtenka. Nevyčerpanou část slevy nelze v dalším roce uplatnit.
Spolupracující osoby a sdružení
Sociální a zdravotní pojištění
měsíců
měsíců
Přečtěte si důležité pokyny

Do hlavní činnosti se počítají pouze měsíce, kdy pro OSVČ byl stanoven minimální vyměřovací základ.

Zde jsou uvedené osoby, pro které není stanoven minimální vyměřovací základ. Stačí, že po celý měsíc byla splněna jedna z následujících podmínek:

  1. Jste dítě
  2. Jste důchodce
  3. Jste osoba na mateřské nebo rodičovské dovolené
  4. Jste osoba pečující celodenně o dítě do 7 let nebo o 2 děti do 15 let
  5. Jste osoba, která je závislá na péči jiné osoby
  6. Jste osoba pečující o osoby závislé na péči
  7. Jste osoba pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi
  8. Ve vašem zaměstnání již bylo odvedeno minimální pojistné
  9. Pobíráte nemocenské dávky nebo jste v pracovní neschopnosti

Daňové přiznání podává ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly 15 000 korun. Jestliže je ale poplatník v daňové ztrátě, podává přiznání vždy. Povinnost podat daňové přiznání nemají osoby, které měly po celý rok pouze příjmy od daně osvobozené např. nemocenské, sociální dávky, podporu v nezaměstnanosti apod. Daňové přiznání se nepodává ani na příjmy zdaněné konečnou srážkovou daní, tj. např. příjmy z dohod o provedení práce do 10 000 korun měsíčně bez podepsaného tiskopisu prohlášení k dani (tzv. růžový papír), příjmy z autorských honorářů do 10 000 korun měsíčně u téhož plátce atd.

Stahujte interaktivní daňové formuláře pro daň z příjmů

Vyplňte daňové přiznání online

Daňová kalkulačka slouží pro pohodlí čtenářů při řešení daňových povinností vůči orgánům veřejné moci. Vyvinuli jsme maximální úsilí pro přesný výpočet při zadání potřebných vstupních dat. Je však věcí každého poplatníka, uživatele daňové kalkulačky, aby si správnost všech výpočtů, výstupních dat daňové kalkulačky, stejně jako správnost a úplnost všech údajů uvedených v daňové kalkulačce ověřil dle platných právních norem, případně pokynů příslušného správce daně. Upozorňujeme Vás, že neneseme žádnou odpovědnost za podané daňové přiznání a související přehledy pro sociální správu a zdravotní pojišťovny na základě výstupních dat naší kalkulačky. Za toto podání je zodpovědný daňový poplatník, resp. jeho daňový poradce.

Partnerem kalkulačky je společnost MIVO, s.r.o. - účetní a daňové poradenství