Hlavní navigace

Kalkulačka nemocenské OSVČ 2024

Postihla vás dlouhodobější nemoc, a protože jste osoba samostatně výdělečně činná, máte strach, že zůstanete po dobu pracovní neschopnosti bez peněz? Obavy nemusí být na místě. Pokud jste účastníkem dobrovolného nemocenského pojištění, náleží vám od 15. dne neschopnosti nemocenská dávka stejně jako zaměstnanci. Spočítejte si na naší kalkulačce, na jakou výši nemocenských dávek máte nárok.

Nemocenské OSVČ: kalkulačka

Pokud si nevíte rady, jak zjistit, kolik vám bude při pracovní neschopnosti vyplaceno na dávkách, jednoduše a rychle spočítá výši nemocenské pro OSVČ kalkulačka. Tento online nástroj slouží pro orientační výpočet dávek, které vám náleží na základě průměrného měsíčního pojistného, jež odvádíte v rámci nemocenského pojištění, a délky trvání nemoci. Stačí tedy do kalkulačky zadat tyto zmíněné údaje a během několik vteřin získáte výsledek.

nápověda
Minimální měsíční pojistné na nemocenské pojištění činí pro OSVČ 216 Kč.
nápověda
Uveďte počet kalendářních dnů od 1. dne pracovní neschopnosti (karantény). Nárok na nemocenské máte až od 15. dne nemoci.

Kdo má nárok na nemocenské dávky

Na nemocenské dávky má ze zákona nárok každá osoba, která je přihlášená k nemocenskému pojištění a které byla lékařem uznána pracovní neschopnost. Zaměstnanci dostávají prvních 14 dnů pracovní neschopnosti od svého zaměstnavatele náhradu mzdy, od 15. dne nemoci pak mají nárok na nemocenské dávky. Pokud si OSVČ nemocenské pojištění neplatí, nemá nárok na žádné příspěvky. V opačném případě jsou jí vypláceny dávky během nemoci také od 15. dne, avšak prvních 14 dnů pracovní neschopnosti musí pokrýt na rozdíl od zaměstnanců z vlastních zdrojů.

Co je nemocenské pojištění

V prvé řadě je potřeba uvědomit si, že nemocenské pojištění není to samé co zdravotní pojištění. Jedná se o dvě zcela rozdílené věci. Jako osoba samostatně výdělečně činná máte ze zákona povinnost hradit si pojištění zdravotní a sociální. První zmíněné vám zajistí krytí lékařských výloh v případě nemoci či zranění, ale neposkytne vám nemocenské dávky. Ty vám zajistí pojištění nemocenské, jež je jednou ze tří složek, které obsahuje sociální pojištění. Ale pozor! Jedná se o jeho jedinou nepovinnou složku, takže pokud chcete mít nárok na nemocenské dávky, musíte se k němu dobrovolně přihlásit.

3 základní složky sociálního pojištění:

  • povinné důchodové pojištění (vyplácení starobních a invalidních důchodů),
  • povinný příspěvek na státní politiku nezaměstnanosti,
  • dobrovolné nemocenské pojištění.

Nemocenské pojištění OSVČ je jedinou možností, jak od státu získat dávky při pracovní neschopnosti. Na rozdíl od zaměstnanců, za které hradí veškeré potřebné zálohy zaměstnavatel, se musí OSVČ k tomuto pojištění přihlásit sama prostřednictvím formuláře, který je dostupný na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Minimální nemocenské pojištění OSVČ 2024 pak činí 216 korun za měsíc při minimálním měsíčním vyměřovacím základu, jenž je stanoven na 8000 korun. Pakliže OSVČ dosahuje vyššího vyměřovacího základu, odvádí z něj 2,7 %.

Platby nemocenského pojištění se posílají na bankovní účet příslušné OSSZ, pod níž spadáte, a hradí se vždy v měsíci, na který se vztahují. To znamená, že pojistné za září je splatné nejpozději do 30. září. Ve chvíli, kdy vám lékař uzná pracovní neschopnost a vystaví neschopenku, neplatíte pojistné za měsíce, kdy nemoc probíhala. To se však týká pouze celých kalendářních měsíců. Takže pokud vám bude například vystavena neschopenka 10. září a ukončena 10. listopadu, nebudete muset zaplatit pojistné za říjen, ale za září a listopad ano.

Jak funguje neschopenka OSVČ

Jak bylo řečeno, pro možnost čerpání nemocenských dávek je nezbytné potvrzení pracovní neschopnosti doktorem. Od roku 2020 vystavuje lékař pacientům v pracovní neschopnosti elektronickou neschopenku. Ta nahradila jejího papírového předchůdce, který musel zaměstnanec doručit svému zaměstnavateli do tří dnů od jejího vystavení. Osoby samostatně výdělečné činné měly zase povinnost tento tiskopis doručit do stanoveného data na příslušnou správu sociálního zabezpečení.

Naštěstí dnes už tato povinnost odpadá jak zaměstnancům, tak podnikatelům. V případě OSVČ lékař vystavenou e-neschopenku zasílá na OSSZ sám. Jediné, co pacient musí vždy dodržet, je režim, jenž mu jeho praktický lékař stanoví. Pro OSVČ neschopenka zahrnuje stejná pravidla jako pro zaměstnance. Během pracovní neschopnosti může pacienta navštívit kontrola z OSSZ, jejímž cílem je zjistit, zda dotyčný dodržuje lékařem stanovený režim. Pakliže dodržován není, hrozí pacientovi krácení nebo úplné odebrání nemocenských dávek.

Výpočet nemocenské OSVČ

Na výši dávek v době nemoci má vliv takzvaný denní vyměřovací základ. Výpočet tohoto parametru se stanoví tak, že se roční vyměřovací základ vydělí počtem dní v daném kalendářním roce. Zmíněný roční vyměřovací základ si pro účely pojistného stanovuje OSVČ sama, minimálně však jako 50 % daňového základu za kalendářní rok. Daňovým základem je pak myšlen dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Výslednou částku denního vyměřovacího základu je pak potřeba pro účely výpočtu nemocenských dávek ponížit pomocí takzvaných redukčních hranic. Ty se dělí na tři varianty podle výše uvedeného denního vyměřovacího základu. Pro rok 2024 jsou tyto hranice stanoveny následovně:

  1. redukční hranice: do 1466 Kč (redukuje se na 90 %),
  2. redukční hranice: do 2199 Kč (redukuje se na 60 %),
  3. redukční hranice: do 4397 Kč (redukuje se na 30 %),
  4. pokud je denní vyměřovací základ nad 4397 Kč, není k němu přihlíženo.

Výše nemocenských dávek OSVČ

Pro výpočet OSVČ nemocenských dávek je potřeba znát ještě jeden důležitý údaj, a tím je počet dní trvání pracovní neschopnosti (nebo karantény). Na základě toho, jak dlouho nemoc, úraz či karanténa trvá, se stanoví procentuální výměr z redukovaného denního vyměřovacího základu, ze kterého se pak stanoví výsledná částka nemocenské dávky, která bude pojištěnému vyplacena.

  • 60 % z redukovaného základu – od 15. dne do 30. dne trvání pracovní neschopnosti,
  • 66 % z redukovaného základu – od 31. dne do 60. dne trvání pracovní neschopnosti,
  • 72 % z redukovaného základu – od 61. dne trvání pracovní neschopnosti.
Kdy má OSVČ nárok na nemocenské dávky?
Aby osoba samostatně výdělečně činná mohla čerpat nemocenské dávky, je potřeba, aby byla přihlášená k nemocenskému pojištění. To je součástí sociálního pojištění, avšak jedná se o dobrovolnou složku, takže se k němu OSVČ v případě zájmu musí přihlásit zvlášť. Učiní tak prostřednictvím elektronického formuláře na webu ČSSZ. Druhou podmínkou pro čerpání dávek je uznání pracovní neschopnosti lékařem a vystavení e-neschopenky.
Jak se počítá nemocenská pro OSVČ?
Pro výpočet výše nemocenských dávek je potřeba stanovit redukovaný denní vyměřovací základ. Ten se stanoví jako podíl ročního vyměřovacího základu a počtu dní za kalendářní rok ponížený odpovídající redukční hranicí. Dále se nemocenské dávky odvíjí od toho, jak dlouho pracovní neschopnost trvá. Od 15. do 30. dne nemoci získá OSVČ 60 % z redukovaného základu, od 31. do 60. dne je to 66 % a od 61. dne 72 % z redukovaného základu.
Jak se platí nemocenské pojištění?
Platby za nemocenské pojištění zasílá OSVČ na bankovní účet České správy sociálního zabezpečení v pravidelných měsíčních intervalech. Minimální výše platby nemocenského pojištění pro OSVČ je v roce 2024 stanovena na 216 korun při minimálním vyměřovacím základu 8000 korun za měsíc. V případě, že má pojištěný vyšší vyměřovací základ, hradí z něj na pojistném 2,7 %.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).