Hlavní navigace

Daňová reforma už od roku 2014? Připomínáme, co všechno vás čeká

5. 2. 2013
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Ministr financí Miroslav Kalousek navrhuje posunout účinnost velké části daňové reformy už na rok 2014. Máme přehled, co všechno vás případně čeká.

Ministerstvo financí poslalo minulý týden do připomínkového řízení návrh zákonů, které pozměňují již schválenou daňovou reformu. Hlavním cílem legislativních novinek je přizpůsobit daňové zákony rekodifikaci soukromého práva hmotného, kterou přináší od roku 2014 nový občanský zákoník, a realizovat první fázi jednoho inkasního místa už v příštím roce. Změny se proto týkají hlavně terminologie a účinnosti již schválených změn. Přinášíme souhrn, co všechno vás v souvislosti s reformou čeká.

Účinnost se posouvá zpátky na rok 2014

Již dříve schválená reforma počítá se zrušením daně dědičné a darovací, které “spadnou” pod daň z příjmů. Daň z převodu nemovitostí nahradí daň z nabytí nemovitých věcí. Nově ministerstvo navrhuje, aby poplatníkem této daně byl nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Ministerstvo chce dále posunout pro zdaňovací období roku 2014 rozhodný den pro stanovení daně z nemovitostí, a to z 1. ledna 2014 na 31. prosince 2013. Tím bude docíleno stavu, že rekodifikace soukromého práva hmotného neovlivní stanovení daně z nemovitostí na zdaňovací období roku 2014, vysvětluje se v důvodové zprávě.

Dále navrhovaná úprava navazuje na zákon o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, který realizuje projekt jednoho inkasního místa a harmonizaci základů daní z příjmů a veřejných pojistných. Jedná se především o posunutí účinnosti některých prvků daňové reformy na 1. ledna 2014. 

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com

Miroslav Kalousek se daňovou reformu posunout už na rok 2014.

Novinky nepotěší hlavně lidi, kteří si platí hypotéku nebo mají vysoké příjmy. Od roku 2014 se má totiž snížit limit pro odpočet úroků z hypotečních úvěrů a z úvěrů ze stavebního spoření z 300 000 Kč na domácnost na 80 000 Kč. Osoby, které mají měsíční příjmy převyšující čtyřnásobek průměrné mzdy, zase přijdou o základní slevu na dani. Dále se má zrušit zaměstnanecké zvýhodnění, které původně mělo nahradit daňové zvýhodnění stravenek. Vzhledem k tomu, že zvýhodnění stravenek zůstalo zachováno, navrhuje ministerstvo zaměstnanecký paušál zrušit.

Mezi další změny v zákoně o daních z příjmů patří také osvobození dividend a veškerých podílů na zisku pro fyzické i právnické osoby vyplácené mezi tuzemskými poplatníky a poplatníky EU, Švýcarska, Norska a Islandu. Lhůta pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů se navrhuje prodloužit ze 6-ti měsíců na 3 roky. Zároveň má však dojít k zavedení ročního limitu 100 000 Kč pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, které nejsou součástí obchodního majetku.

JIM už od příštího roku? 

V rámci podpory exportu se plánuje od roku 2014 rozšířit možnosti zahrnování hodnoty nesplacených pohledávek do daňových nákladů, a to do výše přijatého pojistného plnění. Zjednodušit by se měla i tvorba opravných položek k pohledávkám a zvýšit podpora výzkumu a vývoje, a to rozšířením o odpočet od základu daně také v případě pořízení výsledků výzkumu a vývoje od výzkumných organizací a meziročního přírůstku. Stále platí, že superhrubá mzda by měla skončit. Nově by se od roku 2014 zavedla 19% sazba daně z hrubé mzdy.

nástroje v mkt - tip

Od roku 2014 by měli lidé mít rovněž možnosti vypořádat svou roční daňovou povinnost podáním daňového přiznání i v případě příjmu ze závislé činnosti zdaněného zvláštní sazbou daně. Současně se upraví způsob zdanění příjmů ze závislé činnosti tak, aby samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou zvláštní sazbou byly příjmy, které nepodléhají veřejným pojistným. tzn. příjmy z dohody o provedení práce podle zákoníku práce. Současně se proto zvýší hranice měsíčního příjmu z 5000 Kč na 10 000 Kč. Vzroste i hranice osvobození u příjmů z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí z 20 000 Kč na 30 000 Kč. Dále se počítá se zvýšením maximálního limitu pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely u fyzických osob na 15 %, u právnických osob sjednocení limitu na 10 %.

Reforma rovněž zavádí možnost platit vybrané daně inkasem či prostřednictvím SIPO (např. daň z nemovitosti, zálohy na dani z příjmů). Už příští rok by navíc podnikatelé mohli využít služeb jednoho inkasního místa, což by jim ušetřilo administrativu. V roce 2014 by mohli sjednocené formuláře podávat dobrovolně elektronickou cestou, od ledna by se pak využívání jednoho inkasního místa stalo povinným.

Změny v zákoně o daních z příjmů:

 • zrušení vybraných osvobození v návaznosti na „audit výjimek“ (např. hodnota přechodného ubytování, nejde-li o ubytování na pracovní cestě do 3500 Kč měsíčně, odchodné u vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů, odpočet zaplacených členských příspěvků odborové organizaci, odpočet z titulu úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, příjmy dlužníka v reorganizaci, komplexní úprava v oblasti členských příspěvků),
 • osvobození dividend a veškerých podílů na zisku pro fyzické i právnické osoby vyplácené mezi tuzemskými poplatníky a poplatníky EU, Švýcarska, Norska a Islandu,
 • prodloužení lhůty pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů ze 6-ti měsíců na 3 roky; zavedení ročního limitu 100 000 Kč pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, které nejsou součástí obchodního majetku,
 • snížení limitu pro odpočet úroků z hypotečních úvěrů a z úvěrů ze stavebního spoření z 300 000 Kč na domácnost na 80 000 Kč,
 • zvýšení maximálního limitu pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely u fyzických osob na 15 %, u právnických osob sjednocení limitu na 10 %,
 • omezení možnosti uplatnění daňových úlev pouze pro fyzické osoby – nerezidenty s výjimkou rezidentů EU, Norska a Islandu,
 • zrušení možnosti uplatnění základní slevy na dani pro osoby s měsíčními příjmy převyšujícími čtyřnásobek průměrné mzdy,
 • zrušení zaměstnaneckého zvýhodnění zavedeného zákonem č. 458/2011 Sb.,
 • zavedení možnosti u daňového rezidenta vypořádat svou roční daňovou povinnost podáním daňového přiznání i v případě příjmu ze závislé činnosti zdaněného zvláštní sazbou daně,
 • nulová sazba daně u vybraných investičních fondů a důsledné zdanění výplat ze systému kolektivního investování včetně podílů na zisku; v návaznosti na nový zákon o investičních společnostech a investičních fondech, změna terminologie a zpřesnění daňového režimu,
 • zvýšená podpora výzkumu a vývoje rozšířením o odpočet od základu daně také v případě pořízení výsledků výzkumu a vývoje od výzkumných organizací a meziročního přírůstku,
 • zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám,
 • v rámci podpory exportu rozšíření možnosti zahrnování hodnoty nesplacených pohledávek do daňových nákladů, a to do výše přijatého pojistného plnění,
 • zrušení tzv. superhrubé mzdy; v důsledku toho nastavena sazba daně z příjmů fyzických osob na 19 %,
 • zvýšení hranice osvobození u příjmů z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem) z 20 000 Kč na 30 000 Kč,
 • úprava způsobu zdanění příjmů ze závislé činnosti tak, aby samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou zvláštní sazbou byly příjmy, které nepodléhají veřejným pojistným, tzn. příjmy z dohody o provedení práce podle zákoníku práce a současně se z téhož důvodu zvyšuje hranice měsíčního příjmu z 5000 Kč na 10 000 Kč,
 • zavedení osvobození příjmů žáků a studentů z praktického výcviku,
 • aktualizace přílohy zákona o daních z příjmů sloužící pro zatřídění majetku do odpisových skupin ve vazbě na platné číselníky ČSÚ.

Změny v pojistných zákonech

 • Změny v účasti zaměstnanců na nemocenském a důchodovém pojištění 
  • harmonizace s předpisy veřejného zdravotního pojištění
  • za zaměstnance se nebudou považovat pouze osoby činné na základě konkrétního právního vztahu výslovně uvedeného v zákoně, ale též další osoby, jejichž příjem podléhá dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  • bude výrazně přiblížen okruh osob platících pojistné na nemocenské a důchodové pojištění, pojistné na zdravotní pojištění a daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • Zrušení výjimek z vyměřovacího základu pojistného zaměstnanců
  • pojistnému na sociální zabezpečení a pojistnému na zdravotní pojištění budou podléhat téměř stejné příjmy jako dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  • budou zachovány pouze odlišnosti nezbytné vzhledem k okruhu osob účastných pojištění a výpočtu dávek důchodového a nemocenského pojištění

Změny v daňovém řádu

 • možnost platit vybrané daně inkasem či prostřednictvím SIPO (např. daň z nemovitosti, zálohy na dani z příjmů),
 • rozšíření přístupu do Daňové informační schránky – vedle stávajícího přístupu prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu bude umožněn přístup prostřednictvím datové schránky,
 • zajišťovací příkaz bude moci vedle uhrazovacího způsobu zajištění připouštět rovněž blokační způsob zajištění (dojde k blokaci peněžních prostředků na příslušném bankovním účtu),
 • úprava umožňující zavedení elektronických dražeb,
 • možnost uložit pokutu za opožděné tvrzení daně v poloviční výši v případě, kdy je před uložením této pokuty daňové tvrzení podáno, jedná se o první pochybení tohoto druhu v daném kalendářním roce a dotyčný nemá evidován nedoplatek,
 • nová úprava pokuty za nesplnění povinností nepeněžité povahy se sankcí do 500 000 Kč (dosavadní pořádková pokuta neumožňuje sankcionovat nesplnění registrační, oznamovací, ohlašovací či záznamní povinnosti),
 • snížení úroku, který je správce daně povinen hradit, coby „paušalizovanou náhradu škody“ za to, že neoprávněně zadržoval prostředky daňového subjektu, na úroveň nařízení vlády o úroku z prodlení podle občanského zákoníku.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).