Hlavní navigace

Víte, jak uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě, které končí studium?

18. 5. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Ukončení studia dítěte se projeví i na výši daňové povinnosti rodičů. Pro rodiče totiž ukončení studia dítěte maturitou nebo závěrečnou zkouškou, znamená ztrátu nároku na daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Rozhodující je kdy.

Poslední zvonění, nervy, štěstí, radost a starosti, co dál. Ukončení studia dítěte má vliv dokonce i na výši daňové povinnosti k dani z příjmů rodičů. Ne každý rodič má úplně jasno, dokdy může uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě, při ukončení studia.

Nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě mohou rodiče uplatňovat od roku 2004. Do té doby mohli rodiče uplatňovat nezdanitelné částky na děti a snížit si základ daně. Daňové zvýhodnění, na rozdíl od nezdanitelných částek, sníží již vypočítanou daň. Daňové zvýhodnění lze uplatnit i jako daňový bonus.

Daňové zvýhodnění sníží daň z příjmů

Zákon o daních z příjmů hovoří o možnosti využít daňové zvýhodnění na vyživované dítě pro snížení daně z příjmů při ročním vyúčtování daně. Především u zaměstnanců, lze snižovat i samotné měsíční zálohy na daň z příjmů.

Výše daňového zvýhodnění:

  • roční daňové zvýhodnění na 1 vyživované dítě 10 680 Kč
  • měsíční daňové zvýhodnění na 1 vyživované dítě 890 Kč

U dítěte, které je držitelem průkazu ZTP/P, se zvyšuje uvedené daňové zvýhodnění na dvojnásobek.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě lze uplatnit jako slevu na dani nebo jako daňový bonus a také jako kombinaci zmíněných forem.

Sleva na dani na vyživované dítě je omezena výší daňové povinnosti. Pokud je vypočítaná daňová povinnost nižší než možné daňové zvýhodnění, nastává možnost uplatnění daňového zvýhodnění, jakožto daňového bonusu. Čtěte více: Bonus na děti je omezen ročním stropem

Daňový bonus = poplatník neplatí daň, naopak dostává od správce daně peníze

Zákon o daních z příjmů vymezuje minimální a maximální výši daňového bonusu.

Daňový bonus
Daňový bonus Minimální výše bonusu Maximální výše bonusu
za rok 100 Kč 52 200 Kč
v měsíci 50 Kč 4 350 Kč

Nárok na daňové zvýhodnění zaniká, u dítěte, které se nepřipravuje na budoucí povolání, v 18 letech. Naposledy lze uplatnit daňové zvýhodnění v měsíci, kdy dovrší věk 18 let.

Daňové zvýhodnění může být uplatněno u dětí, které se připravují na budoucí povolání naposledy v měsíci, kdy dovrší věk 26 let, i pokud soustavná příprava na budoucí povolání nadále trvá.

Nárok na daňové zvýhodnění

Nárok na daňové zvýhodnění vzniká jednomu z rodičů, kteří žijí s dítětem ve společné domácnosti. Společná domácnost je upravena § 115 občanského zákoníku. Společnou domácnost tvoří občané, kteří spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Neznamená to však, že pokud je dítě dočasně mimo domácnost, nárok na zvýhodnění zaniká. Dítě se může mimo společnou domácnost zdržovat po dobu studia například na domově mládeže nebo studentské koleji. Podmínka společné domácnosti není plněna pouze trvalým bydlištěm. Rozhodující je jenom společné spolužití a hospodaření.

Vznik nároku na daňové zvýhodnění na dítě je podrobně popsán v § 38 Zákona o daních z příjmů.

Dopřejete svému dítěti poslední prázdniny?

Nárok na daňové zvýhodnění náleží po dobu soustavné přípravy na budoucí povolání na středních a vysokých školách v České republice. Uplatnit daňové zvýhodnění mohou i rodiče dítěte, které studuje na vyšší odborné škole. Za studium se považuje i jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou.

Připomeňme: školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8. Člení se na období školního vyučování a období školních prázdnin.

Studovat může dítě i v cizině. Uplatňovat daňové zvýhodnění může rodič pouze tehdy, je-li studium na střední či vysoké škole v zahraničí postaveno podle rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR na roveň studia v České republice.

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce
Přerušení studia není považováno jak u středoškoláků, tak u vysokoškoláků za soustavnou přípravu na budoucí povolání.

Daňové zvýhodnění na dítě lze uplatnit po dobu od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky, je-li zkouška konána v květnu nebo červnu, do konce školního vyučování školního roku, v němž byla zkouška konána. Stejné ustanovení platí, bylo-li studium zakončeno absolutoriem.

Jaké má vyhlídky čerstvý absolvent školy na současném trhu práce?

Daňové zvýhodnění lze uplatnit až do 31. 8., pokud dítě, které řádně ukončilo studium závěrečnou zkouškou, po dobu prázdnin nebylo ani jeden celý měsíc výdělečně činné, ani mu nevznikl nárok podporu v nezaměstnanosti nebo na podporu při rekvalifikaci. Pokud by dítě vykonávalo výdělečnou činnost po část měsíce a výdělečná činnost by netrvala od prvního do posledního dne v měsíci. Čtěte více: Slevy na dani v roce 2009

Nárok na daňové zvýhodnění nezanikne, pokud dítě po prázdninách pokračuje ve studiu. Nárok na daňové zvýhodnění zaniká zanecháním studia, vyloučením ze studia nebo nesplněním požadavků vyplývajících ze studijního programu.

MM_socky3

30. 6. zaniká nárok na daňové zvýhodnění na dítě:

  • které nevykoná v určeném termínu závěrečnou zkoušku v učebním oboru a byla mu povolena opravná zkouška nebo její opakování,
  • pokud dítě nevykoná v určeném termínu úspěšně maturitní zkoušku, pokud mu byla povolena opravná zkouška, odklad zkoušky nebo její opakování.

Příklady z praxe

Příklad 1:

28. května 2009 ukončil Josef Krhounek studium na střední škole maturitní zkouškou. V září 2009 nastupuje na jednoleté studium anglického jazyka. Jeho rodiče mohou uplatnit daňového zvýhodnění za celé zdaňovací období 2009, protože dítě pokračuje ve studiu. I takzvané pomaturitní studium je považováno za řádné pokračování studia.

Příklad 2:

Josef Krhounek odmaturoval v červnu 2009. V červenci 2009 uzavřel dohodu o provedení práce. Práce na dohodu byla ukončena 24. července. Od srpna uzavřel pracovní smlouvu a nastoupil do pracovního poměru. Daňové zvýhodnění náleží rodičům až do konce července, tj. do 31. 7. 2009. Dohoda o provedení práce není považována za výdělečnou činnost, protože nezakládá účast na nemocenském pojištění.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).