Hlavní navigace

Faktura od manželky za poskytnuté služby? Ano, požaduje-li cenu obvyklou

3. 8. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Osoby vzájemně spojené použijí v obchodních vztazích cenu obvyklou na trhu, stejnou, jakoby byla cena sjednána mezi nezávislými osobami. Vzájemně spojené osoby jsou osoby kapitálově propojené, ale i osoby blízké.

Já na bráchu, brácha na mě. Tak to chodí i v podnikání. Vzájemné obchodování spojených osob není vyloučené, daňový zákon tento způsob obchodu nezakazuje. Bez povšimnutí ale tyto obchody ze strany správce daně nezůstávají. Správce daně dohlíží na způsob stanovení cen a případně může upravit základ daně.

Poznámka: U vzájemné fakturace mezi manžely vycházíme z toho, že jestliže manželé podnikají každý samostatně na základě živnostenského oprávnění, jedná se o samostatné daňové poplatníky a fakturace je možná.

Vzájemným obchodováním nemyslíme jen nákup či prodej zboží a služeb. Stejně tak si podnikatel může půjčit nebo pronajmout majetek pro podnikání od příbuzných. Spojenou osobou jsou i společníci vzhledem k obchodní společnosti. Není vyloučené, že si například některý ze společníků společnosti s ručením omezeným peníze ze své společnosti půjčí nebo naopak zapůjčí své finanční prostředky společnosti. Čtěte více: Pronajmout majetek podnikajícím příbuzným lze za cenu obvyklou

Spojené osoby podle zákona

Osoby, které se považují za osoby spojené pro účely daňové, jsou:
  1. kapitálově spojené osoby,
  2. osoby jinak spojené.
O kapitálově spojené osoby se jedná, pokud se:
  • jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby nebo se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob, přitom podíl představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv osob. Tyto osoby jsou vzájemně přímo kapitálově spojené.
  • jedna osoba nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby anebo se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob, přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob. Všechny tyto osoby jsou vzájemně osobami kapitálově spojenými.

Myslíte, že je výhodné zaměstnávat společníky firmy?

Jinak spojené osoby definuje zákon o daních z příjmů následně:
  • jedna osoba se podílí na vedení nebo kontrole jiné osoby,
  • shodné osoby nebo osoby blízké se podílejí na vedení nebo kontrole jiných osob, tyto jiné osoby jsou vzájemně osobami jinak spojenými,
  • osoby blízké ve smyslu občanského zákoníku,
  • osoby, které vytvořily právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení ztráty.

Osoby blízké jsou podle § 116 Občanského zákoníku osoby sobě navzájem blízké. Jestliže by jedna z těchto osob utrpěla újmu, druhá z těchto osob by důvodně pociťovala újmu jako vlastní. Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner v souladu se zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném.

Čtěte více: Prodáváte společnost? Ujasněte si co je firma a co podnik.

Cena obvyklá na trhu

Zákon o daních z příjmů § 23 odst. 7 řeší problematiku určení ceny mezi spojenými osobami. Podle zmíněného ustanovení zákona upraví správce daně základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl mezi cenou, která by byla sjednána mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích a cenou, kterou použily při zúčtování osoby spojené.

Čtěte více: Reálnou hodnotu majetku zjistíme až při směně

Zjednodušeně, cena, kterou si vzájemně účtují spojené osoby, nesmí být nápadně vyšší než ceny obvyklé na trhu nebo naopak nápadně nižší. Zákon však připouští, že ceny sjednané mezi spojenými osobami se mohou lišit od těch, které byly sjednány mezi nezávislými osobami, pokud je poplatník schopen rozdíl uspokojivě doložit.

V zákoně o daních z příjmů nenajdeme vysvětlení, čím lze rozdíl v cenách uspokojivě doložit. Jde o individuální posouzení situace. Poplatník musí vysvětlit, proč použil cenu, která se liší od cen, které účtuje jiným subjektům. Poplatník si musí neobvykle vysokou či nízkou cenu před správcem daně obhájit.

Když si výši ceny podnikatel neobhájí, správce daně upraví základ daně

Správce daně, který zjistí odlišnou cenu u osob spojených a běžnou cenou, účtovanou v ostatních případech, žádá nejprve vysvětlení rozdílu. Pokud podnikatel neobvykle vysokou či nízkou cenu uspokojivě nedoloží, upraví správce daně základ daně z příjmů podnikatele – poplatníka.

Varianta první – poplatník účtoval cenu nižší než obvykle

Proč to správce daně řeší? Pokud by podnikatel účtoval příkladně při prodeji zboží nižší cenu než obvykle, dosahuje nižších výnosů, tím si snižuje základ daně. Správce daně takovému podnikateli navýší základ daně o rozdíl mezi účtovanou cenou a cenou obvyklou na trhu a tento rozdíl dodaní. Odběratele zboží správce daně neřeší.

Varianta druhá – poplatník použil cenu vyšší než obvykle

Proč to správce daně řeší? Pokud by podnikatel účtoval při prodeji zboží vyšší cenu než obvykle, navyšuje si výnosy a tím i základ daně z příjmů. Správce daně se zabývá kupujícím, odběratelem. Ten si totiž do nákladů naúčtoval vyšší cenu a tím neúměrně snížil základ daně. Správce daně zvýší o rozdíl mezi účtovanou cenou a cenou obvyklou základ daně kupujícího.

Specifika u úroků z půjček v obchodních společnostech

V praxi se velmi často setkáme s případy, kdy si společník půjčí peníze ze své společnosti nebo naopak, společnost přijme půjčku od společníka. I tyto půjčky se úročí. Neplatí již stanovení úrokové sazby na 140 % z diskontní sazby, ale doporučuje se úrok odpovídající běžným podmínkám, tedy opět cena obvyklá.

Čtěte více: Víte, o jakou částku úroku lze snížit daňový základ?

školení účto leden 23 Kučerová

Zákon o daních z příjmů však neřeší, pokud společník půjčí peníze do společnosti za nižší úrok, a dokonce se může jednat o bezúročnou půjčku.

Společník půjčuje peníze do společnosti

U takové půjčky lze dohodnout úroky v obvyklé výši, ale půjčka může být i bezúročná. Pokud je sjednán úrok, společnost úrok může zahrnout do finančních nákladů a snížit tak základ daně.

Společník si půjčí peníze od společnosti

Půjčka, kterou si bere společník od společnosti, musí být vždy úročená, a to ve výši ceny obvyklé. Společnost účtuje úroky z půjčky do finančních výnosů a tyto výnosy navyšují daňový základ společnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).