Hlavní navigace

Prodáváte společnost? Ujasněte si, co je firma a co podnik

17. 3. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 244974
V životě podnikatele mohou nastat situace, kdy je nucen převést svou „firmu“ na jiného vlastníka. Obchodní firma je název, pod nímž je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku, tvoří určitý mezičlánek mezi podnikem a jeho majitelem. Samostatný převod firmy bez současného převodu podniku není možný.

Možnost zachovat dosavadní firmu v případech převodu a přechodu firem na nového vlastníka je pro mnoho podnikatelů důležitá, zvlášť pokud se jedná o firmu v obchodních kruzích známou či proslulou. Nový vlastník firmy má možnost podnikat pod dosavadní firmou za podmínek stanovených obchodním zákoníkem.

Jelikož mimo právní oblast se ztotožňuje pojem firma, společnost, popřípadě podnik, vznikají poté nedorozumění. Hned v úvodu je třeba upřesnit pojem firma. Tento výraz je v souvislosti s podnikáním běžně používán v různých souvislostech, které mu však mohou dávat různý, někdy i nesprávný význam. Z praxe je známo, že pojem firma bývá často nesprávně používán pro označení podniku, sděluje business serveru Podnikatel.cz Jarmila Filipová z Živnostenského úřadu Středočeského kraje. Je nutné rozlišovat mezi pojmy firma (což je označení společnosti, tedy nehmotný statek) a podnik (podnik je hromadná věc složená z hmotných, nehmotných a osobních složek). Firma jako označení je součástí podniku, proto není převoditelná jako taková, ale jen společně s podnikem.

Příklad: Společnost, která má firmu Novák, s.r.o. provozuje knihkupectví (podnik je složen z knih, prodejny, zařízení prodejny a zaměstnanců). Převést je tedy možné buď podnik samostatně (tedy bez firmy Novák, s.r.o.) nebo i s tímto označením. Na existenci původní společnosti to nebude mít vliv, ta dostane za podnik zaplaceno a může si koupit jiný podnik a bude jej provozovat pod původní firmou Novák, s.r.o., pokud tuto firmu neprodala společně s podnikem. Nebo si vymyslí jinou firmu – třeba Knihy, s.r.o. a bude dále podnikat pod touto firmou, jestliže původní podnik prodala i s firemním označením.

Na změny firem lze nahlížet z různých pohledů. Obecně lze říci, že přeměna firem se odvíjí ve dvou základních rovinách. Jednak je to prodej firmy jako takové a jednak je to transformace - tzn. například spojení s další firmou, změna právní formy třeba z formy s.r.o. na akciovou společnost atd. Přeměna společností není možná, pokud je v rozporu z obchodním zákonem, sděluje business serveru Podnikatel.cz Zuzana KuncováMinisterstva spravedlnosti ČR. Zcela hlavním hlediskem pro výhodnost přeměn je daňový aspekt - například když podnikatel potřebuje snížit daně, je pro něho výhodné spojit se s jinou společností, čímž mu daňová hladina výrazným způsobem poklesne, dodává Zuzana Kuncová.

Způsoby přechodu dosavadní firmy

1. Přechod podniku děděním (v případě smrti podnikatele – fyzické osoby)

Aby nabyvatel podniku (fyzická nebo právnická osoba) mohl dále podnikat pod dosavadní firmou, musí být splněny dvě podmínky:

  1. povinnost nabyvatele doplnit k dosavadní firmě nástupnický dodatek - z něhož bude patrné, že se jedná o nástupnictví v obchodní firmě (například Keramo, s.r.o., nástupce)
  2. výslovný souhlas zůstavitele nebo dědiců s trváním dosavadní firmy

Pokud zůstavitel nezanechal výslovný souhlas, že dědic podniku může provozovat podnik pod dosavadní firmou, lze očekávat situaci, kdy jeden z více dědiců nesouhlasí s pokračováním firmy a může znemožnit podnikateli (dědici podniku) podnikat pod dosavadní firmou.

2. Přechod podniku na nástupnickou právnickou osobu (v případě zániku podnikatele – právnické osoby bez likvidace, tj. případ univerzální sukcese)

Zde musí být splněny tyto podmínky:

  1. původní právnická osoba zaniká bez likvidace
  2. nástupnická osoba dosavadní firmu převezme

Má-li nástupnická právnická osoba jinou právní formu, musí být změněn dodatek v souladu s její právní formou.

Příklad: Pokud přechází veřejná obchodní společnost Beton, v.o.s. na nástupnickou právnickou osobu – komanditní společnost, původní firma musí být změněna na Beton, k.s.

Převod firmy se provádí výhradně současně s podnikem, bez převodu podniku není převod přípustný. Platí zde stejné podmínky jako u přechodu firmy děděním, tedy:

CHP22 temata2

  1. výslovný souhlas právního předchůdce
  2. povinnost nabyvatele uvádět dosavadní firmu s nástupnickým dodatkem

Nabyvatel (podnikatel, fyzická nebo právnická osoba), který hodlá využít možnosti podnikat pod dosavadní firmou, si poté musí nechat zapsat obchodní firmu i s povinným nástupnickým dodatkem do obchodního rejstříku a až poté může pod touto firmou činit právní úkony. Existuje také možnost převést jen část podniku, avšak za podmínky, že dosavadní podnikatel bude zbývající (nepřevedenou) část podniku dále provozovat pod jinou obchodní firmou nebo že u zbývající části dojde k zániku podniku s likvidací. Pro smluvní převod firmy se používá smlouva o prodeji podniku.

Jak převádět podíly obchodních společností?

Při převodech obchodních podílů společností záleží vždy na tom, o jakou společnost se jedná. Nejběžnějším typem převodů obchodních podílů je převod u společnosti s ručením omezeným, tvrdí pro server Podnikatel.cz Lucie NešporováAdvokátní kanceláře Pajerová & Šnajdrová. Upřesňuje také postup převodu obchodních podílů. S převodem obchodního podílu společnosti s ručením omezeným musí souhlasit valná hromada, není-li společenskou smlouvou upraveno jinak. Jedná-li se o společnost s ručením omezeným s jediným společníkem je převod na třetí osobu možný vždy. Smlouva o převodu obchodního podílu musí mít podle obchodního zákoníku písemnou formu a nabyvatel, který není společníkem, v ní musí prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě, popřípadě stanovám. Podpisy musí být úředně ověřeny. Převodce ručí za závazky, které přešly převodem obchodního podílu. Účinky převodu obchodního podílu nastávají vůči společnosti dnem doručení účinné smlouvy o převodu. Účinky převodu obchodního podílu vůči třetím osobám nastávají pravomocným zápisem v obchodním rejstříku.

Jaké máte zkušenosti s přeměnou firmy?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).