Hlavní navigace

Finanční analýza se zaměřením na poměrové ukazatele

26. 6. 2024
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Poměrové ukazatele jsou jednou z metod finanční analýzy. Díky finanční analýze může uživatel účetních informací zjistit, jak se danému podniku daří a jaké má silné a slabé stránky.

Finanční analýza je klíčovým nástrojem, který umožňuje manažerům, investorům a dalším uživatelům finanční analýzy získat ucelený přehled a posoudit finanční zdraví a výkonnost podniku. Aby bylo možné provést finanční analýzu, je zapotřebí mít správně vedené účetnictví. Proto jsou přesné finanční výkazy základním předpokladem pro provedení efektivní finanční analýzy.

Co je to finanční analýza a k čemu se používá?

Finanční analýza je obecně definována jako proces zkoumání, příp. hodnocení, finančních informací, díky kterému je možné identifikovat silné a slabé stránky podniku, odhalit trendy a tím například přispět k rozhodovacím procesům. Finanční analýza má pak využití při hodnocení výkonnosti, stanovování finančních cílů, plánování nebo kontrolování. Výsledky finanční analýzy jsou pak využitelné nejen pro interní, ale také pro externí účely, například při získávání úvěrů nebo při investičním rozhodování.

Metody finanční analýzy

Finanční analýzu lze provést několika způsoby. Mezi metody finanční analýzy, které poskytují různé pohledy na finanční situaci podniku, se řadí pět základních metod.

První metodou je tzv. horizontální analýza, která porovnává finanční údaje v časové řadě, aby identifikovala trendy a změny v jednotlivých časových obdobích.

Vertikální analýza naopak porovnává jednotlivé položky účetních výkazů tím způsobem, že poměřuje jednotlivé položky účetních výkazů k celkové hodnotě aktiv nebo pasiv. Výsledná interpretace je potom vyjádřena v procentech k celkové hodnotě aktiv nebo pasiv.

Velmi oblíbenou metodou je tzv. metoda poměrových ukazatelů. Tato metoda zkoumá vztahy mezi různými položkami účetních výkazů s cílem posoudit finanční zdraví a výkonnost podniku.

Dalšími metodami jsou například Du Pont analýza nebo analýza cash flow. Du Pont analýza se zaměřuje na zdroje ziskovosti, cash flow analýza zase na tok peněz v podniku a jeho schopnost generovat peníze.

Poměrové ukazatele

Poměrové ukazatele jsou velmi oblíbenou metodou finanční analýzy, protože poskytuje rychlý a efektivní způsob hodnocení finančního zdraví podniku. Mezi často využívané poměrové ukazatele patří ukazatelé likvidity, solventnosti, návratnosti investic nebo ukazatelé obratovosti.

Ukazatelé likvidity a platební schopnosti

Ukazatelé likvidity analyzují schopnost podniku hradit krátkodobé závazky. V praxi se tak poměrně často využívá ukazatel běžné likvidity, který poměřuje oběžná aktiva ke krátkodobým závazkům. Výsledek lze interpretovat tak, že čím vyšší hodnota ukazatele vyjde, tím lepší má podnik schopnost hradit své závazky. Okamžitá likvidita pak poměřuje krátkodobé závazky a oběžná aktiva, avšak bez zásob. Díky vyloučení zásob ze vzorečku pro výpočet je ukazatel přesnější pro hodnocení krátkodobé platební schopnosti.

Pro hodnocení dlouhodobé finanční stability se využívají ukazatelé solventnosti. Velmi často se pak využívá ukazatel zadluženosti podniku a ukazatel úrokového krytí.

Výpočtem ukazatele zadluženosti zjistíme míru zadluženosti podniku. Čím vyšší je výsledná hodnota, tím větší je zde riziko například pro investory nebo banky. Výpočtem ukazatele úrokového krytí zjistíme poměr provozního zisku k úrokovým nákladům.

Ukazatelé výnosnosti a obratovosti

Ukazateli výnosnosti hodnotíme schopnost podniku generovat zisky. Pro účely posouzení těchto parametrů se využívají ukazatelé návratnosti investic (ROI) a ukazatelé návratnosti vlastního kapitálu (ROE).

Ukazatel návratnosti investic se použije při zjišťování efektivity investic, a to jako poměr zisku k celkovým investicím. Výpočtem návratnosti vlastního kapitálu poměrem čistého zisku a vlastního kapitálu zjistíme ziskovost vlastního kapitálu. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím lepší je ziskovost.

Pro měření efektivity provozního řízení se používají provozní ukazatelé. Mezi často využívané patří ukazatel obratu zásob a ukazatel obratu celkových aktiv. Čím vyšší je hodnota, tím efektivnější je využití daného aktiva. Ukazatel se spočítá jako poměr nákladů na prodané zboží k průměrné hodnotě zásob u ukazatele obratu zásob a jako poměr tržeb k celkovým aktivům u ukazatele obratu celkových aktiv.

Provázanost účetnictví a finanční analýzy

Základní účetní výkazy, kterými jsou rozvaha, výkaz zisků a ztrát, případně ještě výkaz cash flow, jsou nezbytné pro provedení jakékoliv finanční analýzy. Pro účinnou finanční analýzu je ale mnohem zásadnější správně vedené a úplné účetnictví.

Přesné a transparentní účetní výkazy poskytují spolehlivý základ pro všechny druhy finanční analýzy. Bez kvalitního účetnictví může dojít k chybným závěrům, což může mít vážné dopady na rozhodovací procesy a finanční zdraví podniku. Proto je nezbytné klást důraz na správně vedené účetnictví, a tím i zajištění spolehlivých informací z účetních výkazů.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).